Άρθρο 1 – Σκοπός και κύριοι στόχοι

1.Ο σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων με σκοπό την προστασία της ακεραιότητας και της αθλητικής δεοντολογίας σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας του αθλητισμού.
2.Για τον σκοπό αυτό, οι κύριοι στόχοι της σύμβασης αυτής είναι:
α. Η πρόληψη, εξάλειψη και τιμωρία της εθνικής και διακρατικής χειραγώγησης εθνικών και διεθνών αθλητικών αγώνων.
β. η προώθηση της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών, καθώς και με οργανισμούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό και το αθλητικό στοίχημα.

 • 11 Οκτωβρίου 2019, 14:41 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

  Ενόψει της κατάθεσης προς ψήφιση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση, παρακαλούμε για την αποδοχή των εξής αιτημάτων της Ομοσπονδίας μας :

  1) Να συμπεριληφθεί το άθλημα του Θαλάσσιου Σκι στις εξαιρέσεις του κωλύματος των διαιτητών-κριτών στα ατομικά αθλήματα περί συμμετοχής αυτών στα Διοικητικά Συμβούλια κλπ αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης (άρθρο 3 παρ.3, τελευταίο εδάφιο του ν.2725/1999, το οποίο τροποποιείται με το άρθρο 46 του νομοσχεδίου σας).

  2) Να συμπεριληφθούν οι αθλητές του Θαλάσσιου Σκι άνω των 35 ετών στις εξαιρέσεις του κωλύματος της μη εγγραφής αθλητών ως μελών αθλητικού σωματείου κλπ (άρθρο 3 παρ.5, πρώτο εδάφιο του ν2725/1999, το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί με σχετική διάταξη που θα τεθεί στο νομοσχέδιο σας).

  3) Να συμπεριληφθεί το άθλημα του Θαλάσσιου Σκι στην εξαίρεση του άρθρου 28 παρ.4 τελευταίο εδάφιο του ν.2725/1999 (στην οποία έχουν υπαχθεί με τη διάταξη αυτή τα αθλήματα του γκολφ και του κρίκετ), όπου προβλέπεται ο περιορισμός σε 5 σωματεία- μέλη των Ομοσπονδιών για την άρση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής τους.

  Ειδικότερα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως:

  1) Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2725/1999 τροποποιείται ως εξής :

  «Το κώλυμα του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, του μηχανοκίνητου αθλητισμού και του Θαλάσσιου Σκι».

  2) Το πρώτο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 3 του ν.2725/1999 τροποποιείται ως εξής :

  «Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, του αεραθλητισμού, του Θαλάσσιου Σκι, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.

  3) Το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 28 του ν.2725/1999 τροποποιείται ως εξής :

  «Ειδικά για τις αθλητικές ομοσπονδίες του γκολφ, του κρίκετ και του Θαλάσσιου Σκι η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται, εφόσον ο αριθμός των σωματείων-μελών περιορισθεί σε πέντε (5)».

  Οι λόγοι των προτεινομένων τροποποιήσεων αφορούν στα ακόλουθα :

  Λόγω της ιδιαιτερότητας του αθλήματος του Θαλασσίου Σκι, της μικρής διάδοσής του και του περιορισμένου αριθμού μελών, αθλητών, κριτών και λοιπών διοικητικών και τεχνικών στελεχών, δεν υφίσταται ικανός αριθμός προσώπων δυναμένων να συμβάλουν στην ανάπτυξη και στην προαγωγή αυτού. Επίσης, λόγω των υφισταμένων πιο πάνω κωλυμάτων του αθλητικού νόμου, παρατηρείται το γεγονός αφενός να μη συμμετέχουν ως κριτές αρκετά πρόσωπα και αφετέρου να διακόπτουν την αγωνιστική τους δράση αρκετοί καλοί αθλητές, προκειμένου να συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων των σωματείων, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η δύναμη των κριτών και των αγωνιστικά ενεργών αθλητών και να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος, καθώς και στη λειτουργία των σωματείων και της Ομοσπονδίας σε πολλά θέματα.

  Περαιτέρω, όσον αφορά την τρίτη πρότασή μας, σημειώνουμε ότι το Θαλάσσιο Σκι, ως γνωστό, είναι το πλέον δαπανηρό από όλα τα καλλιεργούμενα στη χώρα αθλήματα, ενώ δεν υπάρχουν και επαρκή προπονητικά κέντρα. Συνέπεια δε αυτών είναι αφενός να μην προσέρχεται μεγάλος αριθμός αθλητών για εγγραφή σε σωματεία και αφετέρου να υφίσταται μεγάλη δυσκολία στη ίδρυση σωματείων για την καλλιέργεια του αθλήματός μας.

  Η επελθούσα προ ετών δε οξύτατη οικονομική κρίση στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα παροχής οικονομικής συνδρομής της Ομοσπονδίας μας προς τα σωματεία (λόγω της δραστικής μείωσης της επιχορήγησης μας από τη Γ.Γ.Α.), επιδείνωσε την κατάσταση στη λειτουργία των σωματείων- μελών μας, προκαλώντας συρρίκνωση και των σωματείων Θαλάσσιου Σκι. Ενόψει αυτών καθίσταται προβληματική η δυνατότητα της Ομοσπονδίας μας να διατηρεί στη δύναμή της άνω των δεκαπέντε σωματείων. Γι’ αυτό επιβάλλεται να συμπεριληφθεί η Ομοσπονδία μας στη πιο πάνω εξαίρεση του άρθρου 28 του ν.2725/1999.

  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αποτελούν πάγια αιτήματα της ομοσπονδίας μας προς τους εκάστοτε αρμόδιους Υφυπουργούς Αθλητισμού.

  Κύριε Υφυπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω αιτήματά μας και τη βασιμότητα αυτών, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το Θαλάσσιο Σκι προσφέρει στην Ελληνική οικονομία και στον Ελληνικό τουρισμό (κάθε χρόνο διοργανώνουμε στην Ελλάδα διεθνείς αγώνες, χωρίς να επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό), οι δε μεγάλες διεθνείς διακρίσεις των αθλητών μας προβάλλουν τη χώρα μας και τον Ελληνικό αθλητισμό στο εξωτερικό, παρακαλούμε να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας.