Άρθρο 11: Συντελεστής Δόμησης

1. Κατά τη θέσπιση ή μεταβολή όρων δόμησης ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται αριθμητικά. Συντελεστές δόμησης που προκύπτουν έμμεσα από διατάξεις προγενέστερες της δημοσίευσης του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου καθοριστούν αριθμητικά.
2. Ο συντελεστής δόμησης που εφαρμόζεται σε οικόπεδο με πρόσωπο σε περισσότερους κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές, είναι ο λόγος του αθροίσματος των γινομένων του μήκους κάθε προσώπου του οικοπέδου επί τον αντίστοιχο συντελεστή δόμησης προς το άθροισμα των μηκών των προσώπων.
3. Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 1024/1971 (Α’ 232), προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό δόμησης που του αναλογεί σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης.
4. Για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα οικόπεδο πολλαπλασιάζεται η επιφάνειά του επί το σ.δ. που ισχύει.
5. Στο σ.δ. προσμετρώνται:
α. οι επιφάνειες των στεγασμένων και κλειστών από όλες τις πλευρές χώρων του κτιρίου, οι επιφάνειες των ημιυπαιθρίων και των υπογείων οποιασδήποτε χρήσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.
β. οι επιφάνειες των εξωστών και στεγασμένων υπαίθριων χώρων, όταν το συνολικό ποσοστό τους υπερβαίνει το 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο.

6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:
α. Οι επιφάνειες των εξωστών και στεγασμένων υπαίθριων χώρων, όταν το συνολικό ποσοστό τους είναι μικρότερο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο.
β. Οι ημιυπαίθριοι χώροι των κτιρίων με ύψος δύο ή περισσοτέρων ορόφων.
γ. Οι μη βατές επιφάνειες οι οποίες προκύπτουν από εσοχές στο σώμα του κτιρίου ανεξάρτητα από τη διαστάσεις τους.
δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό κοινόχρηστων κλιμακοστασίων συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά όροφο ανά κλιμακοστάσιο.
ε. Ο κενός χώρος που δημιουργείται μεταξύ του αναπτύγματος της σκάλας και του πλατύσκαλου (φανάρι) όλων των κλιμάκων.
στ. Η επιφάνεια των ανοικτών κλιμακοστασίων.
ζ. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα πριν από την ισχύ του κανονισμού κτίρια.
η. Η επιφάνεια κατακόρυφων αγωγών ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 0,50 τ.μ. για τη συλλογή και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των διαμπερών ανοιγμάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα για τον δροσισμό του κτιρίου.
θ. Υπόγειοι χώροι στάθμευσης ανεξάρτητα χρήσης κτιρίων, τόσοι όσοι απαιτούνται για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης του κτιρίου για την εξυπηρέτηση της χρήσης του, χωροθετημένες με τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις, καθώς και για μηχανολογικές εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία του κτιρίου και την υποστήριξη του ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου, για τη διαχείριση και εξοικονόμηση νερού, ΑΠΕ, όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς που τις διέπουν, επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο ή και κατ’ επέκταση του περιγράμματος της ανωδομής του σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 6 του άρθρου 17.
ι. Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο, προοριζόμενος για βοηθητικές χρήσεις με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους, μετρούμενο μεταξύ του δαπέδου και της οροφής.
Ο όροφος αυτός επιτρέπεται να εξυπηρετεί κύριες χρήσεις εφόσον όλος ή μέρος του αποτελεί λειτουργικό προσάρτημα αυτοτελούς κατοικίας ή κατοικιών και προσμετρηθεί το 50% της επιφάνειας του στο σ.δ.
ια. Για κτίρια μικτής χρήσης, εφόσον σε κτίριο κατοικίας κατασκευάζονται στο ισόγειο άλλες χρήσεις, ένας επιπλέον της παραγράφου ι υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει η άλλη χρήση, προοριζόμενος αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις αποθηκών εφόσον λειτουργικά είναι προσάρτημα αυτών, με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ από την οριστική στάθμη του εδάφους.
ιβ. Για ειδικά κτίρια, 50% επιφάνειας υπογείου ορόφου κύριας χρήσης κτιρίου θεάτρου, μουσείου και νοσοκομείου ή θεραπευτηρίου, ανεξάρτητα εκπλήρωσης προϋποθέσεων φυσικού φωτισμού – αερισμού, επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο και εκτός του περιγράμματος της ανωδομής σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 6 του άρθρου 17, εφόσον στο εκτός του περιγράμματος τμήμα εξυπηρετούνται χώροι μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του κτιρίου ή και απαραίτητων για την υποστήριξη του ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου της διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και των ΑΠΕ, όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς που διέπουν τις εγκαταστάσεις αυτές.
ιγ. Ενιαίος στεγασμένος με ελαφρά εύκαμπτα υλικά, πολυκαρβονικά φύλλα κλπ, ανοιχτός από όλες τις πλευρές χώρος στάθμευσης, σε επαφή με τα πλάγια ή πίσω όρια του οικοπέδο, σε μήκος ίσο με το ½ του μήκους των πλευρών στις οποίες εφάπτεται του και εφόσον εξασφαλίζεται η υποχρεωτική φύτευση.
ιδ. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο του 10% της δόμησης του κτιρίου και χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο.
ιε. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1/2 του χώρου της υποκείμενης κάτοψης με τον οποίο συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το μέσο ελεύθερο ύψος είναι μικρότερο από 2.20μ.
ιστ. Οι κατασκευές που ορίζονται στα άρθρα 16,17 και 19 του παρόντος με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.
ιζ. Ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος που δημιουργείται όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστηλώματα (PILOTIS), εφόσον έχει:
α) επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφανείας που καταλαμβάνει το κτίριο,
β) στάθμη δαπέδου 0,50μ. πάνω ή κάτω (± 0,50μ.) από την οριστική διαμορφωμένη στάθμη σε κάθε σημείο του
γ) ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόμενο για χώρο κύριας χρήσης.
Στην περίπτωση αυτή δεν προσμετρούνται επίσης χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, εισόδων και αποθήκης εξυπηρέτησης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας έως 40τ.μ. για κάθε συγκρότημα κλιμακοστασίου.
ιη. Ο χώρος που βρίσκεται κάτω από κλειστούς, ημιυπαίθριους ή στεγασμένους υπαίθριους χώρους, χωρίς να είναι ο ίδιος κλειστός, ημιυπαίθριος, ή στεγασμένος υπαίθριος.
ιθ. Σταθερά προστεγάσματα μη βατά, σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η υποχρεωτική φύτευση και εφόσον αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/2 Δ.
κ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης πάχους άνω των 5 εκατοστών.
κα. Σε υφιστάμενα κτίρια η επιφάνεια που προκύπτει από την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς και η επιφάνεια του πάχους παθητικών ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, για διάσταση μέχρι 15 εκ., έστω και αν παραβιάζονται οι πλάγιες αποστάσεις Δ ή η οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει στο ακίνητο υπόλοιπο πολεοδομικών μεγεθών. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3.00μ. από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου.
κβ. Η επιφάνεια του σεισμικού αρμού που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις στις όμορες ιδιοκτησίες και όπου αυτό επιβάλλεται από την στατική μελέτη του κτιρίου.
κγ. Η επιφάνεια φέρουσας τοιχοποιίας ή πλήρωσης φέροντα οργανισμού, από φυσικά ανακυκλώσιμα πρωτογενή υλικά όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη, άχυρο κτλπ.
κδ. Η επιφάνεια στεγασμένης πλατφόρμας ανελκυστήρα οχήματος εμβαδού μέχρι 25 τ.μ.
κε. Το 50% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων ή τμήματος κτιρίων για χρήση κατοικίας και το 20% για άλλες χρήσεις, όταν είναι κατασκευές που διαθέτουν μόνο μία (1) όψη, σε γενική κάτοψη δεν φέρουν οποιοδήποτε ίχνος κατασκευής επί του εδάφους (εξαιρουμένων των ανοιγμάτων για αερισμό και φωτισμό,), η στέγη τους είναι βατή, αποτελεί συνέχεια του φυσικού εδάφους και δεν διαφοροποιείται ως προς το προϋπάρχον φυσικό έδαφος.
Για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από τις γενικές πολεοδομικές διατάξεις αερισμό και φωτισμό επιτρέπεται η κατασκευή κατακόρυφων διόδων εντός ή εκτός του περιγράμματος του κτιρίου, μέγιστης διάστασης δύο (2,00) μέτρων, η επιφάνεια των οποίων δεν προσμετράται στη δόμηση.
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπέργειου κτίσματος εντός του περιγράμματος του υπόσκαφου κτιρίου.
Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση του φυσικού εδάφους πέραν των απαραίτητων εργασιών και διαμορφώσεων για την κατασκευή του υπόσκαφου κτιρίου.
Στις περιπτώσεις μελετών που η όψη του κτιρίου δεν ακολουθεί τους μορφολογικούς κανόνες της περιοχής, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση δημιουργία ανοιγμάτων όψης, μετά από υποβολή του φακέλου μελέτης προς έγκριση στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
κστ. Κλειστός χώρος συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων, προσβάσιμος για την αποκομιδή ύψους έως 2.00μ
κζ. Διπλά ενεργειακά κελύφη σε νέα και υπάρχοντα κτίρια, μέγιστου πλάτους μέχρι 0.70μ. για επιφάνεια έως 50% της συνολικής επιφανείας των περιμετρικών όψεων του κτιρίου.
κη. Κοινόχρηστη αίθουσα για τις κοινωνικές λειτουργίες των ενοίκων του κτιρίου ή των κτιρίων του οικοπέδου κατασκευαζόμενη εντός του χώρου της pilotis, σε κτίρια με κύρια χρήση την κατοικία τα οποία έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 600 τ.μ. που αντιστοιχεί σε οκτώ τουλάχιστον διαμερίσματα, εφόσον η επιφάνεια της αίθουσας αυτής αντιστοιχεί το πολύ στο 5% της συνολικής επιφάνειας που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης και, πάντως δεν είναι μικρότερη από 25 τ.μ. ούτε μεγαλύτερη από 80 τ.μ.
κθ. Η επιφάνεια (1.40μ.Χ1.70μ.) πρόβλεψης ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα ατόμα σε κτίρια που δεν υπάρχει απαίτηση κατασκευής ανελκυστήρα.
κι. Το καθαρό εμβαδόν αίθριων και οποιασδήποτε μορφής διαμπερών ανοιγμάτων του κτιρίου, κάθετων ή οριζόντιων ή και με τεθλασμένες ή καμπύλες διαδρομές, ανεξαιρέτως διαστάσεων σε οποιοδήποτε όροφο του κτιρίου δημιουργούνται.

 • 6 Μαρτίου 2012, 12:11 | Σοφια Δημητρακάκη

  Παράγραφος 6θ
  Στις μεγάλες κλίσεις άνω του 15% απαιτείται ελεύθερη τοποθέτηση υπογείου χώρου για στάθμευση, εκτός και ανεξάρτητα του περιγράμματος του κτηρίου ,που δεν θα συμπεριλαμβάνεται ούτε στη δόμηση, ούτε στην κάλυψη.

  Παράγραφος 6.ι
  Ειδικά στις μεγάλες κλίσεις άνω του 15% η στάθμη οροφής του υπογείου πρέπει να δύνεται να είναι τουλάχιστον 1,5μ. πάνω από τη στάθμη του εδάφους .

  Παράγραφος 6.ε
  Στις μεζονέτες πέρα από το φανάρι της σκάλας πρέπει να αφαιρείται ολόκληρο το εμβαδόν της σκάλας ενός ορόφου από τη δόμηση και κατά το ήμισυ από την κάλυψη,ειδικά στην περίπτωση του μικρού ποσοστού κάλυψης ( μικρότερο του 0,30) .

  Παράγραφος 6.κθ
  Η προβλεπόμενη αφαίρεση από τη δόμηση του εμβαδού της πρόβλεψης του ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ πρέπει να συνοδευτεί από την αφαίρεση αυτού ( 1 φορά) από την κάλυψη, ειδικά στις περιπτώσεις μικρού ποσοστού κάλυψης (μικρότερου του 0,30) δοθέντος ότι έτσι εξαλείφεται το κίνητρο μόνο για τη δόμηση.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:14 | ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

  Άρθρο 11. Συντελεστής Δόμησης.
  Υπάρχουν ασάφειες στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 11 και συγκεκριμένα σχετικά με τους ημιυπαίθριους.
  Θερμοκήπια στη Νότια όψη του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να προσμετρούνται στον Σ.Δ. εφόσον εξυπηρετούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτηρίου (αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας).

  Οι παραλείψεις και γενικώς τα σχόλια της διαβούλευσης, απαιτούν την απαρχής μελέτη του Κανονισμού και την επαναφορά του σε διαβούλευση με μεγαλύτερες προθεσμίες.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:52 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

  Άρθρο 11. παρ.6 εδάφιο γ. «…ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους.»
  Άρθρο 11. παρ.6 εδάφιο ιγ.»…στις οποίες εφάπτεται και εφόσον…»
  Άρθρο 11. παρ.6 εδάφιο ιζ. περ.β) …από την οριστική στάθμη εδάφους σε κάθε…»
  Άρθρο 11. παρ.6 εδάφιο κγ. Χρειάζεται διευκρίνηση.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:50 | Θεοδώρα Κυριαφίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

  Σχετικά με το κα.
  Σε υφιστάμενα κτίρια η προσθήκη ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΗΣ θερμομόνωσης καθίσταται δύσκολη. Το ξυλόμαλλο πάχους 15 εκ. (7,5+7,5) έχει τεχνικές δυσκολίες. Εφικτή είναι όμως η λύση πχ με θερμομπλόκ, το οποίο ξεκινά από κάτω, ώστε να μην επιβαρύνει στατικά την υφιστάμενη οικοδομή, χρειάζεται όμως μεγαλύτερο πάχος (πχ 30εκ). Τέτοιες λύσεις ανάγκης θα έπρεπε επίσης να εξαιρούνται του Σ.Δ.

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:49 | Θεοδώρα Κυριαφίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

  Σχετικά με το κγ.
  Οι τοίχοι μάζας που είναι απαραίτητοι για θερμοχωρητικότητα στο ελληνικό κλίμα, ώστε να διατηρούνται δροσερά τα κτίρια το καλοκαίρι, μπορεί να είναι κατασκευασμένοι και από 30-35 εκ θερμομπλόκ με 10 εκ τούβλο γλώσσα εσωτερικά. Θα έπρεπε και εδώ να υπάρχει κάποια πριμοδότηση στον Σ.Δ. ή να μην προσμετρώνται, ώστε να υιοθετηθούν ευρέως και να αποφευχθεί έτσι η χρήση κλιματιστικών τα καλοκαίρια.

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:15 | Θεοδώρα Κυριαφίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

  Τα ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ στις νότιες όψεις, ως σημαντικό στοιχείο παθητικού, βιοκλιματικού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας (τη χειμερινή περίοδο), θα έπρεπε να μην προσμετρώνται στον Συντελεστή Δόμησης εφόσον το καλοκαίρι μετατρέπονται σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους. Σε παλιές κατασκευές στις νότιες όψεις συχνά είναι ο μοναδικός τρόπος για άμεσο ηλιακό κέρδος και εξοικονόμηση ενέργειας (όταν δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση τοίχων μάζας ή Trompe). Τις ηλιόλουστες μέρες έτσι δεν θα υπάρχει εξάρτηση από αέριο, πετρέλαιο κλπ.

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:18 | Δ.Μαλασπίνας

  παραθέτω εδώ την προτεινόμενη τροποποίηση του όρου «προσωρινών κατασκευών» για να είναι αντιληπτό τι εννοώ
  Προσωρινή κατασκευή είναι η «αυτοφερόμενη» κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση, εγκαθίσταται σε συναρμολογούμενη, μετακινήσιμη βάση ή στερεώνεται με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη «ή αυτούσια», δεν απαιτεί για την εγκατάστασή της κοπή δένδρων ούτε μεταβολή ύψους του φυσικού εδάφους μεγαλύτερη των +/- 50 εκ και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και για προκαθορισμένο χρόνο, σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.
  «Επίσης προσωρινή κατασκευή μπορεί να είναι πτυσσόμενη κατασκευή που τοποθετείται σε σταθερή θεμελίωση επί του διαμορφωμένου εδάφους και δεν απαιτεί για την εγκατάστασή της κοπή δένδρων ούτε μεταβολή ύψους του διαμορφωμένου εδάφους μεγαλύτερη των +/- 50 εκ.»

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:30 | Δ.Μαλασπίνας

  προσθήκη παρ. λα (η υφιστάμενη κι πρέπει να μετονομαστεί σε λ)
  λα. Η επιφάνεια των προσωρινών κατασκευών.

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:27 | Μανουσάκης Παντελής-Γεώργιος

  Σύμφωνα με τον Νόμο 3843/2010 στο Άρθρο 6 § 7 απόσπασμα του οποίου αναφέρομε παρακάτω χώροι ρυθμιζόμενοι με τον ανωτέρω νόμο δεν προσμετρούνται στην δόμηση.

  Άρθρο 6
  Ειδικό πρόστιμο διατήρησης για την αποκατάσταση
  του περιβάλλοντος
  7. Οι χώροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, οι οποίοι διατηρούνται, εξακολουθούν να μην προσμετρώνται στους ισχύοντες στην περιοχή του ακινήτου γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης. Η διατήρηση της χρήσης των δηλούμενων χώρων δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή όρους που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης
  Στον Νόμο 4014/2011 όμοια ρύθμιση δεν προβλέπεται.

  Προς άρση της αδικίας προτείνομε να προβλεφθεί παράγραφος στο Άρθρο 11 του υπό έγκριση Νόμου «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και ειδικά στην παράγραφο έξη (6) μία διάταξη στην οποία να αναφέρεται ότι οι χώροι αυτοί (που έχουν υπαχθεί στις ανωτέρω ρυθμίσεις των παραπάνω νόμων) να μην προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης ώστε να καθίσταται δυνατή κάθε μελλοντική εργασία βελτίωσης – επισκευής και συνένωσης με άλλο όμορο οικόπεδο όπως στον υπό έγκριση νόμο προτείνεται, για την καλύτερη περιβαλλοντική αναβάθμιση των δομικών έργων

  Συγκεκριμένα προτείνεται στον υπό έγκριση νόμο («Νέος Οικοδομικός Κανονισμός») να προστεθεί στο Άρθρο 11 § 6 μετά την υποπαράγραφο κι η παρακάτω αναφορά:

  «Επιφάνειες χώρων κυρίων ή βοηθητικών χώρων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3843/2010 και 4014/2011 σε υφιστάμενα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια»

  Άλλες Παρατηρήσεις στο Άρθρο 11 § 6 (στον σ.δ. δεν προσμετρώνται:)

  ιδ. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο του 10% της δόμησης του κτιρίου και χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο

  Η απαίτηση να μην είναι ανεξάρτητος όροφος το πατάρι πιθανόν να αποκλείει την δυνατότητα το πατάρι να εξυπηρετείται από τον κεντρικό ανελκυστήρα του κτηρίου διότι έτσι γίνεται προσβάσιμο το πατάρι από Α.Μ.Ε.Α.

  ιθ. Σταθερά προστεγάσματα μη βατά, σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η υποχρεωτική φύτευση και εφόσον αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/2 Δ.

  είναι δυνατόν σε αυτά τα μη βατά προστεγάσματα τα οποία δεν θα ευρίσκονται στις κύριες όψεις να χρησιμοποιηθούν και για τοποθέτηση των εξωτερικών μονάδων των κλιματιστικών. Επειδή θα είναι χώρος συντηρήσεως θα πρέπει να υπάρχει κιγκλίδωμα προστασίας του τεχνικού προσωπικού

  κ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης πάχους άνω των 5 εκατοστών.

  κα. ……………………………………

  κβ. Η επιφάνεια του σεισμικού αρμού που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις στις όμορες ιδιοκτησίες και όπου αυτό επιβάλλεται από την στατική μελέτη του κτιρίου.

  Σε υφιστάμενα κτήρια (και σε προσθήκες καθ’ ύψος υφισταμένων κτηρίων) και πιθανόν σε μελλοντικά κτήρια συμβαίνει η αρχιτεκτονική μελέτη να εμφανίζει πχ 10 εκ. σεισμικό αρμό ενώ σύμφωνα με τους στατικούς υπολογισμούς θα μπορούσε να ήταν και 5 εκ.
  Σε τέτοιες περιπτώσεις να επιτρέπεται η προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης στον σεισμικό αρμό χωρίς να προστίθεται στον σ.δ.
  Αν οι στατικοί υπολογισμοί δεν το επιτρέπουν (και είναι κατά τα στατικά 7 εκ και στα αρχιτεκτονικά 10 εκ.) να μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερική θερμομόνωση από διογκομένη πολυστερίνη (φελιζόλ) το οποίο συμπιέζεται.

  κε. Το 50% της επιφάνειας ………………….
  Σε αυτό το σημείο ή σε άλλο να αναφερθεί η περίπτωση των πεντάστερων ξενοδοχείων όπου δεν υπολογίζεται στην δόμηση διάφοροι υπόγειοι χώροι (αίθουσες πολλαπλών χρήσεων κλπ)

  κστ. Κλειστός χώρος συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων, προσβάσιμος για την αποκομιδή ύψους έως 2.00μ

  επίσης να προστεθούν και τα ερμάρια με τους μετρητές ΔΕΗ και τα υδρόμετρα

  κη. Κοινόχρηστη αίθουσα
  να εξετασθεί αν είναι δυνατόν να τοποθετείται και σε κτήρια άνω των 400 τ.μ.

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:19 | ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.

  Σχετικά με την παράγραφο 6 εδάφιο ιε, εισηγούμεθα να προστεθεί η διατύπωση: «Σε περίπτωση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών επί κεκλιμένης στέγης σοφίτας επιτρέπεται ύψος μέχρι 2.5 μέτρα».

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:26 | Χαριζοπούλου Βάγια , αρχιτέκτονας

  Η σύνταξη του διαγράμματος κάλυψης θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη, καθώς και ο έλεγχος από τους ελεγκτές δόμησης.
  5α. Πρέπει να διευκρινιστεί εάν οι κλειστοί εξώστες προσμετρώνται.
  6α. Πρέπει να διευκρινιστεί για ποιους εξώστες αναφέρεται:για τους ανοικτούς, τους κλειστούς «έρκερ», τους εσωτερικούς ανοιχτούς (πατάρι), τους κλειστούς εσωτερικούς,για όλους?
  6κστ.να δοθούν οι ελάχιστες διαστάσεις ή το μέγιστο εμβαδό.
  Πρέπει να προστεθεί μια ακόμη περίπτωση,για τις περιπτώσεις αναθεώρησης ή προσθήκης σε υφιστάμενα κτίρια , για τους χώρους που έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν.3843/10 μια και οι χώροι αυτοί δεν προσμετρώνται για 40 χρόνια.

 • ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
  TΟΣΟ με το Ν 3775/09 , της Ν Δ που καταπολέμησε λυσσαλαία
  [προεκλογικα ] το ΠΑΣΟΚ και η κ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ , για δήθεν προσβολή του δομημένου περιβάλοντος , τον οποίο , αρχικά ανέστειλε με εγκύκλιο ,και, οι μηχανικοί επειδή δεν εισέπρατταν από τη διαδικασία τακτοποίησης
  [τελείως παράνομη και αντισυνταγματική ενέργεια Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΝΟΜΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Με ΕΓΚΥΚΛΙΟ]
  και περαιτέρω με πράξη Νομοθετικού περιεχομένου , μέχρι την
  θέσπιση του Ν 3843/2010, σύμφωνα με τον οποιο τακτοποιήθηκαν
  και άλλοι χώροι , και εισέπραξαν και οι μηχανικοί καλό μερίδιο , σε βάρος του δημοσίου εσόδου , [μειώθηκε το πρόστιμο σε βάρος του δημοσίου , αλλά όμως το τελικό ποσό τακτοποίησης ήταν μεγαλύτερο , λόγω αμοιβής μηχανικού ], αφου με το Ν 3775/09 , [ΣΟΥΦΛΙΑ] , την τακτοποίηση την έκανε μόνος του ο ιδιοκτήτης με πολύ απλή διαδικασία
  ΔΕΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΘΗΚΕ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
  επειδή ,ΑΠΛΆ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΧΡΗΣΗ , όχι όμως και η κατασκευή
  που έκλεισε την ανοιχτή πλευρα του Ημιυπαίθριου .[Τζαμαρια ,υαλοπτουβλο κλπ] ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ. Θεωρείται δηλαδή αλλαγή χρήσης με ανοιχτή την πλευρά , αν καποιος τοποθέτησε σε ‘ενα ημιυπαίθριο μια κουζίνα , η ένα κρεββάτι ή μια λεκάνη- νεροχυτη.
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΕΨΕΩΝ , ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
  ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥ , και συγκεκριμενα , αν ειναι ανοιχτός χώρος , και χώρος κύριας
  χρήσης , οπότε και προσμετράει στην δόμησης [Σ Δ]

  ΟΣΟ

 • 6 Μαρτίου 2012, 01:04 | Διαμαντόπουλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 11 § 6δ. : Ως προς τα κλιμακοστάσια αντιθέτως καλό θα ήτανε να μην προσμετράται, μέχρι ένα ποσοστό, το επιπλέον του ελάχιστου, σε κτήρια που δεν είναι κατοικίες.

  Άρθρο 11 § 6ι : Αυτό αποτελεί κίνητρο στο να γίνονται πλήρη υπόγεια με κύριες χρήσεις που θα μετατρέπονται σε ισόγεια, γεγονός που συνιστά καταστροφή για τα ευαίσθητα τοπία.

  Άρθρο 11 § 6ια : Δεν είναι σκόπιμο να ισχύσει για τους παραδοσιακούς οικισμούς και την εκτός σχεδίου δόμηση.

  Άρθρο 11 § 6ιγ : Οι μόνιμες αυτές κατασκευές που όπως προκύπτει μπορεί να έχουν και μεγάλο μέγεθος είναι αντιοικολογικές διότι αυξάνουν την καλυπτόμενη επιφάνεια με σκληρά υλικά και θα προκαλέσουν πολλές προβληματικές γειτνιάσεις μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών.
  Αν διατηρηθεί να καθορισθούν σημαντικοί περιορισμοί ως προς θέση, μέγεθος και το υλικό επικάλυψης.

  Άρθρο 11 § 6ιε : Οι πόλεις θα γεμίσουν στέγες με μεγάλες κλίσεις, παράξενα σχήματα και παράθυρα στις στέγες ώστε να υπάρχουν σοφίτες. Υπάρχει κίνδυνος να παραχθούν μαζικά κτήρια με ξένη τυπολογία καθώς και ακαλαίσθητα. Θα λειτουργήσει σαν αντικίνητρο στα φυτεμένα δώματα.

  Άρθρο 11 § 6κε. : Ο όρος «μία όψη» είναι εξαιρετικά περιοριστικός. Σε πολλά υπόσκαφα προβάλλουν έξω από το έδαφος περισσότερα τμήματα όψεων, γεγονός που συσχετίζεται με το ανάγλυφο του φυσικού εδάφους. Σε κάθε περίπτωση η δημιουργία υποσκάφου δεν πρέπει να συμβάλει στην αλλοίωση της μορφής του φυσικού εδάφους, έτσι ώστε αυτό να προκύψει σαν υπόσκαφο σύμφωνα με τον ορισμό. Ίσως είναι σωστότερο να γίνεται συσχετισμός με το ποσοστό της πραγματοποιούμενης θαμμένης επιφάνειας του κτηρίου. Βλέπε και παρατήρηση αναφορικά με τον όρο «υπόσκαφο»

  Άρθρο 11 § 6κζ. : Το ποσοστό είναι μάλλον αυθαίρετο. Πέραν του 50% να εγκρίνεται, αν απαιτείται, η αναγκαιότητά του.

 • 5 Μαρτίου 2012, 22:02 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Άρθρο 11 – Συντελεστής Δόμησης

  Αυτό το άρθρο είναι νομίζω ένα θαρραλέο βήμα μπροστά. Θα επιτρέψει να γίνουν κτίρια με άνετους κοινόχρηστους χώρους, κατοικίες που ν’ αξιοποιούν ικανοποιητικά το καλό κλίμα του τόπου μας, χώροι που ευνοούν τη ζωή έξω από τους τοίχους. Ο βαθμός ελευθερίας που αφήνει στους μελετητές είναι παραδεκτός και τα περιθώρια για μια καλλίτερη αρχιτεκτονική διευρύνονται. Παράλληλα παροπλίζει τους σαδιστές της γραφειοκρατίας που επιμένουν να προσμετρούν στην κάλυψη τις προβολές των καυστήρων του Φ.Α. στον ακάλυπτο… Καιρός ήταν και μπράβο. Αν θα κάνουμε χρήση ή κατάχρηση… από μας εξαρτάται.

  Δε θα συμφωνήσω με τους (πολλούς) συμμετέχοντες, που ζητούν την κατάργηση του Σ.Δ. και την αντικατάστασή του με την υποχρέωση δόμησης μέσα σ’ ένα προκαθορισμένο στερεό. Νομίζω πως ο συνάδελφος Αλ.Βικέλας έχει δίκιο γράφοντας « …Είναι απολύτως σαφές τι θα γίνει: Η αρχιτεκτονική και οι πόλεις θα μεταμορφωθούν σε κουτιά ιδεατού στερεού με το min. ελεύθερο ύψος χωρίς φυσικά ούτε ημιυπαίθριους χώρους ούτε ικανοποιητικά φρεάτια, ούτε άνετους εξώστες, κτλ. Θα γίνεται πάντα εξάντληση κάλυψης, ύψους και όγκου. Ελπίζω να διατηρηθεί η σωφροσύνη απέναντι σε μια καθαρά εργολαβίστικη λογική….». Εχουμε περάσει από το στάδιο αυτό παληότερα και το αφήσαμε οριστικά πίσω, ελπίζω…

  Επειδή ο διάβολος κρύβεται (και) στις λεπτομέρειες, ας μου επιτραπεί να αναδιατυπώσω αρκετά από τα εδάφια του άρθρου, προκειμένου να ενσωματώσω αρκετές επί μέρους βελτιώσεις και διαφοροποιήσεις, που καθώς βλέπω προβλημάτισαν και πολλούς άλλους.
  Προτείνονται τα εξής :

  5. Στο σ.δ. προσμετρώνται:

  α. οι μικτές επιφάνειες των στεγασμένων και κλειστών από όλες τις πλευρές υπέργειων και υπόγειων χώρων του κτιρίου, εξαιρουμένων των κλειστών χώρων της παρ. 6

  β. οι επιφάνειες των εξωστών, των στεγασμένων υπαίθριων χώρων και των ημιυπαιθρίων χώρων, όταν αθροιζόμενες – χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η Pilotis – υπερβαίνουν το 50% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο, μόνο κατά το τμήμα τους που υπερβαίνει το προαναφερόμενο ποσοστό.

  6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:

  α. Οι επιφάνειες των εξωστών, των στεγασμένων υπαίθριων χώρων και των ημιϋπαιθρίων χώρων, όταν το συνολικό ποσοστό τους είναι μικρότερο ή ίσο του 50% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η Pilotis.

  β. Το δώμα, βατό ή μη, επάνω από στεγασμένους χώρους κάθε είδους.

  γ. ……

  δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών, σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό,
  κοινόχρηστων κλιμακοστασίων κτιρίων κατοικίας ή μικτών χρήσεων, καθώς και των υποχρεωτικών, σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό , κλιμακοστασίων των ειδικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά όροφο και ανά κλιμακοστάσιο.

  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ε. Η επιφάνεια εσωτερικών κλιμάκων αυτοτελών κατοικιών, που εκτείνονται σε περισσότερους του ενός ορόφους καθ’ ύψος, σε κτίρια που δεν έχουν κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, και για επιφάνεια έως 15 τ.μ. ανά όροφο

  στ. …..

  ζ. ……..

  η. Κατακόρυφοι αγωγοί, προορισμένοι για τη συλλογή και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως διαστάσεων, καθώς και αίθρια και όλα τα διαμπερή ανοίγματα ή οδεύσεις που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα για τον δροσισμό του κτιρίου, εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν συνολικά το 10% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο.

  θ. Υπόγειοι χώροι στάθμευσης, τόσοι όσοι απαιτούνται για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης του κτιρίου, ανάλογα με τη χρήση του, χωροθετημένες με τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις.
  Επίσης υπόγειοι χώροι για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του κτιρίου, για την υποστήριξη του ενεργειακού του σχεδιασμού, για τη διαχείριση και εξοικονόμηση νερού, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ, όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς που τις διέπουν.
  Οι εκτός Σ.Δ. υπόγειοι χώροι επιτρέπεται να εκτείνονται έως το περίγραμμα της επιφάνειας που καταλαμβάνει το υπερκείμενο κτίριο ή και να εκτείνονται πέραν του περιγράμματος της ανωδομής, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 6 του άρθρου 17.

  ι. ……

  ια. Στα κτίρια μικτών χρήσεων, όταν το ισόγειο κτιρίου κατοικίας προορίζεται για άλλες χρήσεις, ένας υπόγειος όροφος επιπλέον του υπογείου της παραγράφου ι, επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνουν οι άλλες χρήσεις, προοριζόμενος αποκλειστικά για βοηθητικούς χώρους των χρήσεων αυτών, ως λειτουργικό προσάρτημά τους, με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ από την οριστική στάθμη του εδάφους.

  ιβ. Στα ειδικά κτίρια με χρήση ξενοδοχείου, θεάτρου, μουσείου και νοσοκομείου ή θεραπευτηρίου, δεν περιλαμβάνεται στο Σ.Δ. το 50% της επιφάνειας υπογείου ορόφου κύριας χρήσης, επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το υπερκείμενο κτίριο, ανεξαρτήτως του αν πληρούνται οι προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού – αερισμού. Ο υπόγειος αυτός όροφος επιτρ’επεται να εκτείνεται και εκτός του περιγράμματος της ανωδομής, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 6 του άρθρου 17, εφόσον στο εκτός του περιγράμματος τμήμα δημιουργούνται χώροι για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του κτιρίου, για την υποστήριξη του ενεργειακού του σχεδιασμού, για τη διαχείριση και εξοικονόμηση νερού, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ, όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς που τις διέπουν .

  ιγ. Ενιαίος χώρος στάθμευσης, στεγασμένος με ελαφρά εύκαμπτα υλικά, πολυκαρβονικά φύλλα κλπ, ανοιχτός από όλες τις πλευρές, σε επαφή με τα πλάγια ή πίσω όρια του οικοπέδου, σε μήκος το πολύ ίσο με το ½ του μήκους των πλευρών στις οποίες εφάπτεται και εφόσον εξασφαλίζεται η υποχρεωτική φύτευση.

  ιδ. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο του 10% της δόμησης του κτιρίου, εφ’ όσον δεν αποτελούν ανεξάρτητο όροφο.

  ιε. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1/2 του χώρου της υποκείμενης κάτοψης με τον οποίο συνδέονται λειτουργικά, εφ’ όσον δεν αποτελούν ανεξάρτητο όροφο, το δε μέσο ελεύθερο ύψος τους είναι μικρότερο από 2.20μ.

  ιστ. …….

  ιζ. Ο ελεύθερος ημιυπαίθριος ή στεγασμένος υπαίθριος χώρος που δημιουργείται όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστηλώματα (PILOTIS), εφόσον έχει:
  α) επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφανείας που καταλαμβάνει το κτίριο,
  β) στάθμη δαπέδου 0,50μ. πάνω ή κάτω (± 0,50μ.) από την οριστική διαμορφωμένη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου, σε κάθε σημείο του .
  γ) ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόμενο για χώρο κύριας χρήσης.
  Στην περίπτωση αυτή δεν προσμετρούνται επίσης χώροι κλιμακοστασίων,
  ανελκυστήρων, εισόδων και αποθήκης εξυπηρέτησης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας έως 40τ.μ. για κάθε συγκρότημα κλιμακοστασίου.

  ιθ. Σταθερά προστεγάσματα μη βατά, σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η υποχρεωτική φύτευση. Εάν τα προστεγάσματα αναπτύσσονται μέσα σε υποχρεωτικά ακάλυπτους χώρους, κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/2 Δ.

  κ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης για το τυχόν άνω των 5 εκατοστών πάχος της

  κα. Σε υφιστάμενα κτίρια η επιφάνεια που προκύπτει από την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς και η επιφάνεια του πάχους παθητικών ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, για διάσταση μέχρι 15 εκ., έστω και αν παραβιάζονται οι πλάγιες αποστάσεις Δ ή η οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει στο ακίνητο υπόλοιπο πολεοδομικών μεγεθών. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική, οι προαναφερόμενες κατασκευές επιτρέπονται από ύψος τουλάχιστον 3.00μ και άνω, μετρούμενο από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του περιβάλλοντα χώρου.

  κβ. Η επιφάνεια του σεισμικού αρμού που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών και όπου αυτό επιβάλλεται από τον αντισεισμικό έλεγχο του κτιρίου.
  κη. Κοινόχρηστη αίθουσα για τις κοινωνικές λειτουργίες των ενοίκων του κτιρίου ή των κτιρίων του οικοπέδου κατασκευαζόμενη μέσα στο χώρο της Pilotis, σε κτίρια με κύρια χρήση την κατοικία, τα οποία έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 600 τ.μ., κατανεμημένη σε οκτώ τουλάχιστον διαμερίσματα, εφόσον η επιφάνεια της αίθουσας αυτής αντιστοιχεί το πολύ στο 5% της συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης και πάντως δεν είναι μικρότερη από 25 τ.μ. ούτε μεγαλύτερη από 80 τ.μ.

  κγ, κδ, κε, κστ, κζ,……

  κη. Κοινόχρηστη αίθουσα για τις κοινωνικές λειτουργίες των ενοίκων του κτιρίου ή των κτιρίων του οικοπέδου κατασκευαζόμενη μέσα στο χώρο της Pilotis, σε κτίρια με κύρια χρήση την κατοικία, τα οποία έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 600 τ.μ., κατανεμημένη σε οκτώ τουλάχιστον διαμερίσματα, εφόσον η επιφάνεια της αίθουσας αυτής αντιστοιχεί το πολύ στο 5% της συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης και πάντως δεν είναι μικρότερη από 25 τ.μ. ούτε μεγαλύτερη από 80 τ.μ.

  κθ, ……

  κι. Το καθαρό εμβαδόν αιθρίων και οποιασδήποτε μορφής διαμπερών ανοιγμάτων του κτιρίου, κάθετων ή οριζόντιων ή και με τεθλασμένες ή καμπύλες διαδρομές, ανεξαρτήτως διαστάσεων, σε οποιοδήποτε όροφο του κτιρίου και αν δημιουργούνται.

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:57 | Ελίνα Καψιμάλη

  Άρθρο 11: Συντελεστής Δόμησης
  6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:
  «α. Οι επιφάνειες των εξωστών και στεγασμένων υπαίθριων χώρων, όταν το συνολικό ποσοστό τους είναι μικρότερο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο.»

  Για ποιούς εξώστες αναφέρεται?..για τους ανοικτούς, τους κλειστούς («έρκερ»), τους εσωτερικούς ανοιχτούς (πατάρι), τους κλειστούς εσωτερικούς, όλους?

  «δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό κοινόχρηστων κλιμακοστασίων συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά όροφο ανά κλιμακοστάσιο.»

  Γιατί μόνο σε κοινόχρηστα κλιμακοστάσια?..στις μεζονέτες δεν πρέπει να αφαιρείται τουλάχιστον η μία κλίμακα..?

  «ζ. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα πριν από την ισχύ του κανονισμού κτίρια.»

  Γιατί όχι σε όλα τα κτίρια..?..υφιστάμενα και καινούρια..?

  «ια. Για κτίρια μικτής χρήσης, εφόσον σε κτίριο κατοικίας κατασκευάζονται στο ισόγειο άλλες χρήσεις, ένας επιπλέον της παραγράφου ι υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει η άλλη χρήση, προοριζόμενος αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις αποθηκών εφόσον λειτουργικά είναι προσάρτημα αυτών, με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ από την οριστική στάθμη του εδάφους.»

  Τι σημαίνει επιπλέον της παραγράφου ι υπόγειος όροφος..?

  «ιγ. Ενιαίος στεγασμένος με ελαφρά εύκαμπτα υλικά, πολυκαρβονικά φύλλα κλπ, ανοιχτός από όλες τις πλευρές χώρος στάθμευσης, σε επαφή με τα πλάγια ή πίσω όρια του οικόπεδο, σε μήκος ίσο με το ½ του μήκους των πλευρών στις οποίες εφάπτεται του και εφόσον εξασφαλίζεται η υποχρεωτική φύτευση.»

  Γιατί με ελαφρά εύκαμπτα υλικά μόνο και όχι και από μπετόν, με τη δυνατότητα να φυτευτεί από πάνω..?

  «ιε. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1/2 του χώρου της υποκείμενης κάτοψης με τον οποίο συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το μέσο ελεύθερο ύψος είναι μικρότερο από 2.20μ.»

  Γιατί να μην είναι το ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,40μ. από τη στιγμή που ο χώρος αυτός είναι κύρια χρήση..?

  «ιζ. Ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος που δημιουργείται όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (PILOTIS), εφόσον έχει:
  α) επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφανείας που καταλαμβάνει το κτίριο,
  β) στάθμη δαπέδου 0,50μ. πάνω ή κάτω (± 0,50μ.) από την οριστική διαμορφωμένη στάθμη σε κάθε σημείο του
  γ) ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόμενο για χώρο κύριας χρήσης.»

  Η «β) στάθμη δαπέδου 0,50μ. πάνω ή κάτω (± 0,50μ.) από την οριστική διαμορφωμένη στάθμη σε κάθε σημείο του» παρ. έχει δημιουργήσει τόσα προβλήματα μέχρι στιγμής..λίγοι την έχουν κατασκευάσει και γενικά είναι δυσλειτουργική και χωρίς νόημα..ή να καταργηθεί τελείως ή να κυμαίνεται ανάμεσα στο -0,50 και το +0,50..

  «ιθ. Σταθερά προστεγάσματα μη βατά, σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η υποχρεωτική φύτευση και εφόσον αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/2 Δ.»

  Γιατί να είναι μη βατά..?..ποιό το νόημα..?και ποιο το νόημα ..»με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η υποχρεωτική φύτευση»..?..προστεγάσματα δεν είναι..?

  • Όσο για την PILOTIS..γιατί να μην επανέλθει αυτό που υπήρχε παλιότερα για το 50% της κλειστής PILOTIS, δηλαδή να μπορούν να είναι στο 50% των κλειστών χώρων της PILOTIS και χώροι κλειστών θέσεων στάθμευσης χωρίς να μετράνε στο Σ.Δ. ..?..Προσωπικά πιστεύω ότι κτίρια με PILOTIS δεν είναι και πολύ καλαίσθητα, οπότε καλύτερα θα ήταν να είναι κλειστές (το 50%) και με χώρους κλειστών θέσεων στάθμευσης (εννοείται χωρίς Σ.Δ.)..και το κτίριο γίνεται πιο αντισεισμικό, και πιο λειτουργικό και δίνεται και η δυνατότητα σε κάποιον που δεν θέλει να κάνει υπόγειο να καλύψει εκεί τις θέσεις στάθμευσης. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι ελεγκτές δόμησης δεν υπάρχει πλέον “φόβος” για αυθαιρεσία..

 • 5 Μαρτίου 2012, 16:39 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6κστ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ?

 • 5 Μαρτίου 2012, 16:22 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6ι, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

 • κε. υπόσκαφα κτίρια.
  Αναφέρεται
  «Δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπέργειου κτίσματος εντός του περιγράμματος του υπόσκαφου κτιρίου.
  Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση του φυσικού εδάφους πέραν των απαραίτητων εργασιών και διαμορφώσεων για την κατασκευή του υπόσκαφου κτιρίου.»
  Οι διατάξεις αυτές δεν είναι συμβατές με την δημιουργία μιας όψης στο κτίριο εκτός από τις περιπτώσεις κατακόρυφης κλίσης (γκρεμού) η οποία όμως δεν μου φαίνεται να είναι αυτή που περιγράφεται στον ορισμό του υποσκαφου κτιρίου.
  Σε γενικές γραμμές θα υπάρξει υποχρεωτική αλλοίωση του φυσικού εδάφους επί της όφης σε ύψος ανώτερο του επιτρεπομένου (1,50μ.). Η όψη θα θεωρηθεί υπέργεια κατασκευή βάσει των άλλων πολεοδομικών διατάξεων.

 • 5 Μαρτίου 2012, 15:09 | Michel De Landtsheer Αρχιτεκτων

  Η παρακάτω διάταξη δεν μου είναι κατανοητή
  ιη. Ο χώρος που βρίσκεται κάτω από κλειστούς, ημιυπαίθριους ή στεγασμένους υπαίθριους χώρους, χωρίς να είναι ο ίδιος κλειστός, ημιυπαίθριος, ή στεγασμένος υπαίθριος.

  Για τι χώρο πρόκειται (υπόγειο είναι?, έχει κύρια χρήση?) και τι είναι ο «στεγασμένος υπαίθριος χώρος» (λείπει από τους ορισμούς)

 • 5 Μαρτίου 2012, 15:47 | Michel De Landtsheer Αρχιτεκτων

  §6
  ι. Υπόγεια.
  Γιατί το υπόγειο εκτός Σ.Δ. αφορά μόνο την κατοικία? Εάν ερμηνεύω καλά, ένα ξενοδοχείο (ειδικό κτήριο) δεν θα μπορεί να έχει υπόγειες αποθήκες εκτός Σ.Δ.
  Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ο σωστός επιχειρηματίας θα ήθελε να κατασκευάσει και δεύτερο, τρίτο, τέταρτο υπόγειο, με ποικίλες χρήσεις όπως αποθήκες, μηχανοστάσια, κουζίνες, αίθουσες συνεδριάσεων, θέατρο, κινηματογράφος, αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, bowling, ακόμα και σουπερμάρκετ, χειρουργεία και πολλά άλλα. Και αφού είναι υπόγεια (δηλαδή αόρατα) γιατί να επιβαρυνθεί ο Σ.Δ.? Σε άλλες πόλεις του κόσμου υπάρχουν ολόκληρα υπόγεια εμπορικά κέντρα με υπόγεια δάση, aquariums κλπ.
  Γιατί να περιοριστεί κανείς σε ένα και μόνο υπόγειο με εξαίρεση τα parking? Ο εκμεταλλευτής του χώρου θα πληρώσει για την δαπανηρή κατασκευή, θα πληρώσει νόμιμα την φορολογία του νόμιμου χώρου του, και η πελατεία του θα είναι ευχαριστημένη. Γιατί δηλαδή να απαγορεύεται κάτι που δεν βλάπτει το κοινωνικό σύνολο, τον ωφελεί κιόλας?
  Επίσης, γιατί να μην επιτρέπεται η κατασκευή υπογείου (εκτός ΣΔ) εκτός περιγράμματος κτηρίου, τηρούμενος πάντα του ποσοστού καλύψεως?

 • 5 Μαρτίου 2012, 15:02 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΘΑ ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝ ΣΤΟΝ Σ.Δ. ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΤΟΝΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΟ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥς ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΝΟΣ ΚΤΡΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Α.? ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ? ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
  ΑΚΟΜΑ ΠΡΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΠΑΤΑΛΗ Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ. ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΠΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ-ΕΞΟΔΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ.

 • 5 Μαρτίου 2012, 13:58 | pollak

  Συμφωνώ απόλυτα χωρίς κανένα αστερίσκο με τον κύριο Σπονδυλίδη. Είπαμε όλα τα άλλα οδηγούν σε αυθαίρετα και υπόγειες συναλλαγές.

 • 5 Μαρτίου 2012, 11:43 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ

  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΑ ΟΣΑ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Σ.Ο.:

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ σ.ο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΝΩ ΩΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΧΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΟΚ.
  ΤΙ ΕΝΝΟΩ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ):
  1. ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ο ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΧΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΛΕΝΧΟΥΣ – ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΣΤΕΙΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΟΠΩΣ «Σ.Δ», «ΠΑΤΑΡΙ», «ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ», «ΣΟΦΙΤΑ», «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ» Ή «ΜΗ» ΧΩΡΟΣ, ΑΙΘΡΙΟ, «ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ», «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ»……ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.
  2. ΕΦΟΣΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΙ ΜΕΣΑ Σ’ΕΝΑΝ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΙ ΓΕΡΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ Σ.Ο. ΤΟΤΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΙ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑ «ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΑΝΑΠΟΦΕΚΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ.
  3. Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ο ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΕΝΧΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ…..!!…ΤΟΝ Σ.Δ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ Ν’ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Δ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.
  4. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Σ.Ο. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.
  ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Σ.Ο Ν’ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ.

  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
  – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΜΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
  – ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • 5 Μαρτίου 2012, 02:03 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Η παρ.4 είναι περιττή αφού υπάρχει ο ορισμός του άρθρου2 παρ.44

  Κι΄ άλλη αύξηση του συντελεστή με τις διάφορες επιφάνειες, πατάρια, σοφίτες, υπόγεια ειδικών κτιρίων, «υπόσκαφα» και βέβαια τις επιφάνειες των κλιμακοστασίων. Αλλά από απλούστευση, καμία σχέση, θα μετράμε και τα φανάρια, χωρίς να ορίζεται έστω ένα ελάχιστο μέγεθος.

  Με τα «πολυκαρβονικά» πάει και ο ακάλυπτος.

  Όσο για τον ορισμό των Ημιϋπαίθριων (από το άρθρο 2) τι να πω, περίμενα να βρω κάποια δέσμευση στη συνέχεια. Δεν βλέπω τίποτα σχετικά όμως, οπότε και ένας «χώρος» με άνοιγμα 1,0μ και βάθος 5,0μ θα θεωρείται ημιϋπαίθριος!

 • 5 Μαρτίου 2012, 01:23 | Βίλμα Μαυροματίδου

  Να διευκρινιστεί αν είναι στις προθέσεις του νόμου ,ως προς τον συντελεστή δόμησης , να αντιμετωπίζονται τα επίπεδα σε εσωτερικό αίθριο σαν πατάρι το ένα του άλλου .’Αλλως θα πρέπει να οριστεί στο άρθρο 2 και η έννοια του εσωτερικού αιθρίου και στο άρθρο 11 τι προσμετράται στη δόμηση .

 • 5 Μαρτίου 2012, 00:25 | Αλέξης Βικέλας, αρχιτέκτων

  Γενικά:
  Σε καμία περίπτωση να μην καταργηθεί ο ΣΔ και να μείνει μόνο ο ΣΟ.
  Είναι απολύτως σαφές τι θα γίνει: Η αρχιτεκτονική και οι πόλεις θα μεταμορφωθούν σε κουτιά ιδεατού στερεού με το min. ελεύθερο ύψος χωρίς φυσικά ούτε ημιυπαίθριους χώρους ούτε ικανοποιητικά φρεάτια, ούτε άνετους εξώστες, κτλ. Θα γίνεται πάντα εξάντληση κάλυψης, ύψους και όγκου. Ελπίζω να διατηρηθεί η σωφροσύνη απέναντι σε μια καθαρά εργολαβίστικη λογική που είναι κατά της αρχιτεκτονικής.
  Γκαράζ:
  Είναι λάθος η κατάργηση της δυνατότητας δημιουργίας και επιπλέον θέσεων στάθμευσης από τις απαιτούμενες. Τουλάχιστον να υπάρξει σαφής εξαίρεση για κοινόχρηστους σταθμούς αυτοκινήτων (δημόσιας χρήσης)
  Επίσης οι ελάχιστες διαστάσεις για θέσεις στάθμευσης και κυκλοφορία οχημάτων σίγουρα δεν είναι οι βέλτιστες και δεν πρέπει να καθίστανται υποχρεωτικές ειδικά σε δημ. χώρους και ειδικά κτήρια.
  Επέκταση χώρου στάθμευσης εκτός περιγράμματος:
  Προτείνω να επιτρέπεται σε μικρά ή μεσαία οικόπεδα με έγκριση του ΣΑ ώστε να αποτρέπονται δυσλειτουργίες και πολυώροφα υπόγεια σε διάφορες περιπτώσεις (με πχ υποχρ. ασανσέρ οχημάτων αντί ράμπα κτλ).
  εδάφιο ι:
  Η δυνατότητα να προσμετρηθεί μόνο το 50% να μην αφορά σε όλον τον όροφο αλλά στους χώρους με τυχόν κύρια χρήση που ενδεχομένως κατασκευάζονται.
  Αντισ. αρμός:
  Να επιτρέπεται επίσημα η τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού στο έύρος αυτού.
  Ανελκ. οχημάτων:
  Να αφαιρείται η επιφάνεια όσων απαιτούνται για την ορθή λειτουργία και ο ελάχιστος απαιτούμενος χώρος αναμονής και πρόσβασης (όχι μόνον 25τμ για όλες τις περιπτώσεις) γιατί αντικαθιστούν τις ράμπες σε οικόπεδα που δεν έχουν το απαραίτητο βάθος
  Εδάφιο γ:
  Το κίνητρο δημιουργίας μη βατών εσοχών ακούγεται ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά αλλά φοβάμαι ότι είναι και αντιλειτουργικό (πχ συντήρηση) αλλά και βέβαιος παράγοντας παρανομιών με προσβάσεις που θα γίνονται εκ των υστέρων

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:09 | Ευάγγελος Κουρής

  6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:

  η. Η επιφάνεια των κατακόρυφων φρεατίων (shaft) για την διέλευση και εξυπηρέτηση των στοιχείων των εγκαταστάσεων αγωγών ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 0,40 τ.μ. για τη συλλογή και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των διαμπερών ανοιγμάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα για τον δροσισμό του κτιρίου.

  κθ. Η επιφάνεια ( 1.40μ.Χ1.85μ. ή 1,65Χ1,65) πρόβλεψης υδραυλικού ανελκυστήρα ή η ελάχιστη για κατασκευή αντίστοιχου ηλεκτροκίνητου (μηχανικού) με θάλαμο καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 1.10Χ1.40 και με θύρα στην ελάχιστη από τις παραπάνω διαστάσεις 0.80 για άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα ατόμα σε κτίρια που δεν υπάρχει απαίτηση κατασκευής ανελκυστήρα

  Να γίνει καλύτερη περιγραφή για τα φρεάτια διέλευσης των Η/Μ εγκαταστάσεων και να αλλάξουν οι διαστάσεις των καθαρή επιφάνεια φρέατος για την κατασκευή θαλάμων ανελκυστήρων με σωστές διαστάσεις.

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:45 | Καλαμάτα ευγενια

  Παρ. Κθ
  Η πρόβλεψη ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία που δεν μετράει στο συντελεστη δόμησης θα πρέπει να μη μετράει και στην κάλυψη γιατί δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί σε κτιρια όπου η κάλυψη είναι το ήμισυ της δόμησης και έχουμε διώροφα κτιρια με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται η κατασευη ανελκυστήρα. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις των κτιρίων δεν είναι υποχρεωτική η κατασευη του ανελκυστήρα και ως εκ τούτου δεν θα κατασκευάζεται.

 • 4 Μαρτίου 2012, 22:41 | Καρατζάς βασιλης

  Παρ.κθ
  Η πρόβλεψη ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία που αφαιρείται απο τη δόμηση θα πρέπει να αφαιρείται και απο την κάλυψη ειδικά για τις περιπτώσεις μικρών καλυψεων ( σε διώροφα κτιρια όπου η κάλυψη ισούται με το μισό της δόμησης ) γιατί το κινητρον είναι Δωρον αδωρον.

 • 4 Μαρτίου 2012, 22:43 | Καρατζάς βασιλης

  Παρ.κι
  Η πρόβλεψη του ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία που αφαιρείται απο τη δόμηση θα πρέπει να αφαιρείται και απο την κάλυψη ειδικά για τις περιπτώσεις μικρών καλυψεων ( σε διώροφα κτιρια όπου η κάλυψη είναι το ήμισυ της δόμησης ) καθόσον το κίνητρο είναι δωρον αδωρο

 • 4 Μαρτίου 2012, 22:49 | Κώστας Κοκόλης

  Η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 11:Συντελεστής Δόμησης είναι: ΣΩΣΤΉ.
  Έχω τη γνώμη όμως ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί όπως προβλέπεται στον πρόσφατο Ν. 4030/2011 άρθρο 51 παρ. 2, έτσι ώστε ο κάθε συνιδιοκτήτης να διασφαλίζεται και μελλοντικά από τυχόν «κακόβουλους» και αυθαιρετούντες λοιπούς συνιδιοκτήτες.

  Έτσι προτείνω την παρακάτω διατύπωση :

  «3. Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 1024/1971 (Α’ 232), προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό δόμησης που του αναλογεί σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης και δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη.Τα ίδια ισχύουν και για τον υπολογισμό των λοιπών πολεοδομικών μεγεθών κάθε συνιδιοκτήτη.»

  Υ.Γ. Λοιπα πολεοδομικά μεγέθη είναι η κάλυψη, ο συντελεστής όγκου,τα ποσοστά Η/Υ χώρων, εξωστων, παταριών, κλπ.

 • 4 Μαρτίου 2012, 22:51 | Καρατζάς βασιλης

  Παρ. 6ε
  Στις μεζονέτες πρεπεινα αφαιρείται απο τη δόμηση η μια σκάλα. Επιπλέον όμως προκειμένου να μην εξανεμιστει το συγκεκριμένο πλεονέκτημα στις μικρές καλύψεις (σε διώροφα κτιρια όπου η κάλυψη είναι το μισό της δόμησης ) πρέπει να αφαιρεθεί απο την κάλυψη το ήμισυ του χώρου της κλίμακας π.χ. Σ.δ.=0.4, όροφοι 2′ ποσοστό κάλυψης 20%

 • 4 Μαρτίου 2012, 22:59 | Καλαμάρα ευγενια

  Παρ.6ε
  Μετα την τροποποίηση της μη μέτρησης του κοινόχρηστου κλιμακοστασιου στα πολυωροφα κτιρια στον συντελεστή δόμησης είναι μεγάλο μειονέκτημα για τις μεζονέτες όπου μετρούν οι κλίμακες σε όλους τους ορόφους πλην το φανάρι τους. Θα πρέπει λοιπόν να αφαιρείται απο τη δόμηση τουλαχιστονη μια κλίμακα και απο την κάλυψη κάποιο ποσοστό της ειδικά για τις μικρές καλυψεις

 • 4 Μαρτίου 2012, 22:34 | Καλαμάρα ευγενια

  Παρ. 6 ιδμ
  Θα πρέπει το ποσοστό των ανοικτών εξωστων να είναι πιθανόν κλιμακωτο ανάλογα με το συντελεστή δόμησης καθόσον στους μικρούς συντελεστές ήτοι μικρότερους του 1 υπάρχει αδικία.

 • 4 Μαρτίου 2012, 22:53 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  παρ. 6 εδαφ. κε προφανώς αναφέρεται σε επιφάνεια φωταγωγού έως 2,0 τ.μ.

  Ίσως θα πρέπει να εξεταστεί και η εξαίρεση από τον συντελεστή δόμησης έως 2 χαμηλού ύψους υπέργειων ορόφων για τη δημιουργία αποκλειστικά και μόνο χώρων στάθμευσης. Αυτό θα βοηθούσε στη δημιουργία περισσότερων χώρων στάθμευσης χωρίς κατ’ ανάγκη να επηρεάζεται δυσμενώς το δομημένο περιβάλλον της περιοχής.

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:28 | Καρατζάς βασιλης

  Παρ. 6 ιδ
  Το ποσοστό του 10 0/0 των εσωτερικών εξωστων της δόμησης του κτιριου αδικεί τις ιδιοκτησίες με μικρό συντελεστή δόμησης. θα πρεπεινα το ποσοστο αυτο να αυξηθει στο 15 0/0 για συντελεστή δόμησης μικρότερο η ίσο του 0.6

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:28 | Καρατζάς βασιλης

  Παρ.6i
  Ειναι αποδεδειγμένο ότι ευνοεί σχεδιαστικά τη σύνθεση ισογείου υπόγειου το ύψος του υπόγειου να ειναι 1.50μ και όχι 1.20μ
  Επιπλέον τουτο γινεται άκρως αναγκαίο για κλίσεις εδαφών μεγαλύτερες του 20 0/0 όπου είναι δεδομένο ότι πολλα τμήματα του υπόγειου θα είναι βυθισμενα εντός του εδαφους

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:00 | Καλαμαρα ευγενια

  Παρ.6I
  Στις εντός σχεδίου περιοχές το ύψος του υπόγειου θα πρέπει να παραμείνει στο 1.50μ καθόσον βοηθά πολυ στο συνδισμο σχεδιασμού υπόγειου – ισογείου και κυρίως βοηθά στους υπόγειους χώρους στάθμευσης
  Γενικώς δε στα οικόπεδα με μεγάλες κλίσεις ήτοι μεγαλύτερες του 20 0/0 είναι αναγκαίο το ύψος του 1.50μ καθοσονπολλα τμήματα του υπόγειου είναι βυθισμενα στο εδαφος

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:36 | Καλαμαρα ευγενια

  Παρ. 6θ
  Οι υπόγειου χώροι στάθμευσης δεν πρέπει να είναι τόσοι όσοι απαιτούνται για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης του κτιριου και με τις ελάχιστες διαστάσεις αλλα όσες απαιτούνται για τις πραγματικές ανάγκες αποκλειστικά του κτιριου.
  Οι υπόγειου χώροι στάθμευσης θα πρέπει σε οικόπεδα με μεγάλες κλίσεις ήτοι μεγαλύτερες του 20. 0/0 να τοποθετούνται σε υπόγειο χώρο ανεξάρτητο της θέσης του κτιριου.

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:53 | Καρατζάς βασιλης

  Παρ. 6θ
  Πρέπει να κατασκευάζεται ανεξάρτητη το τοποθέτηση υπόγειου χώρου στάθμευσης χωρίς επαφή με το υπόγειο του κτιρίου και κυρίως για τα οικόπεδα με κλίση μεγαλύτερη του 20 0/0
  Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης να μην ορίζεται απο τις υποχρεωτικές θέσεις χρήσης του κτιριου αλλα απο τις επιθυμητες δηλαδή τις απαιτούμενες απο πραγματικές αναγκες

 • 4 Μαρτίου 2012, 11:51 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΑΣ

  Mε την εξαιρεση απο τον συντελεστη δόμησης ολων των ημιυπαιθριων χώρων ( πρόσωπο 1/3 περιμέτρου) καταργούνται στην ουσία όλοι οι περιορισμοί βάθους και πλάτους των ημιυπαιθρίων με κίνητρο στους κατασκευαστές , μετα την τελευταία αυτοψία του ελεγκτή δόμησης να κλείνουν τους χώρους αυτούς κ μάλιστα με μικρότερο πρόστιμο αυθαιρέτου ( 30% της α.α)

 • 4 Μαρτίου 2012, 09:42 | gka11

  Στα ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ χρειάζεται να διευκρινιστεί ρητά αν ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ όροφος προσετράται ή όχι στο ΣΔ. Με την υπάρχουσα διατύπωση φαίνεται ότι προσμετράται στο ΣΔ ο υπόγειος όροφος ειδικών κτιρίων εκτός αυτών με κύρια χρήση θεάτρου, μουσείου και νοσοκομείου ή θεραπευτηρίου. Τι γίνεται π.χ. με τα ξενοδοχεία, στα οποία απαιτούνται χώροι ειδικών χρήσεων, που εκτός της λειτουργικότητας, συμμετέχουν στα βαθμολογούμενα κτριτήρια, για την κατάταξη των ξενοδοχειακών μονάδων σε αστέρια;

 • 4 Μαρτίου 2012, 08:45 | ΣΑΚΗΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

  ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Η παράγραφος 5.ιζ. που είναι τώρα διατυπωμένη ως εξής:
  «ιζ. Ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος που δημιουργείται όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (PILOTIS), εφόσον έχει:
  α) επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφανείας που καταλαμβάνει το κτίριο,
  β) στάθμη δαπέδου 0,50μ. πάνω ή κάτω (± 0,50μ.) από την οριστική διαμορφωμένη στάθμη σε κάθε σημείο του
  γ)ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόμενο για χώρο κύριας χρήσης.
  Στην περίπτωση αυτή δεν προσμετρούνται επίσης χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, εισόδων και αποθήκης εξυπηρέτησης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας έως 40τ.μ. για κάθε συγκρότημα κλιμακοστασίου.»

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
  «ιζ. Ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος ή Ο ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ που δημιουργείται όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (PILOTIS), εφόσον έχει:
  α) επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφανείας που καταλαμβάνει το κτίριο,
  β) στάθμη δαπέδου 0,50μ. πάνω ή κάτω (± 0,50μ.) από την οριστική διαμορφωμένη στάθμη σε κάθε σημείο του
  γ)ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόμενο για χώρο κύριας χρήσης.
  Στην περίπτωση αυτή δεν προσμετρούνται επίσης χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, εισόδων και αποθήκης εξυπηρέτησης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας έως 40τ.μ. για κάθε συγκρότημα κλιμακοστασίου.»

  Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΠΕΙΔΗ Η PILOTIS αποτελείται ΠΛΕΟΝ από “δύο είδη Η.Χ.”
  Ειδικότερα στο άρθρο 2 (ορισμοί) οι παράγραφοι 58 και 59 έχουν πλέον διαχωρίσει τους κατά ΓΟΚ85 Η.Χ. σε «δύο είδη».
  Συγκεκριμένα :
  58. Ημιυπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο στεγασμένος χώρος που διαθέτει ανοιχτή πλευρά της οποίας το μήκος είναι μικρότερο ή ίσο του 1/3 του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου.
  59. Στεγασμένος υπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος που διαθέτει ανοιχτή πλευρά της οποίας το μήκος είναι μεγαλύτερο του 1/3 του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου αυτού.