Άρθρο 50 – Ορισμός Επιτροπής Διοίκησης Καυταντζογλείου Σταδίου

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 423/1976 (Α΄223), η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 ν. 4373/2016 (Α΄49), αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Κατ’ εξαίρεση το Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης διοικείται από επταμελή Επιτροπή, με διετή θητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δύο από τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται ύστερα από πρόταση των εκτελεστών της διαθήκης Λυσιμάχου Καυταντζόγλου. Στην Επιτροπή συμμετέχει ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής εφόσον τούτο είναι δυνατόν. Ο ανωτέρω αρμόδιος Υπουργός δύναται με απόφασή του να αντικαθιστά εν όλω ή εν μέρει τα μέλη της Επιτροπής και προ της λήξεως της θητείας τους».

  • 11 Οκτωβρίου 2019, 19:39 | Θωμάς Στάμου

    Η ονομασία του Σταδιου είναι «Καυτανζόγλειο Στάδιο» και όχι «Καυταντζόγλειο Στάδιο» και προέρχεται από το όνομα του δωρητή «Λυσίμαχου Καυτανζόγλου». Λεπτομέρεια μεν, αλλά δεν παύει να είναι ανακρίβεια, γιαυτό ας το δουν οι συντάκτες της διαταξης.