Άρθρο 37 – Επιφυλάξεις

1. Οιοδήποτε κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, με γραπτή γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, μπορεί κατά το χρόνο υπογραφής ή κατάθεσης της πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, να δηλώσει, ότι κάνει χρήση των επιφυλάξεων που προβλέπονται από τα άρθρα 19, παράγραφος 2 και 36 παράγραφος 1. Καμία άλλη επιφύλαξη δεν μπορεί να υπάρξει.
2. Το συμβαλλόμενο μέρος που έχει επιφυλαχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ανακαλέσει την επιφύλαξη, μερικώς ή ολικώς, με γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάκληση ισχύει από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα. Αν στη γνωστοποίηση αναφέρεται ότι η ανάκληση της επιφύλαξης ισχύει από την καθοριζόμενη σε αυτήν ημερομηνία και η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη αυτής της λήψης της ειδοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα, η ανάκληση αυτή θα ισχύει από τη μεταγενέστερη αυτή ημερομηνία.
3. Το συμβαλλόμενο μέρος που επιφυλάσσεται, ανακαλεί μερικώς ή ολικώς την επιφύλαξη όταν το επιτρέψουν οι περιστάσεις.
4. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης δύναται να ζητά, κατά διαστήματα, από τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν προβεί σε μία ή περισσότερες επιφυλάξεις, λεπτομέρειες για την προοπτική ανάκλησης των επιφυλάξεων αυτών.