Άρθρο 15 – Ποινικά αδικήματα σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διασφαλίζει ότι, το εθνικό του δίκαιο προβλέπει ποινικές κυρώσεις για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων όταν αυτή αφορά πρακτικές καταναγκασμού, διαφθοράς ή εξαπάτησης, όπως καθορίζονται από το εθνικό του δίκαιο.

  • Πέρα από τη μετάφραση της Συνθήκης στην ελληνική γλώσσα, θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα για την έγκαιρη, ακριβή και λεπτομερή νομοτεχνική άρση της κανονιστικής αντινομίας μεταξύ αντικρουόμενων διατάξεων της συνθήκης και της ήδη υπάρχουσας εθνικής νομοθεσίας για τη χειραγώγηση αγώνων, π.χ. του άρθρου 132 του ν. 2725/1999.
    Γεώργιος Λιανός
    Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
    Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών
    Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών φορέων