Άρθρο 15: Ύψος κτιρίου – αφετηρία μέτρησης υψών – πλάτος δρόμου

1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε συνάρτηση με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της περιοχής ως εξής:
για συντελεστή δόμησης έως 0,4 ύψος 10,75μ.
για συντελεστή δόμησης έως 0,8 ύψος 14,00μ.
για συντελεστή δόμησης έως 1,2 ύψος 17,25μ.
για συντελεστή δόμησης έως 1,6 ύψος 19,50μ.
για συντελεστή δόμησης έως 2,0 ύψος 22,75μ.
για συντελεστή δόμησης έως 2,4 ύψος 26,00μ.
για συντελεστή δόμησης 2,4 και άνω, το δεκαπλάσιο του επιτρεπόμενου συντελεστή με μέγιστο ύψος 32,00μ.
Σε περιπτώσεις φυτεμένων δωμάτων σε νέα κτίρια τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη προσαυξάνονται κατά ένα (1,00) μέτρο και σε αυτές των στεγών κατά σαράντα (40) εκατοστά.
2. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και το συντελεστή όγκου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
α) για τα ειδικά κτίρια πλην των γραφείων, στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 1,2 και αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα, με τις ακόλουθες μέγιστες τιμές:
για συντελεστή δόμησης έως 0,4 ύψος 13,00μ.
για συντελεστή δόμησης έως 0,8 ύψος 18,00μ.
για συντελεστή δόμησης έως 1,2 ύψος 21,00μ.
β) σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε κτίριο που έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης.
3. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου σε κάθε σημείο των όψεων του μετριέται από την οριστικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους σε οποιαδήποτε σημείο μέτρησης ή από τη στάθμη του πεζοδρομίου, αν οι όψεις τοποθετούνται επί της ρυμοτομικής γραμμής και αυτή ταυτίζεται με την οικοδομική γραμμή.
Σε οικόπεδα με πρόσωπα σε περισσότερους του ενός κοινόχρηστους χώρους, για τα οποία ισχύουν διαφορετικά μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη και το ένα τουλάχιστον απ’ αυτά δεν ορίζεται βάσει της παραγράφου αυτής, επιβάλλεται η τήρηση του μικρότερου από τα επιτρεπόμενα ύψη μέχρι την απόσταση των 9,0 μ. από την οικοδομική γραμμή στην οποία αντιστοιχεί αυτό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους δόμησης της περιοχής.
Σε περίπτωση υπογείου με ύπαρξη χαμηλωμένης αυλής (cours anglaises) η αφετηρία μέτρησης του ύψους γίνεται από το τελικό διαμορφωμένο έδαφος της στάθμης του ισογείου στην αντίστοιχη θέση.
4. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους παρά μόνο για την διευκόλυνση της φυσικής αποροής ομβρίων και μέχρι στάθμης ±1.00μ. από το φυσικό έδαφος.
5. Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:
α) στα πρόσωπα του οικοπέδου από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου (όπου Π η απόσταση από οικοδομική γραμμή έως την απέναντι οικοδομική γραμμή)
β) Στις υπόλοιπες πλευρές του οικοπέδου από κατακόρυφες επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται.
6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου πλάτος δρόμου σε ορισμένο σημείο του προσώπου του οικοπέδου θεωρείται το μήκος της καθέτου στην οικοδομική γραμμή στο σημείο αυτό έως την τομή της με την απέναντι εγκεκριμένη οικοδομική γραμμή του ίδιου δρόμου ή την προέκτασή της. Αν το οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται στα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και απέναντι υπάρχει μόνο ρυμοτομική γραμμή για τον υπολογισμό του πλάτους του δρόμου λαμβάνεται υπόψη η γραμμή αυτή αντί της οικοδομικής.
7. Σε περιπτώσεις πλατειών ή διευρύνσεων λόγω συμβολής οδών με ή χωρίς απότμηση, ως πλάτος δρόμου για τον καθορισμό του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων στο τμήμα που βλέπει στη διεύρυνση ή την πλατεία, θεωρείται το μεγαλύτερο από τα πλάτη των δρόμων που συμβάλλουν, μετρούμενα στο σημείο της συμβολής.
Όταν ο εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος περιβάλλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από οικοδομικό τετράγωνο και επικοινωνεί με άλλο κοινόχρηστο χώρο από δίοδο, ως πλάτος δρόμου για τον καθορισμό του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων που βλέπουν σε αυτόν λαμβάνεται το πλάτος της διόδου στο σημείο συμβολής της με το χώρο αυτόν.
8. Τα ύψη για την εφαρμογή του ιδεατού στερεού, μετρώνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου, όπως αυτή βεβαιώνεται από τον μελετητή μηχανικό και εγκρίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού.
Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της οδού.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:17 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Στο προηγούμενο σχόλιο μου κατά λάθος έχει επέμβει ο «δαίμων του τυπογραφείου» Η ορθή διατύπωση που προτείνω γιά την παρ.4 είναι :

  παρ.4 Η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους υπηρετεί την καλή προσβασιμότητα του κτιρίου από τον εξωτερικό χώρο προς τις διάφορες στάθμες του, καθώς και τη διευκόλυνση της φυσικής αποροής ομβρίων . Η επιτρεπόμενη τροποποίηση της αρχικής στάθμης του φυσικού εδάφους καθορίζεται ανάλογα με την κλίση του ως εξής: σε φυσικό έδαφος με κλίση έως 15%, μέγιστη τροποποίηση έως +/- 1,00μ, σε φυσικό έδαφος με κλίση άνω του 15% και έως 25%, μέγιστη τροποποίηση έως +/- 1,50μ, σε φυσικό έδαφος με κλίση άνω του 25% και έως 35% μέγιστη τροποποίηση έως +/- 2,00μ, σε φυσικό έδαφος με κλίση άνω του 35%, μέγιστη τροποποίηση έως +/- 3,00μ. Το ελάχιστο πλάτος/οριζόντια απόσταση μεταξύ των διαδοχικών καθ’ ύψος αναβαθμών στον περιβάλλοντα χώρο ορίζεται σε 1,5μ γιά υψομετρική διαφορά έως 1,5μ, και 2,0μ γιά μεγαλύτερες υψομετρικές διαφορές.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:02 | Καλλιόπη – Ιωάννα Μαστοράκη (Αρχιτέκτονας)

  Αρθρο 15
  Παρ.3 >δεν υπάρχει ο ορισμός του “cours anglaises “ ούτε επιτρεπόμενα μεγέθη για αυτόν ούτε επιτρεπόμενη κλίση των πλευρών του (δεν είναι πάντα κατακόρυφες , συχνά είναι επικλινείς για να καθρεπτίζουν φώς μέσα στο υπόγειο)
  Παρ.4> «…παρά μόνο για την διευκόλυνση της φυσικής απορροής ομβρίων ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ή και για την προσβασιμότητα οχημάτων σε στεγασμένους χώρους στάθμευσης!

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:06 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Αρθρο μ15 – Υψος κτιρίου

  Ας μου επιτραπεί να σχλιάσω μόνον δύο σημεία

  παρ.4 «Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους παρά μόνο για την διευκόλυνση της φυσικής αποροής ομβρίων και μέχρι στάθμης ±1.00μ. από το φυσικό έδαφος.»
  Η διατύπωση αυτή είναι απαγορευτική γιά τη λειτουργία των κτιρίων σε επικλινή εδάφη. Η άνετη, καλή προσβασιμότητα είναι νομίμως επιδιώξιμος σκοπός και δεν υπηρετείται με αυτό τον τρόπο. Η ισόγεια πρόσβαση σε διαφορετικές στάθμες συμβάλλει εξαιρετικά στην ποιότητα της καθημερινής ζωής των κατοίκων. Γνωρίζω καλά, μελετώντας επί 30 χρόνια κτίρια στους Οικισμούς του Πηλίου ότι στά επικλινή εδάφη η διάταξη αυτή θα οδηγήσει στο σχηματισμό πολλαπλών διαδοχικών επιπέδων, με πλήρη κατακερματισμό των αυλών και στη λειτουργική αχρήστευση του περιβάλλοντα χώρου. Τα παληά σπίτια της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έχουν κατά κανόνα γύρω τους αυλές σε αναβαθμούς-πεζούλες ύψους 2,00μ και πλέον στους ορεινούς οικισμούς. Πολλές φορές οι πεζούλες σηκώνονται πάνω από 3,00μ, πάντα με λόξευση σε αυτές τις περιπτώσεις.
  Προτείνω την αναδιατύπωση της παρ. ως εξής

  παρ.4 Η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους υπηρετεί την καλή προσβασιμότητα του κτιρίου από τον εξωτερικό χώρο προς τις διάφορες στάθμες του, καθώς και τη διευκόλυνση της φυσικής αποροής ομβρίων και μέχρι στάθμης ±1.00μ. από το φυσικό έδαφος. Η επιτρεπόμενη τροποποίηση της αρχικής στάθμης του φυσικού εδάφους καθορίζεται ανάλογα με την κλίση του ως εξής: σε φυσικό έδαφος με κλίση έως 15%, μέγιστη τροποποίηση έως +/- 1,00μ, σε φυσικό έδαφος με κλίση 15% έως 25%, μέγιστη τροποποίηση έως +/- 1,50μ, σε φυσικό έδαφος με κλίση έως 25% έως 35% μέγιστη τροποποίηση έως +/- 2,00μ, σε φυσικό έδαφος με κλίση άνω του 35%, μέγιστη τροποποίηση έως +/- 3,00μ. Το ελάχιστο πλάτος/οριζόντια απόσταση μεταξύ των διαδοχικών καθ’ ύψος αναβαθμών στον περιβάλλοντα χώρο ορίζεται σε 1,5μ γιά υψομετρική διαφορά έως 1,5μ, και 2,0μ γιά μεγαλύτερες υψομετρικές διαφορές.

  Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την παρ. 5α η οποία ορίζει ότι » Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:
  α) στα πρόσωπα του οικοπέδου από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου (όπου Π η απόσταση από οικοδομική γραμμή έως την απέναντι οικοδομική γραμμή)»
  Η απορία που δημιουργείται αφορά τη συνέχεια του περιβλήματος του ιδεατού στερεού στην πρόσοψη, επάνω από το ύψος 1,5Π. Δεν θα ήθελα να διατυπώσω αντιπρόταση, νομίζω όμως ότι επιβάλλεται να συμπληρωθεί το κενό.

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:43 | Χαριζοπούλου Βάγια , αρχιτέκτονας

  ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ η τροποποποίηση της παρ. 5 για τον ορισμό του ΙΔΕΑΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟ.
  Στο άρθρο 2 (Ορισμοί) ορίζεται ότι : 53. Ιδεατό στερεό είναι το υπέργειο πρίσμα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατασκευή του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του.
  Με το Αρθρο 15.5 ορίζονται μόνο οι έδρες του πρίσματος που έχουν πρόσωπο σε δρόμο.Για τις έδρες που ορίζονται από τις κατακόρυφες επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται δεν αναφέρεται το ύψος αυτών για να οριστεί το στερεό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η απουσία σαφούς ορισμού του άνω μέρους του πρίσματος, καθώς έτσι όπως είναι διατυπωμένο το κτίσμα θα είναι δύσκολο να εκμεταλλευτεί το μέγιστο ύψος της περιοχής, μιας και δεν μπορούν να κατασκευαστούν σε εσοχή όροφοι( απουσία κεκλιμένης επιφάνειας από 1,5π έως Hmax).
  Η διάταξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αύξηση ύψους που προτείνεται με το άρθρο 15, καθώς σε ίδιες περιοχές με διαφορετικά πλάτη οδών θα έχουμε τη δημιουργία κτιρίων με διαφορετικά ύψη αδικώντας σοβαρά τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε στενούς δρόμους, τα οποία πολύ πιθανό να μη μπορούν να εξαντλήσουν το σ.δ.(έχει μειωθεί και το ποσοστό κάλυψης).
  Προτεινόμενη διατύπωση:
  5. Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:
  α) στα πρόσωπα του οικοπέδου από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου (όπου Π η απόσταση από οικοδομική γραμμή έως την απέναντι οικοδομική γραμμή)
  β) από κεκλιμένη επιφάνεια που περνά από τα ανώτατα σημεία της κατακόρυφης επιφάνειας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και σχηματίζει με αυτή οξεία γωνία εφαπτομένης 1:1,5. Σε περίπτωση οικοπέδου ανηφορικού προς το βάθος με κλίση τέτοια, ώστε η εφαπτόμενη της οξείας γωνίας που σχηματίζει το έδαφος με την κατακόρυφη να είναι μικρότερη από 1:1,5 μπορεί να κατασκευαστεί κτίριο κατά παρέκκλιση ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
  γ) Στις υπόλοιπες πλευρές του οικοπέδου από κατακόρυφες επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται.

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:23 | Δ.Μαλασπίνας

  9. Για τα ειδικά κτίρια επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος για μεμονωμένα στοιχεία του κτιρίου, όπως οι καπναγωγοί, τα καμπαναριά, οι υδατόπυργοι, τα σιλό.

 • 6 Μαρτίου 2012, 00:08 | Διαμαντόπουλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 15 § 1
  Η αύξηση ύψους κτηρίου με φυτεμένο δώμα να αντιστοιχεί μόνο στο τμήμα του που έχει φυτεμένο δώμα.
  Τα 40 εκ. για την στέγη δεν είναι κατανοητά.

 • 5 Μαρτίου 2012, 22:01 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ

  Στο άρθρο 15, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8, δεν καθορίζεται η αφετηρία μέτρησης των υψών σε κάθε σημείο των εν εσοχή ορόφων, αλλά και απρόσιτων ορίων του οικοπέδου.
  Ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά υψομέτρων στις κορυφές του οικοπέδου, ιδίως όταν πρόκειται για δις γωνιαίο οικόπεδο.

 • 5 Μαρτίου 2012, 11:14 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Είναι καταστροφικό για την χώρα μας με τους τεράστιους σεισμούς, να αυξάνουμε ορόφους αντί να μειώσουμε.
  Πρέπει οπωσδήποτε να μειωθούν οι όροφοι και να γίνει επέκταση των σχεδίων πόλεων.
  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν νέα οικόπεδα, με τους απαραίτητους όρους δόμησης, όπου θα μπορούν να κτίσουν οι πολίτες.
  Αυτό επιβάλλεται για πολλούς λόγους:
  Να υπάρχουν φθηνά οικόπεδα, να μην στριμώγνονται οι οικοδομές χωρίς ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου, να μπορούν να κτίσουν μέσα σε οικισμούς αυτοί που ήθελαν να κτίσουν στο κτήμα τους και δεν μπορούν.

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:02 | Καρατζάς βασιλης

  Παρ. 4

  Στα οικόπεδα με κλίσεις μεγαλύτερες του 20% η τροποποίηση του εδάφους μέχρι +_1.00μ απο το φυσικό έδαφος είναι ανεπαρκεστατηγια την κάλυψη των υψομετρικων διαφόρων. Η τροποποίηση της φυσικής στάθμης για να επαρκεί πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.50μ.

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:28 | Καλαμάρα ευγενια

  Παρ. 4
  Η επιτρεπόμενη τροποποίηση του +_1.0 του εδάφους για τα ομβρια η για εκσκαφες και επιχωσεις προς διαμόρφωση του τελικού εδάφους είναι μικρή, ειδικά στα οικόπεδα με κλίση μεγαλύτερη του 20%% και ως εκ τούτου θα πρέπει τουλάχιστον στις μεγάλες κλίσεις να παραμείνει το 1.50μ.

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:14 | ΣΕΛΑΝΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

  πρέπει να αυξηθεί το ύψος του ιδεατού στερεού (να είναι μεγαλύτερο του 1,5Π) γιατί οικόπεδο με μεγάλο ΣΔ , μικρό βάθος και μεγάλο πρόσωπο σε δρόμο μικρού πλάτους πχ 7μ όπου υπάρχει στοά 3μ από εγκεκριμένο σχέδιο και δεν υπάρχει δυνατότητα συνένωσης , το οικόπεδο δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δόμηση εφόσον μικραίνει η κάλυψη και η αύξηση του ύψους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

 • 4 Μαρτίου 2012, 20:02 | ΣΑΚΗΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

  ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 5 (ΣΑΦΕΣ ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ):
  {Σημ. Στο άρθρο 2 (Ορισμοί) ορίζεται ότι : 53. Ιδεατό στερεό είναι το υπέργειο πρίσμα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατασκευή του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του.}

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ :
  5. Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:
  α) στα πρόσωπα του οικοπέδου από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου (όπου Π η απόσταση από οικοδομική γραμμή έως την απέναντι οικοδομική γραμμή)
  β) από κεκλιμένη επιφάνεια που περνά από τα ανώτατα σημεία της κατακόρυφης επιφάνειας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και σχηματίζει με αυτή οξεία γωνία εφαπτομένης 1:1,5. Σε περίπτωση οικοπέδου ανηφορικού προς το βάθος με κλίση τέτοια, ώστε η εφαπτόμενη της οξείας γωνίας που σχηματίζει το έδαφος με την κατακόρυφη να είναι μικρότερη από 1:1,5 μπορεί να κατασκευαστεί κτίριο κατά παρέκκλιση ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
  γ) Στις υπόλοιπες πλευρές του οικοπέδου από κατακόρυφες επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται.

  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ :
  «5. Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:
  α) στα πρόσωπα του οικοπέδου από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου (όπου Π η απόσταση από οικοδομική γραμμή έως την απέναντι οικοδομική γραμμή)
  β) Στις υπόλοιπες πλευρές του οικοπέδου από κατακόρυφες επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται.»

 • 4 Μαρτίου 2012, 08:16 | θωμας χαραλαμπακος

  Αν ισχύει η παρ 3 του άρθρου 3 του παρόντος , ότι οι ειδικές πολεοδομικες διατάξεις κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος νόμου , και συνεπώς κατισχύουν και τα Π Δ που ρυθμίζουν διαφορετικά ύψη σε συγκεκριμένη περιοχή , τότε προκαλούνται μεγάλες διαφορές και ανισότητες και αδικίες μεταξύ οικοπέδων της ίδιας περιοχής όπου ισχύουν ίδιοι όροι δόμησης , στην περίπτωση κατα την οποία , αν στο [ Α ] οικόπεδο κτίσθηκε οικοδομή και καλύφθηκε ο
  Σ Δ και το ύψος , και κατά συνέπεια δεν μπορεί να κανει προσθήκη καθ ύψος λογω καλυψης του Σ Δ , αδικείται έναντι του γειτονικού [Β ]οικοπέδου , το οποίο σύμφωνα με την διάταξη του παρόντος άρθρου θα μπορεί να υπερβεί το ύψος που προβλέπεται στην μέχρι σήμερα ειδική διάταξη , αφού για το ύψος θα λαμβάνεται υπ όψη ο Σ Δ .για τον υπολογισμο του ύψους .
  π χ Α οικόπεδο 500 τμ με σδ 0,4 κτιζει 200 τμ και ύψος σημερα 7,5 . συμφωνα με την διάταξη της περιοχής .
  κατασκεύασε δυο επίπεδα [ισόγειο 100τμ και Α ΌΡΟΦΟ 100τμ ] συνολο 200 τμ συν την στεγη 1,5 μ συν υπόγειο
  Το Β γειτονικο οικόπεδο 500 τμ με τον ίδιο σδ ο,4 κτίζει 200 τμ και ύψος 10,5 σύμφωνα με την παρουσα διάταξη .Θα κατασκευάσει ισογειο 80 τμ Α οροφο 80τμ , Β οροφο 40τμ συνολο 200τμ
  Το Α κτισμα θα ΈΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ και το άλλο ύψος . ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ,
  ΠΡΟΣΟΧΗ . Η διάταξη ειναι αντισυνταγματική
  ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΩ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΘΟΣ
  Παρακαλώ ας μου πουν άλλοι συμμετεχοντες στην παρουσα διαβούλευση , μήπως κανω λάθος ερμηνεία , Σας ευχαριστω
  […]

 • 3 Μαρτίου 2012, 18:42 | θωμας χαραλαμπακος

  ποιός είναι ο αρμοδιος φορεας για την περιπτωση 2[α] ,για την
  παρέκκλιση ως προς το ύψος στα ειδικά κτιρια ,
  να προσδιορισθει επακριβως ο φορεας , επειδη σημερα ακομη δεν έχουν διαχωρισθει ή ξεκαθαρισθει η αρμοδίότητες των
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ
  ΤΙς ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ . ειναι τοσο δυσκολο ή δεν θελετε να το προσδιορισετε σκοπιμα , ωστε να μη εφαρμοζεται η διάταξη

 • 3 Μαρτίου 2012, 15:04 | Άκης Κ.

  Επίσης καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη τα αιωρούμενα σωματίδια που συγκεντρώνονται στις πόλεις μας εξαιτίας ακριβώς αυτής της πυκνής και συνεχούς δόμησης με τις κοντές και χοντρές πολυκατοικίες που «πνίγουν» το αστικό περιβάλλον.Η χαμηλή δόμηση είναι άκρως επιβαρυντική για το αστικό περιβάλλον από όποια πλευρά και να το δει κανείς. Χρειάζονται πολύ πιο γενναίες παρεμβάσεις από τις προτεινόμενες.

 • 3 Μαρτίου 2012, 15:03 | Άκης Κ.

  Οι χαμηλές κατασκευές έχουν μεγάλη επίπτωση (αρνητική) στην υγεία και θα πρέπει να προσεχτεί πολύ αυτό. Το ραδόνιο που εκπέμπεται διαμέσω της κατασκευής από την γη είναι μια πολύ ισχυρή ακτινοβολία με καταστρεπτικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Πρέπει να κοιτάζουμε τις σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις και να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη μαζί με την προαγωγή της υγείας, όπως αποτυπώνεται από τις σύγχρονες ιατρικές ανακαλύψεις και να μην μένουμε σε απόψεις προηγούμενων εποχών. Στους υψηλότερους ορόφους (κυρίως πάνω από τον 3ο-4ο) παρατηρείται μικρότερη συγκέντρωση ροδανίου, ενώ η απόσταση από τη γη επιβαρύνει σαφώς λιγότερο την ανθρώπινη υγεία. Γι’ αυτό, επίσης, θα μπορούσε να οριστεί και ένα (αυξημένο) κατώτατο όριο ύψους για τον πρώτο όροφο σε σχέση με το έδαφος.

 • 3 Μαρτίου 2012, 10:26 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ

  Με την αυξηση του υψους των κτιρίων και την ταυτοχρονη μείωση της επιτρεπόμενης κάλυψης κατά δέκα της εκατό μαζί με τα κίνητρα για παραχώρηση τμήματος των οικοπέδων, θεωρώ ότι:
  Οι σκιάσεις που θα δημιουργηθούν σε διπλανα κτίρια θα είναι τέτοιες που θα αλλαξουν την ενεργειακή απόδοση αυτών ( προς το χειρότερο ).Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η υφιστάμενη κατάσταση και όχι να μιλάτε θαρείς και πρόκειται να πραγματοποιήσεται νέες πόλεις και οικισμούς από την αρχή.
  Και άλλο να οικοδομείς σε μεγαλουπόλης και άλλο σε μικρότερες πόλεις και οικισμούς.Κάντε διαχωρισμό ,αυτές οι διατάξεις είναι καλές για το κέντρο των Αθηνών , Θεσσαλονίκης και άλλων μεγαλουπόλεων άλλα είναι ανεδαφικές για μικρότερες πόλεις . Τί κάνει μια οκταόροφη οικοδομή στα Τρίκαλα δίπλα σε δυόροφα τριόροφα και μονοκατοικίες.Σκεφτείται σοβαρά και μην τα βάζεται όλα σε εναν κουβά.

 • 3 Μαρτίου 2012, 08:13 | θωμας χαραλαμπακος

  ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ αρθρο , η περίπτωση κατά την οποία έχει εξαντληθει ο Σ Δ και το ύψος χωρίς να έχει κατασκευασθεί μέχρι σημερα η στέγη. ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΘΕΙ ΣΟΦΙΤΑ σύμφωνα με τη σχετικη διάταξη περι σοφιτας [ύψος 2,20 μ] σε συνδυσμό με την παρούσα΄, όταν στην εκδοθείσα άδεια προβλεπόταν ύψος στεγης 1,50 μ .Αν τελικά ισχύει η ρύθμιση του άρθρου
  3 παρ 3 , σύμφωνα με την οποία , Οι πολεοδομικές διατάξεις
  κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος .
  Αν δεν αποσαφηνισθεί η διάταξη , θα ταλαιπωρείται ο κόσμος
  στις Υπηρεσίες και τα δικαστήρια, επειδή θα υπάρχουν καταγγελίες, και ως γνωστό οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν εχουν
  γνώσεις νομικού και μηχανικού ταυτοχρονα , ώστε να ερμηνευουν
  ορθά τη διάταξη .

 • 2 Μαρτίου 2012, 22:56 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΡΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ

  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΥΨΟς ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥς ΕΠΙΣΗς ΔΕΝ ‘ΒΟΗΘΑΕΙ’ ΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΑΤΙ ΤΗΝ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ. ΤΑ ΨΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕς ΣΚΙΕΣ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥς ΘΑ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙς ΗΔΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ. ΘΕΜΙΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΧΡΗΣΕΙς ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕς ΑΠΟ ΤΗς ΚΑΤΟΙΚΙΑς ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

 • 2 Μαρτίου 2012, 17:14 | Παναγιώτης Παπαδόπουλος

  Τι θα ισχύει στις περιοχές με περιορισμό ύψους;
  Θα καταργηθούν οι περιορισμοί ή δε θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τους έμεσα αυξημένους ΣΔ; Ισονομία;

 • 2 Μαρτίου 2012, 15:13 | Γιώργος Νικητίδης

  Από την αντιστοίχιση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους με τον ισχύοντα ΣΔ, δεν έχω καταλάβει αν επιβάλλεται σαν τροποποίηση των όρων δόμησης σε ισχύοντα σχέδια ή αφορά την εφαρμογή τους σε ρυμοτομικά που πρόκειται να προωθηθούν. Για να γίνω πιο σαφής, σε ισχύον σχέδιο με χρήση αμιγούς κατοικίας, ΣΔ 0,8 και μέγιστο ύψος τα 8,5 μ, μετά την εφαρμογή του νέου κανονισμού θα συνεχίσει να ισχύει το 8,5 ή μπορούν να υποβληθούν άδειες για κτίρια με ύψος έως 14,00 μ.

 • 2 Μαρτίου 2012, 14:44 | D.Dervisis

  «5. Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:
  α) στα πρόσωπα του οικοπέδου από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου (όπου Π η απόσταση από οικοδομική γραμμή έως την απέναντι οικοδομική γραμμή)
  β) Στις υπόλοιπες πλευρές του οικοπέδου από κατακόρυφες επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται.»

  Αν κατάλαβα καλά, καθώς παραλείπεται το εδάφιο 6Β του αρ. 9 του ΓΟΚ85 φαίνεται να μειώνεται το ύψος του κτηρίου σε δρόμους με μικρό πλάτος και μεγάλο ΣΔ καθώς αυτό δεν θα μπορεί να εξαντλήσει το επιτρεπόμενο απο τον ΣΔ ύψος.

  Το ύψος όμως που προκύπτει με την αναλογία 1,5Π είναι αρκετά μεγάλο για να είναι δυνατός ο επαρκής ηλιασμός των χαμηλών ορόφων.

  Πχ: Σε οικόπεδο με πλάτος δρόμου 12μ και ΣΔ 2,4 θα μπορούσε να κατασκ
  ευασθεί κτήριο ύψους 18 μόνο μέτρων αντί των 26μ που επιτρέπει ο ΣΔ. Καλό μέν αλλά δεν επαρκεί για τον ηλιασμό κατά την χειμερινή πρίοδο που είναι και απαραίτητος.
  Δυστυχώς δεν μπορώ να παραθέσω κάποιο σκαρίφημα αλλά αν τραβήξετε μερικές γραμμές θα αντιληφθείτε αμέσως ότι το χειμώνα (21 Δεκ γωνία προσπτωσης ηλιου 23 μοίρες) θα ηλιάζονται μόνο οι τελευταίοι (ανώτεροι) όροφοι. Ο ηλιασμός των χαμηλότερων ορόφων θα βελτιώνεται μετά τον Απρίλιο και περίπου μέχρι τον Οκτώβριο, περίοδο που δεν είναι ιδιαίτερα επιθυμητός ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
  Αυτό εκτός απο την πλευρά της υγιεινής αποκλείει και την χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων πράγμα το οποίο θα έπρεπε να προωθείται απο τον κανονισμό.

 • 2 Μαρτίου 2012, 13:51 | Λεωνίδας

  Θα πρέπει να αυξηθούν σε σημαντικό βαθμό, όμως,τα ύψη των κτηρίων, ώστε να δημιουργηθούν περισσότεροι ελεύθεροι χώροι, με μείωση της κάλυψης στις ελληνικές πόλεις. Η έλλειψη χώρων πρασίνου και η περιβαλλοντική υποβάθμιση των σύχρονων πόλεων οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στα ιδιαίτερα χαμηλά ύψη κτηρίων που επιβλήθηκαν σε συνδυασμό με τους πολύ χαμηλούς συντελεστές (<3). Αποτέλεσμα η πόλη να ασφυκτιά με συνεχή και πυκνή δόμηση που δημιουργεί απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Μια γενναία αύξηση του ύψους θα διόρθωνε αυτές τις συνέπειες.

 • 2 Μαρτίου 2012, 08:41 | ΜΗΝΑΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ

  ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΝΑ ΕΝΤΑΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΟΙ ΣΟΦΙΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑ. ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΑΙ 4014 ΘΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΣΟΦΙΤΕΣ.
  ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΟΦΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ:
  1)ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 0,35 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
  2)ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  3)Ο ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΗ ΣΟΦΙΤΑ ΝΑ ΕΔΡΑΖΕΙ ΕΠΙ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΟΥ Η ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΟΧΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

 • Πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά οι περιοχές με καθορισμένο ύψος κτιρίων . Η μείωση του ποσοστού κάλυψης στις περιοχές αυτές δημιουργεί πολλά προβλήματα στην αρχιτεκτονική μελέτη των νέων κτιρίων. Η πιθανή αύξηση του επιτρεπομένου ύψους θα αλλοιώσει αρνητικά στις περισσότερες απο τις περιοχές αυτές την προβολή του ίχνους του πολεοδομικού ιστού στο φυσικό ανάγλυφο που τον περιβάλλει.

 • παρ4. Στα οικόπεδα με μεγάλη κλίση ο περιορισμός του 1,00μ προκαλεί προβλήματα στην προσαρμογή του κτιρίου στο έδαφος ενώ η απαγόρευση διαμόρφωσης για λόγο διαφορετικό από την αποροή ομβρίων θα οδηγήσει σε δημιουργία υπόγειων χ.κ.χ. στη στάθμη ισογείου σε αρκετές περιπτώσεις. Προτείνω τη διατήρηση του 1,50μ για προσαρμογή του κτιρίου στο έδαφος, με τη προσθήκη «κατά τρόπο που δεν παρεμποδίζει την αποροή ομβρίων»

 • 1 Μαρτίου 2012, 13:07 | Καπελλάκος Σάββας

  Στην παράγραφό 4 του άρθρου 15 αναφέρεται :Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους παρά μόνο για την διευκόλυνση της φυσικής αποροής ομβρίων και μέχρι στάθμης ±1.00μ. από το φυσικό έδαφος.

  Ακόμη στο άρθρο 17 δεν αναφέρει πουθενά ότι για ιδιωτικά κτίρια θα μπορούσε μετά από γνωμοδότηση αρχιτεκτονικού Συμβουλίου και διαφορετική διαμόρφωση π.χ. άνω του 1,00 μ (όπως και στα δημόσιου ενδιαφέροντος κτίρια).

  Το πρόβλημα όμως που δημιουργείται είναι ότι σε οικόπεδα με έντονη κλίση ουσιαστικά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ο ακάλυπτος χώρος.
  (Για παράδειγμα σε μονοκατοικία με οικόπεδο αλλά και μεγάλη κλίση θα πρέπει να γίνονται συνεχώς αναβαθμοί και τοιχία με αποτέλεσμα τόσο την έλλειψη πρακτικότητας για τους χρήστες όσο και την δημιουργία αντιαισθητικών τοιχίων που θα αλλοιώνουν τον χώρο).

  Παρακαλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη σας αυτή την παράμετρο προκειμένου να μπορούν να γίνονται αρτιότερες αρχιτεκτονικές μελέτες.

 • 1 Μαρτίου 2012, 11:51 | ΚΑΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Πρέπει να λάβετε υπόψην σας, εάν σκοπεύετε να αυξήσετε την οικοδομική δραστηριότητα και παράλληλα να μην δημιουργηθούν επιπλέον εμπόδια στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με την εισαγωγή του νέου νόμου που μειώνει την κάλυψη και αυξάνει το ύψος, ότι σε περιοχές που το μέγιστο ύψος είναι ορισμένο θα πρέπει να γίνει και εκεί αναθεώρηση. Για παράδειγμα, συμφωνώντας με την αύξηση των ακάλυπτων χώρων και την δημιουργία χώρων πρασίνου, π.χ. στον Γέρακα όπου υπάρχει ο περιορισμός των 9.00 μ στο ύψος του κτιρίου, ειδικά σε μεγάλα οικόπεδα και μάλιστα με αρκετά μικρότερη πρόσοψη σε σχέση με το βάθος τους ο κτιριακός σχεδιασμός οδηγεί σε λύσεις αυξημένης κάλυψης και σε σημαντικό αριθμό κατοικιών που βρίσκονται σε δυσμενή θέση για διάφορους λόγους. Έχουμε καταλήξει λοιπόν ότι για τέτοιες περιοχές και ειδικά και λόγω της μείωσης που επέρχεται στην κάλυψη και της αύξησης στο ύψος (δυστυχώς μόνο για περιοχές που δεν έχουν κάποιον περιορισμό) ότι το ιδανικότερο θα ήταν, αν δεν μπορεί να απελευθερωθεί εντελώς το ύψος των περιοχών αυτών που είναι τώρα δεσμευμένο ώστε να μπορέσει να υπάρξει απόλυτη ελευθερία στην ογκοπλαστική διαμόρφωση του/των κτιρίων, τουλάχιστον να προστεθεί ένας όροφος ακόμη (δηλαδή από 9μ να γίνει λ.χ. 12μ).

  Συνοψίζοντας λοιπόν προτείνω: Αναθεώρηση και αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους και των περιοχών που είναι τώρα ορισμένο δεδομένου ότι θα επιδεινωθεί δραματικά το ήδη υπάρχον σχεδιαστικό πρόβλημα. Ιδανικότερη λύση είναι η απελευθέρωση του ύψους, αλλά ως μία μέση λύση προτείνεται τουλάχιστον η αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους κατά έναν όροφο στις περιοχές με περιορισμό ύψους.

 • 1 Μαρτίου 2012, 11:13 | Θοδωρής Χατζής

  Να υποθέσουμε οτι δεν κατισχύουν πια τα ειδικά διατάγματα προσδιορισμού υψών σε παραδοσιακά κέντρα πόλης, οικισμούς κλπ?
  Δεν υπάρχει πια αυτή η παράγραφος

 • Γενικές παρατηρήσεις:
  Παρακαλώ να ληφθεί υπ’ όψιν το σύνολο της διδακτορικής μου διατριβής, την οποία μπορείτε να τη βρείτε εδώ: http://invenio.lib.auth.gr/record/109538?ln=el και όπου υπάρχει πλήρης επιχειρηματολογία για τα άρ.12,13 του ΓΟΚ 1985.
  Ειδικότερα:
  παρ.5α: Να ξαναπροστεθεί η παράγραφος: «Από κεκλιμένη επιφάνεια που περνά από τα ανώτατα σημεία της κατακόρυφης επιφάνειας που ορίζεται στην προηγούμενη πρόταση και σχηματίζει με αυτή οξεία γωνία εφαπτομένης 1:1.2».
  Το 1,5Π εδώ προτείνεται να αλλάξει σε 1,2Π (ή 1,25Π). Πρόκειται για ένα πολυετές αίτημα αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων και ακαδημαϊκών, το οποίο θα προσδώσει στους στενούς δρόμους μας ακόμα καλύτερες συνθήκες φωτισμού – αερισμού. Είναι απαράδεκτο να παραμένει το 1,5Π, όταν πριμοδοτείται υπέρβαση του μέγιστου ύψους οικοδομών για διάφορες περιπτώσεις, ακόμα και αυθαίρετα αποκλειστικά με απόφαση Υπουργού.
  παρ.5γ. Σε περίπτωση ύπαρξης όπισθεν Οικοδομικής Γραμμής ή στς περιπτώσεις του άρ.10 παρ.5 και 7 του παρόντος, η ρυμοτομική μελέτη ή η μελέτη ανάπλασης του Ο.Τ. μπορεί να εισηγείται και την ύπαρξη όπισθεν κεκλιμένου επιπέδου για το ιδεατό στερεό των κτιρίων (στον ενιαίο ακάλυπτο χώρο). Το κεκλιμένο αυτό επίπεδο θα σχηματίζεται αντίστοιχα από τα ανώτατα σημεία της κατακόρυφης επιφάνειας της αντίστοιχης όψης στον ενιαίο ακάλυπτο χώρο που ορίζεται στην προηγούμενη πρόταση και σχηματίζει με αυτή οξεία γωνία εφαπτομένης 1:1.2. Η γωνία αυτή βρίσκεται στο ύψος του οριστικά διαμορφωμένου εδάφους του ενιαίου ακάλυπτου χώρου και στο απέναντι ίχνος της όπισθεν οικοδομικής γραμμής.

 • 1 Μαρτίου 2012, 07:48 | θωμας χαραλαμπακος

  Να αποσασηνισθουν πληρως οι διαταξεις , γιατι οι αρμοδιοι ερμηνευουν κατα το δοκουν επειδη δεν έχουν επαρκεις γνωσεις του διοικητικου δικαιου και νομικες γνωσεις ώστε να ερμηνευουν τις ασαφειες ή τα κενα των διαταξεων .
  Στην παρ 2[β] του παροντος να αποσαφηνισθει από τωρα , ποιος
  συντελεστης Δομησης να μην υπερβαινεται κατα την προσθηκη καθ ύψος , αυτος που θα ισχύσει τωρα με την αύξηση ή αυτος που ίσχυε κατα την έκδοση της άδειας συμφωνα με την
  οποία ανεγέρθηκε η οικοδομη …
  Να αποσαφηνισθει πληρως επίσης , η αυξηση του Σ Δ, όταν ο
  ισχυον μεχρι σημερα ήταν και ειναι κλιμακωτος .π χ
  σε οικοπεδο 500 τμ , τα πρωτα 300 τμ με Σ Δ ο,6 και τα υπόλοιπα ΄με 0,3
  Αν δεν αποσαφηνισθουν τα προαναφερομενα , θα υπερκορεσθουν
  τα αρμοδια δικαστηρια από τις υποθεσεις ,

 • Οσον αφορα το μπονους υψους για την χρηση πρασινου δωματος.Το επιπλεον μετρο θα συμπεριλαμβανει και την φυτευση η αφορα την τελευταια πλακα του τελευταιου οροφου?

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 14:30 | ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ

  Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:
  α) στα πρόσωπα του οικοπέδου από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου (όπου Π η απόσταση από οικοδομική γραμμή έως την απέναντι οικοδομική γραμμή)
  ΔΗΛ. ΤΟ ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 1,5 Π ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΜΕΣΑ
  ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ
  ΕΔΑΦΙΟ 6Β ΑΡΘΡΟ9 ΤΟΥ ΓΟΚ85
  ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΑΦΕΣ ΤΟ ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ