Άρθρο 37 – Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 2963/2001

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το ανωτέρω ποσό, το εβδομήντα τοις εκατό τουλάχιστον διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ και το υπόλοιπο διατίθεται για μελέτες και έργα εκσυγχρονισμού των φορέων αυτών, καθώς και του Συνεταιρισμού «ΚΣΑΥΛΕ» για την εκπόνηση μελετών και έργων υλοποίησης του νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων.