Άρθρο 25 – Κατάσχεση και δήμευση

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, τα οποία επιτρέπουν την κατάσχεση και τη δήμευση:
α. των εμπορευμάτων, εγγράφων και άλλων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 15-17 της σύμβασης αυτής.
β. των εσόδων που προκύπτουν από τα εν λόγω αδικήματα, ή περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχης αξίας με αυτά τα έσοδα.