Άρθρο 4 – Εσωτερικός συντονισμός

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συντονίζει τις πολιτικές και ενέργειες όλων των δημόσιων ενδιαφερομένων αρχών για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τις αθλητικές οργανώσεις, τους φορείς διοργάνωσης αγώνων και πράκτορες αθλητικών στοιχημάτων να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων και, όπου απαιτείται, αναθέτει σε αυτούς την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της σύμβασης αυτής.