Άρθρο 51 – Εναρμόνιση της αθλητικής νομοθεσίας με τον ν. 4548/2018

«1. Όπου στον ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται εποπτεία από τον Υπουργό Ανάπτυξης, αυτή ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.1. Η κατά τα ανωτέρω εποπτεία δεν καταλαμβάνει τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104).».
2. H παρ. 2 του άρθρου 75 του ν.2725/1999 (Α’ 121) καταργείται.
3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4603/2019 (Α΄48) καταργείται.
4. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄48) τροποποιείται ως εξής: “(δ) στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και»

 • 9 Οκτωβρίου 2019, 12:55 | GREEK CHALLENGE

  Εισηγητική Έκθεση

  Στο πλαίσιο ανάπτυξης του ναυταθλητισμού και θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού της χώρας και με δεδομένες τις άριστες κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, η διοργάνωση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους και η συμμετοχή ελληνικών επαγγελματικών ομάδων σε αυτούς, μπορεί ασφαλώς να αναδειχτεί σε μοχλό ανάπτυξης του ελληνικού ναυταθλητισμού και του τουρισμού συνολικά και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Η προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας μέσω ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους μπορεί να αποφέρει τα επόμενα χρόνια τεράστια οικονομικά οφέλη και να μετατραπεί σε αιχμή της προσπάθειας της χώρας μας να ανακάμψει πλήρως, διαμορφώνοντας θετικό κλίμα τόσο εντός όσο και εκτός της Ελλάδας. Η δημιουργία μονίμων και εποχικών θέσεων εργασίας ανά την Ελλάδα, για τη διεκδίκηση, διεξαγωγή, αθλητική συμμετοχή και για την απόκτηση τεχνολογίας ανθρακονημάτων προκειμένου να ναυπηγηθούν τα ελληνικά σκάφη στη χώρα μας (όρος ορισμένων αγώνων διεθνούς κύρους) καθώς και τη δημιουργία βιομηχανίας προϊόντων στο πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι μερικά από τα αναμενόμενα οφέλη. Επιπλέον, η τεχνολογία και οι υλικοτεχνικές υποδομές που θα αποκτηθούν θα έχουν πολλαπλές μελλοντικές εφαρμογές και χρήσεις. Η δημιουργία βάσεων, ναυταθλητικών ακαδημιών και η διοργάνωση αγώνων θα προσφέρουν πολλαπλά σημαντικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας, ενδεικτικά: σύνδεση της επαγγελματικής ιστιοπλοΐας με τη ναυτική εκπαίδευση και προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, εκπαίδευση κλάδου σε θέματα ασφάλειας και ναυσιπλοΐας (μειωμένοι ρύποι, εξοικονόμηση καυσίμων, εφαρμογή νέων τεχνικών πλεύσης, εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην κατασκευή πλοίων), μεταφορά τεχνογνωσίας σε ομάδες που θα δημιουργηθούν και θα συμμετέχουν σε αγώνες διεθνούς κύρους, γεωστρατηγικά οφέλη έναντι ανταγωνίστριων χωρών.
  Με το παρόν άρθρο επιδιώκεται η συστηματική και οργανωμένη διεκδίκηση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, μέσω της σύστασης Επιτροπής Διεκδίκησης και Διοργάνωσης ή Φιλοξενίας επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, η οποία θα έχει σαφείς και ξεκάθαρες αρμοδιότητες τόσο για την ίδια τη διοργάνωση των αγώνων όσο και για την προβολή της χώρας και την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων. Για το λόγο αυτό συστήνονται δύο Υπο-επιτροπές με αντίστοιχες αρμοδιότητες και μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Σημαίνων ρόλο διαδραματίζει και ο Φιλοξενών Φορέας (Hosting Entity), ο οποίος επιλέγεται και ορίζεται από τις αρχές διοργάνωσης επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που ρυθμίζουν την εκάστοτε διοργάνωση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους. Η εισαγόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς η ύπαρξη νομοθετικού κενού στο ζήτημα αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία συμμετοχής της Ελλάδας στη διεκδίκηση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους έως σήμερα. Λόγω της υψηλής τεχνολογικής κατάρτισης και των θεσμικών ιδιομορφιών των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, η διεκδίκηση τους θα γίνει με συνεργασία του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα) και του ιδιωτικού τομέα, η δε χρηματοδότηση των ενεργειών που θα απαιτηθούν θα πραγματοποιηθεί τόσο από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού (ιδίως με πόρους της Ε.Ε. που διατίθενται και θα διατεθούν προς το σκοπό ανάπτυξης παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, έξυπνης εξειδίκευσης, πράσινης ανάπτυξης) όσο και από ιδιωτικούς πόρους.

  Άρθρο 52

  «Επιτροπή Διεκδίκησης και Διοργάνωσης ή Φιλοξενίας επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους»

  1. Συνίσταται Επιτροπή Διεκδίκησης και Διοργάνωσης ή Φιλοξενίας επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους («Επιτροπή Διεκδίκησης»), με σκοπό τη διεκδίκηση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους στην Ελλάδα και την προετοιμασία, οργάνωση ή φιλοξενία και εκτέλεση των αγώνων αυτών.

  2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Διεκδίκησης, είναι οι εξής: α) Η ευθύνη για την ανάπτυξη των δημοσίων και διεθνών σχέσεων για τη διεκδίκηση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους και ειδικότερα η προβολή της Χώρας στους τομεις πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού, οικονομίας, τεχνικής υποδομής και τεχνολογίας, β) Η ευθύνη για τη σύνταξη και έγκριση του φακέλου υποψηφιότητας για τη διοργάνωση των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους και η μέριμνα για το συντονισμό των προγραμμάτων άλλων φορέων που υποστηρίζουν τη διεκδίκηση των αγώνων αυτών, γ) Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, της εκτέλεσης και μέριμνας για το συντονισμό της πραγματοποίησης των αναγκαίων για τους αγώνες μελετών και τεχνικών έργων, δ) Η σύνταξη και παρακολούθηση της εξέλιξης του επιχειρησιακού σχεδίου, που αναλύεται σε οργανωτικό, τεχνικό και οικονομικό πρόγραμμα για την προετοιμασία της διεκδίκησης των αγώνων αυτών, ε) Η διεκπεραίωση κάθε θέματος που έχει σχέση με τη διεκδίκηση. στ) Η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής της επιτροπής, ζ) Η προώθηση ιδιαίτερα δια μέσου των Αθλητικών Ομοσπονδιών και του Απόδημου Ελληνισμού, της πραγματοποίησης των σκοπών της και η) ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για τη διεξαγωγή των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, που θα αναληφθούν.

  3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατόπιν πρότασης και σύμφωνης γνώμης του Φιλοξενούντος Φορέα, καθορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης και τα θέματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, την οργάνωση και τη λειτουργία της, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος. Ως Φιλοξενών Φορέας (Hosting Entity) ορίζεται φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος επιλέγεται και ορίζεται από τις αρχές διοργάνωσης διεθνών επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων, σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που ρυθμίζουν την εκάστοτε διοργάνωση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους.

  4. Η διεκδίκηση της ανάληψης της εκάστοτε διοργάνωσης πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διεκδίκησης. Από τα μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης συνίστανται δύο υποεπιτροπές, η Υποεπιτροπή Διαχείρισης, σκοπός της οποίας είναι η εν γένει διαχείριση και διεκπεραίωση των αποφάσεων της Επιτροπής Διεκδίκησης και η Υποεπιτροπή Προβολής, σκοπός της οποίας είναι η προβολή του εκάστοτε εγχειρήματος, οι δημόσιες σχέσεις και η εκπροσώπηση της Επιτροπής Διεκδίκησης. Η Υποεπιτροπή Διαχείρισης και η Υποεπιτροπή Προβολής εκπροσωπούνται με ίσο αριθμό ψήφων αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Διεκδίκησης. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες, η σύνθεση και τα μέλη της Υποεπιτροπής Διαχείρισης ορίζονται με την απόφαση του Πρωθυπουργού της παρ. 3 του παρόντος. Ως μέλη της Υποεπιτροπής Διαχείρισης μπορούν να συμμετέχουν, ενδεικτικά, εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ο Διαμεσολαβητής του Επενδυτή της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece” και όσοι φορείς των οποίων η συνδρομή κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των νομικών και υλικοτεχνικών αναγκών της διεκδίκησης και διοργάνωσης των αγώνων. Τα μέλη της Υποεπιτροπής Προβολής ορίζονται με υπόδειξη του Φιλοξενούντος Φορέα και αποτελούνται, ενδεικτικά, από αθλητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πρόσωπα και εκπροσώπους φορέων που ο Φιλοξενών Φορέας κρίνει ότι θα βοηθήσουν στη διεκδίκηση και διοργάνωση ή φιλοξενία των αγώνων και η αμοιβή τους ορίζεται με την απόφαση του Πρωθυπουργού της παρ. 3 του παρόντος. Ο Φιλοξενών Φορέας, με επικεφαλής τον νόμιμο εκπρόσωπό του, θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τις διοικήσεις των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων διεθνούς κύρους, θα εκπροσωπεί και θα ενεργεί για λογαριασμό της Επιτροπής Διεκδίκησης, εντός των κατευθυντηρίων γραμμών που θα λαμβάνει από τον Πρωθυπουργό και τα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει και εντός των θεσμών που διέπουν τους επαγγελματικούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες διεθνούς κύρους.

  5. Σε περίπτωση ανάληψης επαγγελματικού ιστιοπλοϊκού αγώνα διεθνούς κύρους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων αυτών.

  6. Η χρηματοδότηση της Επιτροπής Διεκδίκησης και Διοργάνωσης, της διοργάνωσης των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους που θα ανατεθούν στη χώρα και της αθλητικής συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτούς, θα πραγματοποιηθεί αφενός με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό με Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ιδίως με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου με ιδιωτικούς πόρους.

  Δικαίωμα χρήσης Νομοθετικής Διάταξης:

  Να ισχύουν οι παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

  Α) Διοργανωτικές Αρχές (Event Authorities)(τέως και νυν) ή/και Φιλοξενούσες Αρχές/Φορείς (Hosting Entities) (τέως και νυν) ή εκπρόσωποί τους

  Β) Ομάδες συμμετοχής σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες διεθνούς κύρους (τέως και νυν)

  ή κοινοπραξίες των δύο κατηγοριών.

  Το παραπάνω σχήμα θα εγγυηθεί επιτυχή διεκδίκηση και διοργάνωση των αγώνων αλλά και την αθλητική συμμετοχή της χώρας μας.

  Ορισμός ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους:

  Κατηγορίες: Υφιστάμενη, νέα (υπό ανάπτυξη)

  Κριτήρια:

  1. Αριθμός επαγγελματικών ομάδων συμμετοχής με ιστορικό
  2. Εκπροσώπηση τουλάχιστον τεσσάρων κρατών σε προημιτελικό στάδιο
  με εξαίρεση αγώνων matchracing.
  3. Αιγίδα διεθνούς οργανισμού / κλάσης, Ναυτικού Ομίλου
  4. Παράδοση και ιστορία,
  5. Οικονομικά οφέλη άνω των 5 εκ. συνδυαστικά (οικονομικά, είδος,
  προβολή) βάσει μελετών ανεξάρτητων οργανισμών

  Υφιστάμενοι ιστιοπλοϊκοί αγώνες διεθνούς κύρους:

  America’s Cup, America’s Cup World Series, AC Defender Series, AC Challenger Series
  The Ocean Race
  SAILGP
  52 Super Series
  GC 32 Racing Tour
  Maxi Association
  J Class
  World Match Racing Tour
  Little America’s Cup