Άρθρο 22 – Ποινικές κυρώσεις κατά φυσικών προσώπων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι, στα αδικήματα των άρθρων 15-17 της παρούσας σύμβασης, όταν διαπράττονται από φυσικά πρόσωπα, επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των αδικημάτων. Οι κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν ποινές στέρησης της ελευθερίας που μπορεί να οδηγήσουν σε έκδοση, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο.