Άρθρο 18 – Εταιρική ευθύνη

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι, νομικό πρόσωπο θα ευθύνεται για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως 17 της σύμβασης αυτής, που διαπράττονται προς όφελός του από οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά ή ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου που κατέχει ηγετική θέση εντός του νομικού προσώπου με βάση:
α. Εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου
β. Εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου
γ. Εξουσία άσκησης ελέγχου επί του νομικού προσώπου.
2. Με την επιφύλαξη των αρχών δικαίου του συμβαλλόμενου μέρους, η ευθύνη του νομικού προσώπου μπορεί να είναι ποινική, αστική ή διοικητική.
3. Εκτός των περιπτώσεων που ήδη προβλέπονται στην παράγραφο 1, κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι, ένα νομικό πρόσωπο θα ευθύνεται αν, λόγω έλλειψης επίβλεψης ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη αδικήματος που αναφέρεται στις παραγράφους 15 έως 17 της σύμβασης αυτής προς όφελος του νομικού αυτού προσώπου από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εξουσία του.
4. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη του φυσικού προσώπου που έχει διαπράξει το αδίκημα.

  • Η δεδομένη απλή μετάφραση της Συνθήκης στην ελληνική γλώσσα προσομοιάζει περισσότερο με ευχολόγιο παρά με θετικό δίκαιο, που είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή της. Ποια είναι για παράδειγμα η προσφορά της παρούσας διάταξης στην εθνική έννομη τάξη, από τη στιγμή που παραπέμπει σε «νομοθετικά και άλλα μέτρα» ευρισκόμενα προφανώς εκτός του παρόντος υπό διαβούλευση νομοσχεδίου; Θα ήταν ευχής έργον η μεταφορά της Συνθήκης στο ελληνικό δίκαιο να πραγματοποιηθεί με τη θέσπιση συγκεκριμένων διατάξεων θετικού δικαίου για την εταιρική ευθύνη, τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, τις διοικητικές κυρώσεις κ.λπ.
    Γεώργιος Λιανός
    Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
    Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών
    Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών φορέων