Άρθρο 22: Παρόδια στοά

1. Η κατασκευή παρόδιας στοάς είναι υποχρεωτική όταν αυτό προβλέπεται από το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής και κατά την έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, το πλάτος της ορίζεται αριθμητικά.
Η παρόδια στοά οφείλει να συνδέεται λειτουργικά και αισθητικά με το κτίριο και η μία πλευρά της οφείλει να εφάπτεται της οικοδομικής γραμμής.
2. Η κατασκευή της ακολουθεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
α) Το δάπεδο της να είναι συνεχόμενο με το δάπεδο του πεζοδρομίου
β) Το ελεύθερο ύψος της από τη στάθμη του πεζοδρομίου μέχρι την κατώτερη επιφάνεια της οροφής της να μην είναι μικρότερο από το ύψος που προκύπτει από τη σχέση ύψους προς πλάτος 3:4 και σε όλες τις περιπτώσεις να μην είναι μικρότερο των 3,00 μ..
γ) Να μην υπάρχουν μόνιμες προεξοχές ή και κατασκευές στο δάπεδο, την οροφή και στη πλευρά του κτιρίου
δ) Η κάθετη προς την οικοδομική γραμμή πλευρά των υποστυλωμάτων, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το 1/6 του πλάτους της στοάς
ε) Επιφάνεια 30% της στοάς προσμετράται στον υπολογισμό της απαιτούμενης επιφάνειας φύτευσης
στ) Κάτω από τη στοά σε ίσο πλάτος με αυτή και μέχρι βάθος 3,00 μ. από τη στάθμη του πεζοδρομίου επιτρέπονται μόνο εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και τα δίκτυα που εξυπηρετούν το κτίριο.
ζ) οι στοές μπορεί να κατασκευαστούν χωρίς υποστυλώματα εφόσον επιτρέπεται από τη στατική επίλυση του κτιρίου που τις διαμορφώνει.
3. Σε ρυμοτομικά σχέδια στα οποία δεν έχουν ορισθεί αριθμητικά τα πλάτη των παρόδιων στοών, αυτά καθορίζονται ως εξής:
α. Για πλάτος δρόμου μέχρι 7,30 μ, ελάχιστο πλάτος στοάς 2,50 μ.
β. Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 7,30 μ και μέχρι 10,30 μ, ελάχιστο πλάτος στοάς τρία (3,00) μέτρα
γ. Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 10,30 μ και μέχρι 14,30 μ, ελάχιστο πλάτος στοάς 3,50 μ.
δ. Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 14,30 μ και μέχρι 19,30 μ, ελάχιστο πλάτος στοάς 4,00 μ.
ε. Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 19,30 μ, ελάχιστο πλάτος στοάς 4,50 μ.
Πλάτος δρόμου για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεωρείται η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών. Σε περίπτωση δρόμου που δεν έχει σταθερό πλάτος λαμβάνεται υπόψη το μέσο πλάτος του μεταξύ δύο διαδοχικών δρόμων που τέμνουν και τις δύο απέναντι πλευρές του ή μεταξύ τέτοιου δρόμου και πλατείας. Αν στο τμήμα αυτό του δρόμου παρουσιάζεται τοπική διεύρυνση ή πρόβλεψη προκηπίου σε μήκος μικρότερο του ενός τρίτου αυτού του τμήματος, μετρούμενο στον άξονα του δρόμου, αυτό το πρόσθετο πλάτος δεν λαμβάνεται υπόψη.
Τυχόν αποτμήσεις στις γωνίες συνάντησης δρόμων δεν λαμβάνονται υπόψη.
Στους αδιέξοδους δρόμους δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν διαπλατύνσεις στο αδιέξοδο άκρο τους.
4. Σε κτίρια, στα οποία δεν έχει διανοιγεί η προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στοά, δεν χορηγείται άδεια δόμησης για οποιαδήποτε προσθήκη, είτε καθ’ ύψος είτε κατ’ επέκταση στο κτίριο. Επιτρέπονται επισκευές και διαρρυθμίσεις καθώς και αλλαγές χρήσεων του υφισταμένου.
Για κτίρια για τα οποία απαιτούνται επισκευές λόγω σεισμών ή σε περίπτωση επισκευών για λόγους υγιεινής και χρήσης κτιρίων ή επικινδυνότητας η παραπάνω απαγόρευση δεν έχει ισχύ.