Άρθρο 6 – Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα για την ενίσχυση της μάχης ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.