Άρθρο 41 – Γνωστοποίηση

1.Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί στα συμβαλλόμενα μέρη, στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τον Πολιτισμό, στα κράτη που δεν είναι μέλη αλλά έχουν συμμετάσχει στην επεξεργασία της σύμβασης αυτής ή είναι παρατηρητές στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιοδήποτε κράτος που έχει προσκληθεί να υπογράψει τη σύμβαση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32:
α. οιαδήποτε υπογραφή,
β. την κατάθεση κάθε πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης,
γ. οιαδήποτε ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 32,
δ. οιαδήποτε επιφύλαξη και άρση επιφύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 37,
ε. οιαδήποτε δήλωση που έγινε σύμφωνα με το άρθρα 9 και 13,
στ. οιαδήποτε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή επικοινωνία σχετική με τη σύμβαση αυτή.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι κάτωθι, νόμιμα εξουσιοδοτηθέντες για το σκοπό αυτό, υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή.
Καταρτίσθηκε στο Magglingen/Macolin στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 στα αγγλικά και γαλλικά, αμφοτέρων των κειμένων εξίσου αυθεντικών, σε ένα μόνο αντίγραφο το οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα κράτη που δεν είναι μέλη και έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση της παρούσας σύμβασης ή απολαύουν καθεστώτος παρατηρητή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε κράτος το οποίο έχει κληθεί να υπογράψει την παρούσα σύμβαση.