Άρθρο 13 – Εθνική πλατφόρμα

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα προσδιορίσει μια εθνική πλατφόρμα η οποία θα ασχολείται με την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Η εθνική πλατφόρμα θα έχει, σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο, μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:
α. θα χρησιμεύει ως κόμβος πληροφοριών, συλλέγοντας και δίνοντας πληροφορίες σχετικές με τη μάχη ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων στις σχετικές αρχές και οργανισμούς.
β. θα συντονίζει τη μάχη ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.
γ. θα λαμβάνει, συγκεντρώνει και αναλύει τις πληροφορίες για παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα για αθλητικούς αγώνες που πραγματοποιούνται στην επικράτεια του συμβαλλόμενου μέρους και, όπου είναι απαραίτητο, θα εκδίδει ανακοινώσεις.
δ. θα διαβιβάζει τις πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόμων ή αθλητικών κανονισμών που αναφέρονται στη σύμβαση αυτή στις δημόσιες αρχές ή σε αθλητικούς οργανισμούς και/ή φορείς αθλητικών στοιχημάτων.
ε. θα συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς και αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο περιλαμβανομένων των εθνικών πλατφορμών άλλων κρατών.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος γνωστοποιεί στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης την επωνυμία και τη διεύθυνση της εθνικής του πλατφόρμας.