Άρθρο 04:Άδειες Δόμησης

1. Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως ιδίως:
α. Κατεδάφιση κατασκευών
β. Εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
γ. Τοποθέτηση ικριωμάτων
δ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
ε. Τροποποίηση όψεων
στ. Αλλαγή χρήσης
ζ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης
η. Περιτοιχίσεις
θ. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών νερού και δεξαμενής λυμμάτων
ι. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, οικισμούς, ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων.
2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα :
α. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
β. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
γ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγαση τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31-5-85 (Δ’ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
δ. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Δ/σης της περιφέρειας.
ε. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
ζ. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας
η. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και μπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 3.

3. Δεν απαιτείται Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις ακόλουθες εργασίες:
α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές, ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή/και την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 3 του άρθρου 27.
β. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.
δ. Συντήρηση, επισκευή, ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
ζ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1.00 μ) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
η. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.
θ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 40 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα τύπου compact χωρίς μηχανοστάσια και με την προϋπόθεση ότι το ύψος τους σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα μέτρο (1,00μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους.
ι. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην 0.50 μ από το φυσικό έδαφος.
ια. Τοποθέτηση κλιματιστικών σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 16.
ιβ. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 19.
ιγ. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

4. Για τις ακόλουθες περιπτώσεις οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο τεχνικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα:
α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών, με την επιφύλαξη της
παράγραφο 8 άρθρου 6 του παρόντος νόμου,
β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις.

5. Αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί:
α) χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης του παρόντος άρθρου
β) καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης
γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε
δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων.

6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που δεν παραβιάζει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας δόμησης.
Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω της άδειας δόμησης, η κατασκευή παύει να είναι κατεδαφιστέα.
Πρόστιμο αυθαίτερης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης, που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου.
7. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων.
8. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης, για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των χώρων των ζωνών λιμένων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 • 6 Μαρτίου 2012, 12:46 | Απόστολος

  Άρθρο 4.
  -Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε γήπεδα εκτός σχεδίου; Δεν ανφέρεται κάτι σχετικό στο παρόν άρθρο.
  -Στις νομιμοποιήσεις κτισμάτων που ανεγέρθησαν βάσει προϋφιστάμενων κανονισμών του παρόντος ή σύννομων κατασκευών δηλωμένων με τον Ν.4014/11, ποια διαδικασία ακολουθείται;

 • 6 Μαρτίου 2012, 12:23 | Μαρίνα

  Τα νέα δεδομένα που βελτιώνουν τους χρόνους έκδοσης οικοδομικών αδειών δεν περιλαμβάνουν τις περιοχές που έχουν κάποιας μορφής αυξημένου ελέγχου σε ότι αφορά τη δόμηση όπως πχ από την αρχαιολογία, δασαρχείο κλπ.
  Θα πρέπει να προβλεφθεί κάπου μία παράγραφος ή ένα άρθρο που να καθορίζει συγκεκριμένους χρόνους διεκπεραίωσης από τις υπηρεσίας αυτές, διαφορετικά οι περιοχές αρχαιολογικού ή δασικού ενδιαφέροντος θα συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται με τις γραφειοκρατικές διαδικασίας και τη νοοτροπία ταλαιπωρίας του πολίτη.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:23 | ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

  Άρθρο 4. Έκδοση αδειών
  Παράγραφος 5. Αυθαίρετη κατασκευή.
  Σε αυτό το άρθρο φαίνεται καθαρά ότι η Πολιτεία δεν θέλει να πάρει δραστικά μέτρα για την πάταξη της αυθαιρεσίας. Ένας οικοδομικός κανονισμός και μάλιστα ΝΕΟΣ δεν πρέπει να περιορίζεται στο τι επιτρέπεται αλλά να διατυπώνει με σαφήνεια ότι το αυθαίρετο απαγορεύεται και έχει κυρώσεις αν δεν νομιμοποιηθεί. Οι κυρώσεις αυτές βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι το πρόστιμο, λέξη που κυκλοφορεί μέσα στις γραμμές διαφόρων παραγράφων του Ν.Ο.Κ.. Είναι απαραίτητο τα απαγορευτικά και οι κυρώσεις να συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό και να μην καταφεύγουμε σε άλλες νομοθεσίες επί νομοθεσιών δίνοντας τη δυνατότητα στο Κράτος να διαχειρίζεται τα αυθαίρετα φοροεισπρακτικά σε βάρος του πολιτισμού μας.

  Παράγραφος 3.
  Για τις πολυκατοικίες, όπου συνυπάρχουν πολλές οικογένειες, ο Ν.Ο.Κ. δεν δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία. Προτείνουμε για τις οποιεσδήποτε κατασκευές θα γίνουν στο δώμα και στους κοινόχρηστους χώρους μιας υπάρχουσας πολυκατοικίας και οι οποίες δεν χρειάζονται οικοδομική άδεια, να χρειάζεται απαραιτήτως η συναίνεση μιας πλειοψηφίας των ενοίκων.

  Συγκεκριμένα: Μετά την διαπίστωση της αυθαιρεσίας στην κατασκευή, να υπάρχει χρονικό περιθώριο 15 ημερών για την νομιμοποίησή του, αν είναι νομιμοποιήσιμο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οφείλει η αρμόδια υπηρεσία να το κατεδαφίσει αμέσως χρεώνοντας τα έξοδα κατεδάφισης στον πολίτη που διέπραξε το αδίκημα.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:43 | Δ.Μαλασπίνας

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  Δεν απαιτείται άδεια δόμησης για
  πρωσωρινές κατασκευές εφόσον έχουν πιστοποιητικό στατικής επάρκειας από τον κατασκευαστή τους

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:20 | Δ.Μαλασπίνας

  Συνήθως οι μεγάλες επενδύσεις προϋποθέτουν και κτιριακή επέκταση .

  Αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Η κτιριακή επέκταση ελέγχεται και εγκρίνεται αφού έχει προηγουμένως εγκριθεί από Υπ. Περιβάλλοντος, μέσω της άδειας εγκατάστασης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ,στη συνέχεια ,αν τυχόν απαιτείται παρέκκλιση από τους κατά κανόνα όρους δόμησης , απιτείται η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,για να εκδοθεί τελικά η άδεια οικοδομής από την Πολεοδομία. Για να δοθούν οι εγκρίσεις αυτές απαιτούνται και εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες π.χ. Δασαρχείο (σε περίπτωση προσθήκης οικοπέδου ), Αρχαιολογία, Πολεμική Αεροπορία (σε περίπτωση γειτνίασης με αεροδρόμιο), έγκριση συγκοινωνιακού κόμβου και βέβαια αναλυτικές αρχιτεκτονικές μελέτες τις οποίες προσκομίζει ο φορέας του έργου με φροντίδα του.

  Ενδεικτικά απαιτούμενος χρόνος και για τις τέσσερις βασικές εγκρίσεις/άδειες τουλάχιστον 1-2 χρόνια συνολικά (συνυπολογίζοντας την έκδοση και των άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων)

  Προτείνεται η προσθήκη άρθρου που να προβλέπει
  Η Υ.ΔΟΜ. να λαμβάνει το φάκελλο με το τοπογραφικό και το διάγραμμα κάλυψης και να τον προωθεί ηλεκτρονικά σε όσους φορείς απαιτείται (πχ. για παρεκκλίσεις, προεγκρίσεις) δίνοντάς τους συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο (10 ημερών) να απαντήσουν άλλως να θεωρείται ότι συμφωνούν (σιωπηρή αποδοχή). Αλλιώς δεν θα καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία.
  (το έγραψε και άλλος συνάδελφος)

 • 1. Στην παρ. 3 του Άρθρου 4 – «Άδειες Δόμησης» η παρακάτω πρόταση «Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 3 του άρθρου 27» να διορθωθεί ως ακολούθως:
  «Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 26.»

  Επίσης η παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που δεν παραβιάζει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας δόμησης…Πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής επιβάλλεται στις περιπτώσεις του άρθρου 26, παρ.4.»

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:28 | Μαρία Τερζή

  Επειδή γεννήθηκα και ζω σε περιοχή που η δόμηση ελέγχεται από την αρχαιολογία και ζούμε καταστάσεις γραφειοκρατικής τρέλας, προτείνεται να προβλεφθεί μια διάταξη με τα παρακάτω:

  « Σε περιοχές που η δόμηση ελέγχεται από την αρχαιολογική υπηρεσία η κατάθεση των δικαιολογητικών για δόμηση γίνεται στην υπηρεσία δόμησης της περιοχής χωρίς υποχρέωση του ενδιαφερόμενου να ενημερώνει την ή τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων. Η υπηρεσία δόμησης διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντός 2 ημερών το τοπογραφικό διάγραμμα με το περίγραμμα δόμησης στην ή στις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων. Εντός 15 ημερών η αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων προβαίνει, σε συνεργασία και με έξοδα του ιδιοκτήτη, σε ολική εκσκαφή του περιγράμματος δόμησης. Σε περίπτωση που κατά την εκσκαφή προκύψουν ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ο χρόνος παρατείνεται στις 30 ημέρες προκειμένου να γίνει ολική ανασκαφή στο περίγραμμα δόμησης με έξοδα του ιδιοκτήτη αφού προηγουμένως έχει κάνει έγγραφη δήλωση προς την ή τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης εγγράφως δηλώσει ότι δεν επιθυμεί η ολική ανασκαφή να πραγματοποιηθεί με έξοδα δικά του αλλά από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία ο χρόνος παρατείνεται σε 60 ημέρες. Η αρμόδια εφορία ή εφορίες αρχαιοτήτων ενημερώνουν εγγράφως την υπηρεσία δόμησης και τον ιδιοκτήτη για τον χρόνο που απαιτείται να ολοκληρωθεί η ανασκαφή ( 30 ή 60 ήμερες) με βάσει την έγγραφη δήλωση του ιδιοκτήτη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής ή ανασκαφής στο χώρο δόμησης, η αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων ενημερώνει την υπηρεσία δόμησης για την από πλευράς της έγκριση και τους περιορισμούς που θέτει σχετικά με τη δόμηση. Σε περίπτωση που η αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων δεν ενημερώσει την υπηρεσία δόμησης μετά την πάροδο των 15 ημερών ή την χρήση από πλευράς της των 30 ή 60 ημερών λόγω ανασκαφής, η υπηρεσία δόμησης προβαίνει στην έκδοση έγκρισης δόμησης και κοινοποιεί την απόφασή της αυτή στην αρμόδια ή τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων και στην προϊσταμένη τους αρχή. Μετά την έκδοση της έγκρισης δόμησης, για τις όποιες καθυστερήσεις και ζημίες που θα υποστεί ο πολίτης από υπαιτιότητα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, έχει δυνατότητα να προσφύγει στα αρμόδια όργανα του κράτους για αποζημίωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η παραπάνω διαδικασία τηρείται και για τις περιπτώσεις έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας».

  Αιτιολόγηση:
  Με την παραπάνω διαδικασία τον έλεγχο έχει η καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία δόμησης, προστατεύεται η πολιτιστική μας κληρονομιά, προστατεύεται ο πολίτης από την αυθαιρεσία και τη γραφειοκρατία, αντιμετωπίζονται όλοι οι πολίτες με ισότητα, αντιμετωπίζονται όλες οι περιοχές της Ελλάδος με τα ίδια μέτρα και μειώνεται η γραφειοκρατία. Σε αντίθετη περίπτωση ο όποιος εκσυγχρονισμός στη δόμηση αφήνει έξω τις περιοχές που ελέγχονται από την αρχαιολογία, οι οποίες είναι ουκ ολίγες στη χώρα μας και οι οποίες σε ότι αφορά τη δόμηση στην ουσία θα λειτουργούν με την απαρχαιωμένη νομοθεσία της αρχαιολογίας. Για παράδειγμα σε περιοχές μη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος η έγκριση δόμησης δίνεται σε 5 ημέρες με λίγα δικαιολογητικά ενώ για εμάς που ζούμε σε περιοχές που η δόμηση ελέγχεται από την αρχαιολογία καταθέτουμε πλήρη φάκελο (όπως παλιά) και θα πάρουμε απάντηση μετά 6-12 μήνες ίσως και παραπάνω ανάλογα με το τι θα βρεθεί στο οικόπεδό μας,ανάλογα με τους ρυθμούς εργασίας των υπευθύνων και με τον εκβιασμό να γίνει η ανασκαφή με έξοδα που ιδιοκτήτη που φθάνουν 5000-10000 ΕΥΡΩ προκειμένου να τελειώσει στους παραπάνω χρόνους διαφορετικά μάλλον δεν θα οικοδομήσει !!. Δυστυχώς υπήρξαν στο παρελθόν αλλά και υπάρχουν ακόμη και σήμερα φαινόμενα ( τραγελαφικά σε πολλές περιπτώσεις) ερμηνείας την νομοθεσίας κατά το δοκούν από τον κάθε αρχαιολόγο, με αποτέλεσμα την απίστευτη ταλαιπωρία του πολίτη στο όνομα της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δεν λείπουν βέβαια και ακραίες περιπτώσεις που παρατείνεται η ολοκλήρωση της ανασκαφής με έξοδα του ιδιοκτήτη επειδή έχει εξασφαλισθεί μεροκάματο για όλο το συνεργείο ανασκαφής ( αρχαιολόγο-εργάτες κλπ) σε βάρος βέβαια της τσέπης του πολίτη. Και για να μην είμαι ισοπεδωτική υπάρχουν βέβαια και λίγες εξαιρέσεις που οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται σε λογικούς χρόνους αλλά και φωνές αρχαιολόγων που υποστηρίζουν την παραπάνω προταθείσα ή παρεμφερή διαδικασία.

  Σας ευχαριστώ

 • 6 Μαρτίου 2012, 09:17 | Α.Γ ΠΟΛΙΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Στό άρθρο 4 παρ.5 πρέπει να διευκρινισθεί ότι η αυθαίρετη κατασκευή που είναι καθ υπέρβαση των οριζομένων στά εδάφια α,β,γ,δ
  αφορά το συγκεκριμένο τμήμα του κτιρίου και όχι επιφάνειες τμημάτων κτου κτιρίου που βρίσκονται οι αυθαίρετες κατασκευές.
  Στίς περιπτώσεις αυτές ο όγκος της αυθιαίρετης κατασκευής πρέπει να αναχθεί σε επιφάνεια κτιρίου με ύψος το μέσο ελεύθερο ύψος του ορόφου.
  Παράδειγμα:Σε ισόγειο βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 1000 τ.μ , με εγκεκριμένο ύψος 5 μ.,διεπιστώθη υπέρβαση 0.5μ,η αυθαίρετη η αυθαίρετη κατασκευή είναι τμήμα συνολικού όγκου 1000 τ.μχ0.5 μ.=500κ.μ ,το οποίο αντιστοιχεί σε 500κμ/5μ=100 τ.μ αυθαίρετης επιφάνειας και σε 1000 τ.μ αυθαίρετη επιφάνεια.

 • 6 Μαρτίου 2012, 09:23 | Χαριζοπούλου Βάγια , αρχιτέκτονας

  Θα ήθελα να τονίσω τον πολύ μικρό χρόνο διαβούλευσης και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι εάν με μια ανάγνωση εντοπίζονται τόσα προβλήματα, είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν πάρα πολλές διευκρινιστικές εγκύκλιοι και πάλι θα καταλήξουμε με έναν κανονισμό στην καλύτερη περίπτωση το ίδιο πολύπλοκο με τον σημερινό.
  Δεν αναφέρονται πουθενά οι εργασίες για τη συνένωση ή το διαχωρισμό των ιδιοκτησιών (κατοικιών, καταστημάτων κτλ) ή η διαφορετική διαμερισμάτωση σύμφωνα με τον 4042/12.
  Πρέπει να ξεκαθαριστεί το εύρος της «διασκευής» που αναφέρεται στις παραγράφους 3.α & 3.δ (μπορεί να είναι συνένωση ή διαχωρισμός?, αλλαγή της διαρρύθμισης? μεταφορά της κουζίνας ή ενός λουτρού?).Η συγκεκριμένη διατύπωση υπάρχει και σήμερα και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα καθώς καθώς κάθε πολεοδομικό γραφείο ερμηνεύει τη «διασκευή» με διαφορετικό τρόπο και έχουμε το παράδοξο για τη συνένωση πχ ενός διαμερίσματος στην ίδια πόλη, στο ένα πολεοδομικό γραφείο να εκδίδεται άδεια μικρής κλίμακας με πολύ μικρό κόστος για τον ιδιοκτήτη, ενώ στο άλλο να εκδίδεται κανονική οικοδομική άδεια με πολύ μεγάλο κόστος (αμοιβές, κρατήσεις,ικα, κα).
  Πολύ σημαντική απόφαση είναι αυτή της αντιδημαρχίας του Δήμου Θεσσαλονίκης πού έλυσε πολλά προβλήματα,τον σύνδεσμο της οποίας σας παραραθέτω, http://www.thessaloniki.gr/userfiles/apofasi_mikris_klimakas02_pdf.pdf

 • 5 Μαρτίου 2012, 20:39 | Διαμαντόπoυλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 4 § 3ζ: Δεν πρέπει να επιτρέπεται η απλή περιτοίχιση σε τοπία φυσικού κάλους, όπως π.χ. οι Κυκλάδες και ιδίως χωρίς άδεια, αλλά και στα οικόπεδα ή γήπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι θα καταστραφούν τα τοπία.

 • 5 Μαρτίου 2012, 20:29 | Διαμαντόπoυλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 4 § 3ε. : Να προστεθεί το : «εκτός από την περίπτωση των διατηρητέων κτηρίων και κτηρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς. Τα νέα κουφώματα πρέπει να ακολουθούν, ως προς τη μορφή και τα υλικά τους, τα επιβαλλόμενα αναλόγως του κτηρίου ή του οικισμού». Να απαιτείται Άδεια δόμησης ώστε να ελέγχονται ως προς παραπάνω.

 • 5 Μαρτίου 2012, 20:35 | Διαμαντόπoυλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 4 § 3ζ: Να αφαιρεθεί η απλή περιτοίχιση. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε τοπία φυσικού κάλους, όπως οι Κυκλάδες και ιδίως χωρίς άδεια, αλλά και στα γήπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι θα καταστραφούν τα τοπία.

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:58 | Διαμαντόπoυλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 4 § 3θ. : Εκτός από διατηρητέα κτήρια και παραδοσιακούς οικισμούς, διότι πρέπει να ελέγχεται η μορφή και ο τρόπος ένταξής τους.

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:19 | Διαμαντόπoυλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 4 § 3η. : Να φύγουν οι «υπαίθριοι φούρνοι», που πρέπει να μην οχλούν τα όμορα

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:15 | Διαμαντόπoυλος Δημήτρης

  Άρθρο 4 § 3ε : Να προστεθεί το : «εκτός από την περίπτωση των διατηρητέων κτηρίων και κτηρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς» ώστε να μην διαφοροποιηθούν όλα.

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:01 | Καλλιόπη – Ιωάννα Μαστοράκη (Αρχιτέκτονας)

  Παρ. 1,ι. >Δεν νομίζω πως μπορώ να συντάξω Διάγραμμα Δόμησης που να αφορά την κοπή δέντρου και μόνον! Η κοπή δέντρων νομίζω πως συμπεριλήφθηκε από λάθος στις πράξεις που χρειάζονται Άδεια Δόμησης!
  Παρ.3, η. >Οι πέργκολες ως συστήματα παθητικής ηλιακής παθητικής Αρχιτεκτονικής χρησιμοποιούνται και σε άλλα επίπεδα και όχι μόνο στο ισόγειο.
  Παρ.3,θ> έρχεται σε αντιπαράθεση με το Παρ.1,ζ του ιδίου άρθρου.

 • 5 Μαρτίου 2012, 18:58 | Αλέξανδρος Καριώτης Πολιτικός Μηχανικός

  (Συνέχεια) Παρατήρηση 3η: Η γενικότερη οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει σε πολύ κόσμο να κάνει έναρξη οικοδομικών εργασιών η να ολοκληρώσει ακόμη και το σκελετό, σε οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί και με την πάροδο του χρόνου λήγουν η ήδη έχουν λήξει πρόσφατα. Στην παράγραφο περί ανανέωσης του χρόνου ισχύος των άδειών που έχουν εκδοθεί, θα πρέπει να υπάρξει μεταβατική διάταξη που να επεκτείνει τον χρόνο ισχύος τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν ξεκινήσει η όχι οι οικοδομικές εργασίες, αν έχει ολοκληρωθεί η όχι ο σκελετός και ανεξάρτητα αν έχουν αλλάξει η όχι οι όροι δόμησης, δεδομένου πως κατά κανόνα αυτές οι άδειες έχουν εκδοθεί με συντελεστή ημιυπαιθρίων χώρων το 0,20 της δόμησης. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις έχει καταβληθεί (η καταβάλλεται σε δόσεις )και το τέλος τακτοποίησης των Η/Υ χώρων.

  Παρατήρηση 4η:Για την εγκατάσταση Φωτοβολταικών συστημάτων απαιτείται άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, η έγκριση της οποία περιπλέκει την εγκατάσταση του συστήματος, στις περιπτώσεις που η υπηρεσία απαιτεί την έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ. Στις Α-βαθμιες ΕΠΑΕ επικρατεί ένας υποκειμενισμός (κατά πόσο κρίνονται ως καλαίσθητες οι φωτοβολταικές κατασκευές κ.λ.π.) πράγμα που οδηγεί σε ακύρωση της εγκατάστασης της Φ/Β μονάδας. Χρήσιμο θα ήταν για εγκαταστάσεις Φ/Β να μην απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, ενδεχομένως στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται βάσεις από σκυρόδεμα, αλλά απλές εμπήξεις σιδένιων πασσάλων. Σε περίπτωση που διατηρηθεί η προυπόθεση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, να μην απαιτείται σε καμμία περίπτωση η έγκριση της ΕΠΑΕ. Η τουλάχιστον όλα αυτά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και ΕΠΑΕ ) να μην απαιτούνται για Φ/Β εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας, έως 500 KW η τουλάχιστον έως 150 K/W.

 • 5 Μαρτίου 2012, 15:14 | Αλέξανδρος Καριώτης

  Παρατήρηση 1η: Για να απλοποιηθεί η διαδικασία καυασκευής περίφραξης σε εκτός σχεδίου οικόπεδα, πολύ σωστά έχετε περιλάβει της περίφραξη στις εργασίες που δεν απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Αρθρο 04, παράγραφος 2, εδάφιο ζ. ¨Ομως η ασάφεια που καταγράφεται στο εδάφιο αυτό «με ελαφρά υλικά» αφήνει κενό ως προς τον ορισμό των ελαφρών υλικών. Εκτιμώ πως θα πρέπει να διευκρινιστεί πως αφορά σε συρματόπλεγμα με σιδερένιους στύλους και ξύλινη περίφραξη.

  Παρατήρηση 2η: Να μην απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για αντικατάσταση υπάρχουσας στέγης από ελαφρά υλικά (ξύλινης η μεταλλικής) εφόσον υπεύθυνα βεβαιούται από αδειούχο μηχανικό -παράλληλα με τη δήλωση της έναρξης της εργασίας στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης και στην αστυνομία- πως η στέγη κατασκευάζεται όμοια με την προυπάρχουσα, με τα ίδια στοιχεία καιη δήλωση αυτή συνοδεύεται από δήλωση στατικής επάρκειας.

 • 5 Μαρτίου 2012, 14:49 | ΜΗΝΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4030 / 2011
  «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης , ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»
  Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου 4030 / 2011, που σε κάποιες περιπτώσεις έχουν «αναδρομική» στην ουσία ισχύ, και τις οδηγίες που εκδόθηκαν από την Γ. Γ. ΥΠΕΚΑ , έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω .
  1. Για την σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας από την 1η Μαρτίου 2012 απαιτείται η τελική αυτοψία από τους Ελεγκτές Δόμησης κ.τ.λ.
  Πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα διότι εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα πάνω σε ένα παλιό σύστημα με διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικές πρακτικές και νοοτροπίες των ιδιοκτητών που ο νέος Νόμος σωστά προσπαθεί να βάλει σε τάξη. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί αλλά χωρίς να έχει «αναδρομική» ισχύ για τις άδειες που εκδόθηκαν με τον παλαιό νόμο με το παλιό σύστημα, αφού δεν θα έχει προηγηθεί η ολοκληρωμένη εφαρμογή του νέου που προβλέπει και πρώτη και δεύτερη και τελική αυτοψία.
  Ήδη υπάρχουν οικοδομές με άδεια που έχουν κατασκευαστεί ή που και τώρα αποπερατώνονται και ολοκληρώνονται με το παλιό σύστημα και χωρίς τους αρχικούς και ενδιάμεσους ελέγχους και οι οποίες δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί και στις οποίες πιθανόν να εντοπίζονται μικρές ή μεγάλες διαφορές ή υπερβάσεις κ.τ.λ. και οι οποίες οικοδομές δεν θα μπορούν τελικά ρευματοδοτηθούν.
  Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα για την τακτοποίηση τους με τον Νόμο 4014/11 για όσες κατασκευάσθηκαν πριν την εφαρμογή και ισχύ του νόμου αυτού αλλά και πάλι θα υπάρχουν προβλήματα και εκκρεμότητες από τα κενά αυτού του νόμου όπως π.χ. αυτά που υπάρχουν στους παραδοσιακούς οικισμούς.
  2. Με το νέο σύστημα πραγματικά θα ελέγχονται όλες οι οικοδομές από την έναρξη της κατασκευής των ώστε να αποτρέπονται από την αρχή οι τυχόν διαθέσεις των ιδιοκτητών για υπερβάσεις μικρές ή μεγάλες. Το μέτρο αυτό ενεργεί αποτρεπτικά, προσπαθεί να διορθώσει την κακή νοοτροπία του κόσμου και να βάλει τάξη στο σύστημα δόμησης.
  Όμως αυτό το μέτρο πρέπει να ισχύσει από εδώ και πέρα και για τις άδειες που εκδίδονται με το νέο αυτό σύστημα της έκδοσης των αδειών οικοδομής στις οποίες θα γίνονται από την αρχή της κατασκευής όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι
  Δεν πρέπει να έχει «αναδρομική» στην ουσία ισχύ διότι θα δημιουργήσει προβλήματα και πιθανόν αυτά να μείνουν άλυτα.
  3. Όσον αφορά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας ότι θα γίνεται προσωρινή σύνδεση τους δύο πρώτους μήνες μέχρι τις 2-5-2012, τι θα γίνει όταν ο ελεγκτής διαπιστώσει κατά την γνώμη του μία έστω και μικρή παράβαση ? Θα ανακαλείτε την σύνδεση ? Άλλα προβλήματα τότε.
  Τελικά ο κόσμος , αν και αυτό δεν είναι σωστό, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όποιος δεν έχει καθόλου άδεια ξεμπερδεύει πιο εύκολα από αυτούς που έχουν άδεια οικοδομής.
  4. Τώρα κάνετε μια νέα αρχή . Ξεκινάνε όλα για να γίνει κάτι καλύτερο. Αναβαθμίζετε το σύστημα. Δεν χρειάζεται όμως να περιπλέκονται τα πράγματα με τα παλιά συστήματα, τις παλιές θεωρίες, νοοτροπίες και πρακτικές. Πρέπει με το νέο νόμο να επιλύονται τα προβλήματα και όχι να περιπλέκονται ή να δημιουργούνται νέα. Αυτό πρέπει να είναι για όλους μας μία βασική θέση.

  Μην ξεχνάτε ότι και ο Τρίτσης, που έχει μείνει στην ιστορία, με το νέο τότε νόμο 1337/1983 έβαλε μια νέα αρχή και χωρίς πολύ σωστά να εμπλέκεται με τις προγενέστερες του τότε νόμου διαδικασίες και πήραν ρευματοδότηση όλες οι οικοδομές που είχαν άδεια με το τότε παλιό σύστημα του πριν από το 1982.
  5. Προτείνω λοιπόν το νέο σύστημα για την σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας από την 1η Μαρτίου 2012 να εφαρμοστεί για τις άδειες που θα εκδίδονται με το νέο αυτό Νόμο χωρίς «αναδρομική» ισχύ για τις οικοδομικές άδειες του παλαιού συστήματος.
  Θα δοθεί έτσι και επί πλέον χρόνος για την σωστή δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία του νέου σώματος των Ελεγκτών Δόμησης.

  Ηράκλειο 05-03-2012
  Σας ευχαριστώ πολύ
  Μηνάς Αρβανιτάκης

 • 5 Μαρτίου 2012, 06:15 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Αρθρο 4 – Αδεια δόμησης

  Το άρθρο αυτό είναι ένα καλό βήμα γιά την εκλογίκευση της σημερινής κατάστασης και μπορεί να γίνει ακόμη καλλίτερο. Αναγκαίο είναι νομίζω να διευκρινιστεί τώρα και παραλλήλως, ότι οι κατασκευές των παραγράφων 2 και 3 (άδειες μικρής κλίμακας ή κατασκευές με απλή γνωστοποίηση) δεν θα απαιτείται να δηλώνονται στο ΙΚΑ. Η εξαφάνιση της μαύρης εργασίας δεν εξαρτάται από τις μικροκατασκευές αυτού του είδους, οι οποίες συχνά γίνονται εν όλω ή εν μέρει με προσωπική εργασία των ιδιοκτητών.

  Προτεινόμενες συμπληρώσεις και διορθώσεις

  1. Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως ιδίως:…….
  θ. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών νερού, δεξαμενής λυμμάτων, διατάξεων απορρόφησης λυμάτων, υπέργειων και υπόγειων δεξαμενών καυσίμων…..
  ι. Κοπή δασικών δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια…..,

  2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε αδόμητα γήπεδα/οικόπεδα ή σε γήπεδα/οικόπεδα με κτίρια που υφίστανται νόμιμα :……
  ζ. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών, που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας και με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος παραμονής του δεν θα υπερβαίνει τους έξη μήνες….
  θ. Πλήρης αντικατάσταση ξύλινων στεγών, αυτοφερόμενων ή επικαθήμενων, εφ’ όσον το άνοιγμα τους δεν υπερβαίνει τα 6μ, το ύψος δεν υπερβαίνει τα 2,5μ και δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων.
  θ. Κρήνες, εστίες και φούρνοι στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, εφ’ όσον η επιφάνειά τους σε κάτοψη υπερβαίνει τα 3μ2 …
  ι. Διαμορφώσεις αναβαθμών με ξερολιθιά, ύψους έως 2,00μ σε γήπεδα, αγροτεμάχια, τα οποία καλλιεργούνται ή πρόκειται να καλλιεργηθούν. Η καλλιέργεια θεωρείται υφιστάμενη εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης δηλώνει επί διετία τουλάχιστον αγροτικό εισόδημα από την εκμετάλλευση του συγκεκριμμένου αγροτεμαχίου. Γιά νέες καλλιέργειες απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/σης Γεωργίας.

  3. Δεν απαιτείται Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις ακόλουθες εργασίες:….
  η1. Κατασκευή πέργκολας σε υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Οταν η πέργκολα δεν εδράζεται στο έδαφος, γίνεται υποχρεωτικά με ελαφρά κατασκευή, ξύλινη ή μεταλλική. η2. Τζάκια σε εσωτερικούς χώρους. Κρήνες, εστίες και φούρνοι στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, εφ’ όσον η επιφάνειά τους σε κάτοψη είναι μικρότερη ή ίση των 3μ2 …

  9. (Νέα παράγραφος) Οι εργασίες των παραγράφων 3,4 και 5 γνωστοποιούνταιυποχρεωτικά πριν από την έναρξη τους στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά δεν οφείλεται γι’ αυτές δήλωση απασχόλησης εργατοτεχνιτών, ούτε καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

 • 5 Μαρτίου 2012, 01:32 | Αλέξης Βικέλας, αρχιτέκτων

  Ο Ν.4030 προβλέπει ότι εφόσον απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς αυτές είναι προαπαιτούμενες για την έγκριση δόμησης.
  Είναι λάθος!!!
  Πρέπει η Υ.ΔΟΜ. να λαμβάνει το φάκελλο με το τοπογραφικό και το διάγραμμα κάλυψης και τα άλλα δικαιολογητικά και να τον προωθεί ηλεκτρονικά σε όσους φορείς απαιτείται δίνοντάς τους συγκεκριμένο χρον. περιθώριο να απαντήσουν. Να βοηθά στο συντονισμό τους και να ελέγχονται όπως γίνεται με τις περιβ. αδειοδοτήσεις (σε ιδαν. συνθήκες)
  Αλλιώς δεν θα καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία.
  Όπως βέβαια πρέπει να γίνεται και με το ΣΑ. Είναι δυνατόν ν’αφήνουμε το μηχανικό ν’αποφασίζει εάν πρέπει και για ποιούς λόγους να δοθεί έγκριση από το ΣΑ;
  Συνεπώς θα πρέπει αλλιώς να δίνεται η δυνατότητα για προέλεγχο και προώθηση ενός φακέλλου στο ΣΑ πριν την έγκριση δόμησης. Είναι βέβαιο ότι το πενθήμερο για την έγκριση δόμησης θα είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:03 | Ευάγγελος Κουρής

  ζ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1.00 μ) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

  Να διευκρινησθεί τι γίνεται με άλλες περιοριστικές διατάξεις (π.χ. απόσταση από παραλία)

  θ. Τοποθέτηση προκατασκευασμένης ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 40 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα τύπου compact χωρίς μηχανοστάσια και με την προϋπόθεση ότι το ύψος τους σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα μέτρο (1,00μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους.
  (απαιτείται εναρμόνιση με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη για κολυμβητικές δεξαμενές Υ.Α. Γ1/443/1973 – Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφορικά με την ύπαρξη μηχανοστασίου)

  Να μπει η λέξη προκατασκευασμένη σε αυτές τις περιπτώσεις

  ια. Τοποθέτηση κλιματιστικών σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 16.
  Έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 1.ζ

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:34 | Ευάγγελος Κουρής

  1. Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως ιδίως:
  α. Κατεδάφιση κατασκευών
  β. Εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
  γ. Τοποθέτηση ικριωμάτων
  δ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
  ε. Τροποποίηση όψεων
  στ. Αλλαγή χρήσης

  ζ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης πλην της περίπτωσης της παραγράφου 3ια παρακάτω

  η. Περιτοιχίσεις
  θ. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών νερού και δεξαμενής λυμμάτων

  ι. Κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών

  Για την κοπή δένδρων να προβλεφθεί η περίπτωση όπου θα είναι δυνατή η κοπή τους χωρίς άδεια (πολεοδομικής) εφόσον προκαλούν βλάβη σε κτίρια ή είναι επικίνδυνα κατόπιν άδειας από την δημοτική αρχή ή άλλο φορέα.

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:52 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  παρ. 1 Άδεια δόμησης θα πρέπει να απαιτείται επιπλέον:
  θ. Κατασκευή υπόγειων ή υπέργειων δεξαμενών νερού, δεξαμενών καυσίμων, κολυμβητικών δεξαμενών (ακόμα και compact), υδάτινων διακοσμητικών επιφανειών άνω των 15 τ.μ.
  ια. Κατασκευή ηχοπετασμάτων και λοιπών κατασκευών περιορισμού θορύβου.

  Παρ. 3 εδάφ. α. προφανώς αναφέρεται στην παρ. 2 και όχι 3 του άρθρου 27.

  παρ. 3 εδαφ. δ. η διασκευή – τροποποίηση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων είναι μία εργασία για την οποία θα πρέπει επίσης να απαιτείται άδεια δόμησης ώς αναφέρεται και στο α΄ρθρο 1 παρ. ζ.

  παρ. 3 εδαφ. θ. Σε κάθε περίπτωση οι κολυμβητικές δεξαμενές πρέπει να εγκαθίστανται μετά από άδεια δόμησης. Μήν ξεχνάμε ότι στις πισίνες της επικράτειας έχουμε συχνά ατυχήματα ακόμα και θανατηφόρα.

 • 4 Μαρτίου 2012, 20:01 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  1)Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει το 2011 ή λήγουν στην συνέχεια, να παραταθούν για τουλάχιστον άλλα 8 έτη, ώστε να υπάρχει ένα δέλεαρ στον κόσμο, που λόγω ύφεσης, δεν μπόρεσε να προβεί σε έναρξη εργασιών. Άλλωστε λόγω κρίσης είναι σωστό να υπάρχει κατανόηση και λήψη ανακουφιστικών μέτρων για τον κοσμάκη που έχει καταταλαιπωρηθεί, και που ουσιαστικά δεν στοιχίζουν τίποτα από πλευράς διοικητικού κόστους, αλλά απεναντίας δίνουν ελπίδα και δυνατότητα σε πολλούς να ελπίζουν και να έχουν την δυνατότητα, αφού δεν θα χάσουν την άδειά τους, να ξεκινήσουν την ανέγερση, με αποτέλεσμα ένα μικρό βήμα προς την οικονομική ανάταση της χώρας και την ενδυνάμωση του χειμαζομένου πλέον κλάδου της οικοδομικής δραστηριότητας.
  2)Να ξεκαθαρισθεί πλήρως το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης. Υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς εκτός Ελλάδος που θέλουν να αγοράσουν οικοδομήσιμα αγροτεμάχια και κανείς δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις μεσομακροπρόθεσμα για το αν θα μπορει να οικοδομηθούν ή όχι.
  3)Για τις απλές περιφράξεις είτε σε οικόπεδα ή γήπεδα θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία. Γιατί η οροσήμανση να είναι επιτρεπτή χωρίς άδεια μικρής κλίμακος ενώ αντιθέτως η περίφραξη να χρειάζεται έξτρα διαδικασίες; Συμφωνώ με την προ 48ώρου ενημέρωση για την αποφυγή παρενεργειών με αστυνομία κλπ. Και στο τέλος πως κάποιος μπορεί να διασφαλίσει την περιουσία του και να είναι νόμιμος αν δεν μπορεί να φράξει την περιουσία του χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες;

 • 4 Μαρτίου 2012, 20:06 | θωμας χαραλαμπακος

  2 Μαρτίου 2012, 23:02 | θωμας χαραλαμπακος Μόνιμος Σύνδεσμος Η διάταξη του άρθρου 4 παρ 1[στ] η οποία προβλέπει άδεια δομησης για αλλαγη χρησης , είναι αντιθετη με τη διάταξη του
  άρθρου 5 παρ [2] , η οποία προβλέπει ότι για την μεταβολη της χρησης σε υφισταμενα κτιρια απαιτειται ενημερωση της ταυτοτητας του κτιρίου και δεν απαιτειται άδεια δομησης

 • 4 Μαρτίου 2012, 20:38 | Ανδρέας Μπουτσιούκης

  Στην παράγραφο 1) σημείο θ, αναφέρει:
  θ. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών νερού και δεξαμενής λυμμάτων

  Κατά αυτό το τρόπο έχει αγνοηθεί η περίπτωση υπόγειων δεξαμενών καυσίμων, (υγρά, αέρια καύσιμα κτλ). Ως γνωστόν μέχρι τώρα είναι υποχρεωτική η έκδοση σχετικής άδειας καθώς όλες αυτές οι δεξαμενές είναι εγκιβωτισμένες και φέρουν τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, γείωση και σχεδιασμό αποστράγγισης στην πλάκα στήριξης τους.

  Ενώ στο σημείο ζ της ίδιας παραγράφου αναφέρει ότι απαιτείται η έκδοση αδείας στη περίπτωση κατασκευής και προσθήκης οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, με την παράγραφο 3 σημείο δ, επιτρέπεται να γίνονται διασκευές σε εγκαταστάσεις χωρίς την έκδοση αδείας.
  Διαφωνώ κάθετα με το σημείο δ παράγραφο 3 γιατί ενώ η συντήρηση και επισκευή είναι επιτρεπτό να γίνεται στο πλαίσιο καλής και ασφαλούς λειτουργίας, η διασκευή είναι μια αφηρημένη και αυθαίρετη έννοια που υπονοεί σημαντικές αλλαγές όπως την εγκατάσταση καυσίμου και δομικές επεμβάσεις στις όψεις κτιρίου και στους λοιπούς κοινόκτητους, κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους.

  Παρακαλώ η λέξη διασκευή να απαλειφθεί γιατί κατά αυτόν τον τρόπο , επιτρέπεται να γίνονται τροποποιήσεις με προσθήκη νέων τμημάτων εγκατάστασης, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης.
  Ως γνωστό υπάρχουν σειρά νομοθετημάτων που δεν επιτρέπουν την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων άνευ ανάθεσης μελέτης και επίβλεψης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και φυσικού αερίου. Ειδικά για την περίπτωση φυσικού αερίου, επειδή γίνεται συνήθως μετατροπή από άλλο καύσιμο, μπορεί να θεωρηθεί διασκευή της εγκατάστασης θέρμανσης, ενώ στην πράξη πρόκειται για νέα εγκατάσταση που περιλαμβάνει διαμόρφωση χώρων, λέβητες, αγωγούς, μετρητές, μειωτές, καπνοδόχους, αεραγωγούς και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις.

  Παρακαλώ ιδιαιτέρως και εφιστώ την προσοχή σας στο σημείο της παραγράφου 3 σημείο δ καθώς επιτρέπει την διασκευή και άρα ουσιαστικά σε οποιοσδήποτε μπορεί να εγκαταστήσει στοιχεία όπως καπνοδόχους, αγωγούς και συσκευές λειτουργίας αερίου, πέλλετ,σημαντικής ισχύος κτλ σε χώρους που δεν προορίζονται για αυτή τη χρήση.

  Για τους παραπάνω λόγους θεωρώ όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι ότι η λέξη «διασκευή» πρέπει να απαλειφθεί εξ’ολοκλήρου και να απαιτείται εκπόνηση μελέτης και σε εκείνη την περίπτωση! Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά αναιρείται η ισχύς της φράσης «3.ζ Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης»

  Ευχαριστώ!

 • 4 Μαρτίου 2012, 11:03 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΑΣ

  Στο έντυπο της δεν προβλέπεται πλέον η άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων??? Ειναι μια λειτουργία – κανονιστική πράξη που θα εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις μετά την εφαρμογή του 4014 και από ότι αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν προβλέπεται άδεια για νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Θα υπάρξει ειδικό έντυπο?? Ειδική διαδικασία που δεν πρέπει να αναφέρεται στον νέο ΓΟΚ ???

 • 4 Μαρτίου 2012, 09:38 | Χρίστος (Ιδιώτης)

  Ως πολίτης και όχι ως ειδικός, θα ήθελα να καταθέσω αυτό που βιώνουμε πολλοί που έχουμε την τύχη και την ατυχία να μένουμε σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σχετικά με τις άδειες δόμησης, σε συνδυασμό με τις πρόσθετες απαγορεύσεις που βάζει το Υπουργείο Πολιτισμού.
  Μπορεί να γίνεται προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί η πολεοδομική νομοθεσία και να επισπεύδονται οι χρόνοι και οι διαδικασίες προς όφελος του πολίτη, υπάρχει όμως και μία άλλη «πολεοδομία» στο υπουργείο πολιτισμού που λειτουργεί με ρυθμούς χελώνας, που έχει απαρχαιωμένη νομοθεσία στο θέμα δόμησης σε αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιοχές, που αναιρεί κάθε καινούριο και το κυριότερο που δίνει το δικαίωμα σε ένα άνθρωπο ( μηχανικό ή αρχαιολόγο) να τροποποιεί αρχιτεκτονικά σχέδια ανθρώπων που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο, να γίνεται τροχοπέδη στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις και να ερμηνεύει τη νομοθεσία κατά τέτοιο τρόπο ώστε το μόνο που πολλές φορές καταφέρνουν είναι η επίδειξη εξουσίας, η ταλαιπωρία του πολίτη και η ώθηση του πολίτη απέναντι από την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μήπως πρέπει παράλληλα να προβλεφθεί και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας του Υπουργείου πολιτισμού σε θέματα δόμησης ??

  Και μία ακόμη σύντομη παρατήρηση για τα υπόγεια. Αφού είμαι νόμιμος στην κατασκευή του υπογείου μου, γιατί δεν μου επιτρέπετε να κάνω όποια χρήση θέλω. Εμένα μου αρέσει να κοιμάμαι και να τρώω στο υπόγειο, τι ενδιαφέρει το κράτος ?

 • 3 Μαρτίου 2012, 23:00 | γιάννης βραχάλης

  να διευκρινισθεί ότι νόμιμως υφιστάμενο είναι όχι μόνο αυτό που έχει άδεια αλλά και όσα έχουν υπαχθεί σε διάφορους νόμους αυθαιρέτων 4014 – 1337 720 η και παλαιώτερους
  Να προβλεφθεί η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών μη η χωρίς έγκριση μικρής κλίμακας

  2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
  ΝΑ διευκρινισθεί ότι κτίριο είναι καθε αυτοτελής λειτουργικά χώρος με την ένοια του 4014/11 π.χ ενα διαμερισμα σε πολυκατοικία , αλλοιώς θα δημιουργηθούν πολλά ….κοινωνικά προβλήματα….
  3.ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ…
  η.να σβήσει η λέξη «ισόγειους» υπαιθριους χώρους , ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή πέργκολας και σε δώματα γιά βιοκλιματικούς λόγους ( σκίαση-δροσισμός κλπ).
  Οταν αναφερόμαστε σε εστίες , τζάκια κλπ να αποσαφηνιστεί ότι περιλαμβάνονται και οι καμινάδες τους, όχι να θεωρούνται στοιχεία που επιρρεάζουν την όψη και να απαιτούν άδεια και ενδοχωμένως …ΕΠΠΑΕ
  4. ποιοί είναι οι αρμόδιοι τεχνικοί αυτής της παραγράφου ? πολιτικοίμηχανικοί,αρχιτέκτονες,μηχανολόγοι,περιβαντολόγοι,υπομηχανικοί,εργοδηγοί,εμπειροτέχνες???

 • 3 Μαρτίου 2012, 20:30 | ΝΙΚΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ,ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΙΟ ΣΑΦΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ,ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΑΦΕΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΟΔΗΓΙΑ ΩΣΤΕ ΣΕ ΥΦΙΑΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΗΛ ΘΕΡΜ ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ή ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ , ΠΑΝΤΟΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
  ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 3 Μαρτίου 2012, 19:29 | Βλοντζος Γεωργιος

  Άρθρο 4
  Παράγραφος 3

  Όσον αφορά την κατασκευή καμινάδας τζακιού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της οικοδομής, να υπάρχει ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε μεταβολής στον φέροντα οργανισμό της οικοδομής.

  Δόκιμη δε, θα ήταν η ύπαρξη συγκεκριμένων κανόνων που να πλαισιώνουν την κατασκευή τζακιών και καμινάδων.

 • 2 Μαρτίου 2012, 01:30 | Ιωάννης Γκουμας

  Στις εργασίες χωρίς ανάγκη άδειας πρέπει να συγκαταλεχτεί η τοποθέτηση/ανάρτηση επιφάνειας σκίασης σε υφιστάμενες πέργκολες όταν αυτή δεν θα επιτρέπει αργότερα την δημιουργία κλειστού χώρου (πχ καλάμια, ύφασμα). Επιπλέον να επιτρέπεται δημιουργία τέτοιας πέργκολας και κάλυψης στο δώμα (εντός του ιδεατού στερεού ίσως) επιτρέποντας την βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου το καλοκαίρι.

  Ας έχει υπ’όψη ο νομοθέτης ότι φύτευση δώματος σημαίνει προσθήκη σημαντικών φορτίων (χώμα και φυτά) το οποίο χρήζει στατικής μελέτης. Θα πρέπει να γίνεται επαρκής έλεγχος και να κατατίθεται αντίστοιχη μελέτη στην αρμόδια υπηρεσία.

 • 1 Μαρτίου 2012, 19:56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

  Γιατί καταργείται από την Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας τις μικρές λιθόκτιστες αποθήκες 15 τ.μ.;

  Γιατί καταργείται απο την Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας τα Φ/Βολταϊκά συστήματα ;

 • Παρακάλω να γίνει σαφές το καθεστώς αδειοδότησης για πέργκολες σε εξώστες και δώματα. Επίσεις θεωρώ ασαφές το περί μικρής έκτασης διασκευών που δεν απαιτούν άδεια ή μικρή κλίμακα και ενδέχεται να παρουσιασθούν φαινόμενα διαφορετικών ερμηνειών ανά υπηρεσία δόμησης.
  Τέλος πρέπει να προσεχθεί ο συνδιασμός της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου με το άρθρο 29 διότι ενδέχεται να ερμηνευθεί ώς διαδικασία επιβολής προστίμου στα δηλωθέντα με 4014 που πρόκειται να νομιμοποιηθούν με έκδοση άδειας δόμησης.

 • 1 Μαρτίου 2012, 11:54 | gmessinis

  αρθρο 4 παρ.3η
  Η διατυπωση δεν ειναι απολύτως σαφής.
  «Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους»
  Το νόημα είναι ότι: Δεν απαιτείται Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις κατασκευές εστιών και φούρνων σε ακαλύπτους, δώματα, εξώστες , στεγασμένους υπαίθριους κλπ. και επίσης τζακιών σε εσωτερικούς χώρους ?? ή όλα τα παραπάνω αφορούν σε κατασκευές ΜΟΝΟ σε εσωτερικούς χώρους ??

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 23:23 | Θεοδόσιος Μούγιος

  Οι ποινικές κυρώσεις του αρθ. 17 του ν. 1377/1983 διατηρούνται σε ισχύ? Αν δεν έχει προβλεφθεί κατάργηση τους, δέον είναι να καταργηθούν διότι αφενός κρίνονται παρωχημένες και απηχούν πεπαλαιωμένες αντιλήψεις, αφετέρου τα διοικητικά πρόστιμα των Ελεγκτών Δόμησης είναι προτιμότερα ως κύρωση καθόσον και ταχύτερα επιβάλλονται (σε σχέση με την απονομή της δικαιοσύνης) και αποτελεσματικότερα κρίνονται.

 • Άρθρο 04 (Άδειες Δόμησης)

  Νομοσχέδιο

  1. Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως ιδίως:

  i. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, οικισμούς, ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων.

  Πρόταση

  Η κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια δεν αποτελούν υποχρεωτικά τμήμα των εργασιών δόμησης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ενταχθούν στην κατηγορία των εργασιών μικρής κλίμακας ως ακολούθως:
  2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα ή για κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια:
  α. έως η.
  θ. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, οικισμούς, ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων.
  Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού εκτός της περιπτώσεως θ. η οποία που απαιτεί έγκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ του Δήμου, Κοινότητας). Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και μπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
  Σημείωση:
  Να αφαιρεθεί το τμήμα της τελευταίας πρότασης « με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 3.» το οποίο δεν έχει νόημα σε αυτή την θέση του κειμένου ή να διευκρινισθεί που αναφέρεται.

  Νομοσχέδιο

  6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που δεν παραβιάζει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας δόμησης.
  Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω της άδειας δόμησης, η κατασκευή παύει να είναι κατεδαφιστέα. Πρόστιμο αυθαίτερης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης, που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου.
  Πρόταση

  Να διορθωθεί και να συμπληρωθούν οι συντμήσεις

  6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που δεν παραβιάζει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας δόμησης.
  Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόμησης, η κατασκευή παύει να είναι κατεδαφιστέα. Πρόστιμο αυθαίτερης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης, που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης (σ.δ.) και ο συντελεστής όγκου (σ.ο.).

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 17:46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ

  Σχετικά με το Αρθρο 04 ,άδειες δόμησης,θα ήθελα να λάβετε και να συμπεριλάβετε τον τρόπο που θα νομιμοποιείται μία κατασκευή στον ελευθερο χώρο αποθηκης ή βιομηχανίας ,πλαστικό κινητό στέγαστρο για την προστασία φορτωεκφορτώσεων απο καιρικές συνθήκες.Υπάρχουν ήδη διαθέσιμες στην αγορά Ιταλικές πλαστικές αποθήκες του εργοστασίου KOPRON,οι οποίες τοποθετούνται μπροστά απο ραμπες φορτεκφορτώσεων ή τον ελεύθερο χώρο της επιχείρησης.Κινούνται επάνω σε ράγες και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά απο την Ε.Ε.Η χρησιμότητά τους για τις επιχειρήσεις είναι πολύ σπουδαία , η δε μέχρι σήμερα νομοθεσία δεν προβλέπει τίποτα για την νομιμοποιήσή της.Προτείνω δε αν συμπεριλάβεται σχετικό άρθρο τρόπου αδειοδότησης,την ευθύνη να φέρει ο Δήμος που υπάγεται η επιχείρηση,ο οποίος έτσι απο την αδειοδότηση αλλά και την χρέωση μ2 θα ενισχύεται οικονομικά.Δεδομένου οτι όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται τέτοιους χώρους χωρις να παραβιάζονται οικοδομικοί κανόνες ελπίζω οτι ο τελικός σχεδιασμός του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου θα συμπεριλάβει και τις πλαστικές κινητές αποθήκες.Είμαι στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 14:10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Είναι όμως και μια ευκαιρία να δοθούν επιπλέον κίνητρα για την οριστική τακτοποίηση των αυθαιρέτων με πρόστιμα προσιτά στους πολλους
  Ειδικά για προ του 2003 κτίσματα και προ του 1983
  Θα πρότεινα τα προ του 2003 να πληρώνουν το 25% κα τα προ του 1983 10%

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 14:58 | Ν.Παντελίδης – Μηχανολόγος Μ.

  Στο άρθρο 1 στον ορισμό εγκατάσταση αναφέρετε :

  «Εγκατάσταση είναι η κατασκευή ή υποδομή που προορίζεται ή απαιτείται για τη λειτουργία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, δροσισμού, διανομής και εκροής ύδατος, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, φωταερίου, τα θερμικά ΗΛΙΑΚΑ συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι ΚΕΡΑΙΕΣ.»

  Κατόπιν γράφετε στο άρθρο 4:

  «Άδεια Δόμησης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως ΙΔΙΩΣ :

  ζ. Κατασκευή και προσθήκη ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
  »

  Και λίγο πιο κάτω στο άρθρο 4.3 περιλαμβάνετε τις ίδιες εργασίες εγκαταστάσεων για τις οποίες ρητά απαιτείται άδεια δόμησης (κλιματιστικά, ηλιακά κλπ) στις εργασίες που ΔΕΝ απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας!
  Τελικά τι συμβαίνει; Οι μηχανολογικές αυτές εργασίες είναι εγκαταστάσεις και χρειάζεται βάσει του άρθρου 4 άδεια ή δεν είναι εγκαταστάσεις και δεν χρειάζεται άδεια;

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 14:09 | Στα;ύρος

  Θα πρέπει στις εργασίες μικρής κλίμακας να προστεθεί η εγκατασταση Φ/Β συστημάτων σε γήπεδα ανεξαρτήτως ισχύος και σε κτίρια για ισχύ άνω των 100kWp.

  Στις εργασίες που δεν απαιτείται Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας πρέπει να προστεθεί η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε κτίρια έως των 100kWp.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 13:54 | Γεωργ. Παντεμ.

  Γράφετε στο άρθρο 3:
  «Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα».
  Τι εξυπηρετεί η παραπάνω έγγραφη ενημέρωση; Στην περίπτωση που κάποιος αλλάζει το δάπεδό του πρέπει να ειδοποιηθεί το αστυνομικό τμήμα; Νομίζω ότι απλώς προσθέτει γραφειοκρατία.

  Επίσης καταργείτε πολλές από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις άδειες μικρής κλίμακας: Η τοποθέτηση κλιματιστικών και ηλιακών είναι σύνθετη εργασία με μηχανολογικό εξοπλισμό που τοποθετείται σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών με αποτέλεσμα οχλήσεις και επικινδυνότητα. Προτείνω την επαναφορά τους στην απαίτηση άδειας μικρής κλίμακας.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 13:12 | ΜΑΡΙΑ

  Επιτέλους διαχωρίστε τις αυτοτελείς λειτουργικα ιδιοκτησίες. Το «κτίριο νόμιμο» χωρίς την παραπάνω διακριση ευνοει εκβιασμους ,εταξυ συνιδιοκτητων, περιοριζει ιδιαιτερα το δικαιωμα ιδιοκτησιας και προκαλει συμφορηση στα διοικητικα δικαστηρια τα οποια εχουν ηδη κρινει αυτες τις περιπτωσεις και ρητα εχουν κρινει οτι πρεπει να διαχωριζεται καθε αυτοτελής ιδιοκτησια και να μην εξαρταται κάποιος συνιδιοκτητης από τις αυθαιρεσιες του αλλου η την αρνηση του να τις νομιμοποιησει.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 12:37 | kostas alexopoulos

  Δεν βλέπω να αναφερεται πουθενα τι γινεται στις περιπτώσεις νεας αδειας επισκευων σε ανηγηρμενη οικοδομη, ή νομιμοποιησης με άδεια σε υφισταμενες οικοδομες και των προβληματων που ανακυπτουν επι συνιδιοκτησιας.
  Με την διατηρηση της φράσης «που υφίσταται νόμιμα» συνεχίζουν να μην επιτρέπονται οι παντός είδους εργασίες ακόμα και οι απλές κατασκευές σε κτίριο που δεν είναι νόμιμο .
  Με την συγκεκριμένη όμως έκφραση νοείται «καθ’ ολοκληρίαν νόμιμο κτίριο». Η απαίτηση να είναι «νόμιμο» ολόκληρο το κτίριο, χωρίς σεβασμό στην χωριστή ιδιοκτησία επί του ιδίου κτιρίου, δημιουργεί μια απίστευτη δυσκαμψία, αυστηρότητα άνευ ουσίας και πολυπλοκότητα ως προς την επίλυση στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, πχ πολυκατοικίας, Τούτο, τόσο εξαιτίας της μη δυνατότητας έκδοσης άδειας επισκευών ή διαρρύθμισης σε αυτοτελή και πλήρως νόμιμη κατοικία εντός μιας πολυώροφης οικοδομής, όσο και εξαιτίας της μη δυνατότητας νομιμοποίησης αυθαιρεσιών, που μάλιστα δεν παραβιάζουν πολεοδομικές διατάξεις, εάν προηγουμένως δεν νομιμοποιηθεί ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, στην περίπτωση που υπάρχουν σε αυτήν, (σε άλλες οριζόντιες ιδιοκτησίες η σε κοινόχρηστους χώρους αυτής) αυθαιρεσίες, έστω μικρές, εφόσον δεν εξασφαλιστεί η συναίνεση των συνιδιοκτητών, που συχνά δεν επιτυγχάνεται και γίνεται αφορμή εκβιασμών.
  Αυτά, ενώ, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣΤΕ (1484/91, 2389/2000, 3326/99 κ.α.) και του ΔΕφΑθ (2540/2005, 1490/2007 κ.α.) αλλά και γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ, πρέπει να διαχωρίζεται κάθε αυτοτελής ιδιοκτησία διότι έχει κριθεί ότι η ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία ή σε άλλα σημεία ενός κτιρίου (πχ κοινόκτητα) δεν πρέπει να παρακωλύει την έκδοση αδείας οιασδήποτε κατηγορίας σε άλλη ιδιοκτησία του ιδίου κτιρίου, και ότι ως «κτίριο» πρέπει να νοείται κάθε αυτοτελής λειτουργικά χώρος, πράγμα που αναγνώρισε και ο νόμος 4014/11!!
  Δυστυχώς λόγω του γενικού και απόλυτου τρόπου, με τον οποίο έχει τεθεί πάλι η συγκεκριμένη διάταξη, πάλι δεν έχουν ενσωματωθεί οι ορθές ως άνω δικαστικές αποφάσεις με αποτέλεσμα να συνεχιστεί να γίνεται το εξής παράδοξο:
  Ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε πολυκατοικία, ο οποίος θέλει να πάρει άδεια επισκευής του διαμερίσματός του ή άλλος ιδιοκτήτης που θέλει να είναι ΝΟΜΙΜΟΣ και θέλει να εκδώσει άδεια νομιμοποίησης του διαμερίσματός του, για παραβάσεις ή υπερβάσεις που δεν παραβιάζουν ουσιαστικές πολεοδομικές διατάξεις , δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά είναι σε επίπεδο είτε μικρών παραβάσεων είτε μη πλήρους συμφωνίας της υλοποιημένης κατάστασης με την απεικονισμένη στα σχέδια της αδείας, να μην μπορεί αν έχει υπάρξει έκθεση αυτοψίας σε άλλο διαμέρισμα της ιδίας πολυκατοικίας, ή σε κοινόχρηστο χώρο της ιδίας και ο ιδιοκτήτης εκείνου του διαμερίσματος δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τα δικά του!
  Η κακή αυτή εφαρμογή του «νομίμως υφιστάμενου κτιρίου», της πλήρους δηλαδή εξάρτησης ενός από το αν επιθυμεί ή δέχεται να είναι νόμιμος και ο άλλος συνιδιοκτήτης, σε περιπτώσεις συνιδιόκτητων κτιρίων του ν. 3741/29 ή του Ν.Δ. 1024/71 όπου εμπλέκονται πολλά διαμερίσματα ή αυτοτελή κτίσματα (και είναι αμφίβολο αν υπάρχει έστω και ένα διαμέρισμα γενικά στην Ελλάδα που να μην έχει την παραμικρή απόκλιση από την αδειοδοτημένη απεικόνιση), δημιουργεί μια κατάσταση που ευνοεί τον εκβιασμό μεταξύ συνιδιοκτητών, στερεί από το Κράτος έσοδα από άδειες και νομιμοποιήσεις, μπλοκάρει την απονομή Δικαιοσύνης λόγω φόρτου από υποθέσεις, που εκκρεμούν ή που δόθηκε ή ορθή λύση για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο ως γενική πρακτική και τελικά δεν προχωράει τίποτα.