Άρθρο 17: Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις

1. Για την κατασκευή κάθε εργασίας δόμησης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση και να φυτεύεται όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
3. Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή γηπέδου επιτρέπονται οι παρακάτω διαμορφώσεις:
α) Η εκσκαφή ή επίχωση του εδάφους, για την διευκόλυνση της φυσικής αποροής ομβρίων, με την προϋπόθεση ότι σε κανένα σημείο η οριστικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους δεν θα βρίσκεται υψηλότερα ή χαμηλότερα από 1,00μ από την φυσική στάθμη του εδάφους. Εκσκαφές ή επιχώσεις έδαφος που υπερβαίνουν το 1.00μ., για κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας επιτρέπεται ύστερα από γνωμοδότηση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.
β) Η επίχωση μέχρι τη στάθμη του πεζοδρομίου τμήματος του χώρου μεταξύ της πρόσοψης του κτιρίου και της ρυμοτομικής γραμμής ή η κατασκευή γεφυρωτής προσπέλασης στο κτίριο, σε πλάτος όσο απαιτείται από τη χρήση του κτιρίου για οικόπεδα με κλίση άνω του 17%.
γ) Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλια, βεράντες, φυτεύσεις, cours anglaises συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 1.20μ., μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/ και εμποδιζόμενων ατόμων κλπ.
4. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται στεγασμένοι ανελκυστήρες οχημάτων, σκίαστρα, προστεγάσματα, αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 16 καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων.
Οι κλίμακες κινδύνου μπορεί να τοποθετούνται μέσα στις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις του υποχρεωτικά ακάλυπτου χώρου και σε απόσταση τουλάχιστον 1,00 μ από τα όρια του οικοπέδου, εφόσον δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους σε άλλη θέση.
5. Επιτρέπεται η επικάλυψη των ανοικτών κατασκευών (συστήματα πέργκολας, στήριξης φυτών κλπ) από ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή αρθρωτές κινούμενες κατασκευές ή κινητά συστήματα που περιλαμβάνουν σταθερά ή εύκαμπτα υλικά, στους ακάλυπτους χώρους, σε δώματα, ταράτσες και υπαίθριους χώρους.

6. Κάτω από την οριστικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέπονται:
α) η κατασκευή δεξαμενών αποχέτευσης, νερού, αερίου καυσίμου, αποθήκης συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων, δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου και των απαραιτήτων για τη λειτουργία ασκεπούς πισίνας εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
β) Η επέκταση υπογείου, όπου δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις. Σε περίπτωση επέκτασης υπογείου έξω από το περίγραμμα της ανωδομής αφήνεται ποσοστό 50% του υποχρεωτικού ακαλύπτου εντός του οποίου δεν επιτρέπεται η επέκταση.
7. Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, εξαιρουμένων του εδαφίου δ, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές:
α) Εγκαταστάσεις για τη στήριξη φυτών
β) Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων.
γ) Σκάλες ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καθόδου προς τους υπόγειους χώρους, ή/και μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/ και εμποδιζόμενων ατόμων.
δ) Ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες
στ) Δεξαμενή αερίου καυσίμου, όπως και αποθήκη συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων εφόσον δεν μπορεί να είναι υπόγειες.
ζ) Καπνοδόχοι
η) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
θ) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων και κλιματιστικών σε παραδοσιακούς οικισμούς ή διατηρητέα κτίρια ύστερα από έγκριση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου φορέα, ως προς την ένταξή τους στο χώρο.
ι) Κινητά προστεγάσματα με μέγιστο πλάτος προεξοχής 1/2 Δ.

8. Τα προκήπια διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν πάντοτε δένδρα, φυτά ή και υδάτινες κατασκευές σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.
Α. Κάτω από την επιφάνειά τους επιτρέπονται:
α. Εγκαταστάσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας
Σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό επιτρέπονται επίσης
α. Διαπλατύνσεις των θεμελίων, έως 0,30 του μέτρου έξω από τις εγκεκριμένες οικοδομικές γραμμές, εφόσον το πάνω μέρος τους βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο από 2,50 μέτρα από την οριστική στάθμη του κοινοχρήστου χώρου στη συγκεκριμένη θέση.
β. Υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος που κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ σε απόσταση 2 μ από τη ρυμοτομική γραμμή και με στάθμη της πλάκας επικάλυψης 1,00 μ τουλάχιστον κάτω από τη στάθμη της οδού και του πέριξ εδάφους.
γ. Ανοιχτός χώρος στάθμευσης ή υπόσκαφος σε οικόπεδα ή γήπεδα με κλίση τουλάχιστον 20% με προϋπόθεση την υποχρεωτική ύπαρξη φυτεμένου δώματος με πάχος χώματος όχι μικρότερο των πενήντα (50) εκ.

Β. Στην επιφάνειά τους επιτρέπονται:
α) Κινητά προστεγάσματα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.
β) Υπαίθριες σκάλες όταν τηρούνται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις ότι εξυπηρετούν όροφο που η στάθμη του δαπέδου του δεν υπέρκειται από την οριστική (φυσική ή τεχνητή) στάθμη του εδάφους περισσότερο από 1,80 μ. και δεν προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πλάτους του προκηπίου.
γ) στοιχεία διευκόλυνσης της μετακίνησης ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων

9. Περιφράγματα
α) Επί των ορίων οικοπέδων, γηπέδων και μη ρυμοτομουμένων τμημάτων των μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων, επιτρέπονται οι κατασκευές οριοθέτησης, με σταθερούς οριοδείκτες ή με περιφράγματα.
β) Τα περιφράγματα τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των ομόρων οικοπέδων είτε στο πρόσωπο αυτών. Όταν τα περιφράγματα κατασκευάζονται στο πρόσωπο του οικοπέδου τοποθετούνται εξ ολοκλήρου εντός του οικοπέδου.
γ) Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κανένα σημείο δεν επιτρέπεται να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 1.50 μ. Αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο του οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου.
Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων όσον αφορά την κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος έως ύψους 3.00 μ., σε ειδικές περιπτώσεις, ή σε παραδοσιακούς οικισμούς ύστερα από γνώμη του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.
δ) Αν το φυσικό έδαφος στη ρυμοτομική γραμμή είναι υψηλότερα από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους.
Αν από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στη ρυμοτομική γραμμή υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1.50 μ.
ε) Στα οικόπεδα και γήπεδα, στα οποία ανεγείρονται ειδικά κτίρια, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου από άποψη λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου φορέα να κατασκευάζεται συμπαγές περίφραγμα, με ύψος μεγαλύτερο από 3.00μ., εφόσον απαιτείται από λόγους ασφάλειας ή λειτουργίας.
στ) Επιτρέπεται η περίφραξη μη αρτίων γηπέδων με πρόχειρη κατασκευή (συρματόπλεγμα κλπ.).
ζ) Χώρος για τη διαλογή και αποθήκευση των απορριμμάτων, προσβάσιμος για την αποκομιδή.

 • 6 Μαρτίου 2012, 12:20 | CORAL GAS AEBEY

  Ύστερα από μελέτη του σχεδίου νόμου για τον Νέο οικοδομικό Κανονισμό, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω:
  • Το υγραέριο είναι ένα κατεξοχήν φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο, αντίστοιχο με το Φυσικό Αέριο που εκλύει κατά πολύ μειωμένους ρύπους σε σχέση με το πετρέλαιο. Δεδομένης δε της μικρής έκτασης του δικτύου Φυσικού Αερίου, το υγραέριο αποτελεί μόνη πραγματική εναλλακτική οικολογική λύση για πολλούς καταναλωτές.
  • Η τροφοδοσία των εγκαταστάσεων θέρμανσης με υγραέριο γίνεται μέσω ειδικών δεξαμενών αποθήκευσης (για κατοικίες: διάμετρος 1,0m και μήκος 3,0m) που σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία επιβάλλεται να τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο (απαγορεύεται η τοποθέτησή τους εντός κτιρίων).
  • Οι εγκαταστάσεις υγραερίου για την εξυπηρέτηση κατοικιών είναι πολύ απλές στην κατασκευή τους και μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν οποτεδήποτε με σχετικά εύκολη διαδικασία.
  • Οι αρμόδιες αρχές (πολεοδομικά γραφεία) αδυνατούν λόγω φόρτου εργασίας να κάνουν αυτοψία σε τέτοιες μικρές εγκαταστάσεις η δε αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αυτών για τους καταναλωτές έχει γίνει μια πολύ δύσκολη, μακρόχρονη και δαπανηρή διαδικασία.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση του φιλικού προς το περιβάλλον υγραερίου καυσίμου και προκειμένου να καταστεί αυτό ισάξιο προς το Φυσικό Αέριο όσο αφορά στον χειρισμό του από την νομοθεσία, αιτούμαστε την κατάταξή του στις «Εργασίες Μικρής Κλίμακας» του Άρθρου 4 παράγραφος 2. με την προσθήκη, στις περιπτώσεις που απαριθμούνται σε αυτό, περίπτωσης θ’ ως εξής:

  «θ. Η τοποθέτηση δεξαμενών αερίων καυσίμων και σύνδεση τους με τις λοιπές εγκαταστάσεις του κτιρίου σύμφωνα με τις περιπτώσεις 6.α. και 7.στ. του άρθρου 17 του παρόντος».

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:50 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Άρθρο 17 – Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις

  Σύμφωνα και με την τροποποίηση που πρότεινα και αιτιολόγησα στα σχόλιαο γιά το άρθ 16, προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ.3α ως εξης
  3. Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή γηπέδου επιτρέπονται οι παρακάτω διαμορφώσεις:
  α) Η εκσκαφή ή επίχωση του εδάφους, για την καλή προσβασιμότητα του κτιρίου από τον εξωτερικό χώρο προς τις διάφορες στάθμες του, καθώς και τη διευκόλυνση της φυσικής αποροής ομβρίων . Η επιτρεπόμενη τροποποίηση της αρχικής στάθμης του φυσικού εδάφους καθορίζεται ανάλογα με την κλίση του ως εξής: σε φυσικό έδαφος με κλίση έως 15%, μέγιστη τροποποίηση έως +/- 1,00μ, σε φυσικό έδαφος με κλίση άνω του 15% και έως 25%, μέγιστη τροποποίηση έως +/- 1,50μ, σε φυσικό έδαφος με κλίση άνω του 25% και έως 35% μέγιστη τροποποίηση έως +/- 2,00μ, σε φυσικό έδαφος με κλίση άνω του 35%, μέγιστη τροποποίηση έως +/- 3,00μ. Το ελάχιστο πλάτος/οριζόντια απόσταση μεταξύ των διαδοχικών καθ’ ύψος αναβαθμών στον περιβάλλοντα χώρο ορίζεται σε 1,5μ γιά υψομετρική διαφορά έως 1,5μ, και 2,0μ γιά μεγαλύτερες υψομετρικές διαφορές. Εκσκαφές ή επιχώσεις έδαφος που υπερβαίνουν τα 2.00μ., για κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας επιτρέπονται ύστερα από γνωμοδότηση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.

  Προτείνεται επίσης η συμπλήρωση της παρ.6α, ιδίως γιά τη λειτουργία απορροφητικών βόθρων ως εξής
  α) η κατασκευή δεξαμενών αποχέτευσης, απορροφητικών φρεάτων ή απορροφητικών τάφρων γιά τα υγρά λύματα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουνκοινωφελή δίκτυα αποχέτευσης, δεξαμενές νερού, υγρών και υγροποιημένων καυσίμων γιά την εξυπηράτηση των εγκεκριμένων χρήσεων του κτιρίου, αποθήκης συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων, δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου και των απαραιτήτων για τη λειτουργία ασκεπούς πισίνας εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

  Παρατηρώ επίσης ότι η πρόβλεψη γιά την αξιοποίηση των ΑΠΕ στα κτίρια περιορίζεται μόνο στην ηλιακή ενέργεια. Οσο γνωρίζω η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας με «οικιακές» ανεμογεννήτριες, ιδίως του κατακόρυφου τύπου, απαιτεί λιγώτερο χώρο, επιβάλλεται οπτικά στο περιβάλλον λιγώτερο και αποδίδει εξαιρετικά στις συνθήκες των περισσοτέρων περιοχών της χώρας.
  Εκτιμώ ότι επιβάλλεται να συμπεριληφθούν στις προβλέψεις της παρ.7ζ και 7θ ως εξής
  ζ) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, συστημάτων αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας δυναμικότητας έως 15kw καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  θ) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων και κλιματιστικών, καθώς και συστημάτων αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας δυναμικότητας έως 15kw, σε παραδοσιακούς οικισμούς ή διατηρητέα κτίρια ύστερα από έγκριση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου φορέα, ως προς την ένταξή τους στο χώρο.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:40 | Καλλιόπη – Ιωάννα Μαστοράκη (Αρχιτέκτονας)

  Αρθρο 17
  Α. το κείμενο εδώ έχει υπολείμματα του παλαιού με «α.» στην αρχή χωρίς ακόλουθη αρίθμηση , ενώ κακώς μάλιστα στην παρακάτω υποπερίπτωση β> αναφέρεται μόνο στη ΔΕΗ και όχι γενικότερα σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Το μονοπώλιο της ΔΕΗ πρόκειται υποτίθεται να σπάσει και επίσης υπάρχουν άλλες περιπτώσεις υποσταθμών όπως από τον Δήμο για τη λειτουργία φωτεινού σηματοδότη

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:34 | αναγνωστοπουλου θεοδωρα

  η πρασια που επιβαλλετο με το πανταχόθεν ελεύθερο συστημα και δεν ηταν θεσμοθετημένη απο το διαταγμα ρυμοτομιας καταργειται τώρα;πρεπει να εξεταστει αυτό

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:50 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

  Άρθρο 17. παρ.3 εδάφιο α …Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που…
  Άρθρο 17. παρ.7 Δεν υπάρχει εδάφιο ε)
  Άρθρο 17. παρ.9 εδάφιο γ) Προτείνω ύψος 2,00m για λόγους ασφαλείας.
  Άρθρο 17. παρ.9 εδάφιο ζ) Να προστεθεί στην αρχή της πρότασης η λέξη «Επιτρέπεται».

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:48 | Χαριζοπούλου Βάγια , αρχιτέκτονας

  Στην παρ 4. να προστεθεί «και χώροι στεγασμένοι με ελαφρά εύκαμπτα υλικά για την στάθμευση οχημάτων, σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 12.4.δ.»
  9. να προστεθεί:
  9.η. Χώρος για την εγκατάσταση ΔΕΗ σε περιπτώσεις μονοκατοικιών.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:47 | Ιωάννης Μπ.

  Η παράγραφος 3α θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη διαμόρφωση των εξωτερικών χωρων καθώς σε μια απόσταση 50μ. πχ , η υψομετρική διάφορα του 1 μέτρου θα καταστήσει αδύνατη την απορροή των υδάτων .

 • 6 Μαρτίου 2012, 01:35 | Διαμαντόπουλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 17 § 2 : Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για ειδικά κτήρια με ειδικές ανάγκες όπως τα σχολεία.

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:07 | Ελίνα Καψιμάλη

  Άρθρο 17:Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις
  «3. Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή γηπέδου επιτρέπονται οι παρακάτω διαμορφώσεις:
  α) Η εκσκαφή ή επίχωση του εδάφους, για την διευκόλυνση της φυσικής απορροής ομβρίων, με την προϋπόθεση ότι σε κανένα σημείο η οριστικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους δεν θα βρίσκεται υψηλότερα ή χαμηλότερα από 1,00μ από την φυσική στάθμη του εδάφους. Εκσκαφές ή επιχώσεις έδαφος που υπερβαίνουν το 1.00μ., για κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας επιτρέπεται ύστερα από γνωμοδότηση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.»

  Γιατί να γίνει 1,00μ. η επίχωση ή η εκσκαφή? Εδώ το 1,50μ. σε πολλές περιπτώσεις οικοπέδων ήταν λίγο. Να περνάς από Αρχιτεκτονικά Συμβούλια για 0,30μ. π.χ. επιπλέον επίχωσης ή εκσκαφής είναι ανούσιο.

 • 5 Μαρτίου 2012, 18:31 | Σάμουελ Σαλέμ

  Νομίζω ότι θα ήταν καλό να υπάρξει ένα κατώφλι δομήσιμης επιφάνειας π.χ 2000 τ.μ. για δημόσια και ιδιωτικά κτίρια πάνω από το οποίο να πρέπει να γίνεται ένας στοιχειώδης υπολογισμός μετακινήσεων ανάλογα με τα τετραγωνικά και το είδος της χρήσης του κτιρίου. Ο υπολογισμός αυτό που καλό θα ήταν να γίνεται από εξειδικευμένο μηχανικό, μπορεί να γίνεται είτε με χρήση κάποιων συντελεστών που θα προέρχονται από κάποιο εγχειρίδιο που θα συγγραφεί από μια επιτροπή ειδικών (με την εποπτεία του συλλόγου συγκοινωνιολόγων πιθανώς) ή κάποιο πρόγραμμα όπως το TRICS που θα βασίζεται σε στοιχεία από εμπειρικές παρατηρήσεις. Ανάλογα με τον αντίκτυπο που θα έχουν οι μετακινήσεις στο δίκτυο πέριξ του υπό αδειοδότηση κτιρίου θα ορίζεται κάποια εισφορά που θα γίνεται υπέρ κάποιου «πράσινου ταμείου» για τα κυκλοφοριακά, το οποίο θα διαχειρίζεται ο οικείος Δήμος και θα χρησιμοποιείται για την βελτίωση των δρόμων, πεζοδρομίων ή διασταυρώσεων στο ίδιο Δημοτικό Διαμέρισμα ή ακόμα και στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Οι βελτιώσεις μπορεί να είναι από μια απλή στάση λεωφορείου ή σταντ για ποδήλατα εώς κάτι πολύ μεγαλύτερο όπως η διαμόρφωση ενός κόμβου ή η κατασκευή ενός ποδηλατόδρομου.

 • Στην παράγραφο 2 γίνεται αναφορά για το ποσοστό φύτευσης των ακάλυπτων χώρων, που ανέρχεται στα 2/3 της επιφάνειας και φυτεύεται όπως προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Προτείνουμε την υποχρεωτική φύτευση των ακάλυπτων χώρων ,όταν η επιφάνειά τους είναι μεγαλύτερη των 300 τετραγωνικών μέτρων ,ως ενός μέτρου απαραίτητου για την ποιότητα ζωής των κατοίκων .

 • 5 Μαρτίου 2012, 17:46 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΩΝ. ΤΟ 1,5 Μ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

 • 5 Μαρτίου 2012, 17:37 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΣΤΑ ΠΡΟΚΗΠΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥς ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 • 5 Μαρτίου 2012, 16:16 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6β, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΠΑΤΑΛΗ ΣΕ Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 2 ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ – ΕΞΟΔΟΥΣ ΚΛΠ. ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.

 • 5 Μαρτίου 2012, 01:03 | Αλέξης Βικέλας, αρχιτέκτων

  Το 1,50 μέτρο για συνολικό ύψος περιφράγματος είναι αυτονόητα ανεπαρκές.
  Πρέπει ο νόμος να μην θέτει διατάξεις εκτός κοινής λογικής που μετά θα παραβιάζονται από όλους

 • 3 Μαρτίου 2012, 07:24 | JTB

  5. Επιτρέπεται η επικάλυψη των ανοικτών κατασκευών (συστήματα πέργκολας, στήριξης φυτών κλπ) από ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή αρθρωτές κινούμενες κατασκευές ή κινητά συστήματα που περιλαμβάνουν σταθερά ή εύκαμπτα υλικά, στους ακάλυπτους χώρους, σε δώματα, ταράτσες και υπαίθριους χώρους.

  η) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

  ΠΡΕΠΕΙ και μάλιστα ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ να φαίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ΦΒ σε πέργολες και άλλες κατασκευές γιατί απλούστατα δεν δημιουργούν από μόνα τους στεγασμένο χώρο!!! ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ!!! Δεν θέλω να δεσμεύω τη ταράτσα μου αλλά αντίθετα μειώνω το θερμικό φορτίο που πέφτει στο κέλυφος με μια πέργολα και ΦΒ επάνω… Από τη φύση τους και το τρόπο τοποθέτησης δεν αποτελούν στέγαστρο. Αλλά έχουν μεγάλη αξία και είναι η άριστη λύση για τα υπάρχοντα κτίρια.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να μη φοβάστε να αλλάξετε κάτι…γιατί κάποιος μπορεί να το αλλοιώσει και εσείς να απαγορεύετε το σωστό εξ’αρχής… ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΠΛΕΟΝ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ας είστε τολμηροί στις αλλαγές για να μπορεί πλέον ο ιδιώτης να κάνει ότι θέλει στο χώρο του… ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ με μια πέργολα στο κήπο. ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ μερικά πράγματα ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ

 • 2 Μαρτίου 2012, 22:02 | Χάλαρης Γεώργιος

  Σε διόροφο κτίσμα η εξωτερική σκάλα (ακάλυπτη)πρόσβασης στον όροφο θεωρείται κλίμακα κινδύνου και άρα μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 μέσα στην απόσταση Δ και σε ένα μέτρο από το όριο?
  Εάν όχι νομίζω ότι πρέπει να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο.

 • 2 Μαρτίου 2012, 20:37 | MIΧΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ Η ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ > 1,00Μ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.
  ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1/2Δ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ Σ.Δ.

 • παρ 3.γ) Σε υπόγεια που προσμετρούνται (50%) στη δόμηση ώς χ.κ.χ. καλό θα ήταν το πλάτος της cours anglaises να επιτραπεί μεγαλύτερο του 1,20μ ώστε να βελτιωθεί ο φυσικός φωτισμός του χώρου

  παρ 6.β) Παρακαλώ να αναφερθεί υπό ποιές προϋποθέσεις επιτρέπεται η επέκταση υπογείου και για ποιές χρήσεις.

  παρ 9.γ) Δεν είναι σαφές εάν το 1,50 είναι συμπαγές ή συνολικό. Να σημειωθεί ότι το 1,50 συνολικό δεν προσφέρει ούτε στοιχειώδη ασφάλεια. Εάν πρόκειται για συμπαγές να ορισθεί το ολικό.

 • 1 Μαρτίου 2012, 14:42 | Χρυσαυγή Παπαδοπούλου

  Στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να αποσαφηνιστεί:

  α) ποίων ανοικτών κατασκευών επιτρέπεται η επικάλυψη, δηλ. των κοινοχρήστων (πχ. κοινόχρηστη ταράτσα, κοινόχρηστος κήπος) ή των οριζοντίων ιδιοκτησιών των πολυκατοικίας (δηλ. βεράντες, εξώστες των ιδιόκτητων διαμερισμάτων) και

  β) ο νέος Γ.Ο.Κ. περιλαμβάνει και τις ΗΔΗ υφιστάμενες κατασκευές ? Εάν ναι, τότε προκύπτει το ζήτημα της ισχύος ή όχι των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ των υφισταμένων πολυκατοικιών που είναι ήδη παλαιοί. Βεβαίως, οι Κανονισμοί των πολυκατοικιών περιέχουν γενικότητες και λίγο-πολύ είναι παρόμοιοι σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η ερμηνεία τους όμως εναπόκειται στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου ή του κάθε… ΔΙΚΑΣΤΗ!!! Ο Κανονισμός της δικής μου πολυκατοικίας, ηλικίας 25 ετών, απαγορεύει τη διάνοιξη οπών στους εξωτερικούς τοίχους της πολυκατοικίας ΕΚΤΟΣ κι αν αυτές γίνονται μόνον για τη στήριξη κλιματιστικών μηχανημάτων. Τί γίνεται όμως με τις οπές που πρέπει να ανοιχθούν στους εξωτερικούς τοίχους της ιδιοκτησίας μου για να κατασκευάσω π.χ. σύστημα ηλιοπροστασίας ή σύστημα στήριξης φυτών για να ανταποκριθώ στα προβλεπόμενα του άρθρου 17 του υπό κατάρτιση νέου Γ.Ο.Κ. ? Τί γίνεται με τις οπές επί του δαπέδου της βεράντας μου που απαιτούνται για την εγκατάσταση ηλιακών πάνελς και οι οποίες εμπίπτουν στους ίδιους περιορισμούς, εξ’ αιτίας ενός παλαιού και αναχρονιστικού Κανονισμού , μή ανταποκρινόμενου στις σύγχρονες ανάγκες? Βεβαίως , θα μπορούσαμε όλοι οι ΄Ελληνες να εκσυγχρονίσουμε τους Κανονισμούς των πολυκατοικιών μας, προσθέτοντας νέα άρθρα πλήρως εναρμονισμένα στο νέο Γ.Ο.Κ. Τούτο όμως δημιουργεί άλλα ζητήματα όπως π.χ. πλειοψηφία/ομοφωνία της συνιδιοκτησίας για κάτι τέτοιο αλλά και δημιουργία νέων εξόδων σε μία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή (αμοιβές συμβολαιογράφου και δικηγόρων). ΄Αρα λοιπόν, σε τέτοια περίπτωση υποχρεωτικής αλλαγής/τροποποίησης των Κανονισμών πάλι θα καταλήξουμε στο ΜΗΔΕΝ γιατι κανείς ΔΕΝ αντέχει να υποβληθεί σε νέα (όχι και τόσο απαραίτητα) έξοδα σε μία εποχή απάνθρωπης φορολογίας και σκληρής λιτότητας. Επομένως, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ΤΩΡΑ ώστε να πάψει η ταλαιπωρία όσων ΤΟΛΜΗΣΑΝ να εφαρμόσουν με δική τους πρωτοβουλία τις νέες επιταγές της νέας εποχής πολύ πριν το νέο Γ.Ο.Κ. και το πληρώνουν ακόμη σερνάμενοι στα δικαστήρια από τους συνιδιοκτήτες τους!!! Σε άλλες χώρες τέτοιου είδους πρωτοβουλίες επιβραβεύονται, στην Ελλάδα καταδιώκονται. ΕΛΕΟΣ , κύριοι

 • 1 Μαρτίου 2012, 13:58 | Καπελλάκος Σάββας

  Στην παράγραφό 4 του άρθρου 15 αναφέρεται :Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους παρά μόνο για την διευκόλυνση της φυσικής αποροής ομβρίων και μέχρι στάθμης ±1.00μ. από το φυσικό έδαφος.

  Ακόμη στο άρθρο 17 παράγραφο 3 δεν αναφέρει πουθενά ότι για ιδιωτικά κτίρια θα μπορούσε μετά από γνωμοδότηση αρχιτεκτονικού Συμβουλίου και διαφορετική διαμόρφωση π.χ. άνω του 1,00 μ (όπως και στα δημόσιου ενδιαφέροντος κτίρια).

  Το πρόβλημα όμως που δημιουργείται είναι ότι σε οικόπεδα με έντονη κλίση ουσιαστικά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ο ακάλυπτος χώρος.
  (Για παράδειγμα σε μονοκατοικία με οικόπεδο αλλά και μεγάλη κλίση θα πρέπει να γίνονται συνεχώς αναβαθμοί και τοιχία με αποτέλεσμα τόσο την έλλειψη πρακτικότητας για τους χρήστες όσο και την δημιουργία αντιαισθητικών τοιχίων που θα αλλοιώνουν τον χώρο).

  Παρακαλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη σας αυτή την παράμετρο προκειμένου να μπορούν να γίνονται αρτιότερες αρχιτεκτονικές μελέτες.

 • Παρ.9γ: Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κανένα σημείο δεν επιτρέπεται να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 1.50 μ. Εξαιρούνται οι παραδοσιακοί οικισμοί του Πηλίου, όπου ισχύει το εν λόγω Π.Δ.374Δ’/1980, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας και αρχιτεκτονικής των κτιρίων και των οικιστικών συνόλων αλλά και του εδάφους, όπου μπορεί να επιτρέπεται κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος από λιθοδομή ύψους 2μ.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 20:33 | Χρήστος Παπάς

  Στο άρθρο 6 αναφέρεται:
  «Κάτω από την οριστικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέπονται:
  (…)
  β) Η επέκταση υπογείου, όπου δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις. Σε περίπτωση επέκτασης υπογείου έξω από το περίγραμμα της ανωδομής αφήνεται ποσοστό 50% του υποχρεωτικού ακαλύπτου εντός του οποίου δεν επιτρέπεται η επέκταση.»

  Η απαγόρευση αυτή εμποδίζει την εφαρμογή της υφιστάμενης διάταξης που επιτρέπει την επέκταση του υπογείου χώρου -εφόσον αυτός έχει χρήση γκαραζ- σε όλη την έκταση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου και επομένως θα περιορίζεται η έκταση των υπογείων γκαραζ