Άρθρο 26 – Μέτρα με στόχο τη διεθνή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής, με τις ισχύουσες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις και ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν με βάση μια ομοιόμορφη και αμοιβαία νομοθεσία και με το εθνικό τους δίκαιο στην ευρύτερη δυνατή έκταση για τους σκοπούς της έρευνας, δίωξης και δικαστικής διαδικασίας αναφορικά με τα αδικήματα των άρθρων 15-17 της σύμβασης αυτής, περιλαμβανομένης της κατάσχεσης και της δήμευσης.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διεθνείς, περιφερειακές και αμφοτεροβαρείς συμβάσεις για την έκδοση και την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικά θέματα και σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο αναφορικά με τα αδικήματα των άρθρων 15-17 της σύμβασης αυτής.
3. Σε θέματα διεθνούς συνεργασίας, όπου το διττό αξιόποινο είναι απαίτηση, η απαίτηση θεωρείται ως εκπληρωθείσα, ανεξαρτήτως του αν το δίκαιο του κράτους προς το οποίο η αίτηση κατατάσσει το αδίκημα στην ίδια κατηγορία ή χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο για την ονομασία του αδικήματος όπως το αιτούν κράτος, εφόσον η συμπεριφορά από την οποία προκύπτει το αδίκημα για το οποίο ζητείται αμοιβαία δικαστική συνδρομή ή έκδοση συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της νομοθεσίας και των δύο συμβαλλόμενων μερών. Αν συμβαλλόμενο μέρος που προβαίνει σε έκδοση ή αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις με τον όρο της ύπαρξης σύμβασης, λαμβάνει αίτημα για έκδοση ή δικαστική συνδρομή από συμβαλλόμενο μέρος που δεν έχει μια τέτοια σύμβαση μαζί του μπορεί, ενεργώντας σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπει το δικό του δίκαιο, να θεωρήσει τη σύμβαση ως τη νομική βάση για έκδοση και αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικά θέματα αναφορικά με τα αδικήματα των άρθρων 15-17 της σύμβασης αυτής.