Άρθρο 10: Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές

1. Σε περίπτωση οικοπέδων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως σε Δήμους της ηπειρωτικής χώρας, της Κρήτης και της Εύβοιας, που σύμφωνα με την τελευταία απογραφή έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 25.000 κατοίκων, δεν εμπίπτουν σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμήματα πόλης ή σε ιστορικούς τόπους που διέπονται από ειδικούς μορφολογικούς περιορισμούς και όρους δόμησης και όταν το εμβαδόν τους είναι πολλαπλάσιο και τουλάχιστον διπλάσιο της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής, παρέχονται τα ακόλουθα κατά περίπτωση πολεοδομικά κίνητρα, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες κατά περίπτωση προϋποθέσεις :
α. αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου κατά ΑΧ10% και προσαύξηση του επιτρεπόμενου ύψους, έως το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά το άρθρο 15 ύψος, που αναφέρεται στον αμέσως υψηλότερο συντελεστή δόμησης , με την προϋπόθεση μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑX20%, και για τα οικόπεδα με Β>3, επιπλέον των παραπάνω με την προϋπόθεση ελάχιστης εγγεγραμμένης επιφάνειας κτίσματος ίση με (Βx3)μ.X9μ., όπου Β o λόγος της επιφάνειας οικοπέδου προς την επιφάνεια της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής και Α=0.8 για 2<Β<3, Α=0.9 για 3<Β<5, Α=1 για Β>5.
β. αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου κατά ΑΧ15% και προσαύξηση του επιτρεπόμενου ύψους, έως το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά το άρθρο 15 ύψος, που αναφέρεται στον αμέσως υψηλότερο συντελεστή δόμησης, με τις προϋποθέσεις μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑX20%, με ελάχιστη εγγεγραμμένη επιφάνεια κτίσματος ίση με (Βx3)μ.X9μ. και μόνον για οικόπεδα με Β>3, όπου Β o λόγος της επιφάνειας οικοπέδου προς την επφάνεια της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής και Α=0.8 για 2<Β<3, Α=0.9 για 3<Β<5, Α=1 για Β>5 και απόδοσης σε κοινή δημόσια χρήση επιφάνειας ίσης με επιφάνεια οικοπέδου ανάλογη της αύξησης της επιφάνειας δόμησης.
Η επιφάνεια αυτή συνέχεται με κοινόχρηστο χώρο του ρυμοτομικού σχεδίου με μία πλευρά της να ταυτίζεται με όλο το μήκος του προσώπου του οικοπέδου με την προϋπόθεση ότι έχει βάθος τουλάχιστον 1.5μ. Σε περίπτωση που η παραχωρούμενη επιφάνεια δεν επαρκεί για να αποδοθεί σε όλο το μήκος του προσώπου του οικοπέδου με ελάχιστο βάθος 1.5μ., η μια πλευρά της ταυτίζεται κατ ελάχιστο με το 1/3 του μήκους του προσώπου του οικοπέδου με τρόπο ώστε το βάθος της να είναι μικρότερο του πλάτους.
γ. εφόσον αποσύρεται κτίριο εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ., αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου κατά ΑΧ20% και προσαύξηση του επιτρεπόμενου ύψους, έως το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά το άρθρο 15 ύψος, που αναφέρεται στον αμέσως υψηλότερο συντελεστή δόμησης, με την προϋπόθεση μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑX20% , με ελάχιστη εγγεγραμμένη επιφάνεια κτίσματος ίση με (ΒΧ3)μ.X9μ. και μόνον για οικόπεδα με Β>3, όπου Β o λόγος της επιφάνειας οικοπέδου προς την επφάνεια της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής και Α=0.8 για 2<Β<3, Α=0.9 για 3<Β<5, Α=1 για Β>5
δ. εφόσον αποσύρεται κτίριο εμβαδού τουλάχιστον 100τ.μ., αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου κατά ΑΧ25% και προσαύξηση του επιτρεπόμενου ύψους, έως το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά το άρθρο 15 ύψος, που αναφέρεται στον αμέσως υψηλότερο συντελεστή δόμησης, με τις προϋποθέσεις μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑX20%, και για τα οικόπεδα με Β>3, επιπλέον των παραπάνω με την προϋπόθεση ελάχιστης εγγεγραμμένης επιφάνειας κτίσματος ίση με (Βx3)μ.X9μ., όπου Β o λόγος της επιφάνειας οικοπέδου προς την επφάνεια της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής και Α=0.8 για 2<Β<3, Α=0.9 για 3<Β<5, Α=1 για Β>5 και απόδοσης σε κοινή δημόσια χρήση επιφάνειας ίσης με επιφάνεια οικοπέδου ανάλογη της αύξησης της επιφάνειας δόμησης.
Η επιφάνεια αυτή συνέχεται με κοινόχρηστο χώρο του ρυμοτομικού σχεδίου με μία πλευρά της να ταυτίζεται με όλο το μήκος του προσώπου του οικοπέδου με την προϋπόθεση ότι έχει βάθος τουλάχιστον 1.5μ. Σε περίπτωση που η παραχωρούμενη επιφάνεια δεν επαρκεί για να αποδοθεί σε όλο το μήκος του προσώπου του οικοπέδου με ελάχιστο βάθος 1.5μ., η μια πλευρά της ταυτίζεται κατ ελάχιστο με το 1/3 του μήκους του προσώπου του οικοπέδου με τρόπο ώστε το βάθος της να είναι μικρότερο του πλάτους.
ε. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α,β,γ,δ με Β>2, η διαμόρφωση τυφλών όψεων επιτρέπεται μόνον κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής το οποίο πιστοποιεί την αδυναμία ανέγερσης της οικοδομής χωρίς τυφλές όψεις, εξαντλουμένων των όρων και περιορισμών δόμησης.
Επίσης, σε περίπτωση οικοπέδου με Β>5 οι διατάξεις των ανωτέρω α, β, γ, δ εφαρμόζονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
στ. Όταν τα οικόπεδα των παραπάνω περιπτώσεων α,β,γ,δ δημιουργούνται από συνένωση οικοπέδων άρτιων κατά παρέκκλιση, εφόσον τηρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις παρέχονται τα παραπάνω κίνητρα με εφαρμογή των αντίστοιχων τύπων όπου Α=1 για κάθε λόγο Β.
ζ. Σε περίπτωση οικοπέδων τουλάχιστον 2.000 τ.μ. με απόδοση σε κοινή δημόσια χρήση του 100% του ακαλύπτου παρέχεται το εξής κίνητρο :
αύξηση της επιτρεπόμενης δόμησης του προκύπτοντος οικοπέδου κατά 35% με προσθήκη καθ’ ύψος μέχρι 30% επιπλέον του επιτρεπόμενου της περιοχής.
Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η διαμόρφωση τυφλών όψεων των κτιρίων με κατάλληλη χωροθέτησή τους στο οικόπεδο.
η. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, είναι δυνατή η έγκριση της γενικής διάταξης και ογκοπλαστικής διαμόρφωσης κτιρίων σε οικόπεδα ελάχιστου εμβαδού 2.500 τ.μ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, με προϋπόθεση την τήρηση του ισχύοντος σ.δ. της περιοχής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.6, και του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων που ορίζεται με τον παρόντα νόμο. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για την υλοποίηση μελέτης που έχει βραβευθεί σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ανεξαρτήτως εμβαδού του οικοπέδου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις απαγορεύεται η διαμόρφωση τυφλών όψεων των κτιρίων με κατάλληλη χωροθέτησή τους στο οικόπεδο.
2. Η απόδοση σε κοινή δημόσια χρήση γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσίας δόμησης πριν την έκδοση της άδειας δόμησης. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης σε κοινή χρήση, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος.
3. Στους παραχωρημένους σε δημόσια χρήση χώρους του οικοπέδου επιτρέπεται η διαμόρφωση από τον οικείο Δήμο χώρου πρασίνου και η τοποθέτηση κατασκευών στοιχείων αστικού εξοπλισμού. Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση συλλογής σκουπιδιών, περιπτέρων ή παιδικής χαράς.
4. Για την έκδοση άδειας δόμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, επί οικοπέδου που αποτελεί οικοδομικό τετράγωνο απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
5. Επιτρέπεται η ενοποίηση των υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων ενός οικοδομικού τετραγώνου ή μέρους του, προς κοινή χρήση των ενοίκων του οικοδομικού τετραγώνου ή μέρους του, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα κυριότητας.
6. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται απόφαση πλειοψηφίας της συνέλευσης των ιδιοκτητών των ακινήτων που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του 66% των ψήφων του κάθε οικοπέδου, και με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και ο τρόπος ενοποίησης, διαμόρφωσης και χρήσης των ακάλυπτων χώρων, καθώς και τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής προσπέλαση στους χώρους αυτούς.
7. Κατά την έγκριση, επέκταση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μπορεί να προβλέπεται:
α) η ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων κάθε οικοδομικού τετραγώνου και η θέση των χώρων αυτών στη χρήση όλων των ενοίκων των κτιρίων του τετραγώνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η ενοποίηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται με το ρυμοτομικό σχέδιο.
β) η δημιουργία δικτύου ελεύθερων δημόσιων προσβάσιμων κοινόχρηστων χώρων αποκλειστικά για πεζούς, με χρήση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων και με κίνητρο την αύξηση μέχρι και 20% της επιτρεπόμενης δόμησης, με ταυτόχρονη διατήρηση των προβλεπόμενων υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων.
γ) για περιπτώσεις οικοπέδων εντός πόλεων όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, η οριοθέτηση περιοχής εντός της οποίας είναι δυνατή η οικοδόμηση στο πλαίσιο του ισχύοντος συντελεστή δόμησης και κατά παρέκκλιση των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος νόμου, προκειμένου να διασφαλίζεται διάταξη κτιρίων και συνέχεια των ακαλύπτων, κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται το δημόσιο περιβαλλοντικό όφελος για την περιοχή, ή και να δημιουργείται μητροπολιτικός πόλος πολλαπλών λειτουργιών ή και να εφαρμόζονται πρότυπα προγράμματα αστικής ανάπτυξης ή ανασυγκρότησης. Η κατά τα ως άνω γενική διάταξη των κτιρίων και η ογκοπλαστική διαμόρφωσή τους εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση θέσπισης σ.δ. με προσαύξηση 30 % από τον ισχύοντα για ιδιοκτησίες του Δημοσίου ή του Δήμου.
δ) για περιπτώσεις οικοπέδων εντός πόλεων όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, η οριοθέτηση περιοχής εντός της οποίας είναι δυνατή η οικοδόμηση κατά παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν στο συντελεστή δόμησης, ποσοστό κάλυψης, ύψος κτιρίου, θέση και χρήση κτιρίου, προκειμένου να δημιουργείται μητροπολιτικός πόλος πολλαπλών λειτουργιών ή και να εφαρμόζονται πρότυπα προγράμματα αστικής ανάπτυξης ή ανασυγκρότησης. Η κατά τα ως άνω γενική διάταξη των κτιρίων και η ογκοπλαστική διαμόρφωσή τους εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα, που σχετίζονται με τη σύγκληση της συνέλευσης των ιδιοκτητών, την πρόσκληση των μελών, τη λήψη και γνωστοποίηση των αποφάσεων, τον τρόπο καθορισμού του συνολικού αριθμού των ψήφων και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες, η οποία γίνεται με βάση το εμβαδό της ιδιοκτησίας και το ποσοστό συμμετοχής σε αυτή σε σχέση με το ολικό εμβαδό του οικοδομικού τετραγώνου.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:57 | ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

  Άρθρο 10. Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση
  Παρά το εισαγωγικό σημείωμα το οποίο εισάγει έναν σύντομο και σαφή Κανονισμό χωρίς τον κίνδυνο παρερμηνειών, το άρθρο αυτό έχει παραλείψεις και ασάφειες. Τελικά ποιοι είναι οι Σ.Δ. της κάθε περιοχής ; Παραμένουν αυτοί του υπάρχοντος ΓΟΚ ; Σε άλλο άρθρο δίνονται αυξήσεις συντελεστών ως «κίνητρα» (υπάρχει σχετικός σχολιασμός), στο άρθρο 10 η αύξηση συσχετίζεται με το μέγεθος του οικοπέδου (;), γενικώς υπάρχει σύγχυση. Δεν είναι κατανοητό τι ακριβώς θέλει να πει ο συντάξας. Απαιτείται να μελετηθεί καλύτερα το επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων και να συσχετιστεί τόσο με την επιφάνεια του οικοπέδου όσο και με τον Σ.Δ. για να μην παρατηρηθεί ξανά το φαινόμενο των πύργων σε μικρά οικόπεδα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την μεγαλύτερη κάλυψη του οικοπέδου και όχι με την μικρότερη και την αύξηση του ύψους. Άλλωστε ο καθορισμός των συντελεστών θα πρέπει να παίρνει υπόψη το περιβάλλον.

  Οι παραλείψεις και γενικώς τα σχόλια της διαβούλευσης, απαιτούν την απαρχής μελέτη του Κανονισμού και την επαναφορά του σε διαβούλευση με μεγαλύτερες προθεσμίες.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:27 | N.E. Αρτας ΤΕΕ/ΤΗ

  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του σχεδίου νόμου για τον νέο οικοδομικό σχεδιασμό, παρέχονται πολεοδομικά κίνητρα σε οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως σε Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 25.000 κατοίκων. Προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του άρθρου 10, παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι ο πληθυσμός θα αναφέρεται στους νέους Καλλικρατικούς δήμους με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011, έστω και αν αυτά δεν είναι ακόμη οριστικά.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:15 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΑΙΣΙΔΟΥ

  Με όλους αυτούς τους τίτλους Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης που παραμενουν ανενεργοί, τι θα γίνει επιτέλους? Θα δοθεί ποτε καμιά απάντηση σε όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες τίτλων που περιμένουν να αποζημιωθούν με κάποιο τρόπο εδώ και καιρό?

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:25 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

  άρθρο 10 παρ.2 …υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης…

 • 6 Μαρτίου 2012, 01:35 | Διαμαντόπουλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 10 § 1 : Αυτά τα κίνητρα δεν ενδείκνυται να ισχύουν για όλα! Κάποια από τα οικόπεδα που είναι πολλαπλάσια της κατά κανόνα αρτιότητας, είναι ακατάλληλα ή βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες αυτό που θα προσφερθεί με αυτήν την ρύθμιση δεν χρειάζεται, διότι σήμερα έχουν ανθρωποκεντρική κλίμακα και ομοιογενή κατάσταση που θα μπορούσε να διαταραχθεί. Εξάλλου η αρτιότητα σε πολλές περιοχές είναι πολύ μικρή και έτσι τέτοια οικόπεδα είναι εύκολο να προκύψουν, με αποτέλεσμα:
  1. Να αυξηθεί σε μεγαλύτερη έκταση ο συντελεστής δόμησης
  2. Να αυξηθεί σποραδικά το ύψος, συχνά ανεπίτρεπτα σε στενούς δρόμους που είναι ήδη βεβαρημένοι.
  Έχω την γνώμη ότι οι περισσότερες από αυτές τις ρυθμίσεις καλό είναι: α. να δοκιμαστούν β. να ισχύσουν για κατάλληλες περιοχές που πρώτα είναι «υπό ανάπλαση» και θα ωφεληθούν γ. η κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από έκθεση με επιπτώσεις στα άμεσο περιβάλλον και να παίρνει προέγκριση – γενικά και ειδικά ως προς την θέση του κτηρίου προς την ρυμοτομική γραμμή και τα όμορα κτήρια, και ως προς το τελικό ύψος. Όταν το οικόπεδο δεν κρίνεται κατάλληλο ο πρόσθετος συντελεστής δόμησης να εγκρίνεται προς μεταφορά.
  Τα ίδια κρίνω ότι πρέπει να ισχύσουν και για τις παραγρ. γ και δ. Ως προς την παρ. ε προτείνω να μην επιτρέπονται τυφλές όψεις.

 • 6 Μαρτίου 2012, 01:07 | Γιάννησ θεοδοσάκησ Δικηγόροσ

  Να το άρθρο – ζουμί – , οι ουρανοξύστεσ που προέλεγε σε δημοσιεύματα η πολιτική ηγεσία .. , του μνημονιακού νόμου , τώρα που κάψανε οι γνωστοί – άγνωστοι την Αθήνα , να αρχίσει η Ανάπτυξη , βλέπε όμοια σχέδια αρχών στην Νέα Ρώμη με σκοπό ομοίωσ την ανάπτυξη , βλέπε σε δημοσίευμα τησ Guardian με τίτλο : » Η Κωσταντινούπολη διαγράφει την ιστορία τησ στο όνομα τησ ‘ αναγέννησησ ‘ » που έχει αναπαραχθεί απο ημεδαπούσ ιστότοπουσ , 278 κτίρια θα κατεδαφιστούν πολλά εκ των οποίων από τον 19ο αιώνα , το πρόγραμμα τρέχει σε 50 γειτονιέσ τησ Πόλησ , Οι μπουλντόζεσ κατεδαφίζουν τα παλιά , δεκάδεσ , κτίρια στην γειτονιά Tarlabasi , αποικήθηκε από Έλληνεσ στα μέσα του 19ου αιώνα και εξελίχθηκε στην μεγαλύτερη ελληνική περιφέρεια του Πέραν , ένα σχέδιο έχει μπει σε εφαρμογή : Θα δημιουργηθεί ένα Φαραωνικό σύμπλεγμα με σπίτια , γραφεία και φυσικά ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο.
  Πολλά » κίνητρα » δίδει το εν λόγω άρθρο , αυξάνεται ο συντελεστήσ δόμησησ και το ύψοσ με την στάχτη στα μάτια : την μείωση του ακαλύπτου χώρου … , κίνητρο απόσυρσησ κτιρίων για μεγαλύτερο συντελεστή δόμησησ κλπ. Ίσον η πολιτική του γαιδάρου με το καρότο που φυσικά δεν το πιάνει ποτέ … , μόνο που ο εν προκειμένω ο γαίδαροσ είναι μεταλλαγμένοσ και έχει και τσιπάκι που του λέει πότε να σταματά και πότε να προχωρά , το δε καρότο έχει αεριωθούμενο μηχανισμό.
  Στην αιτιολογική έκθεση σελ 3 έωσ 4 αναφέρεται η παραδοχή ότι με τα ψηλότερα κτίρια και την μείωση του ακαλύπτου χώρου , για τουσ ελεύθερουσ χώρουσ λέγει , δήθεν επηρεάζεται προσ το βέλτιστο η κίνηση του αέρα , πράγμα που βελτιώνει την θερμική άνεση ( που δημιουργεί όμωσ η Ανάπτυξη .. ) με την απομάκρυνση των αερίων και ρύπων. Παρακάτω στην σελ 10 , ειδικώσ για το άρθρο αυτό , αναφέρεται ότι το άρθρο αυτό είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα και την νομολογία του ΣτΕ με παραπομπή σε δύο αποφάσεισ του , παρακάτω πολύ ενδιαφέροντα και ακαταλαβίστικα πράγματα περί διεύθυνσησ ανέμου , ισοζυγίου ακτινοβολιών , περι ενεργειακήσ κατανάλωσησ μειωμένησ γιατί ο αέρασ μεταφέρει την θερμότητα μακριά από τουσ ανθρώπουσ και τα κτίρια κλπ κλπ .
  Αυτά διαβάζει ο Ελληνικόσ θεόσ του Αιόλου και θα νευριάσει και ανέμουσ και θύελεσ θα σπείρει . Π.χ στην Βόρεια Σικελία υπάρχουν εφτά ηφαιστειογενή νησιά , απο όπου πέρασε ο Οδυσσέασ και οι σύντροφοι του έφαγαν τα βόδια του βασιλιά Ήλιου , τα νησιά αυτά ονομάζονται στα ιταλικά : ίζολε αιόλε , γιατί ?
  Όμωσ : Οι προσ παραπομπή αποφάσεισ του ΣτΕ είναι , λένε πολλοί , τεράστιο πολιτικό και νομικό , γραμματέων και φαρισέων , σκάνδαλο , γνωστό στην Αθήνα , αφωρούν και οι δύο , 4946 , 4948/1995 με μάλιστα ακριβώσ ίδιεσ συνθέσεισ , την οικοδόμηση του , με αλλαγή των όρων δόμησησ ( ή ορθότερα ιστορικά ο όροσ : δουλείεσ εκ του νόμου ή νόμιμεσ δουλείεσ ) του Μουσέιου σύγχρονησ τέχνησ του Ιδρύματοσ Γουλανδρή επί τησ οδού Ρηγίλησ 3 , και εκεί είχαμε αύξηση του σ.δ και μείωση του ακαλύπτου χώρου και άλλα πολλά θέματα.
  Η πρώτη εκδόθηκε μετα από προσφυγή του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών και η δεύτερη μετά από προσφυγή ενόσ Αρχιτέκτονα και ενόσ αρχαιολόγου – αντιδημάρχου του Δήμου Αθηνών . Ειδικά δε στην πρώτη απόφαση , πολλοί λόγοι ακυρώσεωσ απορρίπτονται με μια μονοκονδυλιά καθώσ το άρθρο 44 του ν 2145/1993 , με το οποίο άλλαξαν οι όροι δόμησησ , ξετεντώθηκε και από γενικό έγινε ειδικότερο του ειδικότερου.. , ερμηνευτικά , δια να καλύπτει όλουσ τουσ λόγουσ , όλοι δε οι λόγοι είναι ουσιώδεισ.
  Η υπόθεση αυτή αφορά μουσείο , στην δε σύνθεση μετέχει ο πρώην νομικόσ σύμβουλοσ του πρωθυπουργού και νυν μέλοσ τησ κυβέρνησησ συν-εργασίασ και διατυπώθηκαν και μειοψηφίεσ. Αλήθεια φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο ? Κριτήσ να γίνεται , μετά , Μινίστροσ ωσ έλεγαν παλιά τουσ υπουργούσ ? Ο Γ Μπαλήσ ενδεικτικά δεν δέχτηκε να εκδοθεί τιμητικόσ τόμοσ για αυτόν , ήταν ταπεινόσ. Πολλοί δικηγόροι αλλά κυρίωσ ο λαόσ παρατηρούν το ΣτΕ και τισ κρίσεισ του , λογικό.
  Πρώτη δε φορά , 8 χρόνια δικηγόροσ ή συνκριτήσ , διαβάζω αιτιολογική έκθεση που παραπέμπει σε επι λέξει κείμενο νομολογίασ . Μάλλον κάποιοι στο όνομα τησ αναγέννησησ , ωσ λένε , του ενιαίου πράγματοσ που δεν δύναται να συνενωθεί λόγω τόπου και χώρου , έχουν κάνει σύγχηση και των εξουσιών – θεσμών. Έκαστη δε συνένωση για να γίνει πρέπει να το επιτρέπει το πρώτον ο τόποσ και ο χώροσ.
  Σύντομα δε , αρχικά δια τησ απολύσεωσ του πράγματοσ , και του πάνω σε αυτού δικαιώματοσ , λόγω πραγματικών λόγων και μετά δια τησ μεταθέσεωσ δικαιώματοσ και έπειτα δια άλλων , ξέτερων , εμπράγματων δικαιοπραξιών , δύο θα είναι όμοιεσ , ένα νέο ακίνητο πράγμα θα δημιουργηθεί στον χώρο , για αυτό και νέο θα είναι το δικαίωμα , κάποιουσ θα τουσ φωτίζει ο ήλιοσ , άλλουσ το σκότοσ. Θα έρθει καιρόσ που οι φτωχοί θα γίνουν πλούσιοι και οι πλούσιοι φτωχοί. Τότε σοφοί νομικοί θα προβούν σε ανασύσταση τησ νομοθεσίασ.

 • 5 Μαρτίου 2012, 23:08 | Ορέστης Μαλιμανάκης

  Στο άρθρο 10 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 τα κίνητρα δίνονται για οικόπεδα που είναι διπλάσια του εμβαδού της κατά κανόνα αρτιότητας. Αφού συγκρίνει κανείς όλες τις ιδιοκτησίες σε σχέση με το εμβαδόν αυτό, γιατί δεν δίνονται κίνητρα για το οικόπεδο που είναι απλώς μεγαλύτερο από το εμβαδόν της κατά κανόνα αρτιότητας; Ενώ πριμοδοτούνται με όλο και μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης τα οικόπεδα που είναι όλο και πιο μεγάλα σε σχέση με το εμβαδόν αυτό, λείπει το οικόπεδο που είναι μεγαλύτερο έως διπλάσιο.

  Ο κανόνας δικαίου θα ήταν να ισχύει για όλα τα οικόπεδα τα μεγαλύτερα του εμβαδού της αρτιότητας κι ας πριμοδοτούνταν με μικρότερα κίνητρα τα πιο μικρά. Ενδεχομένως πολύ μικρά κατά παρέκκλιση οικόπεδα, τα περισσότερα δλδ στις πόλεις μας, να μπορούν συνενωμένα να δημιουργήσουν ένα ενιαίο απλώς μεγαλύτερο της αρτιότητας. Είναι κακό σαν εικόνα πόλης να δημιουργηθούν μεγάλες κατασκευές δίπλα σε μικρές ιδιοκτησίες και να λείπει η ενδιάμεση κλίμακα από ένα έως δύο φορές τον κανόνα.

  Η λογική του άρθρου ως προς το μεγεθος των ιδιοκτησιών είναι πραγματικά αυθαίρετη και δεν δικαιολογείται.

  Επίσης αφού υπάρχει ο λόγος Β, δε θα ήταν λογικό να απαιτούνταν κτιριακοί όγκοι ανάλογα με αυτόν κι όχι επιφάνειες κάτοψης που είναι δεσμευτικές κι απαγορευτικές;

 • 5 Μαρτίου 2012, 20:10 | Διαμαντόπoυλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 10 (Παρατήρηση για όλα τα άρθρα) : Αυτά τα κίνητρα δεν είναι πανάκεια, πρέπει να ισχύουν μόνο σε περιοχές και περιπτώσεις που αποδεδειγμένα θα ωφεληθούν. Ο εκσυγχρονισμός του κτηριακού αποθέματος, η αραίωση στις πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές πρέπει πρωτίστως να γίνεται με την μεταφορά μέρους του υπάρχοντος συντελεστή δόμησης – μαζί με τον πρόσθετο – σε κατάλληλους αποδέκτες.

 • 5 Μαρτίου 2012, 17:25 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Άρθρο 10 – Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση κλπ

  Η διατύπωση της παραγρ. 1 αυτού του άρθρου δηλώνει ότι το Υπουργείο δεν αντιλαμβάνεται- ή τουλάχιστον δεν αξιολογεί επαρκώς – την κρίσιμη σημασία των γενικεύσεων.

  Ας μου επιτραπεί να επισημάνω ότι η πριμοδότηση του Σ.Δ. ως κινήτρου γιά τη μείωση της κάλυψης και την απελευθέρωση ισόγειου χώρου για κοινή χρήση, ελάχιστη ευεργετική επίδραση μπορεί να έχει στα τμήματα των πόλεων που πράγματι ασφυκτιούν. Γιά την ασφυξία δεν ευθύνεται τόσο η μεγάλη κάλυψη, όσο η μεγάλη πυκνότητα ατόμων και χρήσεων, άμεση συνάρτηση των Σ.Δ. και όχι της κάλυψης. Στις πυκνοδομημένες κεντρικές συνοικίες γενικής κατοικίας, οι αδόμητοι οικοδομήσιμοι χώροι είναι ελάχιστοι, τόσο λίγοι ώστε ακόμη και αν παραμείνουν διά παντός αδόμητοι και σε κοινή χρήση, η ποσοστιαία επαύξηση των ελεύθερων δημόσιων χώρων θα είναι στατιστικά ασήμαντη. Αντιθέτως δεν θα είναι καθόλου ασήμαντη η σημειακή λειτουργική επιβάρυνση που θα προκύψει στη μικροκλίμακα της κάθε γειτονιάς, όταν αρχίσουν να φυτρώνουν διάσπαρτα νέα κτίρια, με τοπική συγκέντρωση χρήσεων και προσώπων 10% ως 20% υψηλότερη απ΄ ότι είχαμε καταφέρει να περιμαζέψουμε κάπως, κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ανάλογα θα συμβούν και στις περιοχές των παλαιών πολεοδομικών κέντρων, όπου οι υποδομές, ιδίως της κυκλοφορίας, εδώ και χρόνια αδυνατούν να εξυπηρετήσουν την ήδη υφιστάμενη συγκέντρωση των χρήσεων. Μόνοι κερδισμένοι από ένα τέτοιο μετρο θα είναι οι ελάχιστοι ιδιοκτήτες συγκεκριμένων αδόμητων οικοπέδων ή/και μερικοί εργολάβοι. Επαναφέρουμε αυτοκτονικά τις συθήκες «ανάπτυξης» των δεκαετιών του ’60-’70. Αν το ΥΠΕΚΑ θέλει πράγματι να δώσει ανάσα και να αναβαθμίσει τις ήδη κορεσμένες αστικές περιοχές, ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Σ.Δ. ΚΑΤΑ 15%-20%, ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ. Συνακόλουθα θεωρώ ότι η παρ. 1ζ είναι απολύτως απαράδεκτη. Η πραγματική επιβάρυνση των συνθηκών διαβίωσης που συνεπάγεται γιά τους περιοίκους είναι τόσο μεγάλη, ώστε θα καταπέσει, ως κατάφωρα αντισυνταγματική, ενώπιον του ΣτΕ.

  Το κίνητρο αυτό θα μπορούσε αντιθέτως να λειτουργήσει θετικά σε περιοχές νέων Πολεοδομικών Κέντρων, προγραμματισμένων και σχεδιασμένων γιά μιά μελλοντική, ισόρροπα πολυκεντρική, δομή των μεγαλύτερων από τις πόλεις μας, σε περιοχές επαρκώς αραιοδομημένες σήμερα, ώστε να μπορεί να γίνει πραγματικά σχεδιασμός, με λογικούς Σ.Δ. ως αφετηρία. Εκεί θα μπορέσει να αναδειχθεί σταδιακά και μιά ιδιαίτερη, καλλίτερη, αρχιτεκτονική και αισθητική ποιότητα.

  Προτείνω λοιπόν να αντικατασταθεί η παρ.1ζ όπως ακολουθεί και παραλλήλως επισημαίνω ορισμένα σημεία άλλων παραγράφων που χρειάζονται ανάλογη προσαρμογή ως εξής:

  παρ. 1β, 1γ και 1δ
  Η αναφορά «Α=0.8 για 2<Β3

  Νέα παρ. 1ζ
  Οι περιοχές των πόλεων άνω των 25.000 κατοίκων στις οποίες θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1α έως 1ε, θα καθοριστούν με Προεδρικά Διατάγματα Αναθεώρησης των ισχυόντων Σχεδίων Πόλης. Στο πλαίσιο των Μελετών Αναθεώρησης, οι ισχύοντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου Σ.Δ. των περιοχών αυτών θα αναπροσαρμοστούν, έτσι ώστε η οικιστική πυκνότητα να μην υπερβαίνει πουθενά τα προγραμματικά μεγέθη των ΓΠΣ ή των Ρυθμιστικών Σχεδίων κάθε πόλης, γιά την αντίστοιχη Πολεοδομική Ενότητα. Απαγορεύεται ο καθορισμός περιοχών γιά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1α έως 1ε, με διδικασίες επί μέρους, αποσπασματικών τροποποιήσεων των ισχυόντων Σχεδίων Πόλης.

  παρ. 7β και 7γ
  β) η δημιουργία δικτύου ελεύθερων δημόσιων προσβάσιμων κοινόχρηστων χώρων αποκλειστικά για πεζούς, με χρήση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων και με κίνητρο την αύξηση μέχρι και 10% της επιτρεπόμενης δόμησης, με ταυτόχρονη διατήρηση των προβλεπόμενων υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων.
  γ) για περιπτώσεις οικοπέδων εντός πόλεων όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, η οριοθέτηση …… Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση θέσπιση σ.δ. με προσαύξηση 15 % από τον ισχύοντα για ιδιοκτησίες του Δημοσίου ή του Δήμου.

  Συμπλήρωση στο τέλος της παρ. 7δ
  …………Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Η οριοθέτηση περιοχής σε εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, μπορεί να γίνει στο πλαίσιο έγκρισης, επέκτασης ή αναθεώρησης Σχεδίου Πόλης, όχι όμως στο πλαίσιο επί μέρους, αποσπασματικών τροποποιήσεων των ισχυόντων Σχεδίων.

 • 5 Μαρτίου 2012, 14:48 | Ανδρέας Μαριάτος

  Για την κατανόηση των παραγράφων του άρθρου 10 παρακαλώ κατεβάστε το φύλλο υπολογισμών από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

  http://dl.dropbox.com/u/29803362/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%2010.xls

  Απλά συμπληρώνετε Ε οικοπέδου/ισχύοντα ΣΔ και δείτε την επίδραση των «κινήτρων» στα παραγόμενα μεγέθη δόμησης (σύγκριση ΓΟΚ’ 85 με «ΝΟΚ»).

 • 5 Μαρτίου 2012, 11:36 | Μαρία Βερνάρδου

  Κατ΄αρχήν ο χρόνος διαβούλευσης, 6 ημέρες, είναι απαράδεκτα ελάχιστος για ένα τόσο σημαντικό νομαθέτημα. Η εφαρμογή του άρθρου 10, μάλλον αντίθετα αποτελέσματα θα έχει στο οικιστικό περιβάλλον, από τον υποτιθέμενο στόχο που επικαλείται ο τίτλος του άρθρου,»κίνητρα για τη περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές». Η επιδιωκόμενη αύξηση του Σ.Δ., μέχρι διπλασιασμού του (άνω του ανώτατου επιτρεπόμενου σήμερα 2,4)και συνακόλουθη αύξηση του ύψους κτιρίων (οικοδόμηση ουρανοξυστών), ουδόλως αφορά μικρές ιδιοκτησίες 600 και 1000 τ.μ. Αφορά κυρίως μεγάλες ιδιοκτησίες άνω των 2.000, 5.000, 10.000 και άνω τ.μ., που βρίσκονται σε περιοχές «ανάπτυξης», προβεβλημένες επί βασικών οδικών αξόνων (Συγγρού, Μεσογείων, Κηφισίας, Αθηνών, Ποσειδώνος κ.α.). Το άρθρο 10 αναιρεί το πολεοδομικό σχεδιασμό, καθότι καταστρατηγεί βασικές έννοιες και διατάξεις των οικιστικών νόμων (1337/83,2508/97), όπως ο μέσος συντελεστής, η πυκνότητα, οι απαιτούμενοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι η προστασία του φυσικού και του οικιστικού περιβάλλοντος κλπ. Καταστρατηγεί ομοίως τα ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις ανά περιοχή. Το άρθρο 10 καταστρατηγεί το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 • 5 Μαρτίου 2012, 11:37 | Μαρία Βερνάρδου

  Κατ΄αρχήν ο χρόνος διαβούλευσης, 6 ημέρες, είναι απαράδεκτα ελάχιστος για ένα τόσο σημαντικό νομαθέτημα. Η εφαρμογή του άρθρου 10, μάλλον αντίθετα αποτελέσματα θα έχει στο οικιστικό περιβάλλον, από τον υποτιθέμενο στόχο που επικαλείται ο τίτλος του άρθρου,»κίνητρα για τη περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές». Η επιδιωκόμενη αύξηση του Σ.Δ., μέχρι διπλασιασμού του (άνω του ανώτατου επιτρεπόμενου σήμερα 2,4)και συνακόλουθη αύξηση του ύψους κτιρίων (οικοδόμηση ουρανοξυστών), ουδόλως αφορά μικρές ιδιοκτησίες 600 και 1000 τ.μ. Αφορά κυρίως μεγάλες ιδιοκτησίες άνω των 2.000, 5.000, 10.000 και άνω τ.μ., που βρίσκονται σε περιοχές «ανάπτυξης», προβεβλημένες επί βασικών οδικών αξόνων (Συγγρού, Μεσογείων, Κηφισίας, Αθηνών, Ποσειδώνος κ.α.). Το άρθρο 10 αναιρεί το πολεοδομικό σχεδιασμό, καθότι καταστρατηγεί βασικές έννοιες και διατάξεις των οικιστικών νόμων (1337/83,2508/97), όπως ο μέσος συντελεστής, η πυκνότητα, οι απαιτύμενου κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι η προστασία του φυσικού και του οικιστικού περιβάλλοντος κλπ. Καταστρατηγεί ομοίως τα ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις ανά περιοχή. Το άρθρο 10 καταστρατηγεί το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 • 5 Μαρτίου 2012, 02:27 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Διπλασιασμός των συντελεστών για οικόπεδα με επιφάνεια τριπλάσια του αρτίου και πάνω!!!!!! Φοβερό! Ή μόνο 35% αύξηση όπως αναφέρεται από άλλον συμμετέχοντα στη διαβούλευση; Να γιατί βιάζονται κάποιοι. Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση.
  (Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι δίνει αύξηση του συντελεστή μόνο 0,20 συν 0,05 ή 0,10 από το άρθρο 25, σύνολο περίπου 0,30, που ασφαλώς δεν είναι και λίγο για περιοχές νέων εντάξεων όπου ο μέγιστος συντελεστής είναι 0,80)

  Αν όμως δεν κατάλαβα σωστά, πρέπει να ξαναγραφτεί το άρθρο, γιατί όπως αναφέρεται και από άλλον συμμετέχοντα στη διαβούλευση δεν στέκει με τίποτα η «μαθηματική διατύπωση» (μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα γράμματα της αλφαβήτου).

  Ήδη βλέπω 2-3 διαφορετικές ερμηνείες.

  Και τέλος, διερωτώμαι, σε ποια σχολή διδάσκονται τέτοιου είδους «Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές».

  Ή μήπως είναι γραμμένο έτσι για λόγους «απλούστευσης»;

 • 4 Μαρτίου 2012, 22:47 | dimitris

  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙ 25Ο% ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ή 300% ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΤΙΣΜΕΝΟ.
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ <> ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΦΤΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.
  ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ .

 • 4 Μαρτίου 2012, 22:39 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Η αντιμετώπιση των εγκαταστάσεων συλλογής απορριμάτων ώς ανεπιθύμητη και ΄»Κακή» εγκατάσταση, δέν συμβαδίζει με ένα σύγχρονο νόμο και τρόπο σκέψης. Αντ’ αυτού θα έπρεπε να προωθηθούν και να πριμοδοτηθούν σύγχρονες εγκαταστάσεις συλλογής απορριμάτων όπως π.χ. υπόγειες εγκ/σεις.

 • 3 Μαρτίου 2012, 23:19 | γιάννης βραχάλης

  πργρ. στ . Να ισχύει γιά όλες τις συνενόσεις αρτίων και μη αρτίων κατά κανόνα η παράκλιση οικοπέδων εντός σχεδίου

 • 3 Μαρτίου 2012, 19:58 | Ανδρέας Μαριάτος

  Το άρθρο 10 είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, και ας σπεύδει το ΥΠΕΚΑ να προκαταλάβει κινήσεις ακύρωσης επικαλούμενο μια -ολίγον άσχετη- περίπτωση (αλήθεια, όποιος έχει τη μύγα…)

  Με ετούτη την επιτομή του νεοφιλελευθερισμού για την οποία μακιγιαρίστηκε ο ΓΟΚ ώστε να μοιάζει Νέος, εισάγεται μια καινοτομία: η ΤΑΞΙΚΟΤΗΤΑ σε έναν -υποτίθεται επιστημονικό- κανονισμό:

  ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ στους αγίους ομίλους του real estate (η μνημονιακή «ανάπτυξη»)
  και
  ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΪΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (που ως γνωστόν, φταίει για την
  κατάντια της χώρας….) να παραχωρήσει τη γη του .

  Το άρθρο 10:

  1. Aποτελεί γενική και οριζόντια νομοθετική παρέμβαση υπέρ της μεγάλης ιδιοκτησίας (και γι’αυτό δίνει ταξική διάσταση – θα είχε μεγάλη διαφορά αν υπήρχε αστικός σχεδιασμός που να ορίζει που οικοδομούμε ψηλά κτίρια και που όχι) με μανδύα περιβαλλοντικής ευπρέπειας και οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου κτιριακού όγκου και του συντελεστή δόμησης.

  2. Όπως και άλλα εδάφια του νόμου, επιτρέπει σε ιδιώτες την εφαρμογή πολεοδομικού/αστικού σχεδιασμού, που είναι ευθύνη και συνταγματική υποχρέωση του κράτους. Θεωρείται πχ η -με επιλογή του ιδιώτη- παραχώρηση τμήματος του ακαλύπτου ως μέθοδος αστικού σχεδιασμού!!!

  3. Προσεγγίζει το μείζον θέμα της δόμησης όχι επιστημονικά -όπως θα όφειλε ως κανονισμός- αλλά από τη σκοπιά της μέγιστης κερδοφορίας πάνω στη γη, με αποκορύφωμα τα «κίνητρα» (το αντάλλαγμα για 35% αύξηση του ΣΔ είναι η παραχώρηση σε δημόσια χρήση του ακάλυπτου όπου σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ.1.γ επιτρέπονται «λυόμενες και προσωρινές κατασκευές», άρα αίθουσες για τις καφετέριες του οικοπέδου!)

  4. Μεταχειρίζεται άνισα τους πολίτες αυξάνοντας το χάσμα ανάμεσα σε οικονομικά ισχυρούς και ασθενέστερους, καθώς πριμοδοτεί με αύξηση του ΣΔ μόνο τις μεγάλες ιδιοκτησίες και όχι τις μικρότερες. Επιβάλλει άδικο και ανταγωνιστικό περιβάλλον κοινωνικής οργάνωσης εχθρικό με την ιστορική κλίμακα του τόπου και τη δομή των σχέσεων της ελληνικής κοινωνίας.

  Ποιόν εξυπηρετούν τέτοιοι νόμοι;
  Για να δούμε, επιτέλους και ποιός τους γράφει.

 • 3 Μαρτίου 2012, 00:17 | Παπαγεωργίου Γιάννης

  Το κίνητρο της απόσυρσης κτιρίων δεν θα πρέπει να συνδέεται με την αρτιότητα των οικοπέδων ! Γιατί ένα οικόπεδο που είναι 600τμ με αρτιότητα κατά κανόνα τα 400τμ και έχει μέσα ένα κτίριο που είχε καλύψει π.χ. το 70% δηλ. 420τμ να μην έχει και αυτό κίνητρο για την κατεδάφισή του ώστε να γίνει ένα σύγχρονο κτίριο με 30% κάλυψη δηλ. 180τμ και να αποδόσει 240τμ περισσότερο ελεύθερο χώρο ακαλύπτου…

 • 2 Μαρτίου 2012, 20:43 | MIΧΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

  ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ > 2 Χ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ.

 • 2 Μαρτίου 2012, 17:26 | Παναγιώτης Παπαδόπουλος

  Δεν θα σχολιάσω την ουσία των κινήτρων γιατί σηκώνουν μεγάλη κουβέντα…
  Σχολιάζω μόνον δύο εξώφθαλμες αδικίες που, αν δεν εξαλειφθούν, θα δημιουργήσουν σίγουρα άμεσο πρόβλημα στην εφαρμογή του νόμου και πρόσθετο φόρτο εργασίας στα δικαστήρια των μελλοντικών προσφυγών.
  Όταν κάτι το θεωρείς κίνητρο, το παρέχεις γενικά και όχι στοχευμένα σε περιορισμένες ομάδες (ή μήπως αυτό είναι ο στόχος και όχι η γενική απολαβή μέσω του κινήτρου;).
  1. Διαβαθμισμένα πριμοδοτούνται με ΣΔ τα μεγάλα οικόπεδα. Ποιά η λογική με δεδομένη αρτιότητα 250 μ. το οικόπεδο των 499 ή 500 μ. να μένει ως έχει και αυτό των 501 μ. να πριμοδοτείται με 8%-20% ΣΔ. Ο ελάχιστος συντελεστής Β=0.8 δεν πρέπει να σβήνει βαθμιαία μέχρι την αρτιότητα; Το οικόπεδο των 501 μ. είναι μεγάλο ενώ των 500 όχι;
  2. Το κίνητρο της απόσυρσης υπάρχει για την ανανέωση του δομημένου χώρου ή για να δημιουργεί κρίσιμο ποσοστό πριμοδότησης σε συγκεκριμένη ομάδα μελλοντικών επενδυτών; Γιατί συνδέεται με τα ως άνω μεγάλα οικόπεδα και δεν παρέχεται σε όλα τα άρτια οικόπεδα;
  3. Το κίνητρο της συνένωσης γιατί αφορά μόνο τα παρεκκλίνοντα οικόπεδα μεταξύ τους και όχι συνενώσεις που θα περιλαμβάνουν και άρτια οικόπεδα;
  Τα παραπάνω κίνητρα πρέπει να λειτουργούν όπως αυτό της χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, μεμονωμένα αρχικά και κατόπιν αθροιζόμενα !
  Η άθροιση κινήτρων πάνω σε άλλα μόνον ύποπτη μπορεί να θεωρηθεί !

 • 2 Μαρτίου 2012, 11:23 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑ

  Βλεπουμε πως το θέμα της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης έχει μείνει εκτός νόμου. Πότε θα δοθεί μια λύση και σ’ αυτό το θέμα????

 • Επίσης, οι παράγραφοι 1α και 1β θα μπορούν να έχουν ισχύ μονάχα σε κτίρια που διαθέτουν σε δημόσια-κοινή χρήση τον όπισθεν ακάλυπτο χώρο τους και όχι τον ακάλυπτο χώρο που προκύπτει από την υποχώρηση του κτιρίου και μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή του Ο.Τ. και την περιβάλλουσα οδό.
  Το ενδεχόμενο υποχώρησης του κτιρίου από την Ο.Γ. αποκλειστικά για την απόδοση σε δημόσια χρήση του έμπροσθεν ακάλυπτου χώρου σε συνδυασμό με την πριμοδότησή του σε επιπλέον δόμηση και τελικό ύψος, συμβάλλει άκρως αρνητικά στην επιθυμητή έννοια της συνολικής εικόνας του Ο.Τ. ως η «αστική μονάδα» (όπως ορθώς περιγράφει στην εισαγωγή του ο κ.Υπουργός), αφού σπάει το συμπαγές μέτωπο του Ο.Τ., σπάει το ενιαίο εσωτερικό του ακάλυπτου του Ο.Τ. και δημιουργεί υψομετρικές ανισότητες με τα όμορα κτίρια λόγω της πριμοδότησης, με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερα σόκκορα.

 • 1 Μαρτίου 2012, 16:14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

  Αρθρο10
  Δεν σχολιαζω τωρα αυτό το αρθρο στην ουσια του, ισως αργοτερα.
  Το σχολιαζω όμως σαν Μηχανικος, για τα πρωτοφανη « μαθηματικα του »!
  Πως μπορει να γραφονται μαθηματικες ανισοτητες χωρις το « ισον = » ?
  Δηλαδη για παραδειγμα, -αρθρο10.1.α- αν Β=3, « που θα κατσει η μπιλια »,
  στο Α=0.8 η στο Α=0.9 , η « με ερμηνευτικη αργοτερα » στο Α=0.85?
  Νομιζω πως το λιγοτερο που χρειαζεται τωρα, είναι μεγαλυτερη προσοχη.

 • Άρθρο 10: (Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές)

  Εκ λάθους οι παράγραφος 7 γ) και 7 δ) είναι οι ίδιες εκτός της τελευταίας προτάσεως της 7 γ). Συνεπώς η παράγραφος 7 δ) μπορεί να διαγραφεί.

  Σε αυτή την ενότητα θα έπρεπε να υπάρχει εκτεταμένη διάταξη αναφερόμενη στην υποχρεωτική κατασκευή χώρων στάθμευσης σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο. Χρίζει μελέτης.

 • Γενικές παρατηρήσεις:
  Παρακαλώ να ληφθεί υπ’ όψιν το σύνολο της διδακτορικής μου διατριβής, την οποία μπορείτε να τη βρείτε εδώ: http://invenio.lib.auth.gr/record/109538?ln=el και όπου υπάρχει πλήρης επιχειρηματολογία για τα άρ.12,13 του ΓΟΚ 1985.
  Η απόδοση ακάλυπτων χώρων μεμονωμένων οικοπέδων σε κοινή – δημόσια χρήση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα, παρά μόνο αν η απόδοση γίνει σε όλα τα οικόπεδα του Ο.Τ. Μόνο έτσι ικανοποιείται η μετάβαση από την εκμετάλλευση του μεμονωμένου οικοπέδου στην οργάνωση των Ο.Τ. ως τις αστικές μονάδες με κοινή και εύρυθμη εμφάνιση (όπως προλογίζει και ο κ.Υπουργός). Οι πριμοδοτήσεις μάλιστα των μεμονωμένων κτιρίων σε δόμηση και ύψος θα επιφέρει επιπλέον αλλοίωση της επιθυμητής εικόνας του Ο.Τ. ως βασική αστική οντότητα (μεγιστοποίηση φαινομένων γειτνίασης πολυόροφων με χαμηλά κτίρια).
  Αντίθετα, με μεγάλη μου χαρά βλέπω τη διατήρηση και πριμοδότηση πρωτοβουλιών για ενοποίηση των ακάλυπτων των Ο.Τ. και απόδοσή τους σε κοινή-δημόσια χρήση.
  Ειδικότερα:
  1. Οι παράγραφοι 1α και 1β θα πρέπει να ισχύσουν μόνο για τα οικόπεδα που θα συμπεριλαμβάνονται στα Ο.Τ. των παραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρθρου.
  2. ένα ολόκληρο Ο.Τ. ή τμήμα αυτού μπορεί να κάνει χρήση των παρ.5 και 7 του παρόντος άρθρου – εκτός της εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου – με πρωτοβουλία των συνελεύσεων των ιδιοκτητών είτε με πρωτοβουλία του οικείου Δήμου (και συμφωνία της απαιτούμενης πλειοψηφίας των ιδιοκτητών).
  3. Ένα οικοδομικό τετράγωνο ή ομάδα αυτών μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ύστερα από πρόταση εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. για εφαρμογή Ειδικής Πολεοδομικής Μελέτης ανάπλασης, σύμφωνα και με το ν.2508/1997 (άρ.7 και όλο το Κεφάλαιο Β’) αλλά και το ν.3843/2010. Η Πολεοδομική Μελέτη μπορεί να προβλέπει σειρά ειδικών μελετών (ν.2508/1997, άρ.11) όπως τροποποίηση – αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου, η οποία με τη σειρά της παραπέμπει στις διαδικασίες του παρόντος άρθρου. Με τον τρόπο αυτό ενοποιείται ο ΓΟΚ με το κεφάλαιο Β του ν.2508/1997 (αναπλάσεις).
  4. Σύμφωνα και με την κατεύθυνση του άρ.18, παρ.7 του Συντάγματος της Ελλάδας, επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης, η κάτοψη του οποίου θα μπορεί να επεκτείνεται μέχρι το περίγραμμα του ενιαίου υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου του Ο.Τ. Ο χώρος αυτός θα διέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις περί υπόγειων χώρων στάθμευσης (ν.3164/2003 και τα συναφή). Πέρα των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών, που θα πρέπει να προσκομιστούν στα πλαίσια του ελέγχου – έγκρισης της αντίστοιχης οικοδομικής άδειας, θα πρέπει να υπάρχει και μελέτη στατικής επάρκειας για το σύνολο των κτιρίων του Ο.Τ. Η κυριότητα ανήκει στους ιδιοκτήτες του Ο.Τ. Μπορεί να κατασκευαστεί:
  α) με ίδια κεφάλαια.
  β) από τρίτο φορέα ιδιωτικού δικαίου μέσω του θεσμού της αντιπαροχής.
  γ) με σύναψη Σ.Δ.Ι.Τ. (με το Κράτος ή με Ο.Τ.Α.).
  Για την κατασκευή του χώρου, μπορεί να περιλαμβάνεται και επιδότηση από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) για την εκτέλεση σχετικών έργων ή ανάληψη από το Ταμείο αυτό του συνόλου ή μέρους των τόκων για δάνεια που συνάπτει ο ειδικός διαχειριστής για τα έργα αυτά.
  Οι προσβάσεις προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης μπορεί να είναι:
  α) μέσω υπαρχουσών κεκλιμένων διόδων (ράμπες) σε μία ή περισσότερες εκ των οικοδομών του Ο.Τ. (αν το επιτρέπει η στατική μελέτη τόσο του υπόγειου χώρου στάθμευσης, όσο και ο έλεγχος στατικής επάρκειας).
  β) μέσω διάνοιξης νέας ράμπας σε ισόγειο κτιρίου του Ο.Τ. και σε σημείο εντός κάλυψης (αν το επιτρέπει ο έλεγχος στατικής επάρκειας). Το εμβαδόν που καταλαμβάνει η ράμπα δύναται να προστεθεί κατά το 100% του στην επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια του κτιρίου, χωρίς πάντως να θίγονται οι υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι και οι όροι δόμησης.
  γ) μέσω διάνοιξης νέας ράμπας σε ακάλυπτο χώρο (δίοδο ή πρασιά) οικοπέδου, με την προϋπόθεση να μην ακυρώνει την ροή των πεζών ή των Α.Μ.Ε.Α. μέσω του ακάλυπτου αυτού χώρου.
  Είναι επίσης δυνατή η κατασκευή ειδικού ανελκυστήρα για αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση που η κατασκευή γίνεται σε ισόγειο κτιρίου του Ο.Τ. και σε σημείο εντός κάλυψης (αν το επιτρέπει ο έλεγχος στατικής επάρκειας), το εμβαδόν δεν προσμετράται στη δόμηση. Στην περίπτωση που η κατασκευή γίνεται σε ακάλυπτο χώρο (δίοδο ή πρασιά) κτιρίου του Ο.Τ., δεν προσμετράται στην κάλυψη και τη δόμηση.
  5. Σε Ο.Τ. που θα κάνουν χρήση των παρ.5 και 7, θα πρέπει το διάγραμμα δόμησης που προβλέπεται από το ν.4030/2011 να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των κτιρίων σε αυτό.
  6. Στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης (σύμφωνα με το ν.2508/1997, άρ.7) ή της μελέτης του Ο.Τ. από τον ειδικό διαχειριστή και ανάλογα με την θεσμοθετημένη χρήση γης ή άλλα κριτήρια αστικής μορφολογίας που δύναται να τεκμηριωθούν, μπορεί προαιρετικά να γίνει επιλογή του βαθμού απόδοσης του ακάλυπτου χώρου του Ο.Τ. σε κοινή χρήση. Συγκεκριμένα:
  α) Όταν το Ο.Τ. βρίσκεται σε περιοχή με χρήση γης «Πολεοδομικό κέντρο – κεντρικές λειτουργίες πόλης», η απόδοση του ενοποιημένου ακάλυπτου, των διόδων και των εσωτερικών στοών σε δημόσια χρήση μπορεί να είναι πλήρης.
  β) Όταν το Ο.Τ. βρίσκεται σε περιοχή με χρήση γης «Αμιγής ή Γενική Κατοικία», η απόδοση του ενοποιημένου ακάλυπτου, των διόδων και των εσωτερικών στοών σε δημόσια χρήση μπορεί να είναι ελεγχόμενη. Ο έλεγχος έγκειται σε χρονικό (κατά τη διάρκεια του 24ωρου) ή ποιοτικό (απόδοση σε χρήση μόνο για τους ενοίκους – ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου Ο.Τ.) περιορισμό.
  γ) Όταν το Ο.Τ. βρίσκεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως παραδοσιακό σύνολο ή διαθέτει κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (σύμφωνα με το άρ.4 του παρόντος νόμου), η απόδοση του ενοποιημένου ακάλυπτου, των διόδων και των εσωτερικών στοών σε δημόσια χρήση μπορεί να είναι ελεγχόμενη. Ο έλεγχος έγκειται σε χρονικό (κατά τη διάρκεια του 24ωρου) ή ποιοτικό (απόδοση σε χρήση μόνο για τους ενοίκους – ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου Ο.Τ.) περιορισμό. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η κατασκευή υπόγειου ενιαίου χώρου στάθμευσης.
  7. Στην περίπτωση που Ο.Τ. δε διαθέτει διόδους – συνδέσεις των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων με τους εσωτερικούς (τον ενιαίο ακάλυπτο χώρο), δίνεται η δυνατότητα για:
  α) εκμετάλλευση των ισόγειων χώρων επί pilotis (αν υπάρχουν) και απόδοση μέρους ή του συνόλου τους σε κοινή χρήση, σύμφωνα και με τις ειδικές μελέτες.
  β) διάνοιξη εσωτερικής στοάς στο επίπεδο του ισογείου. Για το κτίριο, στο οποίο γίνεται η διάνοιξη, ισχύει η προηγούμενη παράγραφος. Στην περίπτωση που η προβλεπόμενη χρήση του ισόγειου είναι κατοικία, υποχρεωτικά κάθε διαμέρισμα πρέπει να έχει πρόσβαση στον κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής. Στην περίπτωση που η προβλεπόμενη χρήση του ισογείου είναι καταστήματα υγειονομικού ή εμπορικού ενδιαφέροντος ή επαγγελματικοί χώροι, δεν ισχύει ο προηγούμενος περιορισμός.
  8. Για τα οικόπεδα των Ο.Τ. που χρησιμοποιούν τις παρ.5 και 7, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών για το διάστημα εκπόνησης της ειδικής πολεοδομικής μελέτης, ενώ έχουν ισχύ οι διατάξεις του ν.3468/2006 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με το μέγιστο νόμιμο ποσοστό επιδότησης.