Άρθρο 30 –Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης

1. Για τους σκοπούς της σύμβασης αυτής, συστήνεται δια του παρόντος επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπροσωπείται στην επιτροπή παρακολούθησης από έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των δημόσιων αρχών, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον αθλητισμό, την επιβολή του νόμου ή τη ρύθμιση των στοιχημάτων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει μια ψήφο.
3. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και άλλες διακυβερνητικές επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης, διορίζουν έναν αντιπρόσωπο στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης με σκοπό να συνεισφέρουν σε μια πολυτομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης απευθύνει πρόσκληση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με ομόφωνη απόφαση σε οιοδήποτε κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση, διεθνή οργανισμό ή όργανο να εκπροσωπείται από έναν παρατηρητή στις συνεδριάσεις της. Οι αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης συγκαλούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η πρώτη συνεδρίαση συγκαλείται το συντομότερο πρακτικά δυνατόν και σε οποιαδήποτε περίπτωση εντός ενός έτους μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης. Στην συνέχεια συνεδριάζει, οποτεδήποτε το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον των συμβαλλόμενων μερών ή ο Γενικός Γραμματέας.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύμβασης αυτής, η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης καταρτίζει και υιοθετεί κατόπιν συναίνεσης τους δικούς της κανόνες διαδικασίας.
6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης επικουρείται στην εκτέλεση των καθηκόντων της από τη Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.