Άρθρο 9 – Μέτρα για τη ρυθμιστική αρχή στοιχήματος ή άλλη υπεύθυνη αρχή ή αρχές.

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσδιορίζει μία ή περισσότερες υπεύθυνες αρχές, στις οποίες ανατίθεται κατά το νόμο η εφαρμογή των κανονισμών για το αθλητικό στοίχημα και η εφαρμογή των σχετικών μέτρων για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων αναφορικά με το αθλητικό στοίχημα, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση:
α. Της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες σχετικές αρχές ή με μια εθνική πλατφόρμα για παράνομα, παράτυπα ή ύποπτα αθλητικά στοιχήματα καθώς και για παραβιάσεις που αναφέρονται στην ή καθορίζονται σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή.
β. Του περιορισμού της προσφοράς αθλητικών στοιχημάτων μετά από διαβούλευση με τους εθνικούς αθλητικούς οργανισμούς και φορείς αθλητικών στοιχημάτων και ειδικότερα εξαιρουμένων αθλητικών αγώνων:
– που έχουν σχεδιαστεί για όσους είναι κάτω των 18 ετών,
– όταν οι οργανωτικές συνθήκες και/ή τα στοιχήματα με αθλητικούς όρους είναι ανεπαρκείς.
γ. Της εκ των προτέρων παροχής πληροφοριών για τους τύπους και το αντικείμενο των προϊόντων του αθλητικού στοιχήματος στους φορείς διοργάνωσης αγώνων σε υποστήριξη των προσπαθειών τους να προσδιορίσουν και διαχειριστούν τους κινδύνους χειραγώγησης του αθλητισμού εντός του πλαισίου των αγώνων που διοργανώνουν.
δ. Της συστηματικής χρήσης σε αθλητικά στοιχήματα τρόπων πληρωμής που επιτρέπουν τον εντοπισμό των χρηματικών ροών πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο που καθορίζει κάθε συμβαλλόμενο μέρος και συγκεκριμένα τον εντοπισμό των αποστολέων, των παραληπτών και των ποσών.
ε. Μηχανισμών σε συνεργασία με και μεταξύ αθλητικών οργανισμών και, όπου απαιτείται, με πράκτορες στοιχήματος, για να αποτρέψουν τους συντελεστές αγώνων να στοιχηματίζουν σε αθλητικές διοργανώσεις που παραβιάζουν τους σχετικούς αθλητικούς κανόνες ή το εφαρμοστέο δίκαιο.
στ. Αναστολής του στοιχηματισμού σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για αγώνες για τους οποίους έχει εκδοθεί η σχετική προειδοποίηση.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος γνωστοποιεί στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης την επωνυμία και τη διεύθυνση της αρχής ή αρχών που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.