Άρθρο 07:Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα

1. Οικόπεδο που εντάσσεται σε σχέδιο πόλης του μετά τη δημοσίευση του ν. 1577/85, θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο όταν :
α) έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, τα οποία καθορίζονται από τους όρους δόμησης της περιοχής.
β) ή έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου που ισχύουν κατά τον κανόνα στην περιοχή ή εκείνα που αναφέρει το ν.δ. 8/197 αν αυτά είναι μεγαλύτερα και συγχρόνως εάν μπορεί να εγγράφεται στο οικοδομήσιμο τμήμα του κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5 μ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 1337/1983.
2. Οικόπεδο που έχει δημιουργηθεί πριν από τη δημοσίευση του του ν. 1577/85, και έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση που ισχύουν στην περιοχή, θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο.
3. Οικόπεδα που έχουν πρόσωπα σε δύο ή περισσότερους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους ισχύουν διαφορετικές ελάχιστες απαιτήσεις αρτιότητας, θεωρούνται άρτια αν διαθέτουν τις μικρότερες, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση από ειδικές διατάξεις.
4. Γωνιακά άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα, που έχασαν την αρτιότητά τους ως προς το εμβαδόν τους λόγω εγκεκριμένης απότμησης, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.
5. Άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα δεν επιτρέπεται να χάνουν την ιδιότητα αυτή με την τακτοποίηση σε καμία περίπτωση.
6. α) Στα ήδη εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και σε εκείνα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7.1923 περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών κατά την τακτοποίηση, εκτός από τα ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου πρέπει να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50.00) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5.00) μ.
β) Οικόπεδο που δεν έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις τακτοποιείται με τα γειτονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7.1923 και του ν.δ. 690 / 1948 (Α’ 133). Δεν απαιτείται η εγγραφή κάτοψης κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας 50,00 τμ και ελάχιστης πλευράς 5,00μ. σε οικόπεδα των οποίων η διαδικασία τακτοποίησης έχει αρχίσει μέχρι την έναρξη ισχύος του του ν. 1577/85, με τη σύνταξη πράξης τακτοποίησης ή όταν το οικόπεδο έχει δημιουργηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου και έχουν καθοριστεί μικρότερα όρια αρτιότητας στην περιοχή.
7. Δεν επιτρέπεται η δόμηση ακόμη και σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, έστω και κατά το άρθρο 25 του ν. 1337/1983, αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται τακτοποίηση των γειτονικών του οικοπέδων και κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας, η δόμηση θα παρεμποδίσει ή θα δυσχεράνει με οποιονδήποτε τρόπο την τακτοποίηση.
8. Σε οικόπεδο που βρίσκεται στη συνάντηση δύο γραμμών δόμησης που τέμνονται είτε με πλάγια ή εισέχουσα απότμηση είτε με κοίλη ή κυρτή γωνία, ως μήκος προσώπου λαμβάνεται ολόκληρο το ανάπτυγμα της ρυμοτομικής γραμμής που αντιστοιχεί στο οικόπεδο.
9. α) Οικόπεδο άρτιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση ως προς το εμβαδόν, το οποίο δεν έχει το κατά παρέκκλιση ελάχιστο πρόσωπο, εάν δεν μπορεί να τακτοποιηθεί κατά τρόπο ώστε να αποκτήσει το κατά κανόνα πρόσωπο, θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο εφόσον με την τακτοποίηση αποκτήσει το κατά παρέκκλιση πρόσωπο ή εάν το οικόπεδο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ν. 1337/1983, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν η παραπάνω έλλειψη οφείλεται σε υπαίτια κατάτμηση από τους ιδιοκτήτες ή του δικαιοπαρόχους τους με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά την ισχύ του ν. 651/1977.
β) Οικόπεδα που δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό ή οδό προϋφιστάμενη του έτους 1923, εφόσον δεν προέρχονται από κατάτμηση, που έγινε από τους ιδιοκτήτες ή τους δικαιοπαρόχους τους με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, μετά την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και προϋφίστανται της ισχύος του ν. 651/1977, όταν παρά την προσκύρωση καταργούμενης ιδιωτικής οδού ή γενικά καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου δεν αποκτούν πρόσωπο ή εμβαδόν κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής, θεωρούνται οικοδομήσιμα εφόσον αποκτούν τουλάχιστον 5,0 μ. πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό ή οδό προϋφιστάμενη του έτους 1923 και εγγράφουν στο οικοδομήσιμο τμήμα τους κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50,0 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5,0μ.
γ) Οικόπεδο μη άρτιο κατ΄εμβαδόν και μη υπαγόμενο στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1337/1983 όπως εκάστοτε ισχύει, που δεν μπορεί να αποκτήσει διαστάσεις αρτίου οικοπέδου με τις διατάξεις του ν.δ. 690/1948, επιτρέπεται να προσκυρωθεί κατά προτεραιότητα σε οικόπεδο που έχει το ελάχιστο εμβαδόν και δεν έχει το ελάχιστο πρόσωπο, για την απόκτηση και του ελάχιστου προσώπου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο όμορο οικόπεδο, αλλά υπάρχει οικόπεδο μη άρτιο κατά το εμβαδόν, που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1337/1983, το παραπάνω οικόπεδο προσκυρώνεται σε αυτό.
10. Τμήματα οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου που δεν επιδέχονται εν όλω ή εν μέρει τακτοποίηση αφαιρούνται αναγκαστικά και προσκυρώνονται στα γειτονικά οικόπεδα. Η προσκύρωση αυτή γίνεται μόνο αν τα γειτονικά, οικόπεδα, έχουν το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν και η προσκύρωση είναι απόλυτα απαραίτητη για να αποκτήσουν το ισχύον ελάχιστο πρόσωπο κατά τον κανόνα ή, σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, κατά παρέκκλιση
11. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 δεν εφαρμόζονται:
α) αν στα παραπάνω τμήματα υπάρχουν οικοδομές με την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.δ. της 17.7.23.
β) αν η έλλειψη του ελάχιστου απαιτούμενου προσώπου των γειτονικών οικοπέδων στα οποία προσκυρώνονται τα παραπάνω τμήματα, οφείλεται σε υπαίτια κατάτμηση από τους ιδιοκτήτες ή τους δικαιούχους τους με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 651/1977.
12. Η κατά την παράγραφο 10 προσκύρωση γίνεται μόνο ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου.
13. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4, έχουν εφαρμογή μόνο για τα οικόπεδα που υπάγονται στην παρέκκλιση, σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές διατάξεις.
14. Το Δημόσιο και οι δήμοι ή οι κοινότητες, όταν επισπεύδουν την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, αποζημιώνουν και τα μη άρτια και μη οικοδομήσιμα τμήματα των ρυμοτομούμενων οικοπέδων που απομένουν μετά την ρυμοτομία, εκτός αν οι ιδιοκτήτες δηλώνουν έως την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας ότι δεν επιθυμούν την αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα βαρύνονται με ενδεχόμενη αποζημίωση λόγω παρόδιότητας.
15. Όπου από την πολεοδομική νομοθεσία απαιτείται να είναι οικοδομήσιμο το οικόπεδο η εγγραφή στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτού κάτοψης κτιρίων ορισμένων διαστάσεων, νοείται ως σχήμα το ορθογώνιο.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:48 | Δ.Μαλασπίνας

  Για να τελειώνουμε και με μια άλλη «ομηρία» των οικοπεδούχων
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  στην παρ.14
  Σε περίπτωση μη καταβολής της αποζημιώσεως εντός επταετίας από την κήρυξη της απαλλοτριώσεως τα ρυμοτομούμενα τμήματα ή οικόπεδα να θεωρούνται αυτοδικαίως οικοδομήσιμα με τους γενικούς όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή

 • 5 Μαρτίου 2012, 15:37 | ΜΗΝΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

  Παρακαλώ να δώσετε οριστική λύση στα οικόπεδα εκείνα των παραδοσιακών οικισμών (στα οποία προβλέπεται η ύπαρξη προσώπου επί δρόμου ),όταν αυτά τέμνονται από την γραμμή του ορίου του οικισμού και ο υφιστάμενος δρόμος ευρίσκεται στο εκτός του οικισμού τμήμα του οικοπέδου.

 • 5 Μαρτίου 2012, 12:45 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Αρθρο 7 – Αρτιότητα, Οικοδομησιμότητα

  Η περίπλοκη διατύπωση του άρθρου αυτού αντανακλά ασφαλώς τον απόλυτο παραλογισμό του «μη σχεδιασμού» των σχεδίων πόλης στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι την θεσμοθέτηση του Ν.1337/83. Αυτό όμως ως ένα σημείο μπορεί να αποτελεί δικαιολογία. Ομολογώ ειλικρινά ότι τα 36 χρόνια εμπειρίας μου, στο επάγγελμα εν γένει και την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών ειδικώτερα, ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΩ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 13. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ…

  Γιά τις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου προτείνονται, ως ελάχιστη βελτίωση του φραστικού λαβύρινθου, τα ακόλουθα:

  6. α) Στα ήδη εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και σε εκείνα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7.1923 περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών, κατά την τακτοποίηση, εκτός από τα ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου είναι δυνατόν να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50.00) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5.00) μ……..

  9. α) Οικόπεδο άρτιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση ως προς το εμβαδόν, το οποίο δεν έχει το κατά παρέκκλιση ελάχιστο πρόσωπο, εάν δεν μπορεί να τακτοποιηθεί κατά τρόπο ώστε να αποκτήσει το κατά κανόνα πρόσωπο, θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο, εφόσον με την τακτοποίηση αποκτήσει το κατά παρέκκλιση πρόσωπο ή εφ’ όσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ν. 1337/1983, όπως εκάστοτε ισχύει. Αυτά ισχύουν μόνον εάν η έλλειψη του κατά παρέκκλισην ελαχίστου προσώπου δεν οφείλεται σε υπαίτια κατάτμηση από τους ιδιοκτήτες ή του δικαιοπαρόχους τους, με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, μετά την ισχύ του ν. 651/1977.
  β) Οικόπεδα που δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό ή οδό προϋφιστάμενη του έτους 1923, εφόσον δεν προέρχονται από υπαίτια κατάτμηση……

  15. Όπου από την πολεοδομική νομοθεσία απαιτείται, προκειμένου να είναι οικοδομήσιμο το οικόπεδο, η εγγραφή στο οικοδομήσιμο τμήμα του κάτοψης κτιρίων ορισμένων διαστάσεων, ως σχήμα της κάτοψης νοείται το ορθογώνιο.

 • 5 Μαρτίου 2012, 10:57 | Παρασκευή Φαρμάκη

  Παρακαλώ πολύ,να διευκρινιστεί με το Νόμο εάν κατά την εγγραφή κτίσματος ελάχιστης πλευράς 5μ. και ελάχιστου εμβαδού 50τ.μ. εκτός από το ορθογώνιο σχήμα πρέπει να τηρούνται και οι όροι δόμησης της περιοχής.
  Δηλαδή να διευκρινιστεί εάν:
  1) απλά σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο 5×10 και βλέπουμε αν «χωράει» στον οικοδομήσιμο χώρο του οικοπέδου
  ή
  2) σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο 5×10 (ή 7x~7, κ.α.) και το τοποθετούμε στον οικοδομήσιμο χώρο του οικοπέδου φροντίζοντας να τηρείται το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης, οι αποστάσεις από τα πλάγια και οπίσθια όρια (αποστάσεις Δ), τυχόν απομείωση συντελεστή δόμησης, κλπ.
  Επίσης να διευκρινιστεί ότι ο έλεγχος αυτός δε δεσμεύει και τον τρόπο με τον οποίο θα ανοικοδομηθεί το οικόπεδο παρά μόνο εξυπηρετεί τον έλεγχο της υπόψη προϋπόθεσης. Μπορεί δηλαδή εάν το οικόπεδο πληροί την ως άνω προϋπόθεση τελικά να ανεγερθεί κτίσμα 40τ.μ.

 • 4 Μαρτίου 2012, 17:59 | Α.Γ ΠΟΛΙΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Ως προς την παράγραφο 2 του άρθρου 7 πρέπει να γίνει ειδικότερη διατύπωση με βάση την νομολογία του ΣΤΕ (αποφάσεις 4040/2005,3809/2002 ολομέλεια),προκειμένου να αποφευχθούν θέματα αντισυνταγματικότητας της διάταξης.

 • 2 Μαρτίου 2012, 12:32 | Μ.Π. Μηχανικός

  Εξαιρετικά πολύπλοκο.Επειδή δεν έχουμε τα κότσια να επιβάλλουμε συνενώσεις επιτρέπουμε τις διασπάσεις.
  Μήπως να σκεφτείτε την επιβολή μεγάλων αρτιοτήτων όταν νέες περιοχές εντάσσονται σε σχέδιο πόλης? Είναι απαράδεκτες οι μικρές αρτιότητες που σε συνδιασμό με χαμηλούς ΣΔ μας δίνουν νέα «χωριά», καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις γης και απαιτούν καύσιμα για μετακινήσεις.Είναι αντιπεριβαλλοντικές και απλά παραπέμπουν το χειρισμό του αστικού περιβάλλοντος στο μέλλον.

 • 2 Μαρτίου 2012, 11:27 | ΚΩΣΤΑΣ

  Πρέπει να ισχύσει υποχρεωτική συννένωση μικρών οικοπέδων ,τυφλών οικοπέδων γιατί συνήθως προκύπτουν λύσεις που και λειτουργικές και αισθητικές δεν είναι και δημιουργούν νομικά προβλήματα.

 • 1 Μαρτίου 2012, 14:24 | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  ΔΙΑΒΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.ΟΤΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ή ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΠΟΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΕΚΛΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ Κ.Α.ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΕΤΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΞΕΠΑΓΩΣΕΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΑΖΕΙ ΤΑ 140 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΕΡΙΤΕΧΝΕΣ ΕΥΡΑΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΟΚ(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ).ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΑΧΝΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΑΣ.ΟΧΙ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΜΕΙΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΤΕ(Π.Χ. 4030/2012) ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
  ΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΥΤΟΣ ΓΟΚ.ΟΥΤΕ ΜΕ ΕΠΙΦΥΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΚΡΙΑ.ΘΕΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΟΚ ΓΙΑΤΙ ΑΦΗΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΛΕΝΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ.ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.ΕΤΣΙ Ο ΚΑΘΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΚΑΤΑΠΑΤΕΙ ΤΑ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ¨ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ¨ ΣΑΝ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
  ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ή ΜΕΥΘΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΟΚ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΙΣΩΣ ΜΑΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΑΥΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ […]

 • 1 Μαρτίου 2012, 12:54 | Ελένη

  Αντι να απολοποιούμε τις διαδικασίες τις περιπλέκουμε…

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 23:19 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θα ήθελα μέσα στον νέο κανονισμό να δώσετε την δυνατότητα σε παραθαλάσσιες περιοχές και όχι μόνο να μπορούν να κτίζουν στα δυο στρέμματα μέχρι 50-60 τ.μ με αυστηρούς ελέγχους, με το σκεπτικό να κινηθεί η αγορά και με ένα δεύτερο σκεπτικό: γιατί μπορούν να κτίζουν δυο άτομα στα 4 στρέμματα με πέργολα μεταξύ των δυο κατοικιών απο 60-70 τ.μ και να μην γίνεται μεμονωμένα στα 2 στρέμματα μιας και υπάρχουν απο όσο γνωρίζω αρκετά κτήματα στην περιοχή μας 2,5 – 3.5 στρεμμάτων και πολλοί αναγκάζονται να καταφεύγουν στα παράνομα και το κράτος στερείται εσόδων. Με τέτοια κρίση στην οικοδομή νομίζω οτι πρέπει και τα μικρά κτήματα να μπορούν να κτίσουν ένα μικρό εξοχικό.

  Με τιμή
  Δημήτρης

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 21:35 | Καυχιτσας Ευαγγελος

  Ευχαριστω τον Θεο που δεν ειμαι μηχανικος.Παιδια ελεος τη γραφειοκρατεια ειναι αυτη πρεπει πισω απο καθε μηχανικο ναυπαρχουν και τρεις δικηγοροι.Αραγε τα πραγματα δεν μπορει να γινουν απλα,π.χ.για τα οικοπεδα που ειναι εκτος σχεδιου να μπορουν να κτισουν ολοι με ενα πολυ μικρο συντελεστη και τα εργα υποδομης να γινονται απο ιδιωτες,ολα τα επαγγελματα θα παρουν μπρος και θα υπαρξει και αναπτυξη.Με τιμη Καυχιτσας Ε.