Άρθρο 12: Ποσοστό Κάλυψης

1. α) Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δε μπορεί να υπερβαίνει το 60% της επιφάνειάς του.
β) Κατά την αναθεώρηση, επέκταση ή έγκριση ρυμοτομικών σχεδίων ή τροποποίηση των όρων δόμησης περιοχής μπορεί να καθορίζονται διαγράμματα κάλυψης ανεξαρτήτως ποσοστού, σε ολόκληρη ή σε τμήμα της σχετικής περιοχής εφόσον αιτιολογούνται από την αντίστοιχη μελέτη της περιοχής.
γ) Σε οικόπεδο, με περισσότερα από ένα πρόσωπα σε κοινόχρηστους χώρους, όπου τυχόν ισχύουν διαφορετικά ποσοστά κάλυψης, εφαρμόζεται σαν ποσοστό κάλυψης του όλου οικοπέδου ο αριθμητικός μέσος των ποσοστών κάλυψης.
δ) Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή, με ένα ή περισσότερα όρια του οικοπέδου, έχει διαστάσεις τουλάχιστον Δ και πρέπει να είναι προσπελάσιμος από τους χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου.
2. Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 1024/1971 (Α’ 232), προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό κάλυψης που του αναλογεί σύμφωνα με την επιτρεπόμενη κάλυψη που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης.
3. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου: προσμετράται η επιφάνεια που ορίζεται από τις προβολές των περιγραμμάτων όλων των κτιρίων, όπως αυτά ορίζονται από τους κλειστούς και ημιυπαίθριους χώρους τους, πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.
4. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσμετρώνται:
α. Η επιφάνεια τμημάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο, ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος τους, ακόμη και εάν περιλαμβάνουν φέρον στοιχείο.
β. Το αποτύπωμα αίθριων και οποιασδήποτε μορφής διαμπερών ανοιγμάτων του κτιρίου, κάθετων ή οριζόντιων ή και με τεθλασμένες ή καμπύλες διαδρομές, ανεξαιρέτως διαστάσεων.
γ. Οι εξώστες, τα προστεγάσματα και τα στοιχεία του αρ.16 και οι κατασκευές που ορίζονται στο άρθρο 17 του παρόντος του παρόντος με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.
δ. Ενιαίος στεγασμένος με ελαφρά εύκαμπτα υλικά, πολυκαρβονικά φύλλα κλπ, ανοιχτός από όλες τις πλευρές χώρος στάθμευσης, σε επαφή με τα όρια του οικοπέδου πίσω και πλάγια εκτός του προσώπου αυτού, σε μήκος όχι μεγαλύτερο από το ½ του μήκους των πλευρών στις οποίες εφάπτεται και εφόσον εξασφαλίζεται η ελάχιστη υποχρεωτική φύτευση.
ε. Η επιφάνεια του σεισμικού αρμού όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
στ. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα πριν από την ισχύ του κανονισμού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου
ζ. Χώρος συλλογής απορριμμάτων κλειστός και προσβάσιμος για την αποκομιδή
η. Διπλά ενεργειακά κελύφη σε νέα και υπάρχοντα κτίρια, μέγιστου πλάτους μέχρι 0.70μ. για επιφάνεια έως 50% της συνολικής επιφανείας των περιμετρικών όψεων του κτιρίου.
θ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης πάχους άνω των 5 εκ. στις κατασκευές νέων κτιρίων.
ι. Η επιφάνεια της προσθήκης εξωτερικής θερμομόνωσης, όπως και η επιφάνεια του πάχους παθητικών ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε υφιστάμενα κτίρια για διάσταση μέχρι 15 εκ. ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει στο ακίνητο υπόλοιπο πολεοδομικών μεγεθών έστω και αν παραβιάζονται οι πλάγιες αποστάσεις Δ ή η οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3.00μ. από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου.
ια. Σταθερά προστεγάσματα μη βατά, σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η υποχρεωτική φύτευση και εφόσον αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων και κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/2 Δ.
ιβ. Το 50% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων ή τμήματος κτιρίων για χρήση κατοικίας και το 20% για άλλες χρήσεις. Σε περίπτωση κατασκευής υπόσκαφου κτιρίου το ποσοστό κάλυψης δύναται να αυξάνεται, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 70%.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:05 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

  Άρθρο 12. παρ.4 εδάφιο β. …καμπύλες διαδρομές ανεξαρτήτως διαστάσεων.
  Άρθρο 12. παρ.4 εδάφιο γ. παράλειψη επαναλαμβανόμενης φράσης «του παρόντος»

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:27 | Δ.Μαλασπίνας

  προσθήκη
  ιγ. οι μη στεγασμένοι χώροι που δημιουργούνται από την διέλευση οριζόντιων αγωγών ανεξαρτήτως διαστάσεων
  ιδ. Η επιφάνεια των προσωρινών κατασκευών.

 • 6 Μαρτίου 2012, 09:15 | Γηραλέα Ευφροσύνη

  Σε συνέχεια της παραγρ. 2 του άρθρου 12 να προστεθεί η παράγραφος:

  «Σε οικόπεδο όπου έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν από την μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων, που αφορούν την επιτρεπόμενη κάλυψη και εφ’όσον έχει συσταθεί κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία κατά τις διατάξεις του Ν. 1025/71, με την προυπόθεση ότι το εμβαδόν της ιδιοκτησίας που περιέχει το κτίσμα πληρεί τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης, οι συνιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό της νέας επιτρεπομένης κάλυψης ίσο με το αναλογούν σε αυτούς ποσοστό συνιδιοκτησίας.»
  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
  Η προτεινόμενη προσθήκη αναφέρεται σε οικόπεδα, όπου έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν από την μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων, που αφορούν την επιτρεπόμενη κάλυψη.
  Σύμφωνα με τα ισχύοντα βάσει του άρθρου 26 παράγρ. 5 του Ν. 2831/2000, η κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία πρέπει να είχε συσταθεί πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Τότε οι συνιδιοκτήτες έχουν το δ ι κ α ί ω μ α να χρησιμοποιήσουν ποσοστό της νέας επιτρεπόμενης κάλυψης ίσο με το αναλογούν σε αυτούς ποσοστό συνιδιοκτησίας.
  Εάν η κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία έχει συσταθεί μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, οι συνιδιοκτήτες δεν έχουν το παραπάνω δ ι κ α ί ω μ α. Επειδή η οικοδομική άδεια εκδόθηκε όταν ο συντελεστής κάλυψης ήταν μεγαλύτερος, το κτίσμα έχει μεγαλύτερη κάλυψη από εκείνη που αντιστοιχεί στη δόμησή του. Συνεπώς δεν επαρκεί η κάλυψη που απομένει, ώστε να εξαντλήσουν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες τον δικαιούμενο συντελεστή δόμησης.
  Στην προτεινόμενη προσθήκη (που διασαφηνίζει το άρθρο 12 παράγρ. 2 του νέου ΓΟΚ και καθιστά ανενεργό το άρθρο 26 παράγρ. 5 του Ν. 2831/2000) ορίζεται ότι η κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία μπορεί να συσταθεί και μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Επιπλέον τίθεται μία προυπόθεση, που διασφαλίζει ότι μετά την σύσταση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας το εμβαδόν της ιδιοκτησίας, που περιέχει το κτίσμα, θα πληρεί τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης.

 • 6 Μαρτίου 2012, 01:20 | Διαμαντόπουλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 12 § 2δ : Ισχύει η ίδια παρατήρηση μου με αυτήν που αφορά το άρθρο 11, παρ. 6,ιγ.

  Άρθρο 12 § 2η : Ισχύει η ίδια παρατήρηση μου με αυτή που αφορά το άρθρο 11 παρ. κζ.

 • 6 Μαρτίου 2012, 00:05 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Αρθρο 12 – Κάλυψη

  Η γενική μείωση της Κάλυψης είναι νομίζω άλλο ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, γιά καλλίτερη ποιότητα του αστικού χώρου. θα έχει πραγματικά ευεργετικό αποτέλεσμα αν συνοδευτεί από ανάλογη, αναγκαία κατά τη γνώμη μου, μείωση των συντελεστών, όσων υπερβαίνουν σήμερα το 1,4, κατά 10% ως 15% (Δείτε παρακαλώ & το σχολιασμό του άρθ. 10).
  Αν αυτό δεν γίνει, στα μικρά οικόπεδα θα εμφανιστούν κτίρια οριακής λειτουργικότητας και αισθητικής.

  Εντοπίζω ένα ειδικό πρόβλημα, διατύπωσης υποθέτω:
  Οι κλειστοί εξώστες περιλαμβάνονται στο Σ.Δ., (περίκλειστοι εσωτερικοί χώροι) και προσμετρώνται στην Κάλυψη. Οταν όμως η επεξοχή κατασκευάζεται επάνω από κοινόχρηστο χώρο, έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, η προβολή τους σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται έξω από το περίγραμμα του οικοπέδου και δεν συμμετέχει στην «κάλυψή του» ούτε πραγματικά ούτε μεταφορικά.
  Επίσης, όπως επισημαίνει και ο κ.Μεσσίνης, δεν είναι σαφές αν οι στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι περιλαμβάνονται ή όχι στην κάλυψη.
  Γιά την αντιμετώπιση αυτών των ζητημέτων προτείνεται η τροποποίηση του εδαφ.4γ ως εξής:

  (4)γ. Οι ανοιχτοί εξώστες, οι κλειστοί εξώστες επάνω από κοινόχρηστους χώρους, οι στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι, τα προστεγάσματα και τα στοιχεία του αρ.16, καθώς και οι κατασκευές που ορίζονται στο άρθρο 17 του παρόντος του παρόντος με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.

 • 5 Μαρτίου 2012, 21:39 | Μαρια

  Για να αποφύγουμε την πολυνομια πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένο το ποσοστό κάλυψης.
  Ο ΓΟΚ 2000 ήταν ασαφής και ενεπλεκε άλλες αποφάσεις πχ. «Ότι σε σημεία όπου κατα τη δημοσίευση της παρούσης όπου ίσχυε το παναταχοθεν ελεύθερο δεν υπερβαίνει το 40%. τι γίνεται όταν
  σε ένα οικόπεδο με 3 όψεις ,στις 2 ισχυε το συνεχές σύστημα δόμησης και στην μια μόνο οψης το πανταχοθεν ελευεθερο βάσει διατάγματος του 1957 ( όχι σήμερα) όταν το 1996 ειχε βγει Πολεοδομική Μελέτη όπου δεν θεσπίζονται διαφορετικοί τομείς όπου ισχει διαφορετικό ποσοστό κάλυψης ; Μπορεί η Πολεδομια να επιμένει ότι το οικόπεδο διαθέτει ποσοστό (κατα ΓΟΚ) :40%;

 • 5 Μαρτίου 2012, 17:15 | ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  Σωστή η μείωση της κάλυψης , αλλά πρέπει να εξαιρεθούν τα οικόπεδα κάτω
  των 180,00 μ2, διότι είναι πολύ άδικη για αυτά χωρίς περιβαλλοντικό όφελος

 • 5 Μαρτίου 2012, 16:41 | Michel De Landtsheer Αρχιτεκτων

  Στο 1δ αναφέρεται ότι
  «δ) Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή, με ένα ή περισσότερα όρια του οικοπέδου(…).»
  Δηλαδή απαγορεύεται στην Ελλάδα να δημιουργήσει κανείς ένα κτήριο με εσωτερική αυλή όπως παραδείγματος χάριν τα βυζαντινά μοναστήρια και τα αξιοθαύμαστα μακροκάνικα riad.

 • 5 Μαρτίου 2012, 16:17 | Michel De Landtsheer Αρχιτεκτων

  Στο 1δ αναφέρεται ότι
  «δ) Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος (…) πρέπει να είναι προσπελάσιμος από τους χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου.»
  Δηλαδή το διαμέρισμα του ισογείου δεν μπορεί να έχει αποκλειστικό κήπο, Γιατί? Εάν έτσι αρέσει στον ιδιοκτήτη, σε τι βλάπτεται η κοινωνία για να του το απαγορεύσει?

 • 5 Μαρτίου 2012, 16:11 | Michel De Landtsheer Αρχιτεκτων

  Στο 1δ αναφέρεται ότι
  «δ) Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή, με ένα ή περισσότερα όρια του οικοπέδου, έχει διαστάσεις τουλάχιστον Δ»
  Και στο 4α
  «δεν προσμετρώνται:
  α. Η επιφάνεια τμημάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο, ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος τους,»
  Εάν είναι ανεξάρτητα από το πλάτος και βάθος, μπορεί να είναι λιγότερο από Δ, αλλά τότε δεν θα είναι «υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος»…τι θα είναι? Σαν να υπάρχει αντίφαση.

 • 5 Μαρτίου 2012, 13:31 | Παρασκευή Φαρμάκη

  Πράγματι είναι θετική η μείωση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης σε 60% όμως θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά τι γίνεται με τις περιοχές όπου είχε καθορισθεί μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης π.χ. 70% ή και 100% σε περιοχές όπως οι «οικοδομικές μονάδες» στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης και τα διαγράμματα κάλυψης που έχουν θεσπιστεί με διατάγματα ρυμοτομίας.

 • 4 Μαρτίου 2012, 15:01 | Άκης Κ.

  Δεν είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο συντελεστής κάλυψης. Οι τοπικοί περιορισμοί στα ύψη πρέπει να καταργηθούν με σαφή διάταξη. Μόνο έτσι θα προκύψει και οικονομική ανάπτυξη και συγχρόνως θα προαχθεί η βελτίωση του περιβάλλοντος με τη δημιουργία ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου, και γενικά θα απελευθερωθεί το αστικό περιβάλλον.

 • Πρέπει να διευκρινιστεί τι είναι τα «διαμπερή κάθετα ανοίγματα». Υποθέτω φωταγωγοί; Και δεν θα μετράνε στην κάλυψη ακόμη και με διάσταση 50χ50 εκατοστά;
  Επίσης να διευκρινστεί τι είναι τα «διαμπερή οριζόντια ανοίγματα» και σε τι διαφέρουν από τους ημιυπαίθριους χώρους. Αν υπάρχει τέτοιο διαμπερές άνοιγμα στο ισόγειο π.χ. δεν θα μετράει στην κάλυψη ακόμη κι αν υπάρχει όροφος από πάνω;

 • 4 Μαρτίου 2012, 00:42 | γιάννης βραχάλης

  Τα μικρά οικοπεδα έχουν να δυνατότητα προσαυξησης της καλυψής τους όπως ίσχυε και με παλιώτερους νόμους ( +10% γιά κατοικίες κλπ)
  4γ. Να προστεθούν και οι στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι
  4ι . Το πάχος των 15 εκτστ είναι μικρό αν θέλει κανείς να κατασκευάσει τοίχο TROMBE . ΕΙΝΑΙ σκόπιμο να γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη

 • 3 Μαρτίου 2012, 18:44 | Δημητρης Καρακαστανιας

  Αναφέρεται στο αρθρο 14 , 1 β) Όταν στο όμορο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου από το κοινό όριο, το κτίριο οφείλει να έχει κατ’ ελάχιστο απόσταση δ = 2,50μ.+0.05Η από το πλάγιο όριο, όπου Η είναι:…..
  Αυτη η απόσταση δεν ειναι Δ (3,00+0,10Η) , αρα θα μετράει στη κάλυψη ??
  Το τμήμα αυτό του ακαλύπτου τι είναι αν δεν ειναι ακάλυπτος?

 • 3 Μαρτίου 2012, 13:06 | ΘΩΜΑΣ

  Πριν απο ενα μηνα αγορασα μεσαιο οικοπεδο 130 τ.μ. ,μεταξυ δυο πενταοροφων οικοδομων, υπολογιζοντας το με καλυψη 70% .Αν η καλυψη γινει 60% αχριστευεται διοτι δεν συνορευει με αλλο οικοπεδο για συνενωση. Τι μπορω να κανω.

 • 3 Μαρτίου 2012, 00:57 | Παπαγεωργίου Γιάννης

  Αποσαφηνίστε τι θα γίνει σε περιοχές που οι όροι δόμησης που υπάρχουν σήμερα δίνουν ύψη αλλά και κάλυψη χαμηλότερα-μικρότερα από αυτά που αναφέρονται στο παρόν νομοσχέδιο.Αν διαβάσει κάποιος και το άρθρο 29 για τις καταργούμενες διατάξεις μάλλον βγάζει το συμπέρασμα ότι καταργούνται όλοι οι κατά περιοχή όροι δόμησης που δίνουν άλλο ύψος ή ποσοστό κάλυψης!

 • 3 Μαρτίου 2012, 00:06 | Παπαγεωργίου Γιάννης

  Δεν καταλαβαίνω γιατί στο 1)δ. αναφέρει για υποχρεωτικό ακάλυπτο τουλάχιστον ‘Δ’ αφού από το άρθρο για τη θέση του κτιρίου μιλάει βασικά για ‘δ’ αλλά και λιγότερο(εως και 1μ) στις περιπτώσει που δεν εξασφαλίζουμε διαφορετικά κτίριο 9μ. Τότε δεν είναι υποχρεωτικός ακάλυπτος; Αλλά τί είναι;

 • 2 Μαρτίου 2012, 12:48 | Μ.Π. Μηχανικός

  Η κάλυψη δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τις αρτιότητες. Συμφωνώ με τον pollak.

 • 1 Μαρτίου 2012, 18:36 | Γιωργος Νικητας

  αν θελουμε πρασινο αυξηστε το ποσοστο υποχρεωτικης φυτευσης και οχι μειωση στο ποσοστο καλυψης οι πολεις εχουν κτιστει και οι ποιο πολλοι περιμενουν να φτιαξουν εναν ακομη οροφο αρα αυξηστε το υψος και οχι τοπικους περιορισμους στα υψη, η γη μεσα στις πολεις ειναι πολυτιμη.

 • 1 Μαρτίου 2012, 15:29 | Δημήτρης Μακροδημόπουλος

  Στην παράγραφο 2 γράφετε:
  «2. Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 1024/1971 (Α’ 232), προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό κάλυψης που του αναλογεί σύμφωνα με την επιτρεπόμενη κάλυψη που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης.»
  Στην περίπτωση σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας μεταξύ δύο ιδιοκτητών οικοπέδου εξ αδιαιρέτου κατά 50% έκαστος εκ των οποίων ο ένας έβγαλε οικοδομική άδεια π.χ. πριν 10 χρόνια και ο δεύτερος πρόκειται να εκδώσει οικ. άδεια π.χ. το 2013 ποιό ποσοστό κάλυψης θα ισχύσει για τον δεύτερο αγοραστή;Διότι ο πρώτος έκτισε με ανώτατο ποσοστό κάλυψης 70%. Ο δεύτερος θα κτίσει αναγκαστικά με ποσοστό κάλυψης 50% λόγω του ΝΟΚ ή και αυτός με 70% όπως ο πρώτος; Θα πρέπει το θέμα να αποσαφηνισθεί με το Νόμο.

 • 1 Μαρτίου 2012, 14:10 | Μιχάλης

  Συμφωνώ απόλυτα με pollak. Αν δεχτούμε μείωση του ποσοστού κάλυψης στο 60% τότε τί θα γίνει με τα μικρά οικόπεδα 100-130 τ.μ.; Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η ανοχή για τέτοια οικόπεδα για αύξηση του Συντελεστή Κάλυψης (+;;%) για μέγιστη κάλυψη 85 τ.μ. δεδομένου ότι εξαντλείται ο Συντελεστής Δόμησης, τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις Δ ή δ και εξασφαλίζεται έτσι και η απαιτούμενη φύτευση του οικοπέδου. Θεωρώ ότι ειδικά στα αστικά κέντρα μια τέτοια ανοχή ούτε θα επιβαρύνει το περιβάλλον και δεν θα αφήσει έκθετους ιδιοκτήτες τέτοιων μικρών οικοπέδων. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα αυτό..

 • 1 Μαρτίου 2012, 14:30 | Δημήτρης Μ.

  Ας πάρουμε την περίπτωση αγοράς οικοπέδου από δύο αγοραστές εξ αδιαιρέτου με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος. Η αγορά έγινε πριν 5 ή 10 χρόνια. Τότε το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ήταν 70% και στην περίπτωση χαμηλών κτιρίων 80%. Ο ένας αγοραστής έκτισε άμεσα αξιοποιώντας τις διατάξεις περί χαμηλών κτιρίων. Τί θα γίνει με τον δεύτερο που δεν έχει εκδώσει άδεια;Τον εξαναγκάζεται να περιορισθεί στο 40% χωρίς να είναι βέβαιο ότι μπορεί να εξαντλήσει και τον σ.δ. που του αντιστοιχεί. Οι περιπτώσεις αυτές είναι πολλές και τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Και βέβαια δεν είναι ανάγκη να αφορούν χαμηλά κτίρια.
  Το περίεργο είναι ότι μετά μία περίοδο οικοδομικού οργασμού που είχε ως αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν όλα τα οικοόπεδα στις πλέον αστικές περιοχές των πόλεων έρχεστε για άλλη μια φορά και τροποποιείτε τις διατάξεις. Πόσα οικόπεδα δεν έχουν οικοδομηθεί ώστε το άρθρο περί ποσοστού κάλυψης να έχει πρακτικό αποτέλεσμα; Μήπως θα ξανακτίσετε τις πόλεις; Σταματείστε επί τέλους να νομοθετε΄ίτε ανατρέποντας τα δεδομένα. Το πρόβλημα δεν έγκειται στη νομοθεσία αλλά στην έλλειψη πολιτικής βούλησης να εφαρμοσθούν οι νόμοι. Οι ημιυπαίθριοι που αποτελούν κοινό στοιχείο κάθε οικοδομής και έγιναν με την ανοχή της πολιτείας αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα.

 • 1 Μαρτίου 2012, 11:22 | gmessinis

  αρθρο 12
  3. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου: προσμετράται η επιφάνεια που ορίζεται από τις προβολές των περιγραμμάτων όλων των κτιρίων, όπως αυτά ορίζονται από τους κλειστούς και ημιυπαίθριους χώρους τους, πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.
  και
  4. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσμετρώνται:
  γ. Οι εξώστες, τα προστεγάσματα και τα στοιχεία του αρ.16 και οι κατασκευές που ορίζονται στο άρθρο 17 του παρόντος του παρόντος με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.

  Δεν προκύπτει σαφώς εάν οι στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι προσμετρώνται ή όχι στην κάλυψη του κτιρίου.
  Από το άρθρο 13 προκύπτει σαφώς ότι οι εξώστες και οι στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στον όγκο του κτιρίου.

  Εάν δεν προσμετρώνται, μήπως θα έπρεπε να προστεθεί στο 4γ …και οι στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι…??

 • 1 Μαρτίου 2012, 09:40 | pollak

  Όσο αφορά το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης πρέπει κατά τη γνώμη μου να τεθούν ελάχιστα όρια αρτιότητας. Δεν μπορεί σε ένα οικόπεδο 100,00 τ.μ. (συνηθισμένη περίπτωση σε μεγάλες πόλεις) να μειώνεις το ποσοστό σε 60%.

 • Θετικότατη η μεταβολή του γενικού ποσοστού κάλυψης 70% σε 60%.