Άρθρο 39 – Επίλυση διαφορών

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, σε στενή συνεργασία με τις σχετικές διακυβερνητικές επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενημερώνεται για οποιαδήποτε δυσκολία αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης αυτής.
2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών για την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, επιδιώκεται επίλυση της διαφοράς μέσω διαπραγμάτευσης, συμβιβασμού ή διαιτησίας ή με οποιοδήποτε άλλο ειρηνικό μέσο της επιλογής τους.
3. Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θεσπίζει με τη συγκατάθεση των μερών διαδικασίες διευθέτησης, τις οποίες δύνανται να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση διαφορών.