Άρθρο 23 – Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι νομικά πρόσωπα που υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 18 υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις περιλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων και πιθανώς και άλλα μέτρα όπως:
α. προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας
β. θέση υπό δικαστική εποπτεία
γ. δικαστική διαταγή εκκαθάρισης