Άρθρο 35 – Εδαφική εφαρμογή

1. Οιοδήποτε κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί κατά το χρόνο της υπογραφής ή της κατάθεσης των εγγράφων κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης να καθορίσει το έδαφος ή τα εδάφη, στα οποία θα εφαρμόζεται η σύμβαση αυτή.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, σε οιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία με δήλωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της σύμβασης αυτής σε οιοδήποτε άλλο καθοριζόμενο στη δήλωση έδαφος και για αυτές τις διεθνείς σχέσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνο ή για λογαριασμό των οποίων είναι εξουσιοδοτημένο να αναλάβει υποχρεώσεις. Όσον αφορά σε αυτό το έδαφος, η ισχύς της σύμβασης θα αρχίσει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών μετά την ημερομηνία λήψης της δήλωσης από τον Γενικό Γραμματέα.
3. Οιαδήποτε δήλωση που έγινε σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους αναφορικά με οιοδήποτε καθοριζόμενο σε αυτήν έδαφος, μπορεί να ανακληθεί με γνωστοποίηση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάκληση θα ισχύσει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών μετά την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.