Άρθρο 40 – Καταγγελία

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με γνωστοποίηση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2. Η καταγγελία θα ισχύει από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή της τρίμηνης περιόδου μετά την ημερομηνία της λήψης της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.