Άρθρο 29 – Παροχή πληροφοριών

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαβιβάζει στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα νομοθετικά ή άλλα μέτρα που έλαβε με σκοπό τη συμμόρφωσή του με τους όρους της σύμβασης αυτής.