Άρθρο 33 – Αποτελέσματα της σύμβασης και σχέση με άλλα διεθνή όργανα

1. Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών που απορρέουν από διεθνείς πολυμερείς συμβάσεις που αφορούν ειδικά θέματα. Ειδικότερα, η σύμβαση δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες ήδη καταρτισθείσες συμφωνίες αναφορικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ και συνάδουν με το αντικείμενο και τον σκοπό της παρούσας σύμβασης.
2. Η παρούσα σύμβαση συμπληρώνει ειδικότερα, όπου αυτό απαιτείται, τις ισχύουσες πολυμερείς ή διμερείς συνθήκες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των εξής συμβάσεων:
α. Ευρωπαϊκή σύμβαση έκδοσης (1957, ETS αρ. 24)
β. Ευρωπαϊκή σύμβαση για αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις (1959, ETS αρ. 30).
γ. Σύμβαση για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (1990, ETS αρ. 141).
δ. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την κατάσχεση και τη δήμευση των προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2005, ETS αρ. 198).
3. Τα συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα σύμβαση δύνανται να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συνθήκες μεταξύ τους για θέματα που σχετίζονται με τη σύμβαση αυτή με σκοπό τη συμπλήρωση ή ενίσχυση των διατάξεών της ή για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των αρχών που περιέχονται σε αυτήν.
4. Αν ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ήδη καταρτίσει συνθήκη για θέματα που αφορούν την παρούσα σύμβαση ή έχουν συνάψει άλλου είδους σχέσεις αναφορικά με τέτοια θέματα, δικαιούνται επίσης να εφαρμόσουν τη συνθήκη αυτή ή να ρυθμίσουν αναλόγως τις σχέσεις αυτές. Ωστόσο, στην περίπτωση που τα κράτη συνάπτουν σχέσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στη σύμβαση σχετικά με θέματα που ρυθμίζει η παρούσα, οφείλουν να το πράττουν με τρόπο που δεν αντιτίθεται στους σκοπούς και τις αρχές της σύμβασης αυτής.
5. Καμία διάταξη της σύμβασης αυτής δεν θίγει άλλα δικαιώματα, περιορισμούς, υποχρεώσεις και ευθύνες των συμβαλλόμενων μερών.