Άρθρο 10 – Φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί τέτοια νομοθετικά ή άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων και κατάχρησης εκ των έσω πληροφοριών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται με την παροχή προϊόντων αθλητικού στοιχήματος και ειδικότερα μέσω περιορισμών για:
α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην παροχή προϊόντων αθλητικού στοιχήματος στοιχηματίζοντας στα δικά τους προϊόντα.
β. Κατάχρηση θέσης ως χορηγού ή συνιδιοκτήτη ενός αθλητικού οργανισμού για τη διευκόλυνση χειραγώγησης αθλητικών αγώνων ή καταστρατήγησης εκ των έσω πληροφοριών.
γ. Τους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στην κατάρτιση αποδόσεων στοιχήματος για τη διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν.
δ. Την προσφορά στοιχημάτων από οιονδήποτε φορέα ή συντελεστή αγώνα, καθώς και οιονδήποτε φορέα αθλητικού στοιχήματος που ελέγχεται από οργανωτή αγώνων ή ενδιαφερόμενο, προσφέροντας στοιχήματα για αγώνα, στον οποίον εμπλέκονται ο οργανωτής ή το ενδιαφερόμενο μέρος.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενθαρρύνει τους φορείς του αθλητικού στοιχήματος και, μέσω αυτών, τους διεθνείς οργανισμούς φορέων αθλητικού στοιχήματος, ώστε να ευαισθητοποιήσουν τους ιδιοκτήτες και υπαλλήλους τους για τις συνέπειες και τον αγώνα για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων μέσω της εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαδόσεως πληροφοριών.
3. Κάθε συμβαλλόμενος θα υιοθετήσει τέτοια νομοθετικά ή άλλα μέτρα τα οποία θεωρεί απαραίτητα, ώστε να υποχρεώσει τους φορείς των αθλητικών στοιχημάτων να αναφέρουν εγκαίρως παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα χωρίς καθυστέρηση στην κανονιστική αρχή στοιχήματος, σε άλλη υπεύθυνη αρχή ή αρχές ή στην εθνική πλατφόρμα.