Άρθρο 28 – Διεθνής συνεργασία με διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συνεργάζεται, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, με διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων.