Άρθρο 7 – Αθλητικοί οργανισμοί και φορείς διοργάνωσης αγώνων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει τους αθλητικούς οργανισμούς και φορείς διοργάνωσης αγώνων να υιοθετήσουν και εφαρμόσουν κανόνες για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, καθώς και αρχές χρηστής διακυβέρνησης που σχετίζονται μεταξύ άλλων με:
α. την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων που περιλαμβάνει:
– απαγόρευση στους συντελεστές αγώνων να στοιχηματίζουν σε αθλητικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν,
– απαγόρευση κατάχρησης ή διάδοσης εμπιστευτικών πληροφοριών.
β. συμμόρφωση των αθλητικών οργανισμών και των συνδεδεμένων με αυτούς μελών με όλες τις συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις τους.
γ. την υποχρέωση των συντελεστών αγώνων να αναφέρουν αμέσως οιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, συμβάν, ενθάρρυνση ή προσέγγιση που μπορεί να θεωρείται ως παράβαση των κανόνων ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει τους αθλητικούς οργανισμούς να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να διασφαλίσουν:
α. μια ενισχυμένη και αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας των αθλητικών αγώνων που εκτίθενται σε κινδύνους χειραγώγησης.
β. ρυθμίσεις για την άμεση αναφορά περιστατικών ύποπτης δραστηριότητας που συνδέονται με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων στις αρμόδιες δημόσιες αρχές ή στην εθνική πλατφόρμα.
γ. αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της αποκάλυψης πληροφοριών που αφορούν πιθανές ή πραγματικές περιπτώσεις χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, περιλαμβανομένης της επαρκούς προστασίας για τους πληροφοριοδότες.
δ. ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων, περιλαμβανομένων και των νεαρών αθλητών, για τους κινδύνους της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων και τις προσπάθειες για την καταπολέμησή της, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και διάδοσης των πληροφοριών.
ε. τον διορισμό των αρμόδιων παραγόντων για αθλητικούς αγώνες και ειδικότερα των δικαστών και διαιτητών στο τελευταίο τουλάχιστον στάδιο.
3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενθαρρύνει τους αθλητικούς του οργανισμούς και, μέσω αυτών, τους διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς να εφαρμόσουν συγκεκριμένες, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές πειθαρχικές κυρώσεις και μέτρα για παραβιάσεις των εσωτερικών τους κανόνων κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων και ειδικότερα αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και να διασφαλίζουν επίσης αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από άλλους αθλητικούς οργανισμούς και ειδικότερα σε άλλες χώρες.
4. Η πειθαρχική ευθύνη που καθορίζεται από αθλητικούς οργανισμούς δεν αποκλείει οποιαδήποτε ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη.