Άρθρο 11 – Καταπολέμηση του παράνομου αθλητικού στοιχήματος

1. Με σκοπό την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα διερευνήσει τη λήψη των πλέον κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση των φορέων του παράνομου αθλητικού στοιχήματος και θα εξετάσει την υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή της σχετικής δικαιοδοσίας, όπως:
α. Κλείσιμο ή άμεσο ή έμμεσο περιορισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο σε παράνομους φορείς αθλητικού στοιχήματος και κλείσιμο των παράνομα εγκαταστημένων γραφείων στοιχημάτων στη δικαιοδοσία του συμβαλλόμενου μέρους.
β. Μπλοκάρισμα των οικονομικών ροών μεταξύ των παράνομων φορέων αθλητικού στοιχήματος και καταναλωτών.
γ. Απαγόρευση διαφήμισης των παράνομων γραφείων αθλητικού στοιχήματος.
δ. Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τους κινδύνους που συνδέονται με το παράνομο αθλητικό στοίχημα.