Άρθρο 8 – Μέτρα που αφορούν τη χρηματοδότηση των αθλητικών οργανισμών

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί τέτοια νομοθετικά ή άλλα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουν την απαιτούμενη διαφάνεια αναφορικά με τη χρηματοδότηση αθλητικών οργανισμών που υποστηρίζονται οικονομικά από το συμβαλλόμενο μέρος.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει τη δυνατότητα παροχής βοήθειας προς τους αθλητικούς οργανισμούς για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης των κατάλληλων μηχανισμών.
3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρακρατεί, εφόσον είναι απαραίτητο, την οικονομική υποστήριξη ή θα ζητήσει από τους αθλητικούς οργανισμούς να παρακρατήσουν την οικονομική υποστήριξη για παράγοντες που έχουν υποστεί κυρώσεις για χειραγώγηση αθλητικών αγώνων κατά τη διάρκεια ισχύος της κυρώσεως.
4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, εφόσον απαιτείται, λαμβάνει μέτρα να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο της οικονομικής ή άλλης υποστήριξης για οποιοδήποτε αθλητικό οργανισμό που δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων.