Άρθρο 38 – Τροποποιήσεις

1. Οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης ή η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης δύνανται να προτείνουν τροποποιήσεις των άρθρων της σύμβασης αυτής.
2. Οιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση γνωστοποιείται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και διαβιβάζεται από αυτόν στα συμβαλλόμενα μέρη, στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα μη κράτη-μέλη που έχουν συμμετάσχει στην επεξεργασία της σύμβασης αυτής ή είναι παρατηρητές στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οιοδήποτε κράτος που έχει προσκληθεί να υπογράψει την παρούσα σύμβαση και στην επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη συνεδρίαση στην οποία θα εξετασθεί. Η επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης υποβάλλει στην Επιτροπή Υπουργών τη γνώμη της επί της προτεινόμενης τροποποίησης.
3. Η Επιτροπή Υπουργών εξετάζει την προτεινόμενη τροποποίηση και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και μπορεί να υιοθετήσει την τροποποίηση με την προβλεπόμενη από το άρθρο 20δ πλειοψηφία του καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης.
4. Το περιεχόμενο οιασδήποτε τροποποίησης που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού διαβιβάζεται στα συμβαλλόμενα μέρη για αποδοχή.
5. Οιαδήποτε τροποποίηση που υιοθετήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη λήξη ενός μηνός μετά τη γνωστοποίηση από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της αποδοχής της στον Γενικό Γραμματέα μετά τις σχετικές εσωτερικές τους διαδικασίες.
6. Αν μια τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Επιτροπή Υπουργών, αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 5, ένα κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εκφράσει την συναίνεσής του να δεσμεύονται από τη σύμβαση χωρίς να αποδεχτεί συγχρόνως την τροποποίηση.