Άρθρο 3 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς της σύμβασης αυτής:
1. Ως «αθλητικός αγώνας» νοείται οιοδήποτε αθλητικό γεγονός που οργανώνεται σύμφωνα με τους κανόνες που τίθενται από αθλητικό οργανισμό, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στη Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 31.2. και οργανώνεται από διεθνή αθλητικό οργανισμό ή, όπου απαιτείται, από άλλο αρμόδιο αθλητικό οργανισμό.
2. Ως «αθλητικός οργανισμός» νοείται οιοσδήποτε οργανισμός που διευθύνει τον αθλητισμό ή ένα συγκεκριμένο άθλημα και εμφανίζεται στη λίστα που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 31.2 καθώς και ηπειρωτικά και εθνικά συνδεδεμένους οργανισμούς, εφόσον είναι απαραίτητο.
3. Ως «φορέας διοργάνωσης αγώνων» νοείται οιοσδήποτε αθλητικός οργανισμός ή οιοδήποτε άλλο άτομο, ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής, που διοργανώνει αθλητικούς αγώνες.
4. Ως «χειραγώγηση αθλητικών αγώνων» νοείται μια σκόπιμη συμφωνία, δια πράξεως ή παραλείψεως, που στοχεύει στην αθέμιτη αλλοίωση του αποτελέσματος ή της εξέλιξης του αθλητικού αγώνα, για να άρει εν όλω ή εν μέρει την απρόβλεπτη φύση του προαναφερθέντος αθλητικού αγώνα, με σκοπό την απόκτηση αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος για τον ίδιο ή για άλλους.
5. Ως «αθλητικό στοίχημα» νοείται οιοδήποτε χρηματικό στοίχημα με την προσδοκία χρηματικού επάθλου το οποίο εξαρτάται από τη μελλοντική και αβέβαιη έκδοση αθλητικού αγώνα. Ειδικότερα:
α. Ως «παράνομο αθλητικό στοίχημα» νοείται κάθε δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού, ο τύπος ή ο φορέας εκμετάλλευσης της οποίας δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται ο καταναλωτής.
β. Ως «παράτυπο αθλητικό στοίχημα» νοείται οιαδήποτε δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού που δεν συνάδει με τα συνήθη ή αναμενόμενα πρότυπα στην εν λόγω αγορά ή σχετίζεται με το στοίχημα για αγώνες η εξέλιξη των οποίων έχει ασυνήθη χαρακτηριστικά.
γ. Ως «ύποπτο αθλητικό στοίχημα» νοείται οιαδήποτε δραστηριότητα αθλητικού στοιχήματος που σύμφωνα με βάσιμα και αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία φαίνεται να συνδέεται με χειραγώγηση του αθλητικού αγώνα για την οποίο προσφέρεται.
6. Ως «συντελεστής αγώνα» νοείται οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ανήκει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α. Ως «αθλητής» νοείται οιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων που συμμετέχει σε αθλητικό αγώνα.
β. Ως «προσωπικό υποστήριξης αθλητών» νοείται οιοσδήποτε προπονητής, εκπαιδευτής, μάνατζερ, πράκτορας, το προσωπικό ομάδας, στέλεχος ομάδας, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό που εργάζεται με ή θεραπεύει αθλητές που συμμετέχουν ή προετοιμάζονται για τις αθλητικές διοργανώσεις και όλα τα άλλα άτομα που εργάζονται με τους αθλητές.
γ. Ως «παράγοντας» νοείται οιοδήποτε άτομο που είναι ιδιοκτήτης, μέτοχος ή ανώτατο στέλεχος ή μέλος προσωπικού που οργανώνουν και προωθούν αθλητικές διοργανώσεις καθώς και οι διαιτητές, τα μέλη κριτικών επιτροπών και οιαδήποτε άλλα πιστοποιημένα άτομα.
Ο όρος καλύπτει επίσης τα ανώτατα στελέχη και το προσωπικό διεθνών αθλητικών οργανισμών ή, όπου απαιτείται, άλλους αρμόδιους αθλητικούς οργανισμούς που αναγνωρίζουν τον αγώνα7. Ως «εκ των έσω πληροφορία» νοείται οιαδήποτε πληροφορία για αγώνα που ένα άτομο κατέχει λόγω της θέσης του/της σε σχέση με οιοδήποτε άθλημα ή αγώνα με εξαίρεση τις πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή είναι γνωστές στο κοινό και είναι εύκολα προσβάσιμες στους ενδιαφερομένους ή αποκαλύπτονται σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς που διέπουν τη σχετική διοργάνωση.

  • 13 Οκτωβρίου 2019, 22:00 | Κωνσταντίνου Στεργιος

    Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Ασχουμαι με τους αγώνες αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας 25 χρόνια από θέσεις κριτή αλυτάρχη και άγωνοδικη ,ρόλος μας είναι η ασφάλεια αγωνιζομένων και θεατών .Τα έμπειρα στελέχη των λεσχών των ομοσπονδιών αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας είναι αυτοί που θέλουν την ασφάλεια των αγώνων ελληνικών και διεθνών που διεξάγονται στην χώρα μας.Προσωπικες σκοπιμότητες δεν αρμόζουν στον χώρο μας Ευχαριστώ Κωνσταντίνου Στεργιος