Άρθρο 5 – Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με αθλητικούς οργανισμούς,πράκτορες αθλητικών στοιχημάτων, φορείς διοργάνωσης αγώνων και άλλους σχετικούς οργανισμούς, για τον εντοπισμό, την ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει αθλητικούς οργανισμούς, πράκτορες αθλητικών στοιχημάτων, φορείς διοργάνωσης αγώνων και άλλους σχετικούς αθλητικούς οργανισμούς να θεσπίσουν διαδικασίες και κανόνες για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων και υιοθετεί, όπου απαιτείται, νομοθετικά ή άλλα μέτρα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό.