Άρθρο 31- Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης αυτής.
2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης υιοθετεί και τροποποιεί τη λίστα των αθλητικών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3.2 και διασφαλίζει τη δημοσίευσή της κατά τον κατάλληλο τρόπο.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης ειδικότερα:
α. Προτείνει στα συμβαλλόμενα μέρη μέτρα που θα πρέπει να λάβουν για τους σκοπούς της σύμβασης αυτής και ειδικότερα αυτά που αφορούν τη διεθνή συνεργασία.
β. Όταν απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις στα συμβαλλόμενα μέρη, μετά τη δημοσίευση επεξηγηματικού εγγράφου και μετά από προηγούμενη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των αθλητικών οργανισμών και φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος και ειδικότερα σχετικά με:
– τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι αθλητικοί οργανισμοί και οι φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος με σκοπό να επωφεληθούν από την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της σύμβασης αυτής.
– άλλους τρόπους για την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των σχετικών αρμόδιων δημόσιων αρχών, των αθλητικών οργανισμών και των φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος, όπως αναφέρεται στη σύμβαση αυτή.
γ. Γνωστοποιεί στους διεθνείς οργανισμούς και στο κοινό τις δραστηριότητες στις οποίες προέβη εντός του πλαισίου της σύμβασης αυτής.
δ. Συντάσσει γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Υπουργών κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε μη κράτους-μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα κληθεί από την επιτροπή των Υπουργών να υπογράψει τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 32.2.
4. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να οργανώνει συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων.
5. Η επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης, με προηγούμενη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων μερών, διοργανώνει επισκέψεις στα συμβαλλόμενα μέρη.