Άρθρο 32 – Υπογραφή και έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα σύμβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τον Πολιτισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μη κράτη-μέλη τα οποία έχουν συμμετάσχει στην επεξεργασία της ή είναι παρατηρητές στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
2. Η παρούσα σύμβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή από οιοδήποτε άλλο μη κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής Υπουργών. Η απόφαση για την πρόσκληση των μη κρατών-μελών να υπογράψουν τη σύμβαση θα ληφθεί με την προβλεπόμενη από το άρθρο 200δ του καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης πλειοψηφία και με την ομόφωνη ψήφο των εκπροσώπων των συμβαλλομένων κρατών που δικαιούνται να μετέχουν στην Επιτροπή Υπουργών μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αμέσως μετά τη σύστασή της.
3. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
4. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία που οι πέντε υπογράφοντες, τρία τουλάχιστον κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασαν τη συγκατάθεσή τους για δέσμευσή τους από τη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3.
5. Αναφορικά με οιοδήποτε υπογράφον κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εκφράσει αργότερα τη συγκατάθεσή τους να δεσμεύονται από τη σύμβαση, η ισχύς της σύμβασης θα αρχίσει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη της περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία της παροχής της συγκατάθεσής τους να δεσμεύεται από τη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3.
6. Συμβαλλόμενο μέρος που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης με τρόπο που θα αποφασισθεί από την Επιτροπή Υπουργών μετά από διαβούλευση με το συμβαλλόμενο αυτό μέρος.