Άρθρο 02 – Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή, με την επωνυμία «Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων», εφεξής καλούμενη «Επιτροπή», η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ 160/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Επιτροπή έχει έδρα την Αθήνα.

2. Η Επιτροπή έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

3. Η Επιτροπή ενεργεί ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διαχειριστή υποδομής, σιδηροδρομική επιχείρηση, φορέα χρέωσης, φορέα κατανομής, κοινοποιημένο οργανισμό, την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, κάθε Αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ρυθμιστικό φορέα, τα συμφέροντα των οποίων συγκρούονται με την αποστολή και τις αρμοδιότητές της.

4. Κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

  • Η εν λόγω ‘Επιτροπή’ θα μπορούσε να αναλάβει και τη διαξαγωγή Έρευνας που αφορά την ίδια την ΠΡΟΛΗΨΗ επομένων ατυχημάτων, μέσω προγράμματος το οποίο θα βασίζεται στα αποτελέσματα των αναφορών, και στη συχνότητα συγκεκριμένων λαθών, ώστε να συνθέτει με «έξυπνους μηχανισμούς» κάποιο(-α) πορίσματα αναφορικά με συγκεκριμένα standards που θα πρέπει να τηρούνται, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη των συνθηκών που προκάλεσαν το ατύχημα. Eίναι θέμα ανάλυσης-σύνθεσης και ενδιάμεσου προγράμματος επεξεργασίας των δεδομένων.