Άρθρο 12 – Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών, αθλητικών οργανισμών και φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα διευκολύνει, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο , την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών, αθλητικών οργανισμών, οργανωτών αγώνων, φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος και εθνικών πλατφορμών. Ειδικότερα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα αναλάβει την υποχρέωση να θεσπίσει μηχανισμούς για την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών όταν αυτές ενδέχεται να βοηθήσουν στην εκτίμηση του κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 5 και συγκεκριμένα την παροχή εκ των προτέρων πληροφοριών για τους τύπους και το αντικείμενο των προϊόντων του στοιχήματος στους οργανωτές των αγώνων και την έναρξη ή διεξαγωγή ερευνών ή διαδικασιών αναφορικά με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.
2. Κατόπιν αιτήματος, ο παραλήπτης των πληροφοριών αυτών θα γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στον οργανισμό ή στην αρχή με την οποία ανταλλάσσει τις πληροφορίες τη συνέχεια που δόθηκε στην επικοινωνία αυτή.
3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα διερευνήσει όλους τους πιθανούς τρόπους ανάπτυξης ή ενίσχυσης της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών εντός του πλαισίου του αγώνα κατά του παράνομου αθλητικού στοιχήματος σύμφωνα με το άρθρο 11 της σύμβασης αυτής.