Άρθρο 25: Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης

1. Στην περίπτωση όπου το κτίριο κατατάσσεται σύμφωνα με την ενεργειακή του μελέτη, στις ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται και σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό του απαιτείται η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενεργείας μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενεργείας καθώς και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, τότε δίνεται κίνητρο αύξησης του σ.δ. κατά 5 %.
2. Ειδική αύξηση του σ.δ. κατά 10 % προσφέρεται σε κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης που παρουσιάζουν παράλληλα εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση. Τα κτίρια αυτά θα πρέπει να παρουσιάζουν ετήσια πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, αερισμό και ζεστό νερό χρήσης κάτω των 10 kWh/m2/έτος. Η όλη ενεργειακή μελέτη θα πρέπει να εκπονείται συμφώνα με τον ΚΕΝΑΚ, και είναι δυνατόν να συμπληρώνεται με ειδικά υπολογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την προσομοίωση του κτιρίου με αναγνωρισμένα διεθνώς υπολογιστικά εργαλεία ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Στα κτίρια αυτά πρέπει αναγκαστικά να περιλαμβάνονται συστήματα εξοικονόμησης ενεργείας καθώς και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενεργείας. Παράλληλα, πρέπει να τεκμηριώνεται η εξαιρετική περιβαλλοντική τους απόδοση με χρήση διεθνώς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης, (Environmental Assessment Method), όπως το LEED η άλλη ισοδύναμη διεθνής μεθοδολογία. Εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση θεωρείται αυτή που είναι ισοδύναμη η καλύτερη από το χρυσό LEED. Κατά τη φάση της υποβολής των δικαιολογητικών της άδειας πρέπει να κατατίθεται πλήρης φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ενεργειακής μελέτης που αποδεικνύει ότι η συνολική ετήσια πρωτογενής κατανάλωση για θέρμανση, κλιματισμό, αερισμό, ζεστό νερό και φωτισμό δεν υπερβαίνει τις 10 kWh/m2/έτος καθώς και πλήρη ανάλυση των περιβαλλοντικών μέτρων που θα υιοθετηθούν ώστε να αποδεικνύεται ότι θα επιτευχτεί η ελάχιστη απαιτουμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση που αναφέρθηκε παραπάνω.
Μετά το πέρας της κατασκευής πρέπει να συμπληρώνεται στην Ταυτότητα Κτιρίου και να προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:
α) πιστοποιητικό περιβαλλοντικής αξιολόγησης που έχει απονεμηθεί στο κτίριο από πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο για τη σχετική πράξη αναλυτή.
β) Υπεύθυνη δήλωση του εποπτεύοντος μηχανικού ότι το κτίριο κατασκευάστηκε με τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην αρχική ενεργειακή μελέτη ενώ κάθε πιθανή μεταβολή μικρής κλίμακας πρέπει να τεκμηριώνεται ότι δεν αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου άνω των επιτρεπομένων ορίων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι προδιαγραφές των κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, ο τρόπος άσκησης και η περιοδικότητα των ελέγχων, το ύψος των προστίμων σε περίπτωση μη υλοποίησης της μελέτης, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 • Ν.Ο.Κ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Το προς διαβούλευση σχέδιο του ΝΟΚ περιέχει επιφάσεις, δείχνει μεγάλη προχειρότητα και, δυστυχώς συχνά, επιστημονική άγνοια.

  2. Η συρρίκνωση του χρόνου της διαβούλευσης (σε 6,5 μέρες) αφήνει εμμέσως, πλην σαφώς, να εννοηθεί, ότι η διαβούλευση αποτελεί επίσης επίφαση «δημοκρατικής διαδικασίας» και ότι επί της ουσίας θεωρείται περιττή.

  Τα δύο αυτά γνωρίσματα προσβάλουν τους μηχανικούς καθώς και τον κάθε νοήμονα Έλληνα πολίτη.
  Για μας αποτελεί άλλο ένα δείγμα του ίδιου πολιτικού ήθους που μας οδήγησε εδώ που είμαστε, και που εξακολουθεί να ωθεί τον τόπο σε όλο και βαθύτερο χάος.

  Παρ’ όλα αυτά συμμετέχουμε στο σχολιασμό με συγκεκριμένα παραδείγματα:
  • για να δείξουμε, έστω και σημειακά, πόσο σοβαρά είναι τα σφάλματα που αναφέρουμε στην 1η παρατήρηση.
  • σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να εμποδίσουμε, όσο προλαβαίνουμε, έστω και σε κάποια σημεία, έστω και υπό το καθεστώς βίαιας πίεσης, άλλη μία πρόσθετη υποβάθμιση της ποιότητας των θεσμών, της ζωής μας και της αναπτυξιακής δυνατότητας της χώρας.

  Σχολιάζουμε ενδεικτικά ορισμένες παραγράφους του Άρθρου 02: Ορισμοί,
  καθώς και το Άρθρο 25: Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, που έχουν σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση ΑΠΕ.

  Άρθρο 25: Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης
  Για να θεωρηθεί ένα κτήριο, ως κτήριο ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης απαιτείται ενεργειακή κατανάλωση ορυκτών καυσίμων μικρότερη των 10 kWh/m2/έτος.
  Με τα σημερινά δεδομένα της χώρας:
  Τα μέσα θερμομονωμένα κτήρια καταναλώνουν 150 – 200 kWh/m2/έτος. Πρέπει λοιπόν αυτή η κατανάλωση να μειωθεί κατά 93,4-95%.

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:

  • Σε βιοκλιματικά κτήρια
  Η άρτια εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού και φυσικού φωτισμού μπορεί να επιτύχει στο κλίμα μας μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 70%. Το υπόλοιπο 25%, δηλαδή 37,5-50 kWh/m2/έτος θα πρέπει να εξοικονομηθεί με την εγκατάσταση ενεργητικών συστημάτων ΑΠΕ.
  Εάν αυτό γίνει π.χ. με φωτοβολταϊκά απαιτείται υπό ιδανικές συνθήκες (νότιο προσανατολισμό, γωνία ύψους κ.α.) εγκατάσταση 4,0-4,5kWΦ/Β ή 32 με 40 m2 Φ/Β για 100 m2 κτηρίου, ή αλλιώς αύξηση του κόστους της αρχικής επένδυσης κατά 105€/ m2, δηλαδή αύξηση κόστους 10-15%,

  • Σε συμβατικά κτήρια
  Με το ισχύον εθνικό θεσμικό ενεργειακό πλαίσιο, τον Κ.Εν.Α.Κ., που δεν αναγνωρίζει τα ενεργειακά οφέλη του βιοκλιματικού σχεδιασμού, και με χρήση πάλι φωτοβολταϊκών, το κόστος κατασκευής θα πρέπει να αυξηθεί κατά 40-60%.

  ΕΡΩΤΗΜΑ: Το Υ.Π.Ε.Κ.Α. δεν έχει κάνει αυτούς τους εξαιρετικά απλούς υπολογισμούς;
  Ένα τόσο σοβαρό κίνητρο, όσο η προσαύξηση του σ.δ. κατά 10%, πρέπει να έχει το αντίστοιχα σοβαρό έρεισμα κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους. Τουλάχιστον ένα αναμενόμενο σοβαρό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας σε εθνική κλίμακα.
  Το κίνητρο του άρθρου 25 είναι προφανές ότι δεν απευθύνεται στον ελληνικό πληθυσμό, ούτε τώρα, ούτε για «τα επόμενα 20 χρόνια», εκτός ίσως από μία πολύ μικρή μερίδα του, υψηλού εισοδήματος. Ή απευθύνεται σε «μεγάλους επενδυτές», σε περιοχές εξαιρετικά υψηλής αντικειμενικής αξίας γης, όπου η σχέση κόστους- οφέλους πιθανό να αποβεί συμφέρουσα. Δηλαδή δυνητικά μπορεί να εφαρμοστεί πολύ περιορισμένα και μάλιστα στα υψηλής αξίας κέντρα των μεγάλων αστικών συγκροτημάτων, τα ήδη ασφυκτικά πυκνοδομημένα.

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:04 | Μανουσάκης Παντελής-Γεώργιος

  Στο Άρθρο 25 Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης θα πρέπει να προστεθεί και το κίνητρο το κτήριο αυτό να εξαιρείται από την απαίτηση να τοποθετηθεί υποσταθμός μέσης τάσης της ΔΕΗ αν ο ιδιοκτήτης δεν το επιθυμεί.

 • 6 Μαρτίου 2012, 09:19 | Μαρία Πανανού

  Ποιός θα είναι ο αναγνωρισμένος (και από ποιόν;)ελληνικός φορέας πιστοποίησης ενός κτιρίου ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και μέχρι την (τυχόν) δημιουργία του ποιός ή ποιοί θα είναι οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί που θα απονέμουν το πιστοποιητικό αυτό σε ένα ελληνικό κτίριο;Θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια μέσα στο Νέο ΓΟΚ,έτσι ώστε από την αρχή του σχεδιασμού να λαμβάνονται υπόψη,από τον μελετητή, οι διαδικασίες πιστοποίησης που τίθενται,ως προϋπόθεση,από τους ευρωπαϊκους οργανισμούς πιστοποίησης,ως μέλη μιάς ευρύτερης ένωσης όπως είναι η iPHA The International Passive House Association (http://www.passivehouse-international.org/)

 • 5 Μαρτίου 2012, 20:41 | Ιωάννης Γκουμας Αρχιτέκτων

  Μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο δεν θα επιτευχθεί επ’ουδενί μέχρι το 2020. Όχι στην Ελλάδα αλλά ούτε στην Βόρεια Ευρώπη της Αγγλίας και της Ολλανδίας. Σημαντική μείωση της κατανάλωσης είναι εφικτή, αλλά πρέπει να ληφθεί υπ’όψη η οικονομική δυνατότητα των σημερινών νοικοκυριών να αυξήσουν το κόστος της οικοδομής τόσο ώστε να πετύχουν τέτοια όρια.

  Προτίνω και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση της φορολογίας τέτοιων κατασκευών ή φοροελάφρυνσης σε είδη πρώτης ανάγκης σε όσους προβούν σε αυτό το έξοδο. Επίσης μελέτες δείχνουν ότι σήμερα επί της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενός αναπτυγμένου κράτους τα κτίρια κατανανώνουν το 40% της ενέργειας. Αν σε αυτά κάνουμε οικονομία 70%, μειώνουμε την συνολική ενεργειακή κατανάλωση κατά περίπου 30%.

  Στη συνθήκη του Κυότο μιλάνε για 20%….(για καυσαέρια = ενεργειακή κατανάλωση)

  Επίσης 10% αύξηση ΣΔ δεν θα συγκινήσει τον ιδιοκτήτη που κάνει αποταμειεύσεις ζωής για να κάνει ένα δωμάτιο να στεγαστεί. Αν είναι πιο ακριβό το κτίριο του, το πιθανότερο να μην έχει και την δυνατότητα να το αξιοποιήσει με τις τρέχουσες συνθήκες (χαράτσια, μνημόνια)

 • 5 Μαρτίου 2012, 20:23 | αναγνωστοπουλου θεοδωρα

  τι γίνεται όταν κατασκευαζεται μια εξοχικη κατοικια και δεν θελει ο ιδιοκτητης καμια θερμανση η ψυξη .Δεν πρεπει να ειναι στην επιλογη του ιδιοκτητη η εγκατασταση διαφορων συστηματων ;

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:33 | Σταύρος Μπουλταδάκης

  Σίγουρα θα πρέπει ο νέος ΓΟΚ, με την ευκαιρία της επικαιροποίησης του να «συνδεθεί» με τον ΚΕΝΑΚ, και γενικότερα με οποιαδήποτε διάταξη έχει σχέση με την ορθολογική χρήση ενέργειας στα κτίρια, τόσο στον άξονα της εξοικονόμησης ενέργειας, όσο και σε αυτόν της προστασίας του περιβάλλοντος.
  Μοναδική μου παρατήρηση, είναι η αναφορά στο πρότυπο LEED, ενώ ο ΚΕΝΑΚ, και κατ’ επέκταση η σχετική ΤΟΤΕΕ αναφέρονται σαφώς σε πρότυπα ΕΝ (όπως το ΕΝ15232, το οποίο ισχύει για την επίδραση των συστημάτων αυτοματισμού στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων).
  Το LEED επίσης αποτελεί ένα αρκετά αυστηρό πρότυπο αξιολόγησης, το οποίο θα οδηγήσει σε ανάγκη υψηλών επενδύσεων από πλευράς του χρήστη-ιδιοκτήτη του κτιρίου, κάτι το οποίο στις παρούσες οικονομικές συγκυρίες ίσως λειτουργήσει αποτρεπτικά, καθώς το τεχνοοικονομικό ισοζύγιο της λύσης δεν θα είναι απαραίτητα συμφέρον για το χρήστη-ιδιοκτήτη.
  Σίγουρα τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας είναι επιβεβλημένα, και θα πρέπει να βρεθεί κάποια φόρμουλα για τον προσανατολισμό των πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή. Ίσως όμως θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα κριτήρια προώθησης και επιβράβευσης της χρήσης των συστημάτων αυτών στις πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής αγοράς, διατηρώντας την κατάλληλη ευελιξία (σε πρώτη φάση τουλάχιστον), ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες πρώτα και κύρια να αλλάξουν τη νοοτροπία τους, καθώς τότε και μόνο τότε θα μπορέσουν να μπουν στη φιλοσοφία της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, και το κυριότερο, να εφαρμοσθεί ο νόμος.

 • Στο συγκεκριμένο άρθρο προτείνεται να ληφθεί μέριμνα για να δοθούν κίνητρα ελάχιστης υδατικής κατανάλωσης και διαχείρισης των υδατικών πόρων ,ειδικά στις μεγάλες κατασκευές, που περιλαμβάνουν μεγάλους χώρους πρασίνου μεγαλύτερων από κάποια τετραγωνικά μέτρα και πάνω .
  Προτείνεται να δοθεί μία σειρά κινήτρων που θα αποσκοπούν στην βέλτιστη από πλευράς τεχνογνωσίας χρησιμοποίηση των υδατικών πόρων σε τομείς όπως η άρδευση του φυτικού υλικού. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται να δοθούν κίνητρα για την υποχρεωτική τοποθέτηση στάγδην συστήματος άρδευσης ή την ανακατασκευή του υπάρχοντος, τη χρησιμοποίηση φυτικών ειδών μη απαιτητικών σε νερό και την επαναχρησιμοποίηση του νερού που προέρχεται από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

 • 5 Μαρτίου 2012, 15:27 | Ολυμπία Περατσάκη

  Πιστεύω ότι το κίνητρο για κατασκευή κτιρίων με ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση είναι εξαιρετικής σημασίας. Εταιρείες με τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών παρέχουν μεγάλη γκάμα προϊόντων και συστημάτων αυτοματισμού που συμβάλλουν να επιτευχθεί υψηλή ενεργειακή βαθμίδα ως προς τον αυτοματισμό για κάθε τύπο κτιρίου. Αντίστοιχα συμβάλλουν και οι τεχνολογίες οικοδομικών υλικών παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας ως προς την μόνωση και αντοχή.
  Πρέπει κάποια στιγμή ο στόχος να είναι ένας και σαφής : κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και όχι περιορισμός του κόστους κατά την κατασκευή με δημιουργία κτιρίων όπου για το συνολικό διάστημα ζωής τους χρειάζονται για την λειτουργία τους μεγάλες ποσότητες ενέργειας για φωτισμό, θέρμανση και ψύξη επιβαρύνοντας το περιβάλλον.

 • 5 Μαρτίου 2012, 00:30 | Ευάγγελος Κουρής

  Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης
  1. Στην περίπτωση όπου το κτίριο κατατάσσεται σύμφωνα με την ενεργειακή του μελέτη, στις ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται και σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό του απαιτείται η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενεργείας μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενεργείας καθώς και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, τότε δίνεται κίνητρο αύξησης του σ.δ. κατά 5 %.

  ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΘΕΙ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Χ. ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ Η Α+ Ή ΚΑΙ Η Α)

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:25 | Καλαμάρα ευγενια

  Παρ.1, παρ2
  Επειδή θα πρέπει να κατασκευάζουμε κτιρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης όσον το δυνατόν περοσοτερα, θα πρέπει να υλοποιείται το κίνητρο περί αυξήσεως του συντελεστη δόμησης . Προς τούτο θα πρέπει να αφαιρείται και ανάλογο ποσοστο απο την κάλυψη γκαράζ δεν θα μπορει το άρθρο αυτο να εφαρμοστεί σε όλα τα νέα κτιρια π.χ. Στα διώροφα κτιρια όπου ο σ.δ., είναι διπλάσιος απο την κάλυψη.

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:30 | Καρατζάς βασιλης

  Παρ.1, παρ2
  Στα κτιρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης το κίνητρο αύξησης του συντελεστη δόμησης είναι Δωρον αδωρον στις περιπτώσεις μικρού ποσοστού κάλυψης ( στα διώροφα κτιρια όπου η κάλυψη είναι το μισο της δόμησης ) π.χ. Σ.δ. = 0.4, όροφοι 2, ποσοστό κάλυψης 20%. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να μην συμπεριλαμβάνεται στην κάλυψη κατα το ημισυ

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:07 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Όπως αναφέρει και ο Κος Ν. ΧΑΖΑΠΗΣ στο σχόλιο του, το κόστος πιστοποίησης «εξαιρετικής περιβαλλοντικής απόδοσης» είναι μεγάλο και σε πολλές των περιπτώσεων δέν καλύπτεται από μία αύξηση του σ.δ. 10%.

  Το όριο των 10KWh/m² είναι ίσως και μεγάλο δεδομένου ότι το 2020 τα κτίρια θα πρέπει να είναι μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου.

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:57 | Ιωάννης Γκουμας Αρχιτέκτων

  Θέλω να προστέσω στο προηγούμενο σχόλιο μου, ότι κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου σχετικών με την ενεργειακή αντιμετώπιση των κτιρίων και σε συζητήσεις με καθηγητές μας ως προς τις πρακτικές σε βόρειες χώρες όπως η Μαγάλη Βρετανία και η Γερμανία τα 10KWh/m² είναι εξωφρενικά χαμηλό όριο. Τα διεθνή πρότυπα Passive House μιλάνε για 15KWh/m² μόνο για φορτία θέρμανσης-ψύξης.
  (σύνδεσμος: http://www.sesg.strath.ac.uk/Presentations/PH_Overview_Tuohy_21May09.pdf)

  Αντίστοιχα οι συνήθεις πρακτικές προσανατολίζονται στα 50-60KWh/m² όταν μιλάνε για κτίρια σχετικά χαμηλής κατανάλωσης.

  Με αυτά τα δεδομένα, ένα όριο ακόμη και για 30KWh/m² θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητικό για να πριμοδοτηθεί με κίνητρα.

 • 2 Μαρτίου 2012, 21:07 | Σπύρος

  To όριο των 10 kWh/m2/έτος είναι υπερβολικά χαμηλό για να αποτελέσει κίνητρο στην πράξη.
  Μία κατοικία μπορεί να κατατάσσεται σε κατηγορία Α+ και με π.χ.
  20 kWh/m2/έτος.
  Για να λειτουργήσει στην πράξη θα πρέπει να μην είναι υπερβολικά αυστηρό το όριο , ώστε στην πράξη να αποτελέσει κίνητρο.

 • 2 Μαρτίου 2012, 01:38 | Ιωάννης Γκουμας

  Κίνητρα για ελάχιστη ενεγειακή κατανάλωση θα πρέπει να δίνονται και σε περιοχές με προστατευόμενα κτίρια και οικιστικά σύνολα. Οι σχετικές για τα παραπάνω διατάξεις δυσχαιρένουν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό αυτών των κτιρίων. Το πλαφόν των 10KWh/m² το χρόνο μπορεί να είναι ανέφικτο σε κάποιες περιπτώσεις. Θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα και κίνητρα για το καλύτερο δυνατόν και σε αυτές τις περιπτώσεις.

  Για παράδειγμα στην περιοχή του Πόρου και της Τροιζηνίας απαγορεύονται μεταλλικά και αλλουμινίου κουφώματα. Αυτό εκτινάσει την μεταφορά ενέργειας με αερισμό στο θεό (τουλάχιστον με την δεδομένη τεχνολογία και υπολογιστικά πρότυπα). Λόγω απαρχαιωμένων νομοθετημάτων δεν επιτρέπονται ούτε αλουμινίου με υφές ξύλου κουφώματα.

  Ίσως για αυτές τις περιοχές να ανέβαινε το όριο στο 15 ή 20 KWh/m².

 • 1 Μαρτίου 2012, 13:28 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΟ άρθρο 7 να προστεθεί μια παραγραφος για τα ρυμοτομούμενα τμήματα ενός οικοπέδου. Επειδή οι δήμοι αρνούνται να αποζημιώσουν η οι διαδικασίες αποζημίωσης είναι χρονοβόρες να δίνεται ένα επιπλέον 10% στο συντελεστή δόμησης αντί για αποζημίωση.
  Στο άρθρο 25 παράγραφος 1και 2 να μεγαλώσει το 5% να γίνει 10% και το 10% να γίνει 20% στο συντελεστή δόμησης αντίστοιχα ως ένα επιπλέον κίνητρο προς τους μηχανικούς κατασκευαστές.

 • Εισηγητές: X-G lab+development
  Συνεργαζόμενα μέλη IPHA (International Passive House Association)
  Πιστοποιημένα μέλη ITC (Infrafed Training Center)

  ΑΡΘΡΟ 25
  Παρ 2: Ο κανονισμός που αναφέρεστε, δεν υποστηρίζεται από τον τρόπο υπολογισμού τετραγωνικών μέτρων που αποτυπώνεται στο παρόν νομοσχέδιο.
  Θεωρούμε απαραίτητη ανάγκη την προσαρμογή του νέου Γ.Ο.Κ. ,στα Ευρωπαϊκά πρότυπα υπολογισμού των μ2 χρήσεως των κτηρίων, σύμφωνα δηλαδή με τον αντίστοιχο Γερμανικό κανονισμό WolfV. (wohnflaechenverordnung).
  Η μέθοδος αυτή που είναι πολύ απλουστευμένη και δοκιμασμένη:
  – συμβαδίζει με τους διεθνείς κανονισμούς για την εξοικονόμηση ενέργειας, βάση των οποίων υπολογίζεται η κατανάλωση ανά μ2 χρήσεως
  – διευκολύνει τις ξένες επενδύσεις, αφού συναντούν γνώριμο περιβάλλον
  – διευκολύνει τη χρήση εξελιγμένου λογισμικού, το οποίο βασίζεται στους κανονισμούς αυτούς.

 • Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ειδική προσαύξηση του συντελεστή Δόμησης κατά 10% σε περίπτωση που το κτίριο ενταχθεί στο εθελοντικό πρόγραμμα LEED, που καλύπτεται από το USGBC (Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων Αμερικής). Όμως το κίνητρο δεν επαρκεί, διότι:
  1. Το κόστος για την υποβολή και διατήρηση του προγράμματος είναι μεγάλο.
  2. Απαιτείται η σύμβαση με σύμβουλο Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων.
  3. Απαιτείται επίσης, αλλά προαιρετικά, επέκταση της σύμβασης Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων και κατά τη φάση των μελετών Η/Μ.
  Προτείνεται λοιπόν η ειδική αύξηση του συντελεστή δόμησης να ανέλθει στο 15%

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 13:00 | Χρυσαυγή Παπαδοπούλου

  Μεγάλη ανακούφιση θα είχαν όσοι εξ ημών έχουμε στα μπαλκόνια μας πέργκολες, εάν αυτοί τη φορά το Υπουργείο σας νομοθετήσει υπέρ αυτών ,έστω κι αν καλύπτονται από τεντόπανο, πράγμα το οποίο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από τον μέχρι τώρα ισχύοντα κανονισμό. Η κατασκευή πέργκολας με τεντόπανο πάνω ή κάτω από αυτήν δημιουργεί ΣΚΙΑΣΗ, πράγμα που στην ηλιόλουστη χώρα μας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ. Συνέπεια της σκίασης είναι και ο φυσικός ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ του χώρου. ΄Αρα, λιγότερη ή και καθόλου χρήση κλιματιστικών, που ανεβάζουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και μολύνουν και το περιβάλλον. Υπογραμμίζω τη σημασία του ζητήματος γιατί εδώ και 11 χρόνια βρίσκομαι στα δικαστήρια ακριβώς γι αυτό το λόγο : τοποθετήσαμε μεταλλική πέργκολα στη βεράντα του διαμερίσματός μας αφού προηγουμένως ελάβαμε οικοδομική άδεια από τη σχετική πολεοδομική υπηρεσία. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε τεντόπανο κάτω από την επιφάνεια της πέργκολας για να εξασφαλίσουμε σκίαση, πράγμα το οποίο και επιτύχαμε. Συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας μας – υποκεινούμενοι από λόγους εμπάθειας, ζήλιας κ.λ.π.- μας έκαναν μήνυση στηριζόμενοι στο οτι: α) εγκύκλιος του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ απαγόρευε την ανάρτηση τέντας κάτω ή επάνω από την πέργκολα και επέτρεπε μόνον την ανάρτηση φυτών, β) ο κανονισμός της πολυκατοικίας μας απαγόρευε την διάνοιξη οπών στους εξωτερικούς τοίχους της οικοδομής μας καθώς και την οποιαδήποτε επέμβαση επ’ αυτών γιατί τέτοιες επεμβάσεις άλλαζαν το αρχικό σχέδιο των προσόψεων της οικοδομής. Γι αυτούς λοιπόν τους λόγους και για πολλούς άλλους τραβιέμαι στα δικαστήρια εδώ και 11 χρόνια, όπου κανένα δικαστήριο ΔΕΝ με εδικαίωσε, ούτε το ΣτΕ ούτε ο ΄Αρειος Πάγος. Τουλάχιστον τώρα με τη δημιουργία του νέου ΓΟΚ μήπως η Πολιτεία θάπρεπε να δει το ζήτημα με άλλη ματιά ? Μήπως η εγκατάσταση πέργκολας (κοιν. κρεββατίνα) στις βεράντες και στα μπαλκόνια με ή χωρίς τεντόπανο είναι πλέον επιταγή των καιρών και οι παλαιοί ξεπερασμένοι κανονισμοί των πολυκατοικιών είναι καιρός να μπούν στο χρονοντούλαπο ? Αλλιώς μην περιμένουμε προκοπή, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε…… Παρόμοια ζητήματα σε ευρωπαικές χώρες λύνονται ΑΜΕΣΩΣ, πριν ακόμη προκύψουν. Στη χώρα μας συμβαίνει εντελώς το αντίθετο.
  ΣΗΜ.: από τότε που αφαιρέσαμε το τεντόπανο από τη πέργκολα κάνουμε χρήση κλιματιστικού, την οποία, βεβαίως θα μειώσουμε λόγω αδυναμίας μας να πληρώσουμε τους υψηλούς λογαριασμούς της ΔΕΗ, όπως, άλλωστε όλοι οι ΄Ελληνες. Τί κρίμα !