Άρθρο 21 – Μέτρα προστασίας

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει τη λήψη όποιων νομοθετικών μέτρων ενδέχεται να είναι αναγκαία για την παροχή αποτελεσματικής προστασίας σε:
α. Πρόσωπα που παρέχουν με καλή πίστη και με βάσιμους λόγους πληροφορίες που αφορούν τα αδικήματα των άρθρων 15-17 της σύμβασης αυτής ή συνεργάζονται με άλλο τρόπο με τις ανακριτικές ή διωκτικές αρχές.
β. Μάρτυρες που καταθέτουν για τα αδικήματα αυτά
γ. Όταν είναι απαραίτητο, μέλη της οικογένειας των ατόμων που αναφέρονται στα εδάφια α και β.