Άρθρο 27:Ειδικές Διατάξεις

1. Κτίρια, κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ειδικά κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος ύστερα από απόφαση του Υπουργού στον οποίο υπάγεται ο αρμόδιος φορέας έγκρισης της άδειας δόμησης, επιτρέπονται παρεκκλίσεις του παρόντος νόμου που χορηγείται μετά από αιτιολογημένη τεχνική έκθεση και έγκριση του Κεντρικού Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής.
2. Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σε αυτά με απαραίτητη προϋπόθεση την σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου.
Για διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
3. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το χρηματικό ποσό καταβολής εισφοράς στο Πράσινο Ταμείο για την κατασκευή περισσοτέρων υπογείων από αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, χωροθετημένες με τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις.
4. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τόσο του άρθρου 10 όσο και του άρθρου 24 η προσαύξηση του συντελεστή δόμησης υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, επί του αρχικού συντελεστή.

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:56 | Δ.Μαλασπίνας

  Κατα τη γνώμη μου πρέπει να υπαχθούν διατάξεις του παλαιού αρ.21/ΓΟΚ85 ήτοι:
  2. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος για μεμονωμένα στοιχεία του κτιρίου, όπως οι καπναγωγοί, τα καμπαναριά, οι υδατόπυργοι, τα σιλό, καθώς και ως πρός την κατασκευή περισσότερων του ενός υπογείων, που δεν υπολογίζονται στην επιφάνεια που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης.
  4. Επίσης για λειτουργούσες βιομηχανίες επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου για τις απολύτως απαραίτητες προσθήκες σε κτίρια ή εγκαταστάσεις τους εφόσον με αυτές επιτυγχάνεται η αντιρρύπανση και η προστασία του περιβάλλοντος.
  Οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για τη λειτουργία της βιομηχανίας φορέα και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας.

 • 4. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 27 «Ειδικές Διατάξεις» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «2. Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σε αυτά με απαραίτητη προϋπόθεση την σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου.
  Για διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
  Αντίστοιχα σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια κατοικίας που δεν διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης, κανονισμού (συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού πολυκατοικίας) κ.λπ. η τοποθέτηση διάταξης (ράμπας ή αναβατορίου) που θα διασφαλίζει την πρόσβαση στα άτομα αυτά εφόσον διαμένουν ως ιδιοκτήτες ή ένοικοι στα κτίρια με απαραίτητη προϋπόθεση την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και την κάλυψη των εξόδων κατασκευής από τα ενδιαφερόμενα άτομα.»

  Τέλος, στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η έκδοση του Π.Δ. (εφαρμοστικού του νόμου 4030/2011 περί αδειών οικοδομής) σχετικά με την μελέτη προσβασιμότητας πρέπει να επισπευτεί, δεδομένης της ήδη θέσης σε ισχύ του νόμου από τις 01.03.2012 ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην έκδοση των οικοδομικών αδειών με το νέο σύστημα.

  Αντίστοιχα επισημαίνουμε ότι η Πολιτεία πρέπει να αντιμετωπίσει το μεγάλο κενό που υπάρχει στον τομέα της πιστοποίησης της ορθής εφαρμογής της τεχνικής νομοθεσίας και των οδηγιών και προδιαγραφών περί προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία με αποτέλεσμα τη συχνή υλοποίηση ακατάλληλων παρεμβάσεων. Προς τούτο, παράλληλα με τη δημιουργία ενός σώματος Επιθεωρητών Προσβασιμότητας που αποτελεί πάγιο αίτημα τους εθνικού αναπηρικού κινήματος, θεωρούμε απόλυτα αναγκαία την άμεση διοργάνωση σεμιναρίων σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία όπως γνωρίζετε διαθέτει πιστοποίηση φορέα «Δια Βίου Εκπαίδευσης», για την εκπαίδευση όλων των στελεχών των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα που ασχολούνται με τη σύνταξη προδιαγραφών, καθώς και τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την παραλαβή μελετών και έργων δεδομένου ότι δεν προσφέρεται σχετική εκπαίδευση σε καμία εκπαιδευτική βαθμίδα.

 • 5 Μαρτίου 2012, 00:15 | Ευάγγελος Κουρής

  Να προστεθεί με τους απολύτως απαραίτητους χώρους μηχανοστασίων για την παράγραφο 2

 • Άρθρο 27: (Ειδικές Διατάξεις)
  Η παράγραφος 3 θα πρέπει να αναγράφει το αντίθετο. Δηλαδή πρέπει να καταβάλει ποσό υπέρ του Πράσινου Ταμείου ο μη κατασκευάζον υπόγεια για θέσεις στάθμευσης στα αστικά κέντρα. Αυτό δε να μην είναι εφ’ άπαξ αλλά ετήσια εισφορά.

  Νομοσχέδιο
  3. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το χρηματικό ποσό καταβολής εισφοράς στο Πράσινο Ταμείο για την κατασκευή περισσοτέρων υπογείων από αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, χωροθετημένες με τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις.

  Πρόταση
  3. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το χρηματικό ποσό καταβολής εισφοράς στο Πράσινο Ταμείο για την μη κατασκευή περισσοτέρων υπογείων από αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, χωροθετημένες με τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 14:19 | Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

  Άλλα παρουσίασε/ανακοίνωσε το Υπουργείο και άλλα τίθενται σε διαβούλευση.

  Από την παρουσίαση ( http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=hVRfMVNkyKM%3d&tabid=367&language=el-GR9 ) :

  9. Νέο πλαίσιο ογκοπλαστικής διάταξης στις εκτός σχεδίου περιοχές
  Απαγόρευση κατάτμησης των κτιριακών όγκων κατοικιών σε κάθε γήπεδο εκτός σχεδίου. Διατηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για την εκτός σχεδίου δόμηση. (διαφάνεια 18) (άρθρο 27, παρ.1α)