Άρθρο 27 Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

1. Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
Α. Τίτλοι σπουδών
Τίτλος σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εξήντα (60).
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2019 (Α΄ 114), με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν (100) μονάδες. Ως δεύτερος τίτλος σπουδών, για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι., ενώ για τις θέσεις κατηγορίας ΤΕ μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι..
Για την κατηγορία ΔΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (επιπέδου) με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν δέκα (110) μονάδες. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών μπορεί να είναι είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είτε δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και βαθμολογείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.
Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
α. Διδακτορικό δίπλωμα: πεντακόσιες (500) μονάδες.
β. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: διακόσιες πενήντα (250) μονάδες.
Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον με εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης:
Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς την περίπτωση που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί νόμος ή κανονιστική πράξη, που ορίζει τα σχετικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και λήψης της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, και μεταξύ αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος κριτηρίου Β`, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να αναγνωρισθεί η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Στις περιπτώσεις που για την πλήρωση ορισμένων θέσεων ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού εξειδικευμένη εμπειρία, πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος αυτής, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που διαθέτει ο/η υποψήφιος/α σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών εμπειρίας, προσμετρούμενη μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς την περίπτωση που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
Για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας ο/η υποψήφιος/α προσκομίζει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τη χρονική διάρκεια της ασφάλισής του. Επιπλέον, αν πρόκειται για μισθωτό/ή, πρέπει να δηλώσει στην ηλεκτρονική του αίτηση, επακριβώς, τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του/της καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη του/της, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Αν πρόκειται δε για ελεύθερο επαγγελματία, πρέπει να δηλώσει τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας του/της, καθώς και ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Αν για την πλήρωση ορισμένων θέσεων ορίζεται ως τυπικό προσόν εξειδικευμένη εμπειρία, ο/η υποψήφιος/α που έχει απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσκομίζει επιπλέον και μία (1) τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους – μέλους προέλευσης.
Η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα. Για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω, διατίθεται μία θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, από ειδική διάταξη νόμου ή κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού ή πρόσληψης. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με εμπειρία, οι θέσεις που παραμένουν κενές καλύπτονται από υποψηφίους χωρίς εμπειρία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού.
Γ. Γνώση ξένης γλώσσας
α) Για άριστη γνώση: εκατό (100) μονάδες, β) για πολύ καλή γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες, γ) για καλή γνώση: σαράντα (40) μονάδες. Βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών.
Η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που αντιστοιχούν στα ανωτέρω Α, Β και Γ κριτήρια κατάταξης.
Δ. Εντοπιότητα
Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων, των περιφερειακών ενοτήτων ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 11, καθώς και της περ. ε’ της ίδιας παραγράφου, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του ελάχιστου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ας, ορίζεται με την προκήρυξη. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού.
Σε περίπτωση ισοβαθμούντων στη συνολική βαθμολογία υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, εφαρμοζομένων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13.
2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, διακόσιες (200) μονάδες.
B. Χρόνος ανεργίας: Για κάθε εξάμηνο συνεχόμενης, έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ανεργίας και έως δέκα (10) συνολικά, πενήντα (50) μονάδες. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά σε συνεχόμενα πλήρη εξάμηνα ανεργίας. Εάν από την προσκομισθείσα βεβαίωση ανεργίας προκύπτει διακοπή αυτής εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την ημερομηνία διακοπής και προς τα πίσω.
Γ. Εμπειρία με την έννοια της απασχόλησης με σχέση εργασίας ή σύμβασης έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή της άσκησης επαγγέλματος σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα και ανεξαρτήτως έτους κτήσης τίτλου σπουδών: Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η εμπειρία σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 32 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
Η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που αντιστοιχούν στα ανωτέρω Α έως και Δ κριτήρια κατάταξης.
Ε. Εντοπιότητα: Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός/αυτή που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός/αυτή που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός/αυτή που έχει απολυτήριο γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός/αυτή που έχει μεγαλύτερο βαθμό και, αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο/η μεγαλύτερος/η στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, εφαρμοζομένων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως χρόνος εμπειρίας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε.Δ., η στρατιωτική θητεία καθώς και η έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα, με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας μέρας.
4. Οι μισθωτοί/ες και οι απασχολούμενοι/ες με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου δημόσιου φορέα από την οποία να προκύπτουν το είδος, η συμβατική σχέση και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
5. Για τους/τις υποψηφίους/ες των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ που ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, βάσει προκηρύξεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά εκατό (100) μονάδες. Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίωση που εκδίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 08:46 | Αλεξανδρος

  Για ακόμα μια φορά παρόλο τις υποσχέσεις κάθε κυβερνώντος κόμματος το θέμα της συναφείας κ ειδικά στα τεχνικά επάγγελματα παραμένει πραγματικά αδιευκρίνιστο κ ανυπόστατο.εχουμε πραγματικά τσουβαλιασει κάθε τεχνική ειδικότητα που χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος κ πτυχίο στο όνομα της συνοφείας που αμφιβάλλω αν οι λεγόμενοι νομοθετες τεχνοκράτες γνωρίζουν η έχουν ιδέα από τεχνολογία Κ επάγγελματα.να διευκρινίστει άμεσα στο νομοσχέδιο ότι η συναφεια δεν μπορει να υπάρχει σε ένα επάγγελμα μαζί με άλλα 1000 επειδή ανήκει στον τεχνικό τομέα.αν είναι έτσι εγώ που είμαι τεχνικός κάποιας ειδικότητας να μοριοδοτουμε με την ίδια προϋπηρεσία κ τίτλο σπουδών κ για άλλες τεχνικές ειδικότητες.Δ Ι Κ Α Ι Ο???

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 08:32 | Σοφία

  Οι τριτεκνοι έχουν μεγάλες ανάγκες ντροπή σ κατακερματίζεται ο θεσμός της οικογένειας…

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 03:52 | Παναγιώτης

  Σε δυσπρόσιτες, παραμεθόριες περιοχές και μικρούς ή απομακρυσμένους δήμους να μην ισχύει πρόταξη των μονίμων κατοίκων ή η εντοπιότητα αλλά να μοριοδοτούνται με συγκεκριμένο αριθμό μορίων Π.Χ. 300 ανεξαιρέτως όλοι όσοι δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στις συγκεκριμένες θέσεις επί μία 10ετία. Αφ ενός είναι κίνητρο για κάλυψη των θέσεων αυτών μακροπρόθεσμα αφ ετέρου με το διορισμό σε αυτές τις περιοχές ατόμων από άλλες περιοχές που το επιθυμούν αυξάνεται ο πληθυσμός σε αυτές. Η κάλυψη των θέσεων από ντόπιους όπως προτείνεται δεν συντελεί στην μη ερήμωση των περιοχών αυτών αλλά καταστρατηγεί τη συνταγματική αρχή της ισότητας

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 01:15 | Γεωργία

  Απ’ότι κατάλαβα ακυρώθηκαν πάρα πολλά κριτήρια που έδιναν μόρια…. τώρα πως θα γίνεται η μοριοδοτηση;;….με τον παράγοντα τύχη;;
  Τραγικό το βρίσκω. Λυπάμαι

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 00:15 | Παρασκευη Tριγκα

  Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα με το ποιο Δημόσιο θέλουμε… Δημόσιο με κοινωνικό πρόσωπο ή δημόσιο με υπαλλήλους υψηλών προσόντων; ή μήπως συνδιασμο του. Δεν φτάνει με το «απόλυτο» κριτήριο το ότι οι τριτεκνοι και πολύτεκνοι προτασσονται; καταλήγουμε να διορίζονται άτομα από αυτές τις ομάδες με δραματικά λιγότερα μόρια από κάποιον που δεν ανήκει σε αυτές. Τριτεκνοςε πτυχίο και Η/Υ διορίζεται, ενώ μη Τριτεκνος, πολύτεκνος, αμεα κτλ με πτυχίο, μεταπτυχιακό, ξενες γλώσσες, ηυ και εμπειρία μένει απ έξω. Μηπως να βλέπαμε το θέμα έξω τα στεγανά του καθενός;Ναι, να έχουν βοήθεια, να πάρουν επιδόματα αλλά να έχουν και προσόντα! Θέλετε να βοηθηθούν και άλλο; βεβαίως, δώστε τους 10-20% bonus στα μόρια που μαζευουν από τυπικά προσόντα, οχι θέσεις βαφτισμενες για αυτους. Γιαυτό καταντήσαμε να έχουμε γίνει Δημόσιο – Πικπα.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 00:37 | Αραμπατζή Ελένη

  Θεωρώ μεγάλη αδικία αυτό το πάει να περάσει. Ποιός ο λόγος να μη μετράει ο βαθμός του πτυχίου, Ξένες γλώσσες ,δεύτερος τίτλος σπουδών. Τόσα χρόνια και τόσος κόπος που δαπανήθηκαν για να αποκτηθούν αυτά τα «προσόντα» πάνε απλά χαμένα!!! Γιατί??
  Γιατί η εμπειρία να μη μετράει? Γιατί πετάτε έτσι πολύτεκνους και γονείς-παιδιά ατόμων αμεα. Γιατί να κρίνεται το μέλλον από ένα τεστ δεξιοτήτων????? Έχεις καλή ψυχολογία περνάς. Είσαι αγχωμένος τη δεδομένη στιγμή, κοβεσαι!! Γιατί να κρίνεται το μέλλον από ένα γραπτό που μπορεί ο καθένας να «τσεκάρει» και να έχει την τύχη με το μέρος του . Πολλαπλές επιλογές είναι αυτές!!!
  Αφήστε όπως έχει το ΑΣΕΠ! Μην τα καταστρέφετε όλα

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 00:22 | Γιώργος Νικολάου

  Ελπίζω να δείξει το κράτος έστω και τελευταία στιγμή την απαιτούμενη ευαισθησία σε πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Απαράδεκτη η κατάργηση των ποσοστώσεων τριτέκνων στους μόνιμους διορισμούς στον Δημόσιο τομέα στις κατηγορίες ΠΕ–ΤΕ–ΔΕ. Μ’αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται το σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας;

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 00:01 | Διονύσιος

  Αφήστε τις « μοριοδοτήσεις « και βάλτε τα ποσοστά που ορίζει ο νόμος !! 10 % τρίτεκνοι και 20% πολύτεκνοι .

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 00:16 | Ευαγγελια

  Γιατί διωχνετε τα παιδιά μας; γιατί μας αναγκαζετε να γίνουμε ζητιάνοι για να ζήσουμε; αυτό είναι το κράτος πρόνοιας που δείχνει έλεος σε όλους τους πρόσφυγες και λαθρομετανάστες και καταδιώκει τα παιδιά του;

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 00:34 | Ευαγγελια

  Γιατί διωχνετε τα παιδιά μας; Γιατί μας αναγκαζετε να γίνουμε ζητιάνοι για να ζήσουμε; αυτό είναι το κράτος πρόνοιας που δείχνει έλεος σε όλους τους πρόσφυγες και λαθρομετανάστες και καταδιώκει τα παιδιά της;

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 00:46 | Ευαγγελια

  Γιατί διωχνετε τα παιδιά μας στο εξωτερικό; γιατί μας αναγκαζετε να γίνουμε ζητιάνοι για να ζήσουμε; αυτό είναι το κράτος πρόνοιας που δείχνει έλεος σε όλους τους πρόσφυγες και λαθρομετανάστες και καταδιώκει τα παιδιά της;

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 23:31 | Δημητριος ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ

  Μην αφαιρείται απο τις τρίτεκνες οικογένειες όσα με κόπο και με ιδρώτα έχουν πετύχει!!!τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα στην εργασια

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 23:03 | Φωτεινή

  Η προστασία της οικογένειας αποτελεί συνταγματική επιταγή. Η λήψη μέτρων για την υπογεννητικότητα επίσης (Στην παρ.5 του άρθρου 21 του Συνταγματος λέει: O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους). Επιπλέον, η αρχή της ισότητας επιτάσσει την ανόμοια μεταχείριση ανόμοιων καταστάσεων.
  Με το πέραν κάθε αμφιβολίας δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, εσείς επιλέγεται να «απαλλάξετε» τους τρίτεκνους από το συνταγματικά κατωχυρωμένα δικαιώματά τους, να αγνοήσετε κεκτημένα δικαιώματα ετών. Αν θέλετε να εκσυγχρονίσετε το σύστημα προσλήψεων, εξισώστε τους τρίτεκνους με τους πολύτεκνους ή τουλάχιστο διατηρείστε την ποσόστωση του εδ.β’, της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 23:36 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

  Eπαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 25. Μην αφαιρείτε ακόμα ένα στήριγμα από τις δοκιμαζόμενες τρίτεκνες οικογένειες. Μη μας τιμωρείτε επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε τετράτεκνοι.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 23:44 | Δημήτρης Σταυρόπουλος

  Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ως ξεχωριστή κατηγορία εδώ ?
  Στο γραπτό διαγωνισμό υπάρχει η σχετική ποσόστωση, αν και πολύ μειωμένη.
  Βρείτε τρόπους να στηρίξετε την δημιουργία πολυμελών οικογενειών, μη δημιουργείτε επιπλέον εμπόδια, είναι θέμα επιβίωσης πλέον…
  Δεν είναι δυνατόν να μη λαμβάνεται υπόψη το δημογραφικό πρόβλημα, στον νόμο για τις προσλήψεις.
  Δεν είμαστε Κίνα για να δημιουργείτε αντικίνητρα στην τεκνοποίηση .
  Ο νόμος για τις προσλήψεις θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό κίνητρο, και μάλιστα χωρίς κόστος…

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 23:06 | Μιχάλης Μπάτζιος

  Σας καλουμε να συναισθανθειτε την ευθυνη σας απεναντι στην ελληνικη οικογενεια και να μιν αφαιρεσετε απο τους τριτεκνους και τα τεκνα τους το δικαιωμα στην εργασια. Να επαναφερετε την ποσοστωση μοριοδοτηση τριτεκνων οπως ηταν με το νομο 4440/2016 αρθρο 25! Οι τριτεκνες και πολυτεκνες οικογενειες πρεπει να στηριζονται και οχι να «τιμωρουνται»!

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 21:35 | ΜΑΡΙΑ

  Σας καλούμε να συναισθανθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Ελληνική οικογένεια, και να μην αφαιρέσετε από τους Τρίτεκνους και τα τέκνα τους, το δικαίωμα στην εργασία.
  Να επαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 25

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 20:53 | Ουρανία Βασιλοπουλου

  Λυπάμαι που αντί να στηρίξει το κράτος τους τριτεκνους τους δυσκολεύει ακόμα περισσότερο… Θέλουμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι αλλά να μην έχουμε τα δικά τους προνόμια. Ντροπή και αίσχος

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 19:12 | Ανδρέας Παπαδόπουλος

  Στην σημερινή Ελλάδα οι τριτεκνες οικογένειες είναι σαν πολύτεκνες!!! Με τόση υπογεννητικότητα μην τους απαξιώνετε τελείως

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 18:19 | Eστία Τριτέκνων Ν. Θεσσαλονίκης

  Επιλέξατε ενώ γνωρίζετε την κατάσταση του δημογραφικού να μειώσετε τα κίνητρα δημογραφικής πολιτικής με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μειώνει/καταργεί τα ποσοστά για μοριοδότηση που είχαν οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Το 3ο παιδί είναι ο σταθεροποιητικός παράγοντας του πληθυσμού. Τα παιδιά είναι το μέλλον της πατρίδας μας .Στηρίξτε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με σωστά κίνητρα η υπογεννητικότητα μαστίζει την χώρα μας.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 18:19 | Eστία Τριτέκνων Ν. Θεσσαλονίκης

  Επιλέξατε ενώ γνωρίζετε την κατάσταση του δημογραφικού να μειώσετε τα κίνητρα δημογραφικής πολιτικής με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μειώνει/καταργεί τα ποσοστά για μοριοδότηση που είχαν οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Το 3ο παιδί είναι ο σταθεροποιητικός παράγοντας του πληθυσμού. Τα παιδιά είναι το μέλλον της πατρίδας μας .Στηρίξτε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με σωστά κίνητρα η υπογεννητικότητα μαστίζει την χώρα μας.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 18:14 | Μαρία Παπαθανασίου

  Έχετε λύσει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και καταργείτε τα προνόμια των τριτεκνων?

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 18:40 | Αγγελική

  Σας καλούμε να συναισθανθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Ελληνική οικογένεια, και να μην αφαιρέσετε από τους Τρίτεκνους και τα τέκνα τους, το δικαίωμα στην εργασία.
  Να επαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 25

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 16:58 | Κικη

  Για ακόμα μια φορά οι τριτεκνοι στο περιθώριο. Ελληνόπουλα γεννήσαμε… Κόρες που θα γεννήσουν παιδιά και γιους που θα υπηρετήσουν και θα υπερασπίσου την πατρίδα μας… Κι εσείς αυτά τα παιδιά τα πετάτε στα σκουπίδια. Ντροπή σας… Υποστηρίξτε και εμάς!

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 16:25 | Γιώργος

  Σας καλούμε να συναισθανθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Ελληνική οικογένεια, και να μην αφαιρέσετε από τους Τρίτεκνους και τα τέκνα τους, το δικαίωμα στην εργασία.
  Να επαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 25

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 16:11 | Ελευθέριος Μαργαριτης

  Αξιότιμοι κύριοι

  Ήλπιζα και θέλω να εξακολουθώ να ελπίζω ότι η παρούσα διακυβέρνηση σκέφτεται διαφορετικά.
  Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι η υπογεννητικότητα. Η βοήθεια σε οικογένειες να αποκτήσουν πάνω από 2 παιδια είναι απαραίτητη για να δοθεί ανάσα ζωής στον ελληνικό λαό που βάλλεται από παντού. Είναι η μόνη λύση για να διασωθεί ο ελληνισμός…
  Σας καλούμε να συναισθανθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Ελληνική οικογένεια, και να μην αφαιρέσετε από τους Τρίτεκνους και τα τέκνα τους, το δικαίωμα στην εργασία.
  Να επαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 25
  Είμαι σίγουρος ότι θα πρυτανεύσει η λογική και η ελληνική ψυχή…

  Με τιμή

  Λευτερης Μαργαριτης

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 16:25 | ΜΑΝΩΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

  Σας καλούμε να συναισθανθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Ελληνική οικογένεια, και να μην αφαιρέσετε από τους Τρίτεκνους και τα τέκνα τους, το δικαίωμα στην εργασία.
  Να επαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 25

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:09 | ΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Όσο αφορά το διορισμό τριτεκνων στο δημόσιο θα ήθελα να πω ότι πρέπει να υπάρχει ποσοστό επί του συνόλου για μοριοδότηση έναντι του γενικού πληθυσμού. Ότι ισχύει για τους πολύτεκνους το ίδιο και για τους τριτεκνους. Εγ γένει πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα με την υπογεννητικότητα που υπάρχει να εξισωθούν οι τριτεκνοι με τους πολύτεκνους όσο αφορά τις παροχές και τα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:13 | Οικονομάκης Γιώργος

  Σας καλούμε να συναισθανθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Ελληνική οικογένεια, και να μην αφαιρέσετε από τους Τρίτεκνους και τα τέκνα τους, το δικαίωμα στην εργασία.
  Να επαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 25

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:58 | Βερόνικα Μηγιάκη

  Σας καλούμε να συναισθανθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Ελληνική οικογένεια, και να μην αφαιρέσετε από τους Τρίτεκνους και τα τέκνα τους, το δικαίωμα στην εργασία.
  Να επαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 25

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:30 | Ioanna

  Το δεύτερο πτυχίο θα πρέπει να μοριοδοτείται με κριτήριο τη συνάφεια με την προς πλήρωση θέση και όχι το αν προέρχεται από ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ. Υποτίθεται άλλωστε ότι ανήκουν στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένη διαδικασία που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους αποφοιτους ΑΤΕΙ να πάρουν το αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ, χωρίς να αναγκάζονται να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 14:48 | Γιώργος

  Σας καλούμε να συναισθανθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Ελληνική οικογένεια, και να μην αφαιρέσετε από τους Τρίτεκνους και τα τέκνα τους, το δικαίωμα στην εργασία.
  Να επαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 25

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 14:52 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

  Είναι αδήρητη ανάγκη η στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας. Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Η λύση στο δημογραφικό της χώρας μας απαιτεί την στήριξη των πολυμελών οικογενειών με πράξεις, όχι με λόγια. Μην καταργήσετε τις ποσοστώσεις των πολυμελών οικογενειών για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 14:06 | Fanis

  Η υπογεννητικότητα είναι το μείζον πρόβλημα της Ελλάδας. Πρέπει να συνεχίσετε να στηρίζετε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες στις επιλογικές διαδικασίες εισόδου στο δημόσιο με ποσόστωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων τριτέκνων και πολυτέκνων.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 13:58 | Δημήτρης

  Στηρίξτε την τρίτεκνη οικογένεια! Η υπογεννητικότητα είναι η μεγάλη απειλή της χώρας! Πρέπει να έχουν μοριοδότηση οι τρίτεκνοι!

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 13:08 | Ειρηνη 5

  Nά στηρίξετε τις τρικτενες και πολύτεκνες οικογένειες

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 13:41 | Βουτσά Μαρία

  Ντροπή και αισχος!Μιλάτε για κράτος γερόντων και τις οικογένειές με τα τρία κ παραπάνω παιδιά αντί να τις βοηθήσετε τις απαξίωνετε. Καταργείται τα πάντα πτυχία σπουδές τον κόπο μας τα χρόνια διαβάσματος τα χρήματα που πολλοί δεν είχαν κ τα στερήθηκαν από αλλου!Πόσα χρόνια πίσω θα μας πάτε πια!!!Αλλάζετε τις διαδικασίες των προσλήψεων γιατί δεν σας βολεύει πλέον αυτό το σύστημα;;

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 12:42 | Τάγγα Ανθή

  Ξεκινώντας θα ήθελα να «ευχαριστήσω» αυτούς που πριν 12 -13 χρόνια έδιναν κίνητρα για τις πολυμελείς οικογένειες και τώρα τις τιμωρούν . Όλα αυτά τα χρόνια όταν άλλοι δαπανούσανε χρήματα για να αγοράσουν μεταπτυχιακά από Βουλγαρία και Κύπρο και πλέον όλοι μιλούν αγγλικά σε άριστο επίπεδο , εμείς αγωνιζόμασταν να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και τώρα μας τιμωρούν . Δεν ζητάμε κάτι που δεν μας ανήκει , ούτε να πάρουμε τις θέσεις ανθρώπων που έχουν αγωνιστεί και αυτοί στη ζωή τους για να αποκτήσουν ότι μπορούσε ο καθένας , ζητάμε επιτέλους σε αυτή την χώρα να υπάρξει ένα Κοινωνικό Κράτος . Επίσης για να το ελαφρύνω λίγο εμείς δεν θα χρειαστεί να πάρουμε 5 με 6 χρόνια άδεια για να κάνουμε παιδιά .

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 11:23 | KONSTANTINOS LIAKAS

  Συναισθανθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Ελληνική οικογένεια, και να μην αφαιρέσετε από τους Τρίτεκνους και τα τέκνα τους, το δικαίωμα στην εργασία.Να επαναφέρετε την ποσόστωση μοριοδότηση τριτέκνων όπως ήταν με τον νόμο 4440/2016, άρθρο 25.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 11:56 | Ιωάννα

  Είναι αδιανόητο από τη στιγμή που αποφασίζετε να πριμοδοτήσετε μεταπτυχιακό και διδακτορικό για θέσεις πε και τε στις συμβάσεις ορισμ. Χρόνου, να μην πριμοδοτείται ο δεύτερος σχετικός τίτλος ή έστω η σχετική η πιστοποιηση εοππεπ για θεσεις δε…..ήδη έχετε ανεβασμένα στον Θεό τα «κοινωνικά» κριτήρια ευνοώντας συγκεκριμένες ομάδες, απαξιώνετε και τίτλους αντικειμενικά αξιολογημένους και αποδιδόμενους, για ποια αξιοκρατία και εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα μιλάτε….εγώ βλέπω μία προσπάθεια μέσω της επίφασης της επισπευσης και απλούστευσης των διαδικασιών για προσληψεις, να περαστούν με δούρειο ίππο τον εκσυγχρονισμό διαβλητά εργαλεία όπως η συνέντευξη, τεστ προσωπικότητας αμφίβολης αξιοπιστίας και ενα ανακάτεμα στην τράπουλα των κριτηρίων για αποπροσανατολισμό και μόνο ..

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 10:53 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  1. Για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εφαρμογή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.

  2. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται ΜΟΝΟ στην κατηγορία ΥΕ.

  ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

  3. Θέσπιση ως απαραίτητων προσόντων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τη γνώση Αγγλικών και Η/Υ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ χωρίς να μοριοδοτούνται τα προσόντα αυτά.

  4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των ν. 2643/1998 και 1285/1982 καθώς είναι απαρχαιωμένοι και δεν ανταποκρίνονται στην σημερινή πραγματικότητα του 2020.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 09:55 | Αναστασία

  Στήριξη στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ! Να προστεθούν δικαιώματα ! Όχι να αφαιρούνται ! Μόνο στην Ελλάδα «τιμώρησε « γιατί κανείς πολλα παιδιά !

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 09:02 | Μανώλης Χρυσόγελος

  Θα πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση και για τους γονείς με τέκνα και όχι μόνο όταν έχουν ανήλικα. Να δίνονται 100 μονάδες για κάθε ενήλικο τέκνο και 200 για κάθε ανήλικο…
  Επίσης η προσαύξηση αυτή λόγω τέκνων να δίνεται και στους ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ.. και όχι μόνο στους ΥΕ

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 00:50 | ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Να παραμείνει ως έχει το ΑΣΕΠ. Υπάρχει ήδη διαδικασία για γραπτό διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας ανάλογα τον φορέα .ΜΗΝ τρέχετε τον κοσμάκη να δίνει «πανελλήνιες» για να μαζεύεται 20€υρα .. Δεν υπάρχει χρήμα !

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 23:19 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, ο τίτλος Διδακτορικού, οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι και αν όχι όλοι τουλάχιστον οι δεύτεροι μοριοδοτούμενοι, θα πρέπει να είναι συναφείς με τον βασικό τίτλο που απαιτείται από τη προκήρυξη. Είναι παράλογο να μοριοδοτείται επί πλέον δεύτερος τίτλος που δεν έχει καμία σχέση με τον βασικά απαιτούμενο. Π.χ. βασικός απαιτούμενος τίτλος Πληροφορικής και πρόσθετος μοριοδοτούμενος Βιολογίας ή πρόσθετοι μεταπτυχιακοί μοριοδοτούμενοι τίτλοι συναφείς με θεωρητικές επιστήμες (π.χ. ιστορία της πληροφορικής ή κάποιος άλλος εντελώς άσχετος).Δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην απόκτηση τίτλου (ιδίως από αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα) διόλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου από τον βασικά απαιτούμενο τίτλο, θα οδηγούν στην υποβολή και μοριοδότηση πλειάδας άσχετων τίτλων με αποτέλεσμα τη νομότυπη φαλκίδευση της επιλογής.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 23:28 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Υποψήφιοι που ήδη έχουν διοριστεί σε ένα φορέα μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ και έχουν διανύσει υπηρεσία επί σειρά ετών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δεν προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης ή δεν μοριοδοτούνται επί πλέον για προκηρυσσόμενες θέσεις μόνιμου προσωπικού ή θέσεις αορίστου χρόνου του ιδίου φορέα ή έστω του ιδίου εποπτεύοντος ή αρμόδιου Υπουργείου.Θα αποκλείονται είτε από τον περιορισμό της κατάληψης σε ποσοστό (50 % με εμπειρία και 50% χωρίς), είτε από την αοριστία της στο νομοσχέδιο έννοιας «σε συναφή καθήκοντα ή έργα με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης». Π.χ. ψυχολόγος ήδη εργαζόμενος σε δομή του Ε.Σ.Υ. θα αποκλειστεί από την ίδια θέση προκήρυξης στο Ε.Σ.Υ., λόγω άλλου υποψηφίου με εμπειρία ψυχολόγου στην Εκπαίδευση ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.). Και οι δύο έχουν καθήκοντα ψυχολογικής υποστήριξης. Καμία όμως σχέση δεν έχει η υποστήριξη καρκινοπαθών με το σχολικό εκφοβισμό.
  Ως εκ τούτου η εμπειρία πρέπει να μοριοδοτείται ή αποκλειστικά ή ειδικά ή επι πλέον, εφ όσον έχει διανυθεί στον ίδιο με τη προκήρυξη φορέα ή εμπλεκόμενο Υπουργείο.Επίσης οι ήδη υπηρετούντες ή στο παρελθόν υπηρετήσαντες στον ίδιο με τη προκήρυξη φορέα ή εμπλεκόμενο Υπουργείο και εφ όσον τότε προσελήφθησαν μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, να μην υπόκεινται στο περιορισμό του 50%.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 22:03 | Θανος

  Πάλι προσαυξήσεις μορίων χωρίς αντικειμενικά κριτήρια σχετικά με την ικανότητα και αποδοτικότητα στην εργασία. Δώστε μόρια και σε Διδακτορικά για θέσεις γραφιάδων, λές και το διδακτορικό είναι εργασιακό προσόν. Το διδακτορικό είναι ακαδημαικός τίτλος και σε επαγγελματικό επίπεδο δίνει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις που θα ήταν λογικό να δίνει μόρια μόνο ότνα απαιτείται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

  Γλώσσες οκ καλά τα αγγλικά, γαλικά γερμανικά αλλα έως εκεί !!! Μπορεί κάποιος Δημοσιος υπάλληλος να μου απαντήσει πόσες φορές στη δουλειά του χρειάστηκε τα Ισπανικα, Ιταλικα κτλ ;;

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 22:33 | Δώρα

  Στηρίξτε τριτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Ας πηγαίνουμε μπροστά και όχι πίσω.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 22:37 | Άγγελος

  Το ελληνικό κράτος πρέπει να ενισχύει συνεχώς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που με πόνο ψυχής και τεράστια αποθέματα υπομονής και αγάπης μεγαλώνουν τα παιδιά τους!!! Επιτέλους στηρίξτε την ΤΡΙΤΕΚΝΗ οικογένεια!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 22:48 | ΝΤΟΚΑ Ελενη

  Υπογεννητικότητα, το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας,αδιαφορούν και θα μείνουμε τρεις και ο κούκος. Δώστε κίνητρα για να γεννηθούν παιδιά,Έλληνες!