Άρθρο 17 –Συνέργεια και υποκίνηση

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για την καθιέρωση ως ποινικών αδικημάτων, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, αυτών που διαπράττονται εκ προθέσεως και την υποβοήθηση και υποκίνηση της διάπραξης οιωνδήποτε των αδικημάτων του άρθρου 15 της σύμβασης αυτής.