Άρθρο 14 – Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί όποια νομοθετικά και άλλα μέτρα ενδέχεται να είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουν ότι, όλες οι ενέργειες κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων συμμορφώνονται με τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς νόμους και πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ειδικότερα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών που καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί τα απαραίτητα νομοθετικά και άλλα μέτρα που θα εγγυώνται ότι, οι δημόσιες αρχές και οργανισμοί που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι, όταν συλλέγονται, επεξεργάζονται και ανταλλάσσονται προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως της φύσης των ανταλλαγών αυτών, δίνεται η ανάλογη προσοχή στις αρχές της νομιμότητας, καταλληλότητας, συνάφειας και ακρίβειας και επίσης στην ασφάλεια των δεδομένων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.
3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προβλέπει με τους νόμους του ότι, οι δημόσιες αρχές και οργανισμοί που καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή, θα διασφαλίσουν ότι, η ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της σύμβασης αυτής δεν υπερβαίνει το ελάχιστο απαραίτητο για την επίτευξη των δεδηλωμένων σκοπών της ανταλλαγής.
4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ζητά από τις διάφορες δημόσιες αρχές και οργανισμούς που καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή να παράσχουν τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ανταλλασσόμενων δεδομένων και να εγγυηθούν την αξιοπιστία και ακεραιότητά τους καθώς και τη διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και την ταυτοποίηση των χρηστών τους.