Άρθρο 18: Φυτεμένα δώματα

1. Η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους, νέων, νομίμως υφισταμένων κτιρίων και κτιρίων των εδαφίων δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4014/2011, επιτρέπεται εφ’ όσον δεν αντίκειται σε ειδικότερους όρους δόμησης που ισχύουν.
Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών με τη διαστρωμάτωση των εξειδικευμένων υλικών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 40 εκ. πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου. Η βλάστηση που αναπτύσσεται επάνω σε αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3,00μ. Το είδος της βλάστησης, το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών, το σύστημα της πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης των εξειδικευμένων υλικών, καθώς και το αρδευτικό σύστημα, περιγράφεται σε τεχνική έκθεση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών επάνω στις απολήξεις των κλιμακοστασίων και τα φρεάτια των ανελκυστήρων.
Η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους των κτιρίων πρέπει να μην προσβάλλει την αισθητική του κτιρίου και να εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες κατασκευές που προβλέπονται σε αυτά, βάσει του άρθρου 19 του παρόντος. Ειδικά για τις στέγες, πρέπει η φυτεμένη επιφάνεια να ακολουθεί την κλίση τους, ώστε να μην αλλοιώνεται η μορφή του κτιρίου.
Οι φυτεμένες επιφάνειες στα δώματα, τις στέγες και τους υπαίθριους χώρους των κτιρίων δεν αίρουν την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
2. α. Νέα κτίρια:
Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους κτιρίων που κατασκευάζονται με άδειες δόμησης, ακολουθούνται οι καθοριζόμενες διαδικασίες πληρότητας και ελέγχου του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11), όπως ισχύει, με την πρόσθετη υποβολή τεχνικής έκθεσης κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας δώματος ή στέγης ή υπαίθριου χώρου, η οποία περιλαμβάνει τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.
Η κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας συσχετίζεται με τις επιμέρους μελέτες του κτιρίου.
Η ανωτέρω τεχνική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες.

β. Υφιστάμενα κτίρια:
Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους υφιστάμενων κτιρίων, κατά την έννοια της παραγράφου 1, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
Ο ιδιοκτήτης καταθέτει στην οικεία υπηρεσία δόμησης, έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών συνοδευόμενη από φάκελο δικαιολογητικών, που περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου για την κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας ή συναίνεση συνιδιοκτητών εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου. Ειδικά στην περίπτωση των δωμάτων και των χώρων, στους οποίους υπάρχει με βάση νόμιμο τίτλο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, την υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβάλλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος, χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών,
β) υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου εκτελεστή του έργου για την ανάληψη ευθύνης ορθής υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του στοιχείου δ,
γ) τεχνική έκθεση αντοχής – στατικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό,
δ) τεχνική έκθεση κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας,
ε) αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή άλλο στοιχεία,
στ) φωτογραφίες του κτίσματος, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και της προς φύτευση επιφάνειας.

Για τα κτίρια της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4030/2011, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
Για τα κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεώτερα μνημεία, απαιτείται επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του φορέα προστασίας τους.

Σε κάθε υπηρεσία δόμησης τηρείται ειδικό Μητρώο «Φυτεμένων επιφανειών», που ενημερώνεται με τις κατά τα άνω υποβαλλόμενες γνωστοποιήσεις.

3. Η ) τεχνική έκθεση κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας αποτελείται από:

1) Τεχνική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:

α. βασικές πληροφορίες του έργου, όπως: δομικά χαρακτηριστικά στέγης/δώματος, κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, συνθήκες περιβάλλοντος στην επιφάνεια που θα εγκατασταθούν τα φυτά κλπ, επιλογή του τύπου πράσινου δώματος (εκτατικού, ημιεντατικού, εντατικού),
β. περιγραφή των προς μελέτη εργασιών, επιλογή των υλικών υποδομής/διαστρωμάτωσης μετά το στρώμα υγρομόνωσης (αντιρριζική μεμβράνη, αποστραγγιστικό σύστημα, φίλτρα, υποστρώματα ανάπτυξης φυτών), των φυτικών ειδών (είδη σπόρων, είδη φυτών, περιγραφή των ιδιοτήτων τους, πίνακας φυτικού υλικού, μεθόδου εγκατάστασης κλπ), της μεθόδου άρδευσης, περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και της διάταξης του αρδευτικού δικτύου, υπολογισμός βάρους/φορτίων και αναλυτική περιγραφή των εργασιών για την εγκατάσταση όλων των παραπάνω αναφερομένων, καθώς και πρόγραμμα διαχείρισης όλων των φυτεμένων επιφανειών.

2) Τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αφορούν:

α. την υποδομή και περιλαμβάνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των υλικών και περιγράφουν πλήρως τα υλικά κατασκευής, το βάρος κάθε υλικού ξεχωριστά, τις διαστάσεις, την αντοχή, την αποστραγγιστική ικανότητα, την αποθηκευτική ικανότητα σε νερό, μηχανική αντοχή και όλα τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά,
β. το φυτικό υλικό, και περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές των φυτικών ειδών (είδη μίγματος σπόρων και επί τοις % αναλογίες, είδη φυτών), πίνακα φυτικού υλικού, (όνομα, λατινικό όνομα, ύψος, περίμετρος κορμού, μέγεθος φυτοδοχείου),
γ. το δίκτυο άρδευσης, και περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή όλων των επί μέρους υλικών και εξαρτημάτων του δικτύου άρδευσης (υλικό κατασκευής και όρια – παροχής και πίεσης – λειτουργίας αυτών).

3) Σχέδια απεικόνισης των ανωτέρω (κατόψεις, τομές, λεπτομέρειες, κλπ).

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:27 | Καλλιόπη – Ιωάννα Μαστοράκη (Αρχιτέκτονας)

  Αρθρο 18
  Ολόκληρο το άρθρο έρχεται σε αντίθεση με το Αρθρο 4>Παρ.3 «Δεν απαιτείται Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας» >ιγ «»Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.»

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:54 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

  Άρθρο 18. παρ.3 εδάφιο Να αφαιρεθεί η παρένθεση «)» και στην περίπτωση 1β να διορθωθεί «…των προς εκτέλεση εργασιών…»

 • 5 Μαρτίου 2012, 04:19 | Άκης Κ.

  Είναι δυνατόν σε ολόκληρες πόλεις να επιβάλλεται υποχρεωτικά η κεραμοσκεπή? Που θα γίνουν τα δώματα? Εκτός αυτού, η αρχιτεκτονική δημιουργία ευνουχίζεται. Οι κεραμοσκεπές βγάζουν και προβλήματα με τον χρόνο και η αντικαταστασή τους έχει μεγάλο κόστος, εκτός της χαμένης επιφάνειας για διαφορες χρήσεις, όπως τα πράσινα δώματα. Δεν μπορεί να επιβάλλεται υποχρεωτική κεραμοσκεπή πουθενά (εκτός αναγνωρισμένα διατηρητέων οικισμών).

 • 5 Μαρτίου 2012, 03:56 | Ανδρέας Μπουτσιούκης

  Συγχαρητήρια ως προς την αντιμετώπιση των φυτεμένων δωμάτων.

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Αργυρόπουλο ως προς την πριμοδότηση των φυτεμένων δωμάτων ή στην καθιέρωση τους εφόσον δεν υπάρχει κεραμοσκεπή.

 • 5 Μαρτίου 2012, 02:26 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Αφού βγήκε η απόφαση για τα φυτεμένα δώματα, ας βγάλουμε τώρα και το νόμο!

 • 4 Μαρτίου 2012, 22:47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Συγχαρητήρια, πολύ θετική εξέλιξη η αντιμετώπιση από τον κανονισμό των φυτευμένων δωμάτων.

  Παρόλα αυτά θα έπρεπε ίσως να είναι υποχρεωτική η δημιουργία φυτεμένων δωμάτων όπου δέν΄υπάρχει κεραμοσκεπή. Ενναλακτικά θα πρέπει κάπως να πριμοδοτηθεί η φύτευση των δωμάτων.

 • 4 Μαρτίου 2012, 20:03 | Ιωάννης Γκουμας Αρχιτέκτων

  Υποθέτω πως στο φυτεμένο δώμα εμπεριέχεται και διαδρομή που σου επιτρέπει την συντήρηση, και υποθέτω επίσης ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει χαμηλή βλάστηση (γρασίδι σε όλη την επιφάνειά του).
  Δεν βλάφτει όμως να αποσαφηνιστεί ή να αφήσουν κάποια ελευθερία… για παράδειγμα χρήση αναριχόμενων φυτών για δημιουργία υπαίθριου χώρου προς χρήση που θα βελτιώσει και την εικόνα των κτιρίων της πόλης.

 • 4 Μαρτίου 2012, 10:17 | Δημήτρης Οικονομου

  Όσον αφορά τα πράσινα δωματα.

  Α. Μπορεί να παραχωρηθεί η χρήση τους σε νεα κτίρια και μετα απο συμφωνία με τους ιδιοκτήτες με κανονισμό πολυκατοικίας σε ένα μόνο διαμέρισμα/ιδιοκτησία;

  Β.Σε περίπτωση φυτεύσης του δωματος και του μπόνους ενός μέτρου σε ύψος λόγω αυτής πρέπει πλην της αποληξης κλιμακοστασιου να φυτεύθει όλη η επιφάνεια η μπορει να διατηρηθεί ένα ποσοστό της επιφάνειας για κατασκευή για παράδειγμα ξύλινου deck με σκοπό ο χώρος αυτός να γινει επισκέψιμος και να τονωθεί το κίνητρο για καλη συντήρηση της φυτεύσης;

  Γ. Το μπόνους ύψους έχει να κανει με το ύψος της τελευταίας πλάκας του τελευταίου ορόφου και οχι με το πάχος της φυτεύσης η οποία τοποθετείται μαζι και με την υποδομή φυτεύσης πάνω απο το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.
  Για παράδειγμα σε συντελεστή 1.2 έχω ύψος 17.25 συν 1μετρο λόγω φυτεύσης δωματος δλδ 18.25 ώστε να μπορω να έχω pilotis+ 5 ορόφους των 3.04 μέτρων σε ύψος. Και πάνω απο τα 18.25 να τοποθέτηση την υποδομή και την ίδια την φύτευση;

 • 1 Μαρτίου 2012, 22:46 | θωμας χαραλαμπακος

  Να αποσαφηνισθεί αν σε υφιστάμενα κτίρια που ανεγέρθηκαν με
  νόμιμη άδεια οικοδομής και δεν έχει κατασκευασθεί η στεγη , αν θα ειναι σύννομη η φύτευση επι της τελευταίας πλάκας αντί στέγης , συμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διάταξη . Αν ο φυτεμένος χώρος επί της πλάκας θα ειναι κυριας χρησης .