Άρθρο 02:Ορισμοί

1. Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλης είναι το εγκεκριμένο διάγραμμα που καθορίζει τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και δομήσιμους χώρους και τους ειδικούς όρους δόμησης και τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη τους.
2. Διάγραμμα εφαρμογής είναι αυτό που ορίζει την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων.
3. Ρυμοτομούμενο τμήμα είναι το τμήμα ιδιοκτησίας (οικοπέδου ή κτιρίου) που βρίσκεται εντός εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου (δρόμους, πλατείες κτλ) και απαλλοτριώνεται για πολεοδομικό σκοπό.
4. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
5. Κοινωφελείς χώροι είναι οι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή τοπικό ρυμοτομικό ή σχέδιο οικισμού και προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.
6. Δρόμοι ή οδοί είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν τις ανάγκες κυκλοφορίας.
7. Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι, που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των πεζών.
8. Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας είναι οι πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων.
9. Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους.
10. Όρια οικοδομικού τετραγώνου είναι οι οριακές γραμμές που το χωρίζουν από τους κοινόχρηστους χώρους.
11. Ρυμοτομική γραμμή είναι η γραμμή, που καθορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και οριοθετεί το οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο σε σχέση με τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει.
12. Οικοδομική γραμμή είναι η γραμμή που καθορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και αποτελεί όριο της δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο προς τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει.
13. Γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου, σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού χωρίς σχέδιο.
14. Οικόπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς σχέδιο.
15. Όρια γηπέδου ή οικοπέδου είναι οι γραμμές που το χωρίζουν από τα όμορα οικόπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους ή μόνο από όμορα οικόπεδα. Τα όρια του οικοπέδου με τους κοινόχρηστους χώρους συμπίπτουν με τα όρια του οικοδομικού τετραγώνου στις εντός σχεδίου περιοχές.
16. Όμορα ή γειτονικά οικόπεδα είναι τα οικόπεδα που έχουν τουλάχιστον μία κοινή πλευρά ή τμήμα αυτής.
17. Πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου είναι το όριό του προς τον κοινόχρηστο χώρο.
18. Κορυφογραμμή είναι η νοητή γραμμή που σχηματίζουν οι διαδοχικές κορυφές και οι αυχένες μιας οροσειράς, όπως αυτή προβάλλεται στον ορίζοντα.
19. Κατασκευή είναι κάθε τεχνικό έργο.
20. Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από κλειστούς και ανοικτούς χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη.
21. Εγκατάσταση είναι η κατασκευή ή υποδομή που προορίζεται ή απαιτείται για τη λειτουργία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής και εκροής ύδατος, θέρμανσης, φωταερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι κεραίες.
22. Ελαφρά κατασκευή είναι η κατασκευή με φέροντα οργανισμό και στοιχεία πλήρωσης μειωμένου μόνιμου φορτίου ιδίου βάρους σε σχέση με τις συμβατικές επιλύσεις.
23. Πρόχειρη κατασκευή είναι η κατασκευή που υλοποιείται με πρόχειρο τρόπο, από ασύνδετα ευτελή υλικά όπως, τσιμεντόλιθοι, λαμαρίνες, σανίδες, κλπ.
24. Λυόμενη κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται από συναρμολογούμενα δομικά στοιχεία που τοποθετούνται σε σταθερή βάση.
25. Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό σε οικοδομήσιμο η μη χώρο.
26. Υπόσκαφο είναι το κτίριο ή το τμήμα κτιρίου που κατασκευάζεται υπό την στάθμη του φυσικού εδάφους και παρουσιάζει μόνο μια ορατή όψη. Η κατασκευή του γίνεται κάτω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, με επέμβαση σε αυτό, και πλήρη επαναφορά στην αρχική του μορφή. Τα υπόσκαφα κτίρια έχουν κύρια χρήση.
27. Βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι η σύνθετη διαδικασία του σχεδιασμού που λαμβάνει πλήρως υπόψη της την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με το κτίριο και οδηγεί στην πλήρη επίτευξη συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης και ποιότητας αέρα με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενεργείας.
28. Βιοκλιματικό κτίριο ονομάζεται ένα κτίριο που ανταποκρίνεται στις κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντος του, έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης και ποιότητας αέρα με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενεργείας και κατατάσσεται στην ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται.
29. Κτίριο ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης είναι το κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της χρήσης του συνίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.
30. Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια, των οποίων η κύρια χρήση τους πάνω από 50% της επιφάνειάς τους δεν είναι η κατοικία.
31. Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις δημόσιου συμφέροντος είναι όσα χαρακτηρίζονται με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού στον οποίο υπάγεται η χρήση του κτιρίου.
32. Παραχωρημένοι σε δημόσια χρήση χώροι του οικοπέδου είναι οι χώροι, που έχουν αποδοθεί ανταποδοτικά σε δημόσια χρήση, χωρίς να χάνονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των παραχωρητών.
33. Πλάτος δρόμου σε κάθε σημείο του άξονά του είναι η κάθετη απόσταση μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών που τον ορίζουν.
34. Προκήπιο (ή πρασιά) είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου, που βρίσκεται μεταξύ της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής όπως αυτές ορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
35. Στάθμη Φυσικού Εδάφους είναι η υπάρχουσα στερεομετρική επιφάνεια του φυσικού εδάφους.
36. Οριστική στάθμη εδάφους οικοπέδου ή γηπέδου είναι η στάθμη του εδάφους όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με εκσκαφή, επίχωση ή επίστρωση, ύστερα από έκδοση άδειας δόμησης.
37. Εκσκαφή, Επίχωση ή Επίστρωση είναι οι κατασκευές διαμόρφωσης του εδάφους για δόμηση σε οικόπεδο ή γήπεδο και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης. Εργασίες εκσκαφής, επίχωσης ή επίστρωσης που εκτελούνται για άλλο σκοπό εγκρίνονται από την εκάστοτε αρμόδιας αρχής.
38. Φέρων οργανισμός του κτιρίου ή φέρουσα κατασκευή του, είναι το τμήμα που μεταφέρει άμεσα ή έμμεσα στο έδαφος τα μόνιμα, ωφέλιμα και γενικά τα φορτία των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό.
39. Κατασκευές πλήρωσης είναι οι κατασκευές που ολοκληρώνουν το κτίριο.
40. Επιτρεπόμενη χρήση του κτιρίου είναι αυτή για την οποία έχει χορηγηθεί Άδεια Δόμησης.
41. Κάλυψη του οικοπέδου είναι η επιφάνεια που ορίζεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο από τις προβολές όλων των περιγραμμάτων των κτιρίων του οικοπέδου, εξαιρουμένων των χώρων που ορίζονται στο άρθρο 12.
42. Περίγραμμα κτιρίου αποτελεί η προβολή επί του εδάφους όλων των ανοικτών και κλειστών χώρων που προσμετρώνται στην κάλυψη.
43. Ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου είναι ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας που επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου.
44. Συντελεστής δόμησης (σ.δ.) είναι ο αριθμός, ο οποίος, πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου ή γηπέδου, δίνει τη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης. Για την εκτός σχεδίου δόμηση ο σ.δ. καθορίζεται από τη χρήση του κτιρίου.
45. Συντελεστής κατ’ όγκο εκμετάλλευσης (σ.ο.) του οικοπέδου ή γηπέδου είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει το συνολικό επιτρεπόμενο όγκο του κτιρίου πάνω από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους.
46. Επιτρεπόμενος όγκος του κτιρίου είναι ο επιτρεπόμενος όγκος σε κυβικά μέτρα κάθε κτιρίου μέσα στο ιδεατό στερεό και υπολογίζεται από τη στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους.
47. Ύψος κτιρίου σε ορισμένη θέση του είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο που αποτελεί την αφετηρία μέτρησης, έως την τελική στάθμη της επιφανείας του τελευταίου ορόφου. Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.
48. Πραγματοποιούμενο ελεύθερο ύψος χώρου είναι ο λόγος του καθαρού όγκου του προς το εμβαδόν της επιφάνειας του δαπέδου του.
49. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου είναι το ύψος του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, πάνω από το οποίο απαγορεύεται κάθε δόμηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται ειδικά και περιοριστικά.
50. Ακάλυπτος είναι ο χώρος του οικοπέδου που δεν δομείται.
51. Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι ο χώρος που δεν δομείται και παραμένει ακάλυπτος ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση των πολεοδομικών μεγεθών που ισχύουν στην περιοχή.
52. Ποσοστό υποχρεωτικής φύτευσης ακαλύπτου είναι ο αριθμός που πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του υποχρεωτικού ακαλύπτου ορίζει την υποχρεωτικά φυτεμένη επιφάνεια του οικοπέδου.
53. Ιδεατό στερεό είναι το υπέργειο πρίσμα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατασκευή του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του.
54. Όροφοι είναι τα τμήματα του κτιρίου, στα οποία διαχωρίζεται καθ’ ύψος από διαδοχικά δάπεδα, με μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.
55. Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1,20 μ. ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους.
56. Στέγη είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει τη φέρουσα κατασκευή και την επικάλυψή της και μπορεί να αποτελείται από επιφάνειες διαφόρων μορφών, κλίσεων και υλικών.
57. Ύψος στέγης είναι η κάθετη απόσταση από το σημείο έδρασής της έως το ανώτατο σημείο της και αν δεν ορίζεται διαφορετικά, δε μπορεί να υπερβαίνει τα 2.00μ. από το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.
58. Ημιυπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο στεγασμένος χώρος που διαθέτει ανοιχτή πλευρά της οποίας το μήκος είναι μικρότερο ή ίσο του 1/3 του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου.
59. Στεγασμένος υπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος που διαθέτει ανοιχτή πλευρά της οποίας το μήκος είναι μεγαλύτερο του 1/3 του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου αυτού.
60. Υπαίθριος χώρος – δώμα του κτιρίου είναι ο ασκεπής, ελεύθερος, βατός χώρος που βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών, ημιϋπαίθριων και στεγασμένων υπαίθριων χώρων του.
61. Αίθριο είναι το μη στεγασμένο τμήμα του οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου.
62. Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου προς τους κοινόχρηστους ή και ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου και ορίζονται σύμφωνα με τον προσανατολισμό τους. Ως όψεις του κτιρίου θεωρούνται και οι στέγες.
63. Κύρια όψη είναι κάθε όψη του κτιρίου που βλέπει σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο.
64. Αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι τα φέροντα ή μη στοιχεία του κτιρίου, που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των όψεών του.
65. Ανοικτός Εξώστης (μπαλκόνι) είναι η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου ή δώματος που προβάλλει πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου.
66. Κλειστός εξώστης («έρκερ») είναι η κλειστή από όλες τις εξωτερικές πλευρές οριζόντια προεξοχή δαπέδου τμήματος χώρου κύριας ή βοηθητικής χρήσης που προβάλλει πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου.
67. Εσωτερικός ανοιχτός εξώστης (πατάρι) είναι βατός χώρος που βρίσκεται εντός χώρου όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση αποκλειστικά από το χώρο αυτό, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής και δεν θεωρείται όροφος.
68. Κλειστός εσωτερικός εξώστης είναι προσβάσιμος χώρος χωρίς μόνιμη κατασκευή κλίμακας, βρίσκεται εντός χώρου όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας ή βοηθητικής χρήσης, έχει βοηθητική χρήση και δεν θεωρείται όροφος.
69. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός βατός χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου.
70. Προστέγασμα είναι το μη βατό σταθερό ή κινητό στοιχείο σε συνέχεια των όψεων του κτιρίου και πέρα από την επιφάνειά τους.
71. Περίφραξη είναι η κατασκευή με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο.
72. Φυτεμένες επιφάνειες είναι οι διαστρωμένες δομημένες επιφάνειες που έχουν φυσικό ή εμπλουτισμένο χώμα και βλάστηση ή υδάτινες επιφάνειες σε συνδυασμό μεταξύ τους.
73. Δεξαμενή αποχέτευσης είναι ο στεγανός χώρος όπου συγκεντρώνονται τα λύματα του κτιρίου.
74. Παθητικά ηλιακά συστήματα ψύξης / θέρμανσης είναι οι κατασκευές ή οι εγκαταστάσεις που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και αποτελούν συστατικά μέρη του κτιρίου. Οι βασικές κατηγορίες είναι:
α. Συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, π.χ. νότια ανοίγματα.
β. Συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους, (π.χ. ηλιακός χώρος-θερμοκήπιο, ηλιακός τοίχος, θερμοσιφωνικό πέτασμα, ηλιακό αίθριο, κα. )
γ. Συστήματα δροσισμού, (π.χ. ηλιακός αγωγός, σκίαστρα, ενεργειακοί υαλοπίνακες, κα.)
75. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα ψύξης / θέρμανσης είναι τα ηλιακά συστήματα που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα. (π.χ. ηλιακός συλλέκτης θερμού ύδατος, φωτοβολταϊκά στοιχεία, υβριδικά συστήματα, κα.)
76. Διπλά κελύφη είναι κατασκευές συστήματος πρόσοψης που αποτελείται από μια εξωτερική και μια εσωτερική επιφάνεια, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί κενό ικανών διαστάσεων στο οποίο διακινείται αέρας.
77. Ζεύξη κτιρίων είναι κατασκευή ή τμήμα κτιρίου το οποίο αναπτύσσεται πάνω από Κοινόχρηστο Χώρο (δρόμο, πεζόδρομο, κτλ) και συνδέει κτίρια μεταξύ τους σε ένα ή περισσότερα του ενός επίπεδα. Η ζεύξη κτιρίων μπορεί να γίνεται και υπόγεια.
78. Δομικό έργο είναι κάθε είδους κατασκευή, ανεξάρτητα από τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής της, που είναι σταθερά συνδεδεμένη με το έδαφος, δεν έχει δυνατότητα αυτοκίνησης και δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί.
79. Απόσυρση κτιρίου είναι η κατεδάφιση κτιρίου ενεργειακής κατηγορίας χαμηλότερης του επιτρεπομένου ορίου που προβλέπεται στους σχετικούς κανονισμούς και η αντικατάστασή με κτίριο που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
80. Καθολικός σχεδιασμός / Σχεδιασμός για όλους είναι ο σχεδιασμός προϊόντων, δομημένου περιβάλλοντος, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους, χωρίς ανάγκη προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση.
81. Προσβασιμότητα είναι το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα -χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα κ.λπ.)- να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.
82. Πληθυσμός κτιρίου, ορόφου ή χώρου ή δομικού έργου είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο κτίριο, ή στον όροφο, ή στο χώρο ή στο δομικό έργο.
83. Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς. Οι υπόλοιποι χώροι των κτιρίων είναι βοηθητικής χρήσης. Στα κτίρια με χρήση κατοικίας χώροι κύριας χρήσης είναι τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία κλπ. Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι οι ακόλουθοι: οι χώροι κυκλοφορίας (διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια), οι χώροι υγιεινής, τα μηχανοστάσια, οι αποθήκες, οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, τα κτίρια παραμονής ζώων (στάβλοι, βουστάσια κλπ).
84. Καθαρό εμβαδόν δαπέδου είναι το εμβαδόν του χώρου χωρίς τα περιμετρικά δομικά στοιχεία που τον ορίζουν.
85. Μικτό εμβαδόν είναι το εμβαδόν του χώρου συμπεριλαμβανομένων των περιμετρικών δομικών στοιχείων που τον ορίζουν. Σε περίπτωση όμορων χώρων λαμβάνεται το ήμισυ του δομικού στοιχείου στον υπολογισμό.
86. Καθαρός όγκος του χώρου είναι ο όγκος που περικλείεται από τις κατώτατες επιφάνειες της οροφής ή ψευδοροφής, τις περιμετρικές επιφάνειες των φερόντων στοιχείων και στοιχείων πλήρωσης και του δαπέδου του χώρου.
87. Ελεύθερο ύψος σε τυχόν σημείο του δαπέδου ορόφου ή χώρου κτιρίου είναι το μήκος της κατακόρυφης γραμμής μεταξύ του ανώτατου σημείου του τελειωμένου δαπέδου μέχρι το κατώτατο σημείο της τελειωμένης οροφής ή τυχόν ψευδοροφής.
88. Ανοίγματα χώρου κτιρίου είναι το κενό που τυχόν υπάρχει στην οροφή του ανώτατου σε κάθε θέση ορόφου, καθώς και τα κενά όλων των τοίχων, τα οποία είτε παραμένουν ελεύθερα είτε κλείνουν με ανοιγόμενα ή σταθερά κουφώματα και χρησιμοποιούνται για επικοινωνία των χώρων μεταξύ τους ή με το ύπαιθρο ή για το φυσικό φωτισμό ή για τον αερισμό των χώρων κτιρίου ή για αποθήκευση ηλιακής θερμότητας.

 • Ν.Ο.Κ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Το προς διαβούλευση σχέδιο του ΝΟΚ περιέχει επιφάσεις, δείχνει μεγάλη προχειρότητα και, δυστυχώς συχνά, επιστημονική άγνοια.

  2. Η συρρίκνωση του χρόνου της διαβούλευσης (σε 6,5 μέρες) αφήνει εμμέσως, πλην σαφώς, να εννοηθεί, ότι η διαβούλευση αποτελεί επίσης επίφαση «δημοκρατικής διαδικασίας» και ότι επί της ουσίας θεωρείται περιττή.

  Τα δύο αυτά γνωρίσματα προσβάλουν τους μηχανικούς καθώς και τον κάθε νοήμονα Έλληνα πολίτη.
  Για μας αποτελεί άλλο ένα δείγμα του ίδιου πολιτικού ήθους που μας οδήγησε εδώ που είμαστε, και που εξακολουθεί να ωθεί τον τόπο σε όλο και βαθύτερο χάος.

  Παρ’ όλα αυτά συμμετέχουμε στο σχολιασμό με συγκεκριμένα παραδείγματα:
  • για να δείξουμε, έστω και σημειακά, πόσο σοβαρά είναι τα σφάλματα που αναφέρουμε στην 1η παρατήρηση.
  • σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να εμποδίσουμε, όσο προλαβαίνουμε, έστω και σε κάποια σημεία, έστω και υπό το καθεστώς βίαιας πίεσης, άλλη μία πρόσθετη υποβάθμιση της ποιότητας των θεσμών, της ζωής μας και της αναπτυξιακής δυνατότητας της χώρας.

  Σχολιάζουμε ενδεικτικά ορισμένες παραγράφους του Άρθρου 02: Ορισμοί,
  καθώς και το Άρθρο 25: Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, που έχουν σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση ΑΠΕ.

  ΑΡΘΡΟ 02: Ορισμοί

  27. Βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι η σύνθετη διαδικασία του σχεδιασμού που λαμβάνει πλήρως υπόψη της την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με το κτίριο και οδηγεί στην πλήρη επίτευξη συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης και ποιότητας αέρα με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενεργείας.

  Βιοκλιματικός είναι ο σχεδιασμός των κτηρίων που εξοικονομεί μεγάλα (ποτέ πλήρη) ποσοστά ενέργειας ορυκτών καυσίμων, χωρίς πρόσθετο κόστος. Αξιοποιεί τη φυσική ενέργεια (ήλιου και μικροκλίματος) για τη θέρμανση και τον δροσισμό τους με παθητικές μεθόδους, δηλαδή χωρίς χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Είναι μόνον αυτό και τίποτε άλλο.

  Η οπτική άνεση δεν εξασφαλίζεται με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό. Εξασφαλίζεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές φυσικού/τεχνητού φωτισμού. Πρέπει να συνδυάζεται με κάθε σχεδιασμό, όχι μόνο με το βιοκλιματικό. Αποτελεί ξεχωριστή θεματική ενότητα, που πρέπει να έχει αυτόνομη θέση στον Ν.Ο.Κ., αντί να αναφέρεται μόνο δευτερευόντως, ως χαρακτηριστικό του βιοκλιματικού σχεδιασμού, του οποίου δεν αποτελεί καν αντικείμενο.

  Η ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των κτηρίων δεν είναι σύμφυτο χαρακτηριστικό του βιοκλιματικού ή του μη βιοκλιματικού σχεδιασμού τους. Εξαρτάται καθοριστικά από δύο άλλους παράγοντες (σύμφωνα τόσο με την διεθνή θεωρία, πρακτική και βιβλιογραφία, όσο και με όλους τους σύγχρονους επιστημονικούς προσδιορισμούς):
  • από την ποιότητα των οικοδομικών υλικών και προϊόντων κατασκευής και κτηριακού εξοπλισμού, των οποίων μεγάλο φάσμα αποτελείται από συνθετικά πολυμερή του πετρελαίου και εκπέμπει εξαιρετικά τοξικά μονομερή και επικίνδυνες πτητικές ουσίες, και
  • από την πλήρη απουσία άδηλης αναπνοής του κελύφους των κτηρίων, λόγω του περιβλήματος αφρωδών πλαστικών μονώσεων, κατά την πάγια τακτική κατασκευής στην Ελλάδα. Μονώσεων που δεν αναπνέουν, που και οι ίδιες προσθέτουν υψηλή τοξικότητα, και που δεν εμποδίζονται από την εθνική νομοθεσία.
  Εάν ο ΝΟΚ στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα των κτηρίων οφείλει να θέσει προδιαγραφές οικοδομικών υλικών, προϊόντων και τεχνολογιών δόμησης, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ισχύουσες οδηγίες (1999/33/EΚ, 2001/59/EΚ….) της Ε.Ε. που, ενώ θεωρητικά ισχύουν και για την Ελλάδα, δεν έχουν καμία εφαρμογή στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

  Θεσμικό πλαίσιο βιοκλιματικού σχεδιασμού δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Η έλλειψη αρχών και προδιαγραφών βιοκλιματικού σχεδιασμού δεν μπορεί να καλυφθεί από διατυπώσεις όπως: «πλήρης επίτευξη θερμικής άνεσης» ή «ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας». Η διατύπωση «ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας» μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε καλά μονωμένο κτήριο, όχι κατ’ ανάγκη βιοκλιματικό. Εξ ίσου καλά μπορεί η ίδια διατύπωση να αναφέρεται στα «κτήρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης» του άρθρου 25. Τελικά δεν προσδιορίζει τίποτε συγκεκριμένο, αντίθετα προκαλεί επιπλοκές.

  Εάν πρέπει ο ΝΟΚ να περιλάβει τον ορισμό του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ας το κάνει
  με απλότητα, σαφήνεια, αλλά και με δέσμευση, όπως π.χ.:

  ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ:
  • α) την ηλιακή ακτινοβολία για την κάλυψη των αναγκαίων φορτίων θέρμανσης το χειμώνα και
  • β) το τοπικό μικροκλίμα για την κάλυψη των αναγκαίων φορτίων ψύξης το καλοκαίρι.
  Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

  28. Βιοκλιματικό κτίριο ονομάζεται ένα κτίριο που ανταποκρίνεται στις κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντος του, έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης και ποιότητας αέρα με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενεργείας και κατατάσσεται στην ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται.

  Για τον ορισμό του βιοκλιματικού κτηρίου ισχύει ότι ακριβώς και για τον ορισμό του βιοκλιματικού σχεδιασμού (βλ σχόλιο § 27).
  Ως προς την τελευταία όμως φράση: «…….και κατατάσσεται στην ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται.» ισχύουν επί πλέον και τα ακόλουθα:

  Το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο ενεργειακής κατάταξης των κτηρίων, ο Κ.Εν.Α.Κ., δεν δέχεται τον βιοκλιματικό σχεδιασμό: Δεν συνυπολογίζει και δεν αξιολογεί τον προσανατολισμό, τα ηλιακά κέρδη, τα παθητικά συστήματα θέρμανσης, την ηλιοπροστασία, τον φυσικό δροσισμό, δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την απόδοση του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Αντίθετα, κάποια απ’ αυτά τα αντιμετωπίζει ως πηγές ενεργειακών απωλειών.

  Παράδειγμα: Βιοκλιματική κατοικία στο Ελαιόρεμα Θες/νίκης: Καταναλώνει τα τελευταία 10 χρόνια 57,0 Kwh/m2 για θέρμανση το χειμώνα. Οι θερινές εσωτερικές θερμοκρασίες του δεν ξεπερνούν ποτέ τους 270C, και τους 28-290C σε περιόδους καύσωνα των 42-450. Δηλαδή δεν χρειάζεται κλιματισμός.
  Οι μετρήσεις και οι προσομοιώσεις θερμικής συμπεριφοράς του κτηρίου επιβεβαιώνουν ότι το κτήριο καταναλώνει 57,4 Kwh/m2 ετησίως για θέρμανση και ζεστό νερό.
  Ανήκει δηλαδή στα κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
  Στη διεθνή βιβλιογραφία ως κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία απαιτούν για θέρμανσή και ψύξη ένα φορτίο μεταξύ: 40– 79 kWh/m2 ετησίως.
  Η κατά Κ.Εν.Α.Κ ενεργειακή επιθεώρηση κατατάσσει την κατοικία στην κατηγορία Ε, δηλαδή σε εξαιρετικά χαμηλή κατηγορία του κανονισμού.

  Σήμερα την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων την ορίζει ο Κ.Εν.Α.Κ., ο οποίος κατατάσσει τα βιοκλιματικά κτήρια στις χαμηλότερες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, διότι δεν μπορεί να συνυπολογίσει τα ενεργειακά οφέλη του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

  ΕΡΩΤΗΜΑ: Το Υ.Π.Ε.Κ.Α. αγνοεί αυτό το γεγονός;

  Οπωσδήποτε, όσο ισχύει ο Κ.Εν.Α.Κ, η τελευταία φράση της § 28 του άρθρου 2 στο ΝΟΚ συγκρούεται ευθέως μαζί του, γεγονός που ευτελίζει συνολικά την ποιότητα της θεσμοθέτησης.

  74. Παθητικά ηλιακά συστήματα ψύξης / θέρμανσης είναι οι κατασκευές ή οι εγκαταστάσεις που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και αποτελούν συστατικά μέρη του κτιρίου. Οι βασικές κατηγορίες είναι:
  α. Συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, π.χ. νότια ανοίγματα.
  β. Συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους, (π.χ. ηλιακός χώρος-θερμοκήπιο, ηλιακός τοίχος, θερμοσιφωνικό πέτασμα, ηλιακό αίθριο, κα. )
  γ. Συστήματα δροσισμού, (π.χ. ηλιακός αγωγός, σκίαστρα, ενεργειακοί υαλοπίνακες, κα.)
  Στο 74: Παθητικά συστήματα είναι οι κατασκευές που αξιοποιούν παθητικά την ηλιακή ενέργεια και αποτελούν συστατικά μέρη του κτιρίου.
  Τα παθητικά ηλιακά συστήματα ψύξης δεν είναι κατάλληλα και δεν αποδίδουν στο ελληνικό κλίμα.

  Στο β: Τα θερμοσιφωνικά πετάσματα αναφέρονται στη βιβλιογραφία της δεκαετίας του ’80-‘90. Δεν έχουν αξιόλογη εφαρμογή στο κλίμα μας.
  Το ηλιακό αίθριο δεν είναι παθητικό σύστημα είναι χώρος του κτηρίου και συνήθως χώρος θερμικά επικίνδυνος για το ελληνικό κλίμα (θερινή υπερθέρμανση).

  Στο γ: Παθητικά συστήματα δροσισμού δεν έχουν εφαρμογή και απόδοση στο ελληνικό κλίμα. Ο παθητικός δροσισμός εξασφαλίζεται στην Ελλάδα με τη νυχτερινή ψύξη και την επάρκεια θερμικής μάζας των κτηρίων.
  Ο ηλιακός αγωγός δεν έχει εφαρμογή στο κλίμα της Ελλάδας. Προσθέτει το καλοκαίρι υπερβολικά θερμικά φορτία (υπερθέρμανση). Η διατομή ενός απλού αγωγού δεν επαρκεί για τον απαιτούμενο ελκυσμό. Εκτός και εάν δεν πρόκειται για αγωγό αλλά για κατακόρυφο υπερυψωμένο κτηριακό χώρο (όπως κλιμακοστάσιο), οπότε δεν πρόκειται για σύστημα και απαιτείται άλλη διατύπωση.
  Τα σκίαστρα είναι συστήματα ηλιοπροστασίας, όχι δροσισμού.
  Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες επίσης δεν είναι σύστημα δροσισμού.

  75. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα ψύξης / θέρμανσης είναι τα ηλιακά συστήματα που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα. (π.χ. ηλιακός συλλέκτης θερμού ύδατος, φωτοβολταϊκά στοιχεία, υβριδικά συστήματα, κα.)

  Τα υβριδικά συστήματα δεν κατατάσσονται στα ενεργητικά αλλά σε μία τρίτη κατηγορία μεταξύ των παθητικών και των ενεργητικών συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ.

  76. Διπλά κελύφη είναι κατασκευές συστήματος πρόσοψης που αποτελείται από μια εξωτερική και μια εσωτερική επιφάνεια, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί κενό ικανών διαστάσεων στο οποίο διακινείται αέρας.

  Τα διπλά κελύφη είναι κατασκευές υψηλού κόστους, με πολύ μεγάλα προβλήματα λειτουργικά και θερμικής διαχείρισης στο ελληνικό κλίμα, όπου πρέπει να συνδυάσουν θέρμανση το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι.

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  Η εμπειρία του βιοκλιματικού σχεδιασμού και κατασκευής στην Ελλάδα έχει δείξει ήδη πόσο σημαντική είναι η σωστή επιλογή και χρήση εκείνων των παθητικών συστημάτων (ΠΣ) που είναι κατάλληλα και αποδοτικά στο ελληνικό κλίμα και που αποκρίνονται σε μία πραγματικά ευνοϊκή σχέση κόστους – οφέλους. Έδειξε επίσης ότι οι αστοχίες που οφείλονται στην άκριτη, βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας, κατασκευή ΠΣ μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην θερμική λειτουργία των κτηρίων. Είναι λοιπόν σημαντικό και ενεργειακά επικίνδυνο λάθος να απαριθμούνται στο ΝΟΚ μια σειρά ΠΣ χωρίς κλιματικά κριτήρια.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:00 | Ελένη Πορικού

  Προτάσεις φραστικής βελτίωσης και αναγκαίες κατά την εκτίμησή μου συμπληρώσεις των παραγράφων 16 & 20 του Άρθρου 2 – Ορισμοί.

  16. Όμορα ή γειτονικά γήπεδα/οικόπεδα είναι τα γήπεδα/οικόπεδα που έχουν τουλάχιστον μία κοινή πλευρά ή τμήμα αυτής.
  20. Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από κλειστούς, ημιϋπαίθριους, στεγασμένους υπαίθριους ή και ανοιχτούς χώρους, περιλαμβάνει εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:47 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

  παρ.30 …η κύρια χρήση τους πάνω από το 50%….
  παρ.37 …από την εκάστοτε δημόσια αρχή.
  παρ.79 …και η αντικατάστασή της με κτίριο…
  παρ.86 …ή ψευδοροφής, τις εσωτερικές περιμετρικές επιφάνειες…

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:27 | Δ.Μαλασπίνας

  παρ. 25 τροποποίηση για να περιληφθούν τα ISOBOX πτυσσόμενες τέντες (γκαράζ, αποθήκες) κ.τ.ο.
  Προσωρινή κατασκευή είναι η «αυτοφερόμενη» κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση, εγκαθίσταται σε συναρμολογούμενη, μετακινήσιμη βάση ή στερεώνεται με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη «ή αυτούσια», δεν απαιτεί για την εγκατάστασή της κοπή δένδρων ούτε μεταβολή ύψους του φυσικού εδάφους μεγαλύτερη των +/- 50 εκ και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και για προκαθορισμένο χρόνο, σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.
  «Επίσης προσωρινή κατασκευή μπορεί να είναι πτυσσόμενη κατασκευή που τοποθετείται σε σταθερή θεμελίωση επί του διαμορφωμένου εδάφους και δεν απαιτεί για την εγκατάστασή της κοπή δένδρων ούτε μεταβολή ύψους του διαμορφωμένου εδάφους μεγαλύτερη των +/- 50 εκ.»

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:01 | Ελίνα Καψιμάλη

  Άρθρο 02:Ορισμοί
  «55. Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1,20 μ. ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους.»

  Πιστεύω ότι ο ορισμός είναι λάθος. Με τον ορισμό αυτόν ότι «του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1,20 μ. ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους» είχε βγάλει το ΣτΕ σε ένα κτίριο στη Ροδόπολη άκυρο το 2ο υπόγειο που είχε κατασκευαστεί.

  «83. Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς. Οι υπόλοιποι χώροι των κτιρίων είναι βοηθητικής χρήσης. Στα κτίρια με χρήση κατοικίας χώροι κύριας χρήσης είναι τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία κλπ. Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι οι ακόλουθοι: οι χώροι κυκλοφορίας (διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια), οι χώροι υγιεινής, τα μηχανοστάσια, οι αποθήκες, οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, τα κτίρια παραμονής ζώων (στάβλοι, βουστάσια κλπ).»

  Στους βοηθητικούς χώρους της κατοικίας γιατί να μην είναι και αίθουσες-χώροι αναψυχής π.χ. στο υπόγειο ? π.χ. χώρος playroom, χώρος για παιχνίδια (μπιλιάρδο κλπ), sauna, home cinema..αυτοί οι χώροι χαρακτηρίζονται αποθήκες..?..ή πρέπει να μπουν στο υπόγειο με Σ.Δ. ?.. και όταν βάζεις Σ.Δ. στο υπόγειο και εκεί «η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους»?..γιατί?..το βάζεις και στο Σ.Δ. και είναι και μπαζωμένο..?.. όπως και το 1,20 το θεωρώ πολύ μικρό, το ουσιαστικό άνοιγμα θα είναι 60-70cm.

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:56 | Διαμαντόπυλος Δημήτρης

  Αρθρο 2 § 79. Η απόσυρση να αφορά και τμήματα κτηρίου. Σαν αιτία της απόσυρσή του να μην είναι μόνο η ενεργειακή του αναβάθμιση, αλλά και την βελτίωση της εικόνας του οικιστικού συνόλου ή του τοπίου.

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:04 | Διαμαντόπυλος Δημήτρης

  Αρθρο 2 § 57.: Το ύψος των 2 μ δεν μπορεί να ισχύσει για μεγάλα κτήρια και ιδίως σε ειδικά κτήρια μέσα στις στέγες των οποίων μπαίνουν η/μ εγκ/σεις.

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:14 | Διαμαντόπυλος Δημήτρης

  Αρθρο 2 § 55.
  ΠΡΟΣΟΧΗ : στο 1,20 – μαζί με την επιτρεπόμενη υπερύψωση για την οριστική στάθμη του εδάφους – δίδεται η δυνατότητα για την συνέχιση της σημερινής «πληγής».

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:49 | Διαμαντόπυλος Δημήτρης

  Αρθρο 2 § 26. Να αλλάξει το «παρουσιάζει μόνο μία όψη». Γιατί κτήρια όπως το γνωστό των «Τσάκωνα – Βαίτσου» σε Διάσελο της Αντιπάρου έχει δύο όψεις ενώ το βουνό περνάει από πάνω του. Στην Σαντορίνη τα εσώσκαφα συχνά προεξέχουν από το έδαφος προβάλλοντας τμήματα και των πλάγιων όψεων. Συνεπώς νομίζω ότι είναι θέμα (ικανού) ποσοστού των όψεων, που καλύπτεται από το έδαφος

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:51 | Δημήτρης Ξαγοράρης (Αρχ. Μηχανικός)

  Αρθρο 2 παρ. 2
  Το ρυμοτομικό διάταγμα μιας περιοχής δεν είναι δημόσιο έγγραφο, αλλά κανόνας δημόσιας τάξης, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Α.Κ.(Π.Δ. 456/1984/Φ.Ε.Κ. 164 Α’/24-10-1984) και δεν αξιολογείται ελέυθερα, αλλά είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέο, καθόσον καθορίζει μεταξύ άλλων τους οικοδομίσιμους και κοινόχρηστους χώρους του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, η δε ορθή εφαρμογή του επί του εδάφους είναι μονοσήμαντη, δηλαδή δεν πρέπει να μεταβάλλονται κατά την εφαρμογή του επί του εδάφους, το μεγεθος και το σχήμα των οικοδομικών τετραγώνων από αυτό που προβλέπεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα.
  Για τα εγκεκριμένα σχέδια του Ν.Δ 17-7-1923, η εφαρμογή επίτου εδάφους γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 17-7-1923/Φ.Ε.Κ. 228 Α’/1923 (έγκριση πινακίδων εφαρμογής), για δε τα εγκεκριμένα σχέδιατου Ν.1337/1983, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1337/1983 (Πράξη εφαρμογής).
  Πέραν των ανωτέρω, έχει κριθεί ότι, οι τεχνικές εκθέσεις και τα διαγράμματα εφαρμογής αποτέλούν εσωτερικά τεχνικά βοηθήματα της υπηρεσίας και εάν τυχόν έχουν συνταχθεί λανθασμένα δεν είναι δυνατόν να τροποποιούνται τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και από την άποψη αυτή δεν επάγονται έννομες συνέπειες για τους διοικουμένους (ΣτΕ 587/1966 (Ολομ.), 2222/1977, 802/1979, 1587/1987, 190/1988, ..κ.α.).
  Η χρήση των διαγραμμάτων εφαρμογής έχει οδηγήσει σε ασυμφωνίες των εγκεκριμένων σχεδίων και των επί εδάφους εφαρμοσθέντων με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές χρονικές καθυστερήσεις στην έκδοση των οικοδομικών αδειών.
  Μετά τα ανωτέρω προτείνεται ο ορισμός της παρ.2 του άρθρου 2 να απαλειφθεί.

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:31 | Διαμαντόπυλος Δημήτρης

  Αρθρο 2 § 18 : Χρειάζεται ίσως άλλη διατύπωση. Να φύγει το «όπως αυτή προβάλλεται στον ορίζοντα» διότι είναι σχετικό το από πού φαίνεται. Υπάρχουν οροσειρές που έχουν κοιλάδες και ύστερα άλλα βουνά ψηλότερα. Αυτές οι χαμηλότερες οροσειρές διαμορφώνουν κορυφογραμμή.

 • 5 Μαρτίου 2012, 18:55 | Καλλιόπη – Ιωάννα Μαστοράκη (Αρχιτέκτονας)

  Παρ.25 Όχι «σημειακή» αλλά «επιφανειακή» θεμελίωση.
  Παρ.64 Αρχιτεκτονικές προεξοχές…. φέροντα ή μη «προεξέχοντα» στοιχειά του κτιρίου! Άλλως ο ορισμός ως γράφτηκε περιγράφει οτιδήποτε αποτελεί, όλα τα στοιχεία, μιας όψης.
  Παρ. 68 Χρειάζεται να συμπληρωθεί: «χωρίς να πληρεί ο ίδιος τις προϋποθέσεις κύριας χρήσης»
  Παρ.75 Λάθος στο παράδειγμα!!!!! Ο ηλιακός συλλέκτης θερμού ύδατος (ο κοινώς αποκαλούμενος «ηλιακός θερμοσίφωνας») είναι παθητικό και όχι ενεργητικό σύστημα! Γιατί δεν χρησιμοποιεί φωτοβολταικά πάνελς αλλά απλούς υαλοπίνακες. Είναι συστήματα άμεσου ηλιακού φωτός όπως τα Νότια ανοίγματα.Υπάρχουν εκτεταμένες φιλοσοφικές αρχιτεκτονικές συζητήσεις επί του θέματος προ εικοσαετίας!
  Παρ.78 Δομικό έργο είναι κάθε είδους «τεχνητή» κατασκευή…..
  Παρ.85 Μικτό εμβαδόν «κλειστών χώρων»…(αλλιώς όταν ο κλειστός χώρος γειτνιάζει με π.χ. ημ/χ, το ήμισυ του δομικού στοιχείου θα προσμετρείται στον ημ/χ και το άλλο μισό στη δόμηση)

 • 5 Μαρτίου 2012, 14:12 | Michel De Landtsheer Αρχιτεκτων

  Ο ορισμός του ημιυπαιθριου χώρου είναι τελείως λάθος βλέπε παρατηρήσεις των συναδέλφων. Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα με τους ημιυπαιθριους δεν ήταν ποτέ ο ορισμός τους αλλά η χρήση τους. Εάν προσμετρούνται στο Σ.Δ. το θέμα κλείνει και δεν χρειάζεται αλλαγή του παλαιού ορισμού.

 • Κατ΄αρχήν δεν είναι σωστό να αλλάξουν ορισμοί που έχουν καθιερωθεί με προηγουμένη νομοθεσία. Εάν ο χώρος Α θεωρήτο ημιυπαιθριος βάσει του ΓΟΚ85 θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι ημιυπαιθριος για το ΓΟΚ2012, υποχρεωτικά και αμετάκλητα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα υφιστάμενα κτήρια. Εάν αλλάζουμε τους ορισμούς οδηγούμαστε αναπόφευκτα στην αναρχία. Πως και με πιο κανονισμό θα γίνουν οι προσθήκες, οι αλλαγές, οι μετατροπές? Πάλι θα βρεθούν οι μηχανικοί αντιμέτωποι με χώρους που έχουν διαφορετικό ορισμό και επομένως αλλάζουν ερμηνεία ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής τους. Χάος.
  Αντιθέτως, είναι σωστό να προστεθούν ορισμοί, σαν νέες λέξεις της οικοδομικής γλώσσας. (όπως για τα υπόσκαφα κτήρια)
  Θα πρέπει όμως να προσέξουμε ότι βάσει των ορισμών το υποσκαφο κτήριο κύριας χρήσης κατά πάσα πιθανότητα θα μπορεί να έχει υπόγεια αποθήκη πάνω από το κτήριο! Επίσης δεν θα μπορεί να κατασκευαστεί υποσκαφο κτήριο με δεύτερη όψη, ούτε με ισόγειο κουβούκλιο εισόδου, ούτε με ράμπα γκαράζ αφού ο κάθε μηχανικός θα θεωρήσει (ορθά) την πόρτα του γκαράζ σαν όψη.
  Αντιθέτως, το υπόγειο (μη κύριο χώρο) του υπόσκαφου κτηρίου θα επιτρέπεται να κατασκευαστεί άνωθεν του εκτός Σ.Δ., και το δεύτερο υπόγειο (κάτω του υπόσκαφου) θα προσμετρείται στο Σ.Δ.
  ‘Όλα θα περιπλέκονται διαβολικά όταν το υποσκαφο θα είναι τμήμα κτηρίου κατοικίας όπου επιτρέπεται κύρια χρήση στο υπόγειο. Προβλέπω κραυγαλέα καταστρατήγηση του νόμου.
  M.

 • 5 Μαρτίου 2012, 13:38 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

  5 Μαρτίου 2012, 02:35 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ
  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Εχει δίκαιο η κ. Λεμπέση Ελένη που τονίζει»Δεν βρίσκω πουθενά τον ορισμό της πέργκολας (τυχαίο; δεν νομίζω), παρόλο που οι 47 ορισμοί που υπήρχαν έγιναν 88, και παρά το ότι επαναλαμβάνονται τουλάχιστον 8 ορισμοί που υπάρχουν στον Κτιριοδομικό».
  Και όχι μόνο να ορισθεί αλλά και να προβλεφθεί στην κάλυψη ένα μικρό ποσοστό διότι εξελίσονται οι πέργκολες σε νέα γενειά αυθαιρέτων..

 • Να αποσαφηνισθεί το πρόσωπο του γηπέδου ή οικοπέδου προς τον
  κοινόχρηστο χώρο ,σύμφωνα με τα ισχύοντα. Να ρυθμισθεί η περίπτωση κατα την οποία μεταξύ του γηπέδου και της οδού
  όταν υπαρχει μικρό ποτιστικό καναλέτο , μισού μέτρου , ΑΝ
  ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ή αποκλείει την έννοια του προσώπου σε οδο
  ΝΑ ΜΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ .
  Η Δ/νση Πολεοδομίας της πρωην Νομαρχιακης Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας , έχει την Αποψη ότι αν υπάρχει μη συνεχους ροής
  εγκατελελειμένο ποστιστικο καναλέτο , το γήπεδο δεν έχει απ
  ευθείας πρόσωπο και κατα συνεπεια δεν ειναι οικοδομήσιμο
  Ομως στην Ελλάδα ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΈΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΑΔΕΙΕς ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΒΙΛΛΕΣ , ΌΤΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ και οδων
  υπαρχουν ,ποταμια , κανάλια κλπ . Δηλαδη ΔΥΟ μετρα και δυο σταθμό .
  Η προαναφερομενη υποθεση βρισκεται στο αρμοδιο διοικητικο Εφετεια , εδω και πεντε έτη ,Εξη αναβολες εξ αιτιας των
  απεργιών δικηγορων και δικαστων .Ζημιώθηκα ηθικα και υλικα επειδη προκειται για επαγγελματικη εγκατασταση , Ζημιώθηκε το
  Ελληνικο Δημοσιο , από την εισπραξη και απόδοση ΦΠΑ, απολέσθηκαν θεσεις εργασίες και χρονος εργασίες ,,,,
  ΕΠΕΙΔΗ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΟΠΩς ΘΕΛΕΙ ,ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
  ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ….που κάποτε επιβΆλλεται να εκλείψουν [βλεπετε τον προσφατο Ν 4048/23-2-2012]

 • 5 Μαρτίου 2012, 04:46 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Αρθρο 2 – Ορισμοί

  Α. Προτάσεις βελτίωσης και αναγκαίες κατά την εκτίμησή μου συμπληρώσεις, επί της ουσίας των παραγράφων 12-οικοδομική γραμμή, 20-κτίριο, 22-ελαφρά κατασκευή, 24-λυόμενη κατασκευή, 25-προσωρινή κατασκευή, 36-οριστική στάθμη εδάφους, 37-εκσκαφή, επίχωση, 52-ποσοστό υποχρ. φύτευσης, 58-ημιϋπαίθριος χώρος-θέμα SOS, 60-υπαίθριος χώρος, 62-όψεις κτιρίου, 72-φυτεμένες επιφάνειες, 73-δεξαμενή αποχέτευσης, 73α-δεξαμενή καυσίμων (λείπει απο το Σχέδιο), 75α-αιολικά ενεργειακά συστήματα κτιρίου (λείπει απο το Σχέδιο), 77-ζεύξη κτιρίων

  12. Οικοδομική γραμμή είναι η γραμμή που καθορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και αποτελεί όριο της δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο προς τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει. Εσωτερική οικοδομική γραμμή είναι η γραμμή που καθορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και αποτελεί όριο της δόμησης προς υποχρεωτικούς ακάλυπτους χώρους στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου.

  20. Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από κλειστούς, ημιϋπαίθριους, στεγασμένους υπαίθριους ή και ανοιχτούς χώρους, περιλαμβάνει εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη.

  22. Ελαφρά φέρουσα κατασκευή είναι ο φέρων οργανισμός από οιοδήποτε υλικό, που επιλέγεται για το σχηματισμό στεγασμένων χώρων, και έχει μόνιμα φορτία από ίδιο βάρος τουλάχιστον ???% μικρότερα, από τα αντίστοιχα φορτία φέροντα οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος, ή φέρουσας λιθοδομής ή φέρουσας πλινθοδομής, που θα επέτρεπαν το σχηματισμό των ιδίων χώρων.
  22 α. Ελαφρά κατασκευή πλήρωσης, είναι κάθε κατασκευή πλήρωσης πλην ανοιγομένων κουφωμάτων, που έχει ίδιο βάρος ανά μ2 τουλάχιστον ???% μικρότερο από κοινή πλινθοδομή ίδιας μηχανικής αντοχής και ίδιας αντίστασης στη μετάδοση φωτιάς.
  ( Τα ποσοστά % ας καθοριστούν από αρμόδιο δομοστατικό. Ειδικά για τις φέρουσες κατασκευές, η σχέση πρέπει να οριστεί έτσι, ώστε η βαρειά, βιομηχανική, μεταλλική κατασκευή να μη συγχέεται με τις ελαφρές κατασκευές.)

  24. Λυόμενη κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται από συναρμολογούμενα δομικά στοιχεία που τοποθετούνται σε σταθερή βάση. Η λυόμενη κατασκευή δεν είναι απαραιτήτως ελαφρά κατασκευή.

  25. Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση, εγκαθίσταται σε συναρμολογούμενη, μετακινήσιμη βάση ή στερεώνεται με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί για την εγκατάστασή της κοπή δένδρων ούτε μεταβολή ύψους του φυσικού εδάφους μεγαλύτερη των +/- 50 εκ και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και για προκαθορισμένο χρόνο, σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.

  36. Οριστική στάθμη εδάφους οικοπέδου ή γηπέδου είναι η στάθμη του εδάφους όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με εκσκαφή, επίχωση ή επίστρωση, ύστερα από έκδοση άδειας δόμησης ή σύμφωνα με ειδική άδεια διαμορφώσεων εδάφους για άλλο νόμιμο σκοπό.

  37. Εκσκαφή, Επίχωση ή Επίστρωση είναι οι κατασκευές διαμόρφωσης του εδάφους για δόμηση σε οικόπεδο ή γήπεδο και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης. Εργασίες διαμορφώσεων εδάφους που εκτελούνται για άλλο σκοπό, εγκρίνονται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή.

  52. Ποσοστό υποχρεωτικής φύτευσης ακαλύπτου είναι ο αριθμός που πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του υποχρεωτικού ακαλύπτου ορίζει την υποχρεωτικά φυτεμένη επιφάνεια του οικοπέδου. Στην υποχρεωτικά φυτεμένη επιφάνεια συνυπολογίζονται τυχόν διαμορφούμενες οριζόντιες υδάτινες επιφάνειες, εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν κατ’ έκτασην το 25% της συνολικής υποχρέωσης.

  58. Ημιυπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο στεγασμένος χώρος που διαθέτει ανοιχτή πλευρά, της οποίας το μήκος είναι μικρότερο ή ίσο του 1/3 του συνολικού μήκους και ταυτοχρόνως μεγαλύτερο του 1/4 του περιγράμματος του χώρου.

  SOS Με τη διατύπωση που υπάρχει στο Σχέδιο Νόμου, όποιος δείξει ότι δεν τοποθετεί κούφωμα, σε εξωτερικό άνοιγμα οσοδήποτε μικρού πλάτους, αποκτά «ανοιχτή πλευρά» και χαρακτηρίζει τον αντίστοιχο εσωτερικό χώρο ως ημιϋπαίθριο!!!

  60. Υπαίθριος χώρος – δώμα του κτιρίου είναι ο ασκεπής, ελεύθερος, βατός ή μη χώρος, που βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών, ημιϋπαίθριων και στεγασμένων υπαίθριων χώρων του.

  62. Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου προς τους κοινόχρηστους χώρους ή προς τους ακάλυπτους χώρους του γηπέδου ή οικοπέδου. Οι όψεις ορίζονται σύμφωνα με τον προσανατολισμό τους. Ως όψεις του κτιρίου θεωρούνται και οι στέγες. Τυφλές όψεις ή σόκορα είναι οι επιφάνειες του κτιρίου προς εφαπτόμενους ακάλυπτους χώρους ομόρων οικοπέδων ή προς εφαπτόμενα αδόμητα όμορα οικόπεδα, καθώς και εκείνες που εξέχουν επάνω από τυχόν εφαπτόμενα κτίρια ομόρων οικοπέδων.

  72. Φυτεμένες επιφάνειες είναι οι διαστρωμένες, δομημένες, οριζόντιες, κεκλιμμένες ή και κατακόρυφες επιφάνειες, που έχουν φυσικό ή εμπλουτισμένο χώμα και βλάστηση. Υδάτινες επιφάνειες είναι οι δομημένες οριζόντιες, κεκλιμμένες ή και κατακόρυφες επιφάνειες, στις οποίες εξασφαλίζεται συνεχής παρουσία νερού, είτε σε ηρεμία είτε σε μηχανικά υποβοηθούμενη ροή.

  73. Δεξαμενή αποχέτευσης είναι ο στεγανός χώρος όπου συγκεντρώνονται τα λύματα του κτιρίου. Διάταξη απορρόφησης λυμάτων είναι το κατακόρυφο φρέαρ ή η οριζόντια διάταξη τάφρων που επιτρέπουν την απορρόφηση υγρών λυμάτων του κτιρίου από το έδαφος, όπου δεν υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο κοινής ωφέλειας.

  73 α. Δεξαμενή καυσίμων κτιρίου είναι ο ασφαλής, στεγανός χώρος αποθήκευσης υγρών ή υγροποιημένων καυσίμων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, ανάλογα με την εγκεκριμένη χρήση του.

  75 α. Αιολικά ενεργειακά συστήματα κτιρίου είναι οι εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών του κτιρίου στο οποίο εγκαθίστανται. Τοποθετούνται είτε επί του κτιρίου, είτε επί των ακαλύπτων επιφανειών του γηπέδου ή οικοπέδου.

  77. Ζεύξη κτιρίων είναι κατασκευή ή τμήμα κτιρίου το οποίο αναπτύσσεται πάνω από Κοινόχρηστο Χώρο (δρόμο, πεζόδρομο, κτλ) και συνδέει είτε κτίρια μεταξύ τους είτε κτίριο με άλλο κοινόχρηστο χώρο, σε ένα ή περισσότερα του ενός επίπεδα. Η ζεύξη κτιρίων μπορεί να γίνεται και υπόγεια.

  Β. Προτάσεις φραστικής ιδίως βελτίωσης των παραγράφων 1, 3, 5, 15, 16, 21, 30, 33, 57 και 70

  1. Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή σχέδιο πόλης ή σχέδιο οικισμού , είναι το εγκεκριμένο διάγραμμα που καθορίζει τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και δομήσιμους χώρους, καθώς και τους ειδικούς όρους δόμησης και τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη τους.

  3. Ρυμοτομούμενο τμήμα είναι το τμήμα ιδιοκτησίας (οικοπέδου ή κτιρίου) που βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους του ρυμοτομικού σχεδίου (δρόμους, πλατείες κτλ) και απαλλοτριώνεται για πολεοδομικό σκοπό και για δημόσια ωφέλεια.

  5. Κοινωφελείς χώροι είναι οι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή σχέδιο πόλης ή σχέδιο οικισμού και προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας, δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

  15. Όρια γηπέδου ή οικοπέδου είναι οι γραμμές που το χωρίζουν από τα όμορα γήπεδα/οικόπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους ή μόνο από όμορα γήπεδα/οικόπεδα. Τα όρια του οικοπέδου με τους κοινόχρηστους χώρους συμπίπτουν με τα όρια του οικοδομικού τετραγώνου στις εντός σχεδίου περιοχές.

  16. Όμορα ή γειτονικά γήπεδα/οικόπεδα είναι τα γήπεδα/οικόπεδα που έχουν τουλάχιστον μία κοινή πλευρά ή τμήμα αυτής.

  21. Εγκατάσταση είναι η κατασκευή ή υποδομή που προορίζεται ή απαιτείται για τη λειτουργία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μηχανήματα και δίκτυα κλιματισμού, δροσισμού, διανομής και εκροής ύδατος, θέρμανσης, φυσικού αερίου, φωταερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι κεραίες.

  30. Ειδικά κτίρια είναι εκείνα που προορίζονται για χρήση άλλη πλην κατοικίας, σε ποσοστό άνω του 50% της επιφάνειας των κυρίων χώρων τους.

  33. Πλάτος δρόμου σε κάθε σημείο του άξονά του, είναι η απόσταση μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών που τον ορίζουν, μετρούμενη επί της κάθετης στον άξονα ευθείας.

  57. Ύψος στέγης είναι η κάθετη απόσταση από το σημείο έδρασής της έως το ανώτατο σημείο της. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, το υψηλότερο σημείο της στέγης δε μπορεί να εξέχει πλέον των 2.00μ. επάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.

  70. Προστέγασμα είναι σταθερό ή κινητό στοιχείο, μη βατό, οριζόντιο ή κεκλιμμένο, σε συνέχεια των όψεων του κτιρίου και πέρα από την επιφάνειά τους.

 • 5 Μαρτίου 2012, 02:35 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Δεν βρίσκω πουθενά τον ορισμό της πέργκολας (τυχαίο; δεν νομίζω), παρόλο που οι 47 ορισμοί που υπήρχαν έγιναν 88, και παρά το ότι επαναλαμβάνονται τουλάχιστον 8 ορισμοί που υπάρχουν στον Κτιριοδομικό.

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:10 | Ευάγγελος Κουρής

  21. Εγκατάσταση είναι η κατασκευή ή υποδομή ή εξοπλισμός που προορίζεται ή απαιτείται για τη λειτουργία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής και εκροής ύδατος, θέρμανσης, φωταερίου φυσικού αερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί καπνοδόχοι, δίκτυα μεταφοράς φωνής – δεδομένων, δίκτυα διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, δίκτυα παρακολούθησης και επιτήρησης, μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρανίχνευσης, καταιονισμού με νερό) οι επιγραφές, οι κεραίες

  75. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα ψύξης / θέρμανσης είναι τα ηλιακά συστήματα που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα. (π.χ. ηλιακός συλλέκτης θερμού ύδατος, υβριδικά συστήματα, κα.) (όχι τα φωτοβολταϊκα)

  82. Πληθυσμός κτιρίου, ορόφου ή χώρου ή δομικού έργου είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που θεωρητικά υπολογίζεται (από σχετικό κανονισμό) ότι μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα μέσα στο κτίριο, ή στον όροφο, ή στο χώρο ή στο δομικό έργο.

  88. Ανοίγματα χώρου κτιρίου είναι το κενό που τυχόν υπάρχει στην οροφή του ανώτατου σε κάθε θέση ορόφου, καθώς και τα κενά όλων των τοίχων, τα οποία είτε κλείνουν με ανοιγόμενα ή σταθερά κουφώματα και χρησιμοποιούνται για επικοινωνία των χώρων μεταξύ τους ή με το ύπαιθρο ή για το φυσικό φωτισμό ή για τον αερισμό των χώρων κτιρίου ή για αποθήκευση ηλιακής θερμότητας.

 • 4 Μαρτίου 2012, 20:43 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Απουσιάζουν οι ορισμοί: Δρόμων αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων, Δεξαμενών νερού, Δεξαμενών καυσίμου,Υδάτινων διακοσμητικών επιφανειών, Κολυμβητικών δεξαμενών, Πέργκολας, ηχοπετάσματος.

  στην παρ 20. ο ορισμός του κτιρίου είναι ελλειπής καθώς υπάρχουν κτίρια που δέν προορίζονται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή χρηστών όπως π.χ. κτίρια υποσταθμών και λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων ή αποθηκευτικοί χώροι.

  στην παρ. 22. Θα πρέπει να δοθεί ένας πιο σαφής ορισμός για τις ελαφρές, μέσες, ή βαριές κατασκευές.

  στην παρ. 28. Θα πρέπει να προστεθεί «…βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης και ποιότητας αέρα…»
  Στον ίδιο ορισμό θα πρέπει να ορισθεί ποιές είναι οι ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες Α,Α+ ή και Β+ ή και Β ?

  στην παρ. 29 Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των κτιρίων χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης είναι ο στόχος του 2020.

  στην παρ. 73 Θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον ορισμό της δεξαμενής νερού, δεξαμενής καυσίμων, κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας).

 • 4 Μαρτίου 2012, 19:26 | Α.Γ ΠΟΛΙΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Άρθρο 2 παρ.2,το διάγραμμα εφαρμογής είναι ορισμός που θα δημιουργήσει προβλήματα στην εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων, καθ ότι η εφαρμογή των σχεδίων επι τόπου, για τα εγκεκριμένα σχέδια του Ν.Δ 17-7-1923 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ 17-7-1923 (έγκριση πινακίδων εφαρμογής) ,για δε τα εγκεκριμένα σχέδια του Ν 1337/1983 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν 1337/1987 (πράξη εφαρμογής).
  Πέραν τούτου έχει κριθεί ότι οι τεχνικές εκθέσεις και γενικά τα διαγράμματα εφαρμογές που συντάσσονται πρόχειρα σε ανεξάρτητο σύστημα αναφοράς αποτελούν, εσωτερικά βοηθήματα της υπηρεσίας μη επαγόμενα κανένα έννομο αποτέλεσμα για τους διοικούμενους (ΣΤΕ 1587/1987).
  Η χρήση των διαγραμμάτων εφαρμογής έχει οδηγήσει σε ασυμφωνίες των εγκεκριμένων σχεδίων και των επι τόπου εφαρμοσθέντων, με αποτέλεσμα οι πολίτες να ταλαιπωρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να υπάρχουν χρονικές καθυστερήσεις στην έκδοση των οικοδομικών αδειών λόγω εσφαλμένων επι τόπου εφαρμογών του σχεδίου.
  Κατόπιν αυτών προτείνεται ό ορισμός αυτός να απαλειφτεί.

 • Απουσιάζει ο ορισμός της «Χαμηλομένης Αυλής (cours anglaise) απουσιάζει ο ορισμός του Αιθρίου και των «Διαμπερών ανοιγμάτων» (άρθρο 12). Επίσης τα έρκερ θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο στις Κύριες όψεις

 • 4 Μαρτίου 2012, 10:50 | Δημήτρης Οικονομου

  Όσον αφορά τον ορισμό του ημιυπαιθριοι.

  Για τον υπολογισμό του μεγαλύτερο απο το 1/3 της περίμετρου του χώρου που ορίζεται χρησιμοποιούμε προφανώς την μεγαλύτερη ανοιχτή πλευρά του χώρου αυτού. Η ύπαρξη και δεύτερης ανοιχτής πλευράς στον ίδιο χώρο δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμο αυτο; Μήπως θα έπρεπε να ορίζεται πως το άθροισμα των ανοιχτών πλευρών θα έπρεπε να ειναι μεγαλύτερο του 1/3;

 • 3 Μαρτίου 2012, 21:43 | γιάννης βραχάλης

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ
  14.ΟΙΚΟΠΕΔΟ .
  να συμπληρωθεί ως εξής ώστε να κάνει σαφή την αποδοχή των συνενώσεων, και να τυχουν των ευργετικών διατάξεων των μεγάλων οικοπέδων του παρόντος νόμου.
  «……….. ανεξάρτητα από τον χρόνο και τον τρόπο συνένωσης τους»
  22.ελαφρά κατασκευή
  ο ορισμός ειναι ασαφής και αφήνει περιθώριο γιά αυθαιρετες παραδοχές και αυθαιρετες αμφισβητήσεις . Τι σημαίνει «συμβατική επίλυση».Τι είναι μια σιδεροκατασκευή? τι είναι μια αλουμινοκατασκευή
  37.στις δυο τελευταίες λέξεις να σβήσουν τα τελικά σίγμα. (αιτιατική όχι γενική)
  48.ελευθερο ύψος
  η περιγραφή του όρου ταιριάζει περισσότερο στην έννοια του μέσου ελεθερου ύψους , ώστε να καλύπτει και την περίπτωση τής μη οριζόντιας οροφής (κεκλιμμένη,πτυχωτή,καμπύλη κλπ)
  58.ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
  Η περιγραφή φαίνεται να αναφέρεται σε μία ανοιχτή πλαυρά.Τι είναι ο χώρος με δύο συνεχόμενες πλαυρές ανοιχτές?

 • 2 Μαρτίου 2012, 21:46 | Παναγιώτης Μπαρούς

  Παρ. 58. Όπως έχει δοθεί ο ορισμός του Ημιυπαίθριου, προκύπτει άνετα χώρος τύπου «σούδας» με π.χ. ανοιχτή πλευρά 1μ και βάθος όσο θέλουμε.
  Αυτό είναι το πνέυμα του νόμου;

 • 2 Μαρτίου 2012, 12:10 | Ι.ΔΟΥΛΑΜΗΣ

  Επειδη οι παλιες πολυκατοικιες εχουν κατασκευασθει με διαφορετικους Σ.Δ. αναλογα με το τι ισχυε την περιοδο που εκδωθηκε η ΟΑ ενα σημαντικο κινητρο για την ανανεωση τους ειναι να ισχυσει ο ΣΔ της αρχικης αδειας.Το προβλημα ειναι οτι με την σημαντικη μειωση του ΣΔ τα διαμερισματα αποκτουν πολυ μικρη επιφανεια και δεν ειναι πλεον αξιοποιησιμα.

 • Σόκορο: η τυφλή όψη κτιρίου το οποίο ακολουθεί το όριο του οικοπέδου και ειδικότερα όταν αυτή είναι εμφανής λόγω μή ύπαρξης όμορου κτιρίου ή υποχώρησής του ή ανισουψίας του, ώστε να «φανερώνεται» μέρος της.

 • Επιπλέον προσθήκη:
  1. Ενεργό Οικοδομικό Τετράγωνο, είναι το οικοδομικό τετράγωνο το οποίο εντάσσεται σε μηχανισμούς ανάπλασης με βάση τη συνένωση των υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων του και την απόδοσή τους σε κοινή χρήση, όπως προβλέπεται και στο άρ.10, παρ.5 και 7 του παρόντος.
  η αντίστοιχη μεθοδολογία επανέρχεται δυναμικά στο αστικό τοπίο, αν και δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη (βλ. τη διδακτορική μου διατριβή: http://invenio.lib.auth.gr/record/109538?ln=el )

 • 1 Μαρτίου 2012, 16:11 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΑΝΗΣ

  Α) άρθρο 2, παράγραφος 13 (Γήπεδο)

  Προσθήκη της φράσης «εκτός ορίου» στη θέση: ή … οικισμού χωρίς σχέδιο. Διαφορετικά, έρχεται σε αντίθεση με τον ορισμό του οικοπέδου στην παρ. 14 του ιδίου άρθρου και προτείνω να διατυπωθεί:

  13. Γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου, σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου ή εκτός ορίου οικισμού χωρίς σχέδιο.
  ————————

  Β)άρθρο 2, παράγραφος 18 (Κορυφογραμμή)

  ΣΚΕΠΤΙΚΟ
  Έχει διαπιστωθεί ότι, υπάρχει σύγχιση, από πολεοδομικής πλευράς, οι έννοιες Κορυφογραμμή και Υδροκρίτης, με αποτέλεσμα να ταυτίζονται μεταξύ τους διαφορετικές έννοιες, με βάση την επιστημονική ερμηνεία αυτών.
  Συγκεκριμένα, η κορυφογραμμή και ο υδροκρίτης, είναι διαφορετικές έννοιες και δεν ταυτίζονται μεταξύ τους, διότι υπάρχουν πληθώρα υδροκριτών, που δεν διέρχονται από τη μοναδική κορυφογραμμή μιας περιοχής. Υπάρχει μία και μόνη περίπτωση, που τμήμα του μοναδικού υδροκρίτη, ταυτίζεται με την κορυφογραμμή και είναι εκείνος, ο οποίος ορίζει τη μέγιστη λεκάνη απορροής. Δηλαδή,είναι εκείνος που διέρχεται από τις βουνοκορυφές και ορίζει το όριο της μέγιστης λεκάνης απορροής, με βάση τον τρόπο χάραξης του υδροκρίτη και της κορυφογραμμής. (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ, έκδοση 3 Αθήνα 1999 των Δ. Κουτσογιάννη & Θ. Ξανθόπουλου, Ε.Μ.Π.-Τομέας Υδατικών πόρων)
  Συνεπώς, προς αποφυγή, κάθε υδροκρίτης να θεωρείται ταυτόχρονα και ως κορυφογραμμή (πλήν το τμήμα του μοναδικού), πρέπει η παρ. 18 να διατυπωθεί ως εξής:
  «18. Κορυφογραμμή είναι η νοητή γραμμή, που σχηματίζουν οι διαδοχικές κορυφές και οι αυχένες μιας οροσειράς, όπως αυτή προβάλλεται στον ορίζοντα, στο τμήμα του ορίου της λεκάνης απορροής με τα μέγιστα υψόμετρα.»

  Προσθήκη παρ. 18α με τον ορισμό του υδροκρίτη.
  «18α. Υδροκρίτης είναι το όριο, το οποίο ορίζει την έκταση που καταλαμβάνει η λεκάνη απορροής ανάντη μιας δεδομένης διατομής Α υδατορεύματος.»

  Γ). Αντικατάσταση της διατύπωσης « κορυφογραμμή (υδατοκρίτης)» με τον όρο «κορυφογραμμή» , δηλαδή διαγραφή του (υδατοκρίτης)και στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270Δ΄/31.5.85), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α΄/31.12.03), σύμφωνα με το άρθρ0 50 του Ν.4042/2012(ΦΕΚ24Α΄/13.2.2012)

 • 1 Μαρτίου 2012, 15:11 | Ανδρέας Μαριάτος

  «Προσβασιμότητα είναι το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος»
  αλλά
  ΔΕΝ είναι χαρακτηριστικό του υπουργείου περιβάλλοντος
  (όσον αφορά το δικαίωμα του πολίτη σε κατανοητή, ερμηνευόμενη μονοδιάστατα νομοθεσία).

  5 σελίδες ορισμοί για να ξαναγραφτεί η γλώσσα. Και πόσες εγκύκλιοι μετά…

  Το χάος γεννά χάος.

  Υιοθετώντας τη λογική του νομοσχεδίου πάντως, λείπουν κάποιοι βασικοί ορισμοί:
  1. Βαριά κατασκευή (εφόσον υπάρχει ελαφρά).
  2. Μεσαίου βάρους (ελαφρύτερη από την βαριά αλλά βαρύτερη από την ελαφρά).
  3. Καλοφτιαγμένη κατασκευή (εφόσον υπάρχει πρόχειρη).
  4. Γρήγορη ναι, πρόχειρη όχι κατασκευή (προχειρότερη από την καλοφτιαγμένη αλλά φτιαγμένη με περισσότερο μεράκι από την πρόχειρη)
  5. Αιώνια κατασκευή (εφόσον υπάρχει προσωρινή).
  7. Μπούνκερ (τα υπόσκαφα χωρίς όψη).
  6. Πληθοδομή (βρέθηκε «ακαδημαϊκός» όρος που νομιμοποιεί τα μεγαθήρια και ακόμα διστάζουμε;)
  Σκόπιμο δε θα ήταν με το πέρας της διαβούλευσης να ενημερωθεί ο Μπαμπινιώτης (πχ οτι όψη θεωρείται και η στέγη…)

 • Προτάσεις πρόσθετων ορισμών:

  1.Κενός χώρος/Χώρος του κτιρίου με σαφή γεωμετρικά χαρακτηριστικά που δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε κλειστός, ούτε ημιυπαίθριος,ούτε υπαίθριος χώρος.Μπορεί να ορίζεται από φέροντα ή ελαφρά φέροντα στοιχεία ή επιφάνειες και η παρουσία του έχει σχέση με τη συνολική αρχιτεκτονική επεξεργασία, την τυπολογική οργάνωση και τις μορφολογικές παραμέτρους του κτίσματος.Η λειτουργία του κενού χώρου είναι ογκοπλαστική και συμπληρωματική και δεν αποτελεί στοιχείο που προσμετρείται στις ελεγκτέες επιφάνειες ή όγκους της συνολικής δομής.

  Η εισαγωγή της έννοιας του ΚΕΝΟΥ [λατ.: vacuum] σε ένα σύγχρονο ΓΟΚ, από τη μια φαίνεται να κατανοεί ιστορικά τη σημασία που είχε πάντα ο κενός χώρος στο σημαντικό ζήτημα της συνέχειας και της ασυνέχειας στην αρχιτεκτονική δομή και από την άλλη θα επιλύσει σημαντικά ζητήματα ερμηνείας που ανέκυπταν μέχρι σήμερα από την επιλεκτική θέση που μπορούσε να διατυπώνει -με αυθαίρετο τρόπο αρκετές φορές- αυτός που πραγματοποιούσε τον έλεγχο.Το κτίσμα αποτελεί το άθροισμα κλειστών, ανοικτών, ημιανοικτών και κενών χώρων.

  2.Ο τοίχος ή ο Φ.Ο. ως αυτόνομο δομικό στοιχείο/ Από την εμπειρία της ιστορικής ανάγνωσης αλλά και από πολύ πρόσφατα παραδείγματα της εποχής της νεωτερικότητας και ιδιαίτερα του μοντερνισμού του μεσοπολέμου και του 1960, ο τοίχος και η αυτόνομη παρουσία του στην κάτοψη, αποτελούσε στοιχείο συνθετικής οργάνωσης της γεωμετρίας και του αποτυπώματος του κτιρίου.Σε αρκετές περιπτώσεις συμμετείχε και στην οργάνωση των κινήσεων και των χρήσεων του κτιρίου, διαχωρίζοντας περιοχές και αποτελώντας ουσιαστικό στοιχείο «ρυθμού» και κλίμακας.

  Να υπάρχει ρητή αναφορά στην ελευθερία χρήσης του στοιχείου του
  ΤΟΙΧΟΥ ή του φέροντος οργανισμού [με ή χωρίς δοκό] που μπορεί να χαρακτηρίζει τη συνθετική προσέγγιση του κτίσματος και ενίοτε υπηρετεί και λειτουργικές ανάγκες πετάσματος ηλιοπροστασίας ή ανεμοπροστασίας. Σε κάθε περίπτωση να προβλεφθεί [έστω και ως ποσοστό στα επιτρεπόμενα μεγέθη κάλυψης] η δυνατότητα δημιουργίας αυτών των στοιχείων χωρίς να προσμετρούνται στην κάλυψη και τη συνολική δόμηση.

  3.Ο ηλιακός πύργος [ή καμινάδα]και τα στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού [θερμοκήπια,περσίδες ηλιοπροστασίας οριζόντιες και κατακόρυφες,προστεγάσματα, πετάσματα ανεμοπροστασίας και πέργκολες από κάθε υλικό κλπ].
  Σαφής διατύπωση για την απεριόριστη δυνατότητα χρήσης και διάταξης σε όλες τις όψεις του κτίσματος με πρόβλεψη γεωμετρικών χαρακτηριστικών και επιτρεπόμενα μεγέθη.

 • ΑΡΘΡΟ 2
  παρ.77: Δίδεται ο ορισμός ζεύξη κτηρίων, χωρίς όμως να διευκρινίζεται σε κανένα σημείο του παρόντος νόμου το πεδίο εφαρμογής.

 • Γενικές παρατηρήσεις:
  Παρακαλώ να ληφθεί υπ’ όψιν το σύνολο της διδακτορικής μου διατριβής, την οποία μπορείτε να τη βρείτε εδώ: http://invenio.lib.auth.gr/record/109538?ln=el και όπου υπάρχει πλήρης επιχειρηματολογία για τα άρ.12,13 του ΓΟΚ 1985.
  Ειδικότερα:
  παρ.2: Οικοδομική γραμμή είναι η γραμμή που καθορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και αποτελεί όριο της δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο προς τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει. Όπισθεν Οικοδομική Γραμμή είναι η γραμμή που καθορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και αποτελεί όριο της δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο προς τον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο, είτε ανά μεμονωμένο οικόπεδο είτε με ενοποίηση όπως προβλέπεται από το άρ.10 του παρόντος.

 • Σας καταθέτω τις απόψεις μου για την ενίσχυση του παρόντος νομοσχεδίου. Είμαι στην διάθεση σας για ότι άλλο χρειαστείτε.

  Με εκτίμηση,

  Σταύρος Βλαχογιάννης
  Μέλος Τομέα Περιβάλλοντος ΝΔ

  Νομοσχέδιο
  Δεν ορίζει

  Πρόταση Σταύρου Βλαχογιάννη

  Διαχωρισμένες Εγκαταστάσεις Ποδηλατοδρόμων (ΔΕΠ) είναι λωρίδες κυκλοφορίας καθαρά για την χρήστη ποδηλατιστών με επαρκή σήμανση στις οποίες απαγορεύεται η στάθμευση ή κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων ή δικύκλων με εξαίρεση των ηλεκτρικών ποδηλάτων.

  Νομοσχέδιο

  21. Εγκατάσταση είναι η κατασκευή ή υποδομή που προορίζεται ή απαιτείται για τη λειτουργία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής και εκροής ύδατος, θέρμανσης, φωταερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι κεραίες.

  Πρόταση Σταύρου Βλαχογιάννη

  Είναι βασικό να περιλάβουμε την τηλεπικοινωνιακή υποδομή, κάτι πού αποτελεί τμήμα ενός σύγχρονού κτηρίου (έξυπνου) καθώς και στην λέξη κεραίες να προστεθούν οι λέξεις επίγειες και δορυφορικές. Επιπλέον να αλλάξει η λέξη φωταέριο με φυσικό-αέριο.

  21. Εγκατάσταση είναι η κατασκευή ή υποδομή που προορίζεται ή απαιτείται για τη λειτουργία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής και εκροής ύδατος, θέρμανσης, φυσικού-αερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι επίγειες και δορυφορικές κεραίες.

  Νομοσχέδιο

  45. Συντελεστής κατ’ όγκο εκμετάλλευσης (σ.ο.) του οικοπέδου ή γηπέδου είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει το συνολικό επιτρεπόμενο όγκο του κτιρίου πάνω από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους.

  Πρόταση Σταύρου Βλαχογιάννη

  Αλλαγή θέση σύντμησης (σ.ο.) πρό της λέξης εκμετάλλευσης

  45. Συντελεστής κατ’ όγκο (σ.ο.) εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει το συνολικό επιτρεπόμενο όγκο του κτιρίου πάνω από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους.

  Νομοσχέδιο

  47. Ύψος κτιρίου σε ορισμένη θέση του είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο που αποτελεί την αφετηρία μέτρησης, έως την τελική στάθμη της επιφανείας του τελευταίου ορόφου. Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.

  Πρόταση Σταύρου Βλαχογιάννη

  Πρέπει να γίνει σωστός ορισμός του ύψους του κτηρίου ως ακολούθως για να αποφευχθούν παρανομίες στις (ταράτσες / δώματα)

  47. Ύψος κτιρίου σε ορισμένη θέση του είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο που αποτελεί την αφετηρία μέτρησης, έως την τελική στάθμη της επιφανείας του τελευταίου ορόφου ή της τελικής στάθμής του δώματος όπου αυτό υπάρχει. Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.

  Νομοσχέδιο

  73. Δεξαμενή αποχέτευσης είναι ο στεγανός χώρος όπου συγκεντρώνονται τα λύματα του κτιρίου.

  Πρόταση Σταύρου Βλαχογιάννη

  Απαραιτήτως να προστεθεί ο ακόλουθος ορισμός για τα καύσιμα.

  73β. Δεξαμενή καυσίμων είναι ο στεγανός χώρος όπου αποθηκεύεται καύσιμη ύλη σε υγρή, υγροποιημένη ή στερεά μορφή για την θέρμανση του κτιρίου ή για άλλη νόμιμη χρήση (π.χ εστίαση)

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 13:20 | Χάρης

  Αντιγράφω ορισμένες πρώτες παρατηρήσεις που παρουσίασα στο eMichanikos.gr:

  Άρθρο 2 – Ορισμοί
  § 22. Ελαφρά Κατασκευή
  Γιατί δεν κατονομάζονται οι «συμβατικές επιλύσεις»;
  Καλύτερα να γράφει σε σχέση με:
  α) κατασκευές με φέροντα οργανισμό (στύλους ή/και τοιχία) από οπλισμένο σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία και
  β) κατασκευές με φέροντα οργανισμό από οποιοδήποτε υλικό και σώματα πλήρωσης από φυσικούς ή τεχνητούς λίθους και εν γένει ειδικού βάρους μεγαλύτερου των 0,80kN/m².
  Οι μεταλλικές κατασκευές δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές επιλύσεις;
  Οι μεταλλικές κατασκευές με σύμμεικτες πλάκες σε ποια κατηγορία εντάσσονται;

  §23. Πρόχειρη κατασκευή
  Τι σημαίνει «ασύνδετα» υλικά;
  Εννοεί χωρίς συνδετική κονία, χωρίς ήλους και κοχλίες;
  Μια ισόγεια κατασκευή από τσιμεντόλιθους με συνδετική τσιμεντοκονία και ξύλινη στέγη από ζευκτά και επικάλυψη με πάνελ, είναι «πρόχειρη» κατασκευή;
  Ποιο είναι το όριο της αξίας για να χαρακτηριστεί ένα υλικό «ευτελές»;
  Ως μηχανικοί πρέπει να ακριβολογούμε!

  §24. Λυόμενη κατασκευή
  Δηλαδή κάθε μεταλλική κατασκευή με συνδέσεις με κοχλίες και καλύψεις πλευρών και οροφής από πάνελ, χωρίς σύμμεικτες πλάκες, ακόμα και ένα εργοστάσιο των 5.000τμ, είναι μια «λυόμενη» κατασκευή αφού μπορεί να αποσυναρμολογηθεί.
  Το ίδιο και μια οποιαδήποτε ξύλινη κατασκευή, ακόμα και πολυώροφη.
  Οι βαριές προκατασκευές θεωρούνται λυόμενες ή όχι; Μάλλον όχι αφού δεν μπορούν να αποσυναρμολογηθούν.

  §25. Προσωρινή κατασκευή
  Δεν δίνει ορισμό της ελαφράς βάσης.
  Βάση από gross beton πάχους 30cm είναι «ελαφρά» βάση; Αν το πάχος είναι 60cm; Αν έχει πεδιλοδοκούς;
  Ο φέρων οργανισμός από τι υλικό επιτρέπεται να είναι;
  Η ξηρά δόμηση αναφέρεται σε στοιχεία πλήρωσης και όχι φέροντα οργανισμό, έτσι δεν είναι;
  Τι θεωρείται, «εκτεταμένη» υποδομή;
  Πότε θεωρείται ότι αλλοιώνεται «σοβαρά» το φυσικό έδαφος;
  Δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων σημαίνει προφανώς ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ή με βόθρο, σωστά; Ένας βιολογικός καθαρισμός απ’ αυτούς που αποτελούνται από μία, μεταφερόμενη οπουδήποτε και οποτεδήποτε, δεξαμενή, αποτελεί «μόνιμη εγκατάσταση αποβλήτων»;
  Ποιοι είναι οι «συγκεκριμένοι» σκοποί για τους οποίους επιτρέπεται; Ένα γραφείο δεν αποτελεί χώρο με συγκεκριμένο σκοπό;
  Μπορεί να τοποθετηθεί και σε μη οικοδομήσιμο χώρο! Δηλαδή ακόμα και στο δρόμο; Στο δώμα ενός κτηρίου που έχει εξαντλήσει δόμηση και ύψος;
  Πάντως κατασκευές τύπου «ISOBOX» που χρησιμοποιούνται π.χ. σαν φυλάκια, σαν εργοταξιακά γραφεία κ.λπ. δεν αποτελούν προσωρινές κατασκευές αφού δεν είναι κατασκευασμένα από «ξηρά δόμηση».

  §26. Υπόσκαφο
  Σύμφωνα με τον ορισμό δεν μπορεί να έχει και πλαϊνές όψεις, έστω και σε τμήμα αυτού.
  Άρα τέτοιο κτήριο θα μπορεί να κατασκευαστεί μόνο σε περιοχές όπου το πρανές είναι σχεδόν κατακόρυφο, σωστά;
  Δεν μας λέει όμως αν πρέπει να επικαλύπτεται η οροφή του από το φυσικό έδαφος και πόση είναι η ελάχιστη επικάλυψη;
  Αν γίνεται και χωρίς καθόλου επικάλυψη από το φυσικό έδαφος, τότε «υπόσκαφο» είναι και το υπόγειο (ή τμήμα του υπογείου) ενός κτηρίου, αφού στον ορισμό του αναφέρεται ότι μπορεί να είναι και τμήμα κτηρίου.

  Αυτά για αρχή.
  Γενικώς θεωρώ το άρθρο αυτό των ορισμών ως εξαιρετικά σημαντικό, καθότι πλείστων των διαφορετικών ερμηνειών του νόμου, που απαιτούν εγκυκλίους και ερωτο-απαντήσεις, προκύπτουν από την μη ακριβή διατύπωση των διαφόρων όρων.
  Εκτός αν το ζητούμενο είναι να είμαστε έρμαιο του κάθε δημοσίου υπαλλήλου για την ερμηνεία π.χ. της «ελαφράς» βάσης, κάτι το οποίο οδηγεί σε ταλαιπωρία του πολίτη και συνδιαλλαγή, κοινώς «φακελάκι».